ĠHALE ĠPTAL ĠLANI
TEMĠZLĠK HĠZMETĠ ALINACAKTIR
KARAMAN BELEDĠYESĠ TEMĠZLĠK ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ
TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR ihalesi , 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 16 ncı maddesine
göre iptal edilmiştir.
Ġhale Kayıt Numarası
: 2014/124715
1- Ġdarenin
Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı 79 70100
MERKEZ/KARAMAN
a) Adresi
:
b) Telefon ve faks numarası
: 3382264073 - 3382264161
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2-Ġptal edilen ihalenin ilanının yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
: 30.09.2014 - 2697
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : : Gazete Anadolu - 02.10.2014
3- Ġhale Ġptal Tarihi
: 23.10.2014
4- Ġptal nedeni veya nedenleri
İhaleye ilişkin Teknik Şartnamenin ve İdari Şartnamenin Kamu İhale Kurumunun 2014/UH.II.530
ve 2014/UH.II.2973 sayılı kararlarına aykırı hükümler içerdiği ve aykırılığın düzeltici işlem ile
giderilmesinin mümkün olmadığından ihale iptal edilmiştir.
Download

İncelemek İçin Tıklayın