ĠDAġ-ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ.
YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’NDAN
22.12.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN
BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI DAVET DUYURUSU
ġirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aĢağıda yazılı gündem maddelerini
görüĢüp karara bağlamak üzere, 22 Aralık 2014, Pazartesi günü, saat 11.00’de, “A”
Gurubu Ġmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı ise, aynı gün saat 10:00 da, Defterdar
Mahallesi, Otakcılar caddesi, No:80/33 Kar Plaza, 34050 Eyüp/ĠSTANBUL adresinde
yapılacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun II-13.1
sayılı KaydileĢtirilen Sermaye Piyasası Araçlarına ĠliĢkin Kayıtların Tutulmasının Usul
ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; genel kurula katılabilecek kayden
izlenen payların sahiplerine iliĢkin liste, ġirketimizce Merkezi Kayıt KuruluĢu’ndan
sağlanacak “Pay Sahipliği Çizelgesi” ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt
KuruluĢu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.
Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt
KuruluĢu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileĢtirilmiĢ olan ve hazır bulunanlar
listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına
katılabileceklerdir. Gerçek kiĢilerin kimlik göstermesi, tüzel kiĢi temsilcilerinin
vekaletname ibraz etmeleri Ģarttır.
Toplantıya bizzat iĢtirak edemeyecek pay sahiplerimizin oy haklarını vekil aracılığıyla
kullanabilmeleri için vekaletnamelerini, aĢağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri
veya vekalet formu örneğini ġirket Merkezimiz ile http://www.idas.com.tr adresindeki
ġirket internet sitesinden temin etmeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi
Gazete’ de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı tebliğinde öngörülen
hususları yerine getirerek, imzası noterce onaylanmıĢ vekaletnamelerini ġirket
Merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.
ġirketimiz’in 01.01.2013 – 31.12.2013 Hesap Dönemine ait Finansal tabloları ile Yıllık
Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım Politikası, Bağımsız DıĢ Denetim raporu, Genel Kurul
toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren ġirketimiz Merkezinde ve
http://www.idas.com.tr
adresindeki ġirket internet sitesinde pay sahiplerimizin
incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
ĠDAġ-ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ.
Yönetim Kurulu BaĢkanlığı
1
SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı
“Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem
maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu
genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:
a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam
pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir
imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği
hakkında bilgi.
Şirket, 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/11/1998 tarih ve 103/1277 sayılı izni ile bu sisteme
geçmiştir. Şirket’in kayıtlı sermayesi 60.000.000.- TL(Altmışmilyon TL.)’dir. Şirketin
çıkarılmış sermayesi 22.727.083.-TL(Yirmiikimilyonyediyüzyirmiyedibinseksenüç)TL.'dir.
Bu sermaye her biri 1 Kuruş nominal değerinde toplam
2.272.708.300 adet
(İkimilyonikiyüzyetmişikibinyediyüzsekizbinüçyüz) adet paya ayrılmıştır 2.272.708.300 adet
(İkimilyonikiyüzyetmişikibinyediyüzsekizbinüçyüz) adet Şirket paylarının; 400(Dörtyüz)
adedi (A) grubunu oluşturmaktadır. (A) grubu payların tamamı nama yazılı, (B) grubu
payların tamamı ise, hamiline yazılıdır.
Sirket esas sözlesmesinin 20’nci maddesi uyarınca, Yonetim Kurulu Uyelerinden dördü, “A”
grubu pay sahiplerinin toplanacağı A Grubu Pay Sahipleri Genel Kurulu’nda oy cokluğuyla
belirlenen ve bir tutanakla saptanan adaylar arasından Sirket Genel Kurulu’nca secilmekte
olup, bu paylar yonetime aday gösterme imtiyazına sahiptir.
Sirket esas sozlesmesinin 42’nci maddesi uyarınca, (A) grubu 1.-Kr. (Bir Kurus) nominal
değerde paylar 8 oya, (B) grubu 1.-Kr. ( Bir Kurus ) nominal değerde paylar 2 oya sahip olup,
her iki Grupta oy hakkında imtiyazlıdırlar. Sirketimizin 22.07.2013 tarihi itibariyle (Merkezi
Kayıt Kurulusu verilerine gore) ortaklık yapısı ve oy hakları asağıdaki tabloda bilgilerinize
sunulmaktadır.
Şirketimizin güncel ortaklık yapısı ve oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize
sunulmaktadır.
2
ORTAKLAR
SERMAYE PAYI (TL)
GRUBU %
NİHAL İŞERİ
B
782.180,320
78.218.032
AYŞE BENAN İŞERİ AKOSMAN
B
769.645,360
76.964.536
HİLMİ ÖZ
B
650.000,000
65.000.000
DOĞAN USTAER
B
450.000,000
45.000.000
HAYRULLAH BÜLENT NARİN
B
413.126,200
41.312.620
ARZU ALEMDAR
B
378.200,000
37.820.000
MURAT GÜLER
B
340.000,000
34.000.000
MUSTAFA TAŞ
B
326.365,000
32.636.500
ÖZGÜR AKBULUT
B
300.000,000
30.000.000
MEHMET ALİ DÖNMEZ
B
293.500,000
29.350.000
MEHMET CENKER TÜREMİŞ
B
228.550,000
22.855.000
MEHMET TAŞÇI
B
226.500,000
22.650.000
DİĞER
A+B
16.869.016,120
1.686.901.612
22.727.083,00
2.272.708.300
TOPLAM
OY HAKKI(ADET)
%
b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiĢ hesap döneminde gerçekleĢen veya gelecek
hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim
ve faaliyetlerindeki değiĢiklikler ve bu değiĢikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
Ortaklık faaliyetimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliğimiz
bulunmamaktadır.
Grup’un payları, Borsa Yonetim Kurulunun 20/05/13 tarihli toplantısında alınan karara gore;
20.05.2013 tarihinde işlem gördüğü Borsa İstanbul (BİST)’daki Ulusal Pazar’dan alınarak,
22.05.2013 tarihinden itibaren Gozaltı Pazarı'nda islem gormeye baslamıştır.
Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum
açıklamalarına internet sitemizdeki http://www.idas.com.tr adresinden ulaşılabilir.
3
c) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına iliĢkin Yatırımcı ĠliĢkileri
Bölümü’ne yazılı olarak iletmiĢ oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların
gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.
Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne
yazılı olarak iletmiş oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.
c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiĢtirilmesi veya
seçimi varsa; azil ve değiĢtirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa
iletilen kiĢilerin; özgeçmiĢleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma
nedenleri, ortaklık ve ortaklığın iliĢkili tarafları ile iliĢkisinin niteliği ve önemlilik
düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kiĢilerin yönetim kurulu üyesi
seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında
bilgi.
23.07.2013 tarihinde yapılan 2012 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süreyle görev
yapmak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri dolmuş olup, yerlerine seçim
yapılacaktır. Kurumsal Yönetim Komitesi’nin 26.11.2014 tarihli önerisinin değerlendirilmesi
neticesinde Yönetim Kurulu’nun 26.11.2014 tarih ve 872 sayılı kararı ile mevzuat ile
öngörülen bağımsızlık kriterlerine uyan ve bağımsızlık beyanını sunan Sn Salih ŞÜKRÜ
ÇAKIR ve Sn. Yücel ÖZTÜRK’ün bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmek
suretiyle pay sahipleri onayına sunulmaktadır. Özgeçmişleri ekte yer almaktadır . Kalan 4 üye
için adayları toplantı tarihinde yapılacak A Gurubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı ile
belirlenecektir. Kalan 1 üyelik için adaylık başvurusu henüz yapılmamıştır.
Ek:1Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri
Ek:2 2013 Hesap Dönemi Finansal Tabloları ve Bağımsız Denetim Raporları, aşağıdaki
linklerden takip edilebilir:
http://www.idas.com.tr ; www.kap.gov.tr
Ek:3 Bağımsız Denetçi Seçimine ilişkin Yönetim Kurulu kararı,
Ek:4Kar Dağıtım Politikası
Ek:5Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında Yönetim Kurulu raporu
Ek:6 TTK 376 Maddesi Hükmü Gereğince Hazırlanan Rapor
4
Download

ĠDAġ-ĠSTANBUL DÖġEME SANAYĠĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU