I st EURASIAN EDUCATIONAL RESEARCH CONGRESS
I. AVRASYA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ
24-26 Nisan 2014 / İSTANBUL
KONGRE PROGRAMI
CONGRESS PROGRAMME
DESTEKLEYENLER
AÇILIġ PROGRAMI / OPENING PROGRAMME
1. GÜN - 24 Nisan 2014 PERŞEMBE(10:00-12:30)
1st. DAY- 24 April 2014 Thursday (10:00 -12: 30)
YER /
PLACE
SAAT/
HOUR
Saygı DuruĢu / Stand in Silence
Ġstiklal MarĢı / The Turkish National Anthem
AÇILIġ /OPENING
PERġEMBE/ THURSDAY
10.00-12.30
ANA SALON
MAIN HALL
AçılıĢ KonuĢmaları / Opening Speeches
Doç. Dr. ġakir ÇINKIR
EJER Editörü / Ejer Editor
Prof. Dr. Selahattin DĠLĠDÜZGÜN
Ġstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanı / Dean-Hasan Ali
Yücel Faculty of Education, Istanbul University
Mehmet ÖZTÜRK
Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve AraĢtırma Gen.Md. Daire BaĢkanı /
Ministry of Youth and Sport, Head of General Directorate of Education, Culture and
Research
Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ
Kongre Onursal BaĢkanı / Honorary Chairperson of the Congress
AÇILIġ /OPENING
PERġEMBE/
THURSDAY
10.00-12.30
ANA SALON
MAIN HALL
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Ġstanbul Üniversitesi Rektörü / Rector -Ġstanbul University
DĠNLETĠ /CONCERT
ġafak CEYHAN, Yan Flüt / Flute
Dilay TEMĠZSOY, Keman / Violin
Davetli KonuĢmacıların Sunuları / Guest-Keynote Speakers
Prof. Dr. Linda DAVIS
Doç. Dr. ġenel POYRAZLI
Prof. Dr. Corrine GLESNE
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 12.30-13.30
ETKİNLİKLER / ACTIVITIES
Anı
Yayıncılık
Standı
Ani
Publishing
Stand
Eğitim
Fakültesi
Salon 2 /
Faculty of
Education
Hall 2
Saat:15:00
Hour 15:00
Saat:16:10
Hour 16:10
Ġmza Günü / Autograph Session
Corrine Glesne
25 Nisan Cuma / 25 April Friday
Prof. Dr. Hüseyin BaĢar Özel Oturumu / Prof. Dr. Hüseyin BaĢar Special Session
Öğrencileri Hüseyin Başar’ı anlatıyor / His students talking about Hüseyin Başar
25 Nisan Cuma /25 April Friday
Gala Yemeği / Gala Dinner saat / hour 19:30
24 Nisan PerĢembe / 25 April Thursday
POSTER BİLDİRİLER / POSTER PAPERS
Grafik Tasarım Eğitimi AlmıĢ ÇalıĢanların, Baskı Teknikleri Konusundaki Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi
Meral Sezgin Önay, Seda Müftüoğlu
ID: 359 Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilgi Okuryazarlığına YaklaĢımları Zeynep Çetinkaya Edizer
ID: 612
2
1. GÜN - 1.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE/ THURSDAY (13:30 - 14:45)
1st. DAY – 1st. SESSION: 24 April 2014 Thursday (13:30 - 14:45)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
ANA SALON
MAIN HALL
BaĢkan / Moderator: Dr. Yıldız UZUNER
ID: 56
ĠĢitme Engelli Yüksekokul Öğrencileri ile ĠĢ BaĢvuru Dosyası GeliĢtirme
ÇalıĢmalarında Öğrenci GörüĢlerinin Ġncelenmesi Tamer Derican, Yıldız Uzuner
ID: 436 Üstün Zekâlı Ve Yetenekli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Çocuk YetiĢtirme Kavramına
ĠliĢkin Algıları: Metafor Analizi Örneği Ayça Köksal Konik
ID: 183 Özel Gereksinimli Çocuklara Sahip Ailelerin Bakım Verme Yükü Ve Psikolojik Ġyi
Olma Düzeylerinin Ġncelenmesi
Hakan Sarıçam, Kadriye Akayıldız, Seda Turan,
Hatice Merve Özaslan, Yavuz Erhan Kanpolat
ID: 195 Öğretmen Adaylarının Mizah Tarzları, Kaygı ve Öz Duyarlık Düzeylerinin
Belirlenerek ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi
Aydan Aydın
ID: 243 Uzaktan Eğitim Yoluyla Üstün Zekâlı Çocukların Ebeveynlerine Farkındalık Eğitimi
Marilena Z. LeananTaĢçılar, Melodi Özyaprak, Özgür Yılmaz
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
1. KAT SALON 1A
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Tuncay AKÇADAĞ
ID: 68
Öğretmen Adaylarının Bireysel Değerler Yönetimi Hakkındaki GörüĢleri
Celal GülĢen, Esra Seyratlı
ID: 155 Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Duygusal Emekleri Ġle TükenmiĢlik Düzeyleri
Arasındaki ĠliĢki
KürĢad Yılmaz, Yahya Altınkurt, Mustafa Güner, Bilal ġen
ID: 412
Özerk Öğrenme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması
Aysel Deregözü
ID: 608 Yardım Etmenin Yararları: Özgeciliğin Öznel Ġyi OluĢ ile ĠliĢkisinin Ġncelenmesi
Adnan Kulaksızoğlu, Cemrenur Topuz
ID: 341 Eğitim Yöneticilerinin EĢitlik Algısına ĠliĢkin Bir Çözümleme Gülay Aslan
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
1. KAT SALON 1B
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Ġrfan ERDOĞAN
ID: 346 Öğretmenlerin Eğitim Ġnançları ile Mesleki Değerleri Arasındaki ĠliĢki
Nihal Tunca, Senar Alkın ġahin, Aytunga Oğuz
ID: 140 Okul Yöneticilerinin Yetenek Yönetimi Liderliği ile Öğretmenlerin Örgütsel
Bağlılıkları Arasındaki ĠliĢki Tufan Aytaç
ID: 54
Study
The Relation Between Teacher‟s Motivation and Enthusiasm in Elt: A Descriptive
Çiğdem Fidan, Yonca Özkan
ID: 179 The Use Of Communicative Approach Ġn 9th Grade English Classes Of Two High
Schools Ġn Buca, Ġzmir Ferdane Denkci AkkaĢ, Berna Çoker
ID: 119 Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler Ve DeğiĢiklikler
Ömer F. Tutkun, Zeynep DemirtaĢ, Duygu Gür Erdoğan, Serhat Arslan
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
1. KAT SALON 3
1st FLOOR HALL 3
BaĢkan / Moderator: Dr. CoĢkun KÜÇÜKTEPE
ID: 638 Biyoloji Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Kapsamında
Öğretmenlerin Sahip Olması Gereken Becerileri Hakkındaki GörüĢleri Tuğba Taflı, Tahir
Atıcı
ID: 645 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sınıf Ġçi Değerlendirmeyi KavrayıĢları
Kemal Ġzci, Metin ġardağ
ID: 617 Maddenin Halleri ve Isı-Sıcaklık” Konularında Geçerlik Ve Güvenirliği SağlanmıĢ Bir
Kavram BaĢarı Testi GeliĢtirme Merve Hacımustafaoğlu, Fethiye Karslı
ID: 450 Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin Astronomiye Yönelik Tutumlarına Kavram DeğiĢim
Metni ve Kavram Karikatürü Uygulamalarının Etkisinin Ġncelenmesi
Çiğdem ġahin, Elif Bülbül, Ümmü Gülsüm Durukan
ID: 135 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sera Etkisine Yönelik Algıları ġendil Can
ARA / BREAK 14:45 – 15:00
3
1. GÜN - 1.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (13:30 - 14:45)
1st. DAY – 1st. SESSION: 24 April 2014 Thursday (13:30 - 14:45)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
2. KAT SALON 2A
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Gelengül HAKTANIR
ID: 597 Effects of Lack of Intellectual Property Rights and Licensing Awareness on
Universities Opportunities: Case of Turkey
Gamze Sart
ID: 90
Türkiye‟de Okul Öncesi Eğitimin Sorunları
Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil ÇokçalıĢkan, Özgecan Ağgül, Tuğba Çevik
ID: 370 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Uygulama Okullarındaki Müzik Etkinliklerini
Değerlendirmeleri Ilgım Kılıç, ġefika Ġzgi Topalak
ID: 547 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Meraklılık Düzeyleri ile EleĢtirel DüĢünme
Eğilimlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Elif Nur Bozer, Nurcan Tekin,
BüĢra Ergin
ID: 321 Okul Öncesi Eğitimdeki ÇağdaĢ YaklaĢımlara ĠliĢkin Lisansüstü Tezlerin
Ġncelenmesi BüĢra Ergin, Elif Yılmaz, Kezban Tepeli
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
2.KAT SALON 2B
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. ġükrü ADA
ID: 192 Designing an Elt Curriculum for Young Turkish Learners: Pedagogical
Foundations, Practical Considerations, and Procedures Yasemin Kırkgöz, Servet Çelik,
Arda Arıkan
ID: 665 Plake'in Sınıfta Değerlendirmeye Yönelik Yedi Standardına Göre Öğretmen
Adaylarının GörüĢler Yusuf Zorlu, Fulya Zorlu, Fatih Sezek
ID: 205 Reasons for Learning Turkish in Poland: Assessment Of The Programs, Skills,
Method and Materials Fatih Yılmaz
ID: 465 Sınıf Öğretmenlerinin Çoklu Zekâ Alanları Ġle Öğrencilerinin Akademik BaĢarıları
Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi NeĢe Dokumacı Sütçü, Kerem Sütçü, Ġlhami Bulut
ID: 9 E-Öğrenmede Kavram Tabanlı TartıĢma Ortamının Tasarımı ve Etkililiği
Erdi Okan Yılmaz, Halil Yurdugül
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
2.KAT SALON 4
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin BAġAR
ID: 476 Sınıf Öğretmeni Yeterlikleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması
Gökçe
ID: 424 Okul Red Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik ÇalıĢması
Ġsmail Seçer
ID: 266 Öğretmen Adaylarının Mesleki Öz-Yeterlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması
Hakkı KontaĢ, Mehmet Demir
ID: 380 The Views of Academics Staff About Cloud Computing, Online Data Storage and
Online Data Sharing Rahme Uygarer
ID: 653
Eğitim Fakültelerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımı Temel Topal, Sayım Aktay
BaĢkan / Moderator: Dr. Aytunga OĞUZ
1.OTURUM / 1st SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
13:30 – 14:45
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
Erten
ID: 197 Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Dönük Öz Yeterlik
Algılarının Değerlendirilmesi Esra Lüle Mert
ID: 280
Çocuklarda Yaratıcılığın GeliĢimine ĠliĢkin Boylamsal Bir AraĢtırma GüneĢ Sali
ID: 649 Ergenlerin Çevreye Yönelik Tutumları ve Empatik Eğilimlerinin Ġncelenmesi
Aysel Köksal Akyol, Özlem Körükçü, GüneĢ Sali, Serpil Sarıaslan
ID: 95
Lean Thinking in Education: Critical Discourse Analysis of Students, Teachers,
Parents and Administers in a New Perspective
Filiz Yalçın Tılfarlıoğlu
ID: 441 Seçim Kuramı ve Gerçeklik Terapisine Göre YapılandırılmıĢ Atılganlık Becerilerini
GeliĢtirme Psikoeğitim Programının Psikolojik DanıĢman Adaylarının Atılganlık Düzeylerine
Etkisi Levent Yaycı
ARA / BREAK 14:45 - 15:00
4
1. GÜN - 2.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (15:00 - 16:15)
1st. DAY – 2nd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (15:00 - 16:15)
SAAT /
HOUR
2.OTURUM / 2nd
SESSION
PERġEMBE/
THURSDAY
15:00 – 16:15
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Yapısal EĢitlik Modellemesi Neden ve Nasıl?/ Structural Equation Modelling Why and How?
Doç. Dr. Eray ÇELĠK
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
ID: 69 Eğitim Hizmetlerinin Yönetiminde TaĢra Yöneticilerinin Yetki Devrine Bölgesel
Düzeyde HazırbulunuĢluk Düzeyleri
Celal GülĢen
ID: 226 Öğretmenlerin Mizah Tarzları Ġle Örgütsel Sinizme ĠliĢkin GörüĢleri Arasındaki
ĠliĢki Yahya Altınkurt, KürĢad Yılmaz
ID: 543 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fen Eğitimi Tecrübelerine Okul Deneyimi
Dersinin Katkısının Ġncelenmesi Çiğdem ġahin, Özgür Barutçu
ID: 461 Sınıf Öğretmenlerinin Çocuk Sevgisi Ġle Sınıf Yönetimi DavranıĢları Arasındaki
ĠliĢki Nihal Tunca
ID: 464 Pedagojik Formasyon Programı Öğrencilerinin Eğitim Ġnançları Ġle Öğrenme
YaklaĢımları Arasındaki ĠliĢki Senar Alkın ġahin
BaĢkan / Moderator: Dr. Levent YAYCI
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
1. KAT SALON 1B / 1st FLOOR HALL 1B
1. KAT SALON 1A
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Erten GÖKÇE
ID: 38 Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı Dersinde Online Akran Değerlendirmenin
Kullanımı: Facebook Örneği Mehmet Demir
ID: 146 Okul Müdürlerinin Planlama Etkinlikleri ve Stratejik Planlamada KarĢılaĢılan
Sorunlar Gani Arslan, Erdal Küçüker
ID: 444 Öğretmen Adaylarının Kpss Alan Bilgisi Sınavına ĠliĢkin GörüĢleri
Mehmet Demirkol, Özcan Ekici, Muharrem Talu, Abdurrahim Aydoğan
ID: 457 Öğretmen Adaylarının Ölçme Aletleri ve Birimler Hakkındaki Bilgilerinin Enlemsel
Olarak Ġncelenmesi Yasemin Hacıoğlu, Ümmü Gülsüm Durukan, Çiğdem ġahin
ID: 157 Ġlköğretim Öğretmenlerinin Ölçme ve Değerlendirmeye ĠliĢkin GörüĢleri ve
Uygulamadaki Yeterlikleri
NeĢe Güler, GülĢen TaĢdelen Teker, Gülden Kaya Uyanık, Süleyman Demir
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
1. KAT SALON 3 / 1st FLOOR HALL 3
BaĢkan / Moderator: Dr. Pelin YALÇINOĞLU
ID: 42 Üniversite Öğrencilerinin Fen Derslerini E-Öğrenme Yoluyla Öğrenme Tutumlarının
Cinsiyetleri Açısından Ġncelenmesi N.Ġzzet Kurbanoğlu, Mithat Takunyacı, Doğukan
ErcoĢkun
ID: 2 Öğretmen Adaylarının Algoritmik Kimya Problemlerini Çözme Süreçlerinin
Ġncelenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma Naciye Elif Bilir, Fatma Gülay KırbaĢlar
ID: 258 Öğretmen Adaylarının Kuantum Öğrenme YaklaĢımının Önemine Ve
Uygulanabilirliğine ĠliĢkin GörüĢleri Simge Etyemez Demirboğa, Cavide Demirci
ID: 522 Tam Gölge, GüneĢ Tutulması ve Ay Tutulması Konularında Bağlam Temelli
Öğrenme YaklaĢımın Öğrencilerin Kavramsal Anlamalarına Etkisi Kadriye Kara,
Fethiye Karslı
ID: 459 ZenginleĢtirilmiĢ Laboratuar Rehber Materyali Ġle Alternatif Kavramları Gidermek
ve Bilimsel Süreç Becerilerini GeliĢtirmek Mümkün Müdür? Gaz Yasaları Örneği
Fethiye Karslı, AlipaĢa Ayas
ARA / BREAK 16:15 – 16:30
5
1. GÜN - 2.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE(15:00 - 16:15)
1st. DAY – 2nd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (15:00 - 16:15)
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
BaĢkan / Moderator: Dr. Arzu ÖZEN
ID: 550 Okul Öncesi Eğitimine Yönelik 3 Boyutlu Eğitsel Animasyon GeliĢtirme Süreci
F. Burcu Topu, Yüksel GöktaĢ
ID: 89
Okulöncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel/Mekânsal KoĢullarının Çocukların
Sosyal Yeterlilik Alanlarına Etkisi Süleyman Can, Alper Yorulmaz, Halil ÇokçalıĢkan,
Ummuhan Çakır, Züleyha Fakıoğlu
ID: 598 Birinci Sınıf Öğrencilerinin Yazı Becerileri Ġle Görsel-Motor GeliĢimleri
Arasındaki ĠliĢkilerin Ġncelenmesi Derya Arslan, Zeynep KarataĢ, Ramazan Sağ
ID: 390 Müzik Öğretmeni Adaylarının EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri
Ilgım Kılıç, Tarkan Yazıcı, ġefika Ġzgi Topalak
ID: 292 Sınıf Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf Öğrencilerinin Müziksel ĠĢitme Yetenekleri
(Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği)
Levent Değirmencioğlu
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
BaĢkan / Moderator: Dr. Serap EMĠR
ID: 224 Topoloji Öğretiminde Kullanılabilecek Bir Webquest Örneği
Seda Göktepe Körpeoğlu, Sevda Göktepe
ID: 237 Ġlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Uzamsal Yönelim Becerilerinin
SOLO Modeli ile Ġncelenmesi Sevda Göktepe, Ahmet ġükrü Özdemir
ID: 610 Beyin Temelli Öğretimin Üstün Zekalı Ve Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı ve
EleĢtirel DüĢünme Becerilerine Etkisi Yavuz Yaman, Serap Emir
ID: 339 The Development of the Math Creativity Scale SavaĢ Akgül,
Nihat Gürel Kahveci
ID: 24
Ġlköğretim 3. Sınıf Matematik Programının Stake‟in Uygunluk-Olasılık Modeline
Göre Değerlendirilmesi Ebru Bakaç
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
BaĢkan / Moderator: Dr. Elvan GÜNEL
ID: 21
An Investigation of Technological, Pedagogical and Content Knowledge of High
School Teachers ġirin Karadeniz, Sinem Vatanartıran
ID: 46
Fatih Projesi Pilot Okul Uygulamaları
Engin Bayra, Hakan Süzgün
ID: 62
Teknolojinin Eğitime Entegrasyonunda Animasyon AyĢe Derya Kahraman
ID: 67
BiliĢim Teknolojileri Dersinde Yaratıcı Drama Yönteminin Kullanılmasının
Öğrenci BaĢarısına Etkisi Müzeyyen Bulut Özek
ID: 91
E-Öğrenme Ortamlarında Öğrenme Süreci ve Öğrenme Ürünleri Arasındaki
Bağıntının Ġncelenmesi Halil Yurdugül, Nihal Menzi
BaĢkan / Moderator: Dr. ġakir ÇINKIR
2.OTURUM / 2nd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
15:00 – 16:15
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 2.KAT SALON 2B/ 2nd FLOOR HALL
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
4
2B
2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR
HALL 2A
YER /
PLACE
ID: 10
Çocuklarda Obsesif Kompulsif Bozukluk ile Anksiyete Duyarlılığı Arasındaki
ĠliĢkinin Ġncelenmesi: Yapısal EĢitlik Modeli Ġsmail Seçer
ID: 30
Türkiye‟de Kan Davası, Ġntihar ve Cezaevi Vakalarının Okul Hayatındaki
BaĢarısızlık Üzerindeki Etkileri Yusuf Arslan
ID: 66
Farklı Programlarda Öğrenim Gören Öğrencilerin EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri
Ve Mantıksal DüĢünme Becerilerinin Bazı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi
Gökhan Aksu, Nermin Öner Koruklu
ID: 74
Ortaokul Öğrencilerinin Yılmazlık Düzeylerinin Yordayıcısı olarak Algılanan
Sosyal Destek, Depresyon ve YaĢam Doyumu Hülya ġahin Baltacı, Zeynep KarataĢ
ID: 517 Ġlkokul Öğrencilerinin Bireyler Arası Farklılıklara ĠliĢkin Algılarının Çizdikleri
Resimler Aracılığıyla Ġncelenmesi Yücel Öksüz, Elif Güven
ARA / BREAK 16:15 – 16:30
6
1. GÜN - 3.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE( 16:30 - 17:45)
1st. DAY – 3 rd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (16:30 - 17:45)
SAAT /
HOUR
3.OTURUM / 3rd
SESSION
PERġEMBE/
THURSDAY 16:30 –
17:45
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Uluslararası Ġndeksli Dergilerde Makale Yayınlama Süreci / Article Publishing Process in
Internationally Indexed Journals
Doç. Dr. ġenel POYRAZLI
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
16:30 – 17:45
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. KürĢad YILMAZ
ID: 415 Okullarda Okul Yöneticilerinin Güçlendirici Lider DavranıĢları, Öğretmenlerin
Örgütsel ÖzdeĢleĢmesi ve Örgütsel Güven Düzeyleri Arasındaki ĠliĢki
Aynur Bozkurt Bostancı, Ġbrahim H. Çankaya, Celal GülĢen
ID: 355 Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Tutumlarının Düzeyleri Esra Özcan, Soner Polat
ID: 656
Charter Schools in United States of America
Murat AkkuĢ
ID: 337 Eğitim Politikası Olarak Kıyafet Uygulamalarındaki DeğiĢiklere ĠliĢkin Yönetici ve
Öğretmen GörüĢleri Fırat Kıyas Birel
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
16:30 – 17:45
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Mustafa GÜNDÜZ
ID: 482 Öğretmen Adaylarının Bilimsel AraĢtırma Projesi GerçekleĢtirme Süreçlerinin
Ġncelenmesi: Örnek Olay ÇalıĢması
Mızrap Bulunuz, MenekĢe Seden Tapan Broutın, Nermin Bulunuz
ID: 499 Öğrenci ve Öğretmen Özelliklerinin Tımss 2011 Fen Ve Matematik
Performansına Etkilerinin Ġncelenmesi Özen Yıldırım, Safiye Bilican Demir
ID: 637 Öğretmen Adaylarının Okuma Tutumlarının Değerlendirilmesi: Bir Ölçek
GeliĢtirme ÇalıĢması Senem Seda ġahenk, Asude Balaban, Özlem Tezcan
ID: 451 Öğretim Elemanları ve Öğretmen Adaylarının Zorunlu Eğitimde 4+4+4
Uygulaması Ġle Ġlgili GörüĢlerinin Belirlenmesi Çiğdem ġahin, Fethiye Karslı
ID: 193 A Survey On Teachers‟ Perceptions of The New Elt Programme and Their
Readiness to Apply This Programme Yasemin Kırkgöz, Mustafa YaĢar
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
16:30 – 17:45
1. KAT SALON 3
1st FLOOR HALL 3
BaĢkan / Moderator: Dr. ġengül ANAGÜN
ID: 128 Ġlköğretim Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarına Yönelik Nükleer Enerji Tutum
Ölçeği: Geçerlilik ve Güvenirlilik ÇalıĢması
Halit KırıktaĢ, Mustafa Kahyaoğlu, Sinan Eslek, Teoman Kesercioğlu
ID: 109 Doğa Kavramına ĠliĢkin Ġlköğretim Ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Sahip Oldukları
Metaforlar Mustafa Kahyaoğlu
ID: 60
Ġlköğretim Öğrencilerinin Fen Dersi Kaygı Düzeyleri Ġle Tutumlarının ÇeĢitli
DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Burhan Kağıtçı, N. Ġzzet Kurbanoğlu
ID: 134 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının AraĢtırılması
ġendil Can
ID: 40
5e Öğrenme Döngüsü Modelinin 6. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Maddenin Tanecikli
Yapısı Ünitesine ĠliĢkin BaĢarı ve Tutuma Etkisi Kadir Kesgin, ġenol TaĢkara,
H.Gamze Hastürk
7
1. GÜN - 3.OTURUM: 24 Nisan 2014 PERŞEMBE (16:30 - 17:45)
1st. DAY – 3 rd. SESSION: 24 April 2014 Thursday (16:30 - 17:45)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
16:30 – 17:45
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Gökhan ARASTAMAN
ID: 509 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Zihin Haritalama Tekniğine ĠliĢkin GörüĢleri
Kaya Tuncer Çağlayan, Ayça Kartal, Özlem Özçakır Sümen, Cennet KarakuĢ
ID: 291 Veri ĠĢleme Öğrenme Alanına ĠliĢkin Öğretim Programının Stufflebeam Modeline
Göre Etkililiğinin Ġncelenmesi Dilek Beypınar, Erdoğan Köse
ID: 303 Ġlköğretim 2.Kademe Teknoloji ve Tasarım Dersine ĠliĢkin Öğretmen, Öğrenci
GörüĢleri ve Beklentileri (Batman Ġli Örneği) Sibel Cengizhan, AyĢe Karaoğlu
ID: 313 Yansıtıcı DüĢünmeye Dayalı Öğretim Etkinliklerinin Öğretmen Adaylarının
Yansıtıcı DüĢünme Becerilerine, EleĢtirel DüĢünme Becerilerine, Demokratik Tutumlarına
Ve Akademik BaĢarılarına Etkisi Canses Tican, Mehmet TaĢpınar
ID: 331 Cinsiyet ve Sınıf Düzeyine Göre Ġlköğretim Iı. Kademe Öğrencilerinin Etkin
Katılım ve Yardım Ġsteme Durumları Hülya Güvenç, Canan Koç
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
16:30 – 17:45
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Cavide DEMĠRCĠ
ID: 3
Öğretmen Adaylarının Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterlik Düzeylerine Etki
Eden Bazı Faktörlerin Ġncelenmesi Zeliha Özsoy GüneĢ, Fatma Gülay KırbaĢlar
ID: 4
Programlı Öğretimin Ġlkelerine Göre Hazırlanan 4. Sınıf Kesirler Ünitesi Öğretim
Yazılımının Bireysel Ve Grupla Öğretim Süreçlerinde Kullanımının Öğrencilerin BaĢarı
Düzeyine Etkisi
Özge Yiğit, Jale BintaĢ
ID: 270 ĠĢitme Engelli Öğrencilere Uygulanan Dengeli Matematik Öğretim Modelinin
Ġncelenmesi AyĢe Tanrıdiler, Yıldız Uzuner, Ümit Girgin
ID: 173
Matematiksel Modelleme YaklaĢımı Ayla Arseven
ID: 225 Dumlupınar Üniversitesi Besyo Öğrencilerinin Sayısal Yetkinlik Düzeylerinin
Ġncelenmesi Baybars Recep Eynur
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
16:30 – 17:45
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. IĢıl Kabakçı YURDAKUL
ID: 121 AraĢtırma Öz Yeterliğinin Yordayıcıları Olarak Bilgisayara Yönelik Tutum ve
EleĢtirel DüĢünme
Hatice Odacı, Evren Erzen
ID: 129 Web Destekli Eğitim Deneyiminin HemĢirelik Öğrencilerinin Ġnternet Kullanımı
Ġle Web Tabanlı Eğitim Tutumlarına Etkisi Emine ġenyuva
ID: 189 Ortaöğretim Öğrencilerinin Ġnternet Bağımlılığı Ve Akademik BaĢarıları
Arasındaki ĠliĢki Yalın Kılıç Türel, Muhammet Toraman
ID: 190
Özyönelimli Öğrenme Ġçin Web Arayüz Tasarım Özellikleri
Mehmet Fırat, A. Nurhan ġakar, IĢıl Kabakçı Yurdakul
BaĢkan / Moderator: Dr. Hülya ġAHĠN BALTACI
ID: 83
Psiko-Eğitim Grubu Temelli Karar Verme Beceri Eğitimi Programının Üniversite
Öğrencilerinin Karar Vermede Özsaygı ve Karar Verme Stillerine Etkisi
Oğuzhan Çolakkadıoğlu, Billur Çelik
16:30 – 17:45
3.OTURUM / 3rd SESSION
PERġEMBE/ THURSDAY
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
ID: 200 Çevrimiçi ĠĢbirliği Uygulamaları: Google Dokümanlar Örneğinin Html Eğitimi
Açısından Ġncelenmesi Fatma Gölpek Sarı, Nesrin Özdener
ID: 85
Akademik Yönden BaĢarılı Üniversite Öğrencilerinin Aktif Dinleme Stratejilerinin
Değerlendirilmesi Murat Canpolat, Sekvan Kuzu, Bilal Yıldırım, Sevilay Canpolat
ID: 102 Üniversite Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeyleri, Benlik Saygıları, Yalnızlıkları ve
Bunların Cinsiyet DeğiĢkeni Ġle ĠliĢkisi Üzerine Bir ÇalıĢma (Hakkari Ġli Örneği)
Mukadder Baran, Medine Baran, Abdulkadir Maskan
ID: 616 Yeni Matematik Öğretmenlerinin Lisans Eğitimleri Süreçlerine Yönelik
KarĢılaĢtıkları Güçlükler ve Çözüm Önerileri Deniz KardeĢ Birinci, SavaĢ BaĢtürk
ID: 579 Sınıf Öğretmeni Adaylarının OkuldıĢı Etkinlik Kavramına Yükledikleri
Metaforların Ġncelenmesi (Bayburt Üniversitesi Örneği) Yücel Öksüz, Ceren Çevik
8
2. GÜN - 1.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (09:00 - 10:10)
2nd. DAY – 1 st. SESSION: 25 April 2014 Friday (09:00 - 10:10)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
ANA SALON
MAIN HALL
BaĢkan / Moderator: Dr. Gelengül HAKTANIR
ID: 249 Engelli Çocuğa Sahip Olan Ailelerin Yalnızlık ve Umutsuzluk Durumlarının
Ġncelenmesi Ender Durualp, Gül Kadan, Nazan Kaytez
ID: 22
Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Süslemelerdeki BaĢarılarının Düzenli-Yarıdüzenli
ve Düzensiz Süslemeler Bağlamında Ġncelenmesi
Mihriban Hacısalihoğlu Karadeniz, Funda Aydın Güç, Gülbahar Tülek
ID: 362 Normal GeliĢim Gösteren Çocuklara Otizmli KardeĢleriyle Oyun Etkinlikleri
Sırasında Kullanacakları Sosyal EtkileĢim DavranıĢlarının Kazandırılması Arzu Özen
ID: 377 ĠĢitme Engelli Gençlerin Mesleki Eğitiminde Sosyal Ağların Kullanımı: Facebook
Örneği Sema Ünlüer, Zehranur Kaya, Güzin Karasu, Yıldız Uzuner
ID: 488 Dezavantajlı Çocukların Velilerine Uygun Olarak Hazırlanan Aile Katılım Eğitimi:
Veli ve Öğrenci Farkındalıkları ġükran UçuĢ
ID: 16
Öğretmenlerin Eğitim Örgütlerinde Nezaketsizlik Olgusuna ĠliĢkin GörüĢleri
Nihan Demirkasımoğlu, Gökhan Arastaman
ID: 20
Öğretmen Atamalarında YaĢanan ÇeliĢki: Kaynak Alan DıĢında Ġstihdam Edilen
Öğretmen Sorunu ġakir Çınkır, Gül Kurum
ID: 25
Yerel Yönetimlerin Eğitime Katkı Hizmetleri: Bilgi Evleri Projesi-Zeytinburnu
Belediyesi Örneği H. Burçin Henden Solt
ID: 32 An Examination of the Et 2020 and Democracy Education in Turkey RaĢit Çelik
BaĢkan / Moderator: Dr. Füsun ALACAPINAR
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
ID: 106 Okul Öncesi Öğretmenlerinin TükenmiĢlik Düzeylerinin Ġncelenmesi
Banu Tepe, Aynur Bütün Ayhan
ID: 559 Ġlköğretim Okulu Öğrencilerinin BarıĢ Kavramına ĠliĢkin Sahip Oldukları
Metaforlar Dilek Çapar, Ekber Tomul
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
1. KAT SALON /
3 1st FLOOR HALL 3
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Ruhi SARPKAYA
BaĢkan / Moderator: Dr. ġükrü ADA
ID: 575 Türkiye‟de Meslek Yüksekokullarının Mevcut Durumu ve YurtdıĢından Mesleki
ve Teknik Eğitim Örnekleri
Celal Karaca
ID: 583 A Preliminary Assessment of the Change Recipients‟ Perceptions of the “4+4+4
Reform Initiative”: has Anything Changed? M. Semih Summak, Mahmut Kalman
ID: 584 Eğitimde Teknoloji Kullanımı ya da Teknolojinin Eğitimde Kullanımı: Fırsatları
Arttırma ve Teknolojiyi ĠyileĢtirme Hareketi (Fatih) Projesine EleĢtirel Bir BakıĢ
Hüseyin Yolcu, Aslan Bayram
ID: 587 Eğitimde Liderlik Standartları Politikası‟na (IsIIc, 2008) Göre Ġlköğretim Okulu
Müdürlerinin Durumları Tuncay Akçadağ, Engin Büyüköksüz
ID: 493 Öğretmen Adaylarının Problem Kurma ÇalıĢmalarının Ġncelenmesi
Emre Ev Çimen
ID: 285 Disiplinler Arası AraĢtırmalara Yönelim: Sinirbilim Ve Eğitim Sefa Dündar
ID: 343 KarĢılıklı ve Doğrudan Öğretim YaklaĢımlarının Özetleme Becerisine Etkisi.
Ġzzet Görgen
ID: 582 Öğretmen Adaylarının Okumaya Ġsteklenme Durumlarının Ġncelenmesi
Zuhal Çeliktürk, Hakan Ülper
ID: 503 Öğrencilerin Kavram Öğrenmeleri ve Fen Ve Teknolojiye Yönelik Tutumları
Üzerinde Kavramsal DeğiĢim Stratejilerine Dayalı Uygulamaların Etkisi Güliz Aydın,
Ali Günay Balım
ARA / BREAK 10.10-10.20
9
2. GÜN - 1.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (09:00 - 10:10)
2nd. DAY – 1 st. SESSION: 25 April 2014 Friday (09:00 - 10:10)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Canani KAYGUSUZ
ID: 43
Ġlkokul Dördüncü Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabında Yer Alan “GeçmiĢimi
Öğreniyorum ve YaĢadığımız Yer” Ünitelerinin EleĢtirel DüĢünme Standartları Doğrultusunda
Ġncelenmesi Birsel Aybek, Serkan Aslan
ID: 61
Öğretmenlerin Evlilik Uyumlarının YaĢam Doyumu ve TükenmiĢlik Düzeylerine Göre
Ġncelenmesi Metehan Çelik
ID: 162 EĢcinsel Yönelime Sahip Öğrencilerin Akranlarından Algıladıkları Zorbalık Ve Bu
Zorbalıkla Ġlgili BaĢa Çıkmada Okul Psikolojik DanıĢmandan Algılanan Destek Ġle Ġlgili
GörüĢlerin Ġncelenmesi Esra Ummak, Metehan Çelik, Ġsmail Sanberk
ID: 13 Lise Öğrencilerinin Derse Katılım Düzeyi Ġle Okula KarĢı Tutumu Arasındaki ĠliĢki
K. Funda Nayır
ID: 8
5-7 YaĢ Arası Çocuğu Olan Anne Babaların Çocukların Televizyon Ġzleme
Durumuyla Ġlgili GörüĢleri Banu Özkan, Özgür Yılmaz
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
ID: 125 Fen Eğitimi Öğretmen Adaylarının BiliĢsel Stillerinin Teknolojik Pedagojik Alan
Bilgisi Özgüvenleri Üzerine Etkisi
Fatih Aydın
ID: 382 Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (Fetemm) Eğitimine Medya Tasarım
Süreçlerinin Entegrasyonu
Engin Karahan, Sedef Canbazoğlu Bilici, Ayçin Ünal
ID: 592 Probleme Dayalı Öğrenmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci Ve
ÜstbiliĢsel Farkındalıklarına Etkisi Meltem Kuvaç, IĢıl Koç
ID: 576 Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programına Yönelik Stratejik Bir Planlama
Adem TaĢdemir, Tezcan Kartal, Menderes Ünal
ID: 594 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerini Arttırmaya Yönelik
Beklentileri Adem TaĢdemir, Tezcan Kartal
2.KAT SALON 4 / 2nd FLOOR HALL 4
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMA / FRIDAY
09:00 – 10:10
BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin BAġAR
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL
1
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. ġengül ANAGÜN
ID: 308 Çevrimiçi Alınan Ġzleme Testleri Ve Deneme Sınavlarının Öğretmen Adaylarının
Akademik BaĢarılarını Yordama Düzeyi Harun Çiğdem, GülĢah BaĢol, Tuğba Kocadağ
ID: 307 Yükseköğretimde Yeni Bir Paradigma: Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler (Moocs)
Sezan Sezgin
ID: 432 BiliĢim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Teknopedagojik Alan Bilgilerinin ÇeĢitli
DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi Vesile Gül BaĢer Gülsoy, Sezan Sezgin, Osman Erol
ID: 387 A Further Explanation on TAM by Perceived Self-Regulation: A Path Analysis Study
on E-Learning With Self- Regulated E-Tests GülĢah BaĢol
ID: 498 Fosil Yakıtlar Konusuna Yönelik Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalinin
GeliĢtirilmesi Ve Etkililiğinin Değerlendirilmesi
Necla Dönmez Usta, ÜmmüGülsüm Durukan
BaĢkan / Moderator: Dr. Osman TĠTREK
ID: 149 Türk Polis Akademisi Kapsamlı GeliĢimsel Rehberlik Programı Politikası Serap
Nazlı
ID: 151 Polis Akademisi Kapsamlı GeliĢimsel Rehberlik Programı Tasarım Süreci Serap Nazlı
ID: 167 Okul Yöneticilerinin Okul Psikolojik DanıĢmanların Rol Ve Görevlerine ĠliĢkin
Algılarının Değerlendirilmesi Kasım KarataĢ, Ġsmet Kaya
ID: 176 The Role of Basic Personality Traits and Attachment Styles in Predicting
Homesickness Among First Year College Students Ferah Çekici, Zeynep Aydın Sünbül
ID: 606 Meslek Liselerine Yöneticilerinin Yönetme Becerileri ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Osman Titrek, Dilek Balcı Saygılı, Demet Zafer GüneĢ ve Gözde Sezen
ARA / BREAK 10.10-10.20
10
2. GÜN - 2.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (10:20 - 11:30)
2nd. DAY – 2nd. SESSION: 25 April 2014 Friday (10:20 - 11:30)
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
SAAT /
HOUR
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
ANA SALON
MAIN HALL
BaĢkan / Moderator: Dr. Ayça Köksal KONĠK
ID: 449 Üstün Zekalılar Öğretmenliği Adaylarının Fen Öğretimi Öz Yeterlik Ġnançlarının Ve
Bilimsel Tutumlarının Ġncelenmesi
Sezen Camcı Erdoğan
ID: 486 Ortaokul Matematik Öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenlerinin Matematikte Üstün
Zekâlı ve Yetenekli Öğrenci Özelliklerine Yönelik Algılarının Ġncelenmesi
ġule Güçyeter
ID: 86
Kosova‟daki ĠĢitme Engelli Öğrencilere Yönelik Mesleki Eğitim Programlarının
Mevcut Durumu
Zehranur Kaya, Cem Girgin, Yıldız Uzuner, Güzin Karasu,
Sema Ünlüer, Meltem Özten Anay, AyĢe Tanrıdiler
ID: 536 Bilim Sanat Merkezlerinde Matematik Eğitiminde Teknoloji Kullanımı
(Afyonkarahisar Örneği)
Münibe Gülle
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
ID: 532 Öğrenme Ortamının Öğrencilerin Matematik Performanslarına Olan Etkisi
Seval Deniz Kılıç, Hüseyin Alkan
BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan COġKUN
ID: 47
Kültürel Zeka Ġle Kültürel Liderlik DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki
Süleyman Göksoy
ID: 80
Öğrencilerin Karar Verme Stratejileri ve Umutsuzluk Durumlarına ĠliĢkin Algılarının
Eğitim Yönetimi Bakımından Analizi Hüseyin Gül
ID: 199 Eğitim Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Duygusal Zekâlarının ÇeĢitli DeğiĢkenler
Açısından Ġncelenmesi Zeynep Kızıl, Serap Nazlı
ID: 207 Öğretmen Adaylarının Eğitim Ġnançları Ġle EleĢtirel DüĢünme Düzeyleri Arasındaki
ĠliĢki Ebru Oğuz, Fahriye Hayırsever, Defne Kaya
ID: 108 Türk Eğitim Sistemi‟nde Doğru Yerden Doğru ġekilde Reforma BaĢlamak
GülĢah Müjdeci
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Cavide DEMĠRCĠ
ID: 591 Eğitim Hakkı Bağlamında Zihin Engelli Bireylere Eğitim Veren Öğretmenlerin
TükenmiĢlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi (Tokat Ġli Örneği) Gani Aslan, Gülay Aslan
ID: 526 Interpretations of Learner Autonomy by Turkish Instructors of English
Oya Büyükyavuz
ID: 600 Relations Between Organizational Trust And Shared Leadership Skills Of Teachers
And School Managers Osman Titrek
ID: 604 Teachers‟ Evaluations on The Effectiveness of In-Service Training Activities
H. Sezgi Saraç
ID: 485 Eğitim Bilimleri Ve Öğretmen YetiĢtirme Alanlarında Yüksek lisans Programlarının
Ġncelenmesi (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği) Sedat AltındaĢ, Ġzzet Görgen
BaĢkan / Moderator: Dr. Selahattin DĠLĠDÜZGÜN
ID: 45
Türkçe Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Kimliğine ĠliĢkin GörüĢlerinin Metafor
Analizi Yoluyla Ġncelenmesi AyĢegül Karabay
ID: 53
“Deneme” Örneğinde Metin Yapısı Çözümleme Stratejileri Doğrultusunda Özetleme
Becerisini GeliĢtirme ġükran Dilidüzgün, ġerife Genç
ID: 105 Bilgilendirici Metinlerdeki YapılanıĢın Okuduğunu Anlamaya Etkisi
Tuğba Çelik, Sercan DemirgüneĢ, Dilek Fidan
ID: 648 Çocuk Edebiyatı Yapıtlarının Sözvarlığının ve Sıklık Dağılımının Ġncelenmesinde
Cibakaya Dizin Programının Kullanılması Balina ile Mandalina Örneği Hatice Turhan,
Erkan Çer
ID: 130 Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin EleĢtirel Okuma Becerilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler
Açısından Ġncelenmesi Abdulkerim Karadeniz
ARA / BREAK 11.30-11.40
11
2. GÜN - 2.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (10:20 - 11:30)
2nd. DAY – 2nd. SESSION: 25 April 2014 Friday (10:20 - 11:30)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Halil YURDUGÜL
ID: 23
Are Core Trigonometric Functions Well-Defined on Students‟ Concept Images?
Zülâl ġahin, Ayhan KürĢat ErbaĢ
ID: 92
ġifreleme Etkinliğiyle Faktöriyel Ve Permütasyon Konusunun Öğretimi Ve Öğrenci
BaĢarısına Etkisi Elif Bahadır, Ahmet ġükrü Özdemir
ID: 281 Matematik Öğretmeni Adaylarının Ġspat Yapma Becerileri, Ġspat Yaparken
YaĢadıkları Güçlükler Ve Bu Güçlüklerin Sebepleri
Muhammet Doruk, Abdullah Kaplan
ID: 283 5. Sınıf Öğrencilerinin Zihinden Toplama ĠĢlem Becerilerinin GeliĢtirilmesi: Bir
Uygulama ÇalıĢması Sare ġengül, Hande Gülbağcı Dede, Muhammed Çağrı GöktaĢ
ID: 506 Zihin Engellilere Matematik Öğretimine Yönelik Öğretmen Adayları Tarafından
Hazırlanan Materyallerin Ġncelenmesi Emre Ev Çimen, KürĢat Yenilmez
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Pelin YALÇINOĞLU
ID: 297 Science Teachers as Esd Educators: Gap Analysis Güliz Karaarslan, Gaye
Teksöz
ID: 279 Farklı BranĢlardaki Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Tutumlarının
Ġncelenmesi: Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği
Necla Dönmez Usta, Gonca
Kasap
ID: 215 Explaining Energy Conservation Behaviours by Fundamental Value Orientations,
and Nature Relatedness
Elvan ġahin, Ali Sağdıç, Hamide Ertepınar, Volkan Göksu
ID: 240 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre Kavramlarını Hangi
Kavramlarla ĠliĢkilendiriyorlar?
Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay
ID: 139 Seçmeli Matematik Uygulamaları Dersinin Matematik Kaygısına Etkisi
Nazike Karagözoğlu
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
ID: 14
Öğretmen Adaylarının 5 Öğrenme Döngüsünü Temele Alan Uygulamaları
Canay Demirhan ĠĢcan, AyĢegül Bayraktar, Erten Gökçe
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMA / FRIDAY
10:20 – 11:30
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Melek DEMĠREL
ID: 19
Zihin Haritalama Tekniği Ġle Geleneksel Öğrenme Yönteminin Kullanımının
Öğrenenlerin Akademik BaĢarılarına, Tutumlarına Ve Kalıcılığa Etkisine ĠliĢkin Bir Meta-Analiz
ÇalıĢması Veli Batdı
ID: 79
Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik Ġnançlarının ÇeĢitli
DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi
Nilgün Yenice, BarıĢ Özden, Ceyda Balcı
ID: 254 Psikoloji Bölümü Öğrencileri, Mezunları Ve Öğretim Elemanlarının Bölümlerine
Yönelik Olumlu ve Olumsuz Algıları
Engin Arık, Tolga Yıldız
ID: 421 ĠĢitme Engelliler Eğitiminde KarĢılaĢılan Zorluklar Ve Çözüm Önerileri: Erzurum
Örneği Turgay Demirel, Yüksel GöktaĢ
ID: 39
Cinsiyet DeğiĢkeninin Argümantasyon Ve Geleneksel Öğretim Metodlarının
Kullanıldığı Sınıflardaki Öğrencilerin Fen Öğrenimine Olan Etkisinin Ġncelenmesi Ömer Acar
ID: 63
FarklılaĢtırılmıĢ Öğretim Tasarımının Öğrencilerin BiliĢüstü Becerilerine Ve
Matematik Akademik BaĢarılarına Etkisi Fatih TaĢ, Nur Sırmacı
ID: 73
A Contrastive Study on Fl Teaching: American and Turkish Student Teachers‟
Satisfaction and Attitudes Towards Teacher Education Programs, and Their Readiness in
Language Teaching
YeĢim Özek Kaloti
BaĢkan / Moderator: Dr. Rengin ZEMBAT
ID: 315 Akran Arabuluculuk Eğitiminin Üniversite Öğrencilerinin KiĢiler Arası Sorunları
Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi
Ahmet Bedel
ID: 306 Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik DanıĢma Gereksinimleri Üzerine Bir ÇalıĢma:
Mersin Üniversitesi Örneği
Cem Ali Gizir
ARA / BREAK 11.30-11.40
12
2. GÜN - 3.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (11:40 – 12.50)
2nd. DAY – 3rd. SESSION: 25 April 2014 Friday (11:40 – 12.50)
SAAT /
HOUR
3.OTURUM/ 3rd
SESSION
CUMA / FRIDAY
11.40 – 12.50
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Nicel Nitel AraĢtırma Yöntemlerinin Dayandığı Felsefi Temeller/ Underlying Philosophical
Foundations of Qualitative and Quantitative Research Methods
Prof. Dr. Veysel SÖNMEZ
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Ebru OĞUZ
ID: 113 ĠĢ Gücü Ve Öğrenci Hareketliliğinin KolaylaĢtırılmasında Avrupa Mesleki Eğitimde
Kredi Transferi Sistemi: Bir Vaka Analizi AraĢtırması Turan Tolga Vuranok, Mustafa
Özcan
ID: 147 Teachers‟ Job Satisfaction and Absenteeism Erkan Tabancalı, Esra Çakmak
ID: 123 Ġlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin ĠletiĢim Doyumunun
Ġncelenmesi Esin K. Köksal, Sıdıka Gizir
ID: 142 Okulöncesi Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ve Adaletin, Örgütsel
ÖzdeĢleĢme Aracılığıyla Örgütsel VatandaĢlık DavranıĢlarına Etkisi Kamile Demir
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
ID: 144 Yatılı Ġlköğretim Bölge Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Yalnızlık Düzeyleri
Ġle Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi
Öznur Tanrıseven, Sara Manafzadehtabriz, ġükrü Ada
BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma ÖZMEN
ID: 619 “Eğitim” Alanındaki yüksek öğretimde bölgesel farklılıklarını belirleyen etkenlerin
çok boyutlu ekonometrik analizleri. “Eğitim” Fakültelerinin Türkiye‟deki konumunun ayrıntılı
değerlendirmesi
Erkan Abdülgaffar Ağaoğlu
ID: 138 Almancanın Ġkinci Yabancı Dil Olarak Öğretilmesinde Eğitsel Dil Kulesi Oyununun
Önemi Hasan CoĢkun
ID: 537 Fizik Öğretmen Adaylarının Sahip Oldukları Eğitim Felsefelerinin Ġncelenmesi
Selin Görmez, ġebnem Kandil Ġngeç
ID: 379 Lise Öğrencilerinin Bilim Ġnsanı Ġmajları ve Bilimin Doğası Mitleri
Gülseda Eyceyurt Türk, Ümmüye Nur Tüzün
ID: 116
Program Değerlendirme ÇalıĢması Füsun Gülderen Alacapınar
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
BaĢkan / Moderator: Dr. Elvan GÜNEL
ID: 515 Gender and Urban-Rural Differences in Teacher Candidates‟ Nature Relatedness
Elvan ġahin, Ali Sağdıç, Hamide Ertepınar, Volkan Göksu
ID: 172 Sosyal Bilgiler Eğitiminde Etkinlik Uygulamalarının Öğrenci Motivasyonuna Etkisi
Ayten KiriĢ, Ahmet Durmaz
ID: 296 Ortaöğretime GeçiĢ Sınavı Sosyal Bilgiler Soruları Ġle Sosyal Bilgiler Öğretim
Programı Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Murat Ekici, Önder Eryılmaz, Uğur Gezer,
AyĢegül Pehlivan
ID: 338 Sosyal Bilgiler Dersinde Küresel Eğitime ĠliĢkin Sınıf Öğretmenlerinin GörüĢleri
Mahmut Bozkurt, ġefik YaĢar
ID: 349
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin HoĢgörü Algısı Ve HoĢgörü Eğitimine BakıĢı
Hatice Türe, Arife Figen Ersoy
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30
13
2. GÜN - 3.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (11:40-12:50)
2nd. DAY – 3rd. SESSION: 25 April 2014 Friday (11:40-12:50)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan AYDIN
ID: 37
Primary School Students of 1980s‟ Turkey: Remembering Their Teachers
Mehmet Sağlam
ID: 494 Sürece Dayalı Yazma YaklaĢımının Öğretmen Adaylarının Yazma Becerisine ve
Yazma Kaygılarına Etkisi
Abdullah Kaldırım, Ali Fuat Arıcı
ID: 530 ġiir Eğitiminde „Açık Yapıt Poetikası‟ IĢığında Bir Uygulama Aydın Afacan
ID: 546 Ortaokul Öğrencilerinin Okuma Stratejilerine ĠliĢkin ÜstbiliĢsel Farkındalıkları Ġle
Okuduklarını Anlama Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi
Ali Fuat Arıcı, Abdullah Kaldırım
ID: 534 Classroom Observation As a Reflective Practice Tool to Enchance the Self- and
Collaborative Inquiry of Efl Pre- Service Teachers As a Community of Practice Through
Macro and Micro Windows: The Case of An Elt Methodology Course in a Blended Learning
Enviroinment IĢıl Günseli Kaçar
BaĢkan / Moderator: Dr. Sedef CANBAZOĞLU BĠLĠCĠ
ID: 168 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvar EndiĢeleri Üzerine Örnek
Olay Temelli Laboratuvar Uygulamalarının Etkililiği Gökhan Güven, Aylin Çam, Yusuf
Sülün
ID: 239 Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Günlüklerinde Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre ĠliĢkisini
Hangi Kazanımlarla ĠliĢkilendiriyor? Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay
ID: 247 Bilim Tarihi Ve Felsefesi Öğretim Metodunun Fen Bilimlerine Yönelik Tutum ve
Motivasyon Üzerine Etkisi
Erdoğan Usta, Bekir Baran, Sedat Yazıcı
ID: 1 Vücudumuzda Sistemler Ünitesinin Öğretiminde Aktif Öğrenme Yönteminin Öğrencinin
Akademik BaĢarısına ve Tutumuna Etkisi Burak Kiras, Behiye Akçay
2. KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMA / FRIDAY
11:40-12:50
BaĢkan / Moderator: Dr. Melek DEMĠREL
ID: 75
ĠĢbirlikli Öğrenmenin Farklı Öğrenme Stiline Sahip Öğrencilerin Öğrenme
YaklaĢımlarına Etkisi Esma Çolak
ID: 78
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Kavramına Yönelik ( YanlıĢ)
KavramsallaĢtırmaları Sibel Duru
ID: 84
ĠĢbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Ortaöğretim Öğrencilerinin „YaĢamımızdaki
Elektrik‟ Ünitesine ĠliĢkin Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Etkisi
Onur Boyacı, Ertuğrul Karahan, Gamze Hastürk
ID: 391 Proje Tabanlı Öğrenme YaklaĢımının Ortaokul 6. Sınıf Görsel Sanatlar Dersi Ebru
Ünitesinin Öğrenci BaĢarısına, Tutumuna ve Kalıcılığa Etkisi Ali Osman AlakuĢ,
Ersin Alioğlu
ID: 164 Ortaokul Düzeyinde Performans Görevi Uygulamaları Sürecinde Disiplinler Arası
YaklaĢımın Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi Funda Aslan Yolcu
BaĢkan / Moderator: Dr. Aslı TAYLI
ID: 120 Üstün Yetenekli Öğrencilerin BiliĢötesi Becerilerinin Öz Yeterlik Algısına Etkisi:
Yapısal EĢitlik Modellemesi
Özkan Çikrıkci, Hatice Odacı
ID: 208 Farklı Sosyoekonomik Düzeydeki Annelerin Algıladıklarını Annelik Stillerine ĠliĢkin
GörüĢlerinin Ġncelenmesi Esra Çalık Var, ġükran Kılıç, Hatice KumandaĢ
ID: 209 Analysis Of Teachers‟ Efficacy in Terms Of Some Variables: A Case Study
Gizem Saygılı, Havva Sümeyra PektaĢ
ID: 325 Psikolojik DanıĢman Eğitimini Yeniden Gözden Geçirmek: Kapsamlı Bir
Süpervizyon Modeli Önerisi Tansu Mutlu Süral, Ali Eryılmaz
ID: 497 Teknoloji Destekli Zihin ve Kavram Haritalamanın Öğrencilerin Fen Kavramlarını
Yapılandırmaları Üzerindeki Etkileri Güliz Aydın
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30
14
2. GÜN - 4.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (13:30 - 14:40)
2nd. DAY – 4th. SESSION: 25 April 2014 Friday (13:30 - 14:40)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
13:30 – 14:40
4.OTURUM / 4th.
SESSION
CUMA / FRIDAY
ANA SALON
MAIN HALL
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Sorularla Nitel AraĢtırma Yöntemi / Questions on Qualitative Research Methods
Corrine GLESNE, Pelin YALÇINOĞLU, Elvan GÜNEL
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
BaĢkan / Moderator: Dr. Kamile DEMĠR
ID: 198 Sınıf Ġklimi Envanteri‟nin (Sie) Türkçe‟ye Uyarlanması
Ali Serdar Sağkal, Zekavet Topçu Kabasakal, Abbas Türnüklü
ID: 114 A European Credit Transfer System Applicatıon in Vocational Education and
Training: Mutual Assessment of Electromechanic Technician Qualifications For Germany,
Turkey And Italy Mustafa Özcan, Turan Tolga Vuranok, Claudia Ball,
ID: 165 Ġl Eğitim Denetmenlerinin ĠĢ Yerinde Yalnızlıkları Ġle Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki
ĠliĢkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir ÇalıĢma
Erkan Tabancalı, Mithat Korumaz
ID: 169 Eğitim Örgütlerinde Kıyaslama (Benchmarking)
Adnan Boyacı, Mehmet Fatih Karacabey, Mustafa Özdere
ID: 367 Sınıf Ġçi Durum Belirleme Tekniklerine Dayalı Öğretimin Öğretim Ġlke Ve Yöntemleri
Dersinde Öğrencilerin BaĢarıları Üzerindeki Etkilerinin Ġncelenmesine ĠliĢkin Deneysel Bir
ÇalıĢma Seval Eminoğlu Küçüktepe
BaĢkan / Moderator: Dr. Eray ÇELĠK
ID: 311 Examining The Alignment Of Turkish Science And Technology Curriculum
Standards And High School Entrance Examination
Emine Çil
ID: 323 Lojistik Regresyon Analizi, Diskriminant Analizi Ve Roc Analizi Yöntemleri Ġle Farklı
Ölçüt Türleri Ġle Elde Edilen Sınıflama Sonuçlarının KarĢılaĢtırılması
Çiğdem Reyhanlıoğlu Keçeoğlu, Nuri Doğan, Selahattin Gelbal
ID: 351 Öz-Düzenlemeli Öğrenme Öğretmen Ġnanç Ölçeği`nin Dilsel EĢdeğerlik, Geçerlik Ve
Güvenirlik ÇalıĢması Ceyhun Ozan, Nilay Çelik, Remzi Y. Kıncal
ID: 353 Türk Öğrencilerinin PISA 2009 Okuma Becerilerini Açıklayan DeğiĢkenlerin CHAID
Analizi Ġle Belirlenmesi Asiye ġengül AvĢar, Ezel TavĢancıl
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
ID: 118 Ġstatistiksel Yazılım Kullanımına ĠliĢkin Öğrenci Tutumları: Bir Yapısal EĢitlik Modeli
Uygulaması Zeliha Kaygısız Ertuğ, Nuray Girginer, Veysel Yılmaz
BaĢkan / Moderator: Dr. ġükran DĠLĠDÜZGÜN
ID: 400 Türkçe Ve Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının EleĢtirel Okuma
Düzeylerinin Ġncelenmesi Sadet Maltepe
ID: 368 Türkçe Öğretmeni Adaylarının Türkçe Öğretim Araçlarını Kullanma Düzeyleri
Hülya Yazıcı Okuyan
ID: 326 Çok Katmanlı Okuryazarlık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması
Berker Bulut, Hacer Ulu, Adnan Kan
ID: 260 Kime Göre; Kim, Kimdir ? (Kültürel ÇeĢitliliğe Yönelik Algılar: Hollanda Örneği)
Banu Yaman
ID: 64
KiĢisel Yazma Yönteminin Yazma Becerilerine Etkisi Tuğba Çelik
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30
15
2. GÜN - 4.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (13:30 - 14:40)
2nd. DAY – 4th. SESSION: 25 April 2014 Friday (13:30 - 14:40)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Gülay KIRBAġLAR
ID: 175 Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Dörtgenler Konusunda Pedagojik Alan
Bilgilerinin Öğrenci Bilgisi BileĢeninde Ġncelenmesi
Elif Nur AkkaĢ, Elif Türnüklü
ID: 578 Grafikler Üzerine Öğrenci DüĢünme Süreçlerine Dair Pedagojik Alan Bilgisi: Hizmet
Ġçi Lise Matematik Öğretmenleri Ġle Bir Durum ÇalıĢması
Zülal ġahin, Ümmügülsüm Cansu Kurt
ID: 347 Matematik Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerine Göre Matematiksel Ġspat
Yapma Hakkındaki GörüĢlerinin Ġncelenmesi
Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan
ID: 371 Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Tam Sayılarla ĠĢlemler Konusundaki Öğrenme
Güçlükleri KürĢat Yenilmez, Osman Bağdat
ID: 378 Tımss 2011 Dördüncü Sınıf Matematik BaĢarı Testinin Kültürlerarası Ölçme
DeğiĢmezliğinin Ġncelenmesi Betül Karakoç Alatlı, Cansu Ayan, Betül Polat, Gülçin Çırak
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Arif SARIÇOBAN
ID: 596 The Impacts Of Strategic Talent Management Assessment On Improving Innovation
Oriented Career Decision Gamze Sart
ID: 561 Evaluation of the Production of the Intonation of Adverb Clauses With Time by
Turkish English Teachers: A Demonstration by Computer Application
Mehmet Demirezen
ID: 152 2003-2012 Yılları Arasında YetiĢkin Eğitimi Alanında Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin
Meta Değerlendirmesi Sevilay Çırak, Servet Demir
ID: 479 Yabancı Dil Olarak Ġngilizcede Ġlgi Tümceciği Edinimi: Tek Dilli ve Ġki Dilli
Öğrencilerin Edinim Sıralamarı Serhat Kurt
ID: 512 Yabancı Dil Öğretmen Adaylarının "Yabancı Dil Öğretmeni" Kavramına Yönelik
Kullandıkları Metaforlar AyĢe Arslan ÇavuĢoğlu, Fatih TepebaĢılı
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
4.OTURUM / 4th. SESSION
CUMA / FRIDAY 13:30 – 14:40
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Neriman ARAL
ID: 136 Okul Öncesi Eğitim Alan Çocukların Zihin Teorisi GeliĢimlerinin Ġncelenmesi
Tuğba KontaĢ, Lale Cerrah Özsevgeç
ID: 88
Is Undergraduate Tourism and Hospitality Management Education Sufficient
Enough? A Case of North Cyprus
Hale Özdoğaç Özgit
ID: 614
DüĢünme ġapkaları Ġle Kavramları Öğreniyoruz
AyĢegül Tural
ID: 55
Perceptions of Prospective Teachers On Multicultural Teaching Competence
Mehmet Kemal Aydın, Hasan Aydın
ID: 275 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Bürokratik Özellikleri Ġle Öğretmenlerin ĠĢ
Doyumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi
Rengin Zembat, BüĢra ġahan, Dilan Bayındır, Elif Yılmaz, Hilal Ġlknur Tunçeli
BaĢkan / Moderator: Dr. Serap NAZLI
ID: 34
A Content Analysis Of News Reports of Violence Against Teachers
Ġrem Kızılaslan, Ricardo Lozano
ID: 372 Ġlköğretim Döneminde Çocuğu Olan ÇalıĢan Annelerin Annelik Rollü Hakkındaki
GörüĢleri Ġle Çocuklarının Kabul Ret ve Kontrol Algıları
ġerife Özbiler
ID: 96
4.Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere
Göre Ġncelenmesi
Perihan ġara, Gülcihan Hasanoğlu
ID: 335 Benliğin AyrımlaĢması Ölçeğinin Üniversite Öğrencileri Ġçin Geçerlik Ve Güvenirlik
ÇalıĢması Erkan IĢık, Sabiha Bulduk
ID: 369 Social Safeness and Internet Addiction
Recep Uysal, Ahmet Akın, Nihan Çitemel, Ümran Akın
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30
16
2. GÜN - 5.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (14:50 - 16:00)
2nd. DAY – 5th. SESSION: 25 April 2014 Friday (14:50 - 16:00)
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
5.OTURUM / 5th
SESSION
CUMA / FRIDAY
14:50 – 16:00
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
Sistematik Yöntemde Meta Analiz / Meta Analysis as Systematic Method
Dr. Ali KIġ
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
1. KAT SALON 3/
1st FLOOR HALL 3
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Tuncay AKÇADAĞ
ID: 217
Türk Eğitim Sisteminde Nitelik: Engeller ve Öneriler Ertuğ Can
ID: 220 Karar Vermeye Dayalı EleĢtirel DüĢünce GeliĢim Modeli
Ahmet Aypay, Ufuk Uluçınar
ID: 221 Lise Öğrencilerinin Medya Kavramına Yönelik Algılarının Belirlenmesi
Ahmet Naci Çoklar, Hakkı Bağcı
ID: 229 Öğretmenlerin BakıĢ Açısından Okul Yöneticilerinin Strateji ve Vizyon GeliĢtirme
Yeterlilikleri Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Betül Balkar, Mahinur Gözde Kasurka
ID: 230 The Impact of Emotional Intelligence Characteristics of Young People On Social
Anxiety Level A. Esra Aslan, Nihan Kalkan, Gamze Alçekiç Yaman, Münevver BaĢman
BaĢkan / Moderator: Dr. Nalan Kuru TURAġLI
ID: 48 Ergenler Ġçin Sosyal DıĢlanma Ölçeği Türkçe Formu‟nun Geçerlik Ve Güvenirliği
Ahmet Akın, Rabia Doğan, Gözde Deniz Gönülalan, Rüveyda Atik, Tuğba ÇebiĢ, Umran
Akın
ID: 49
Ergen-Ebeveyn Kariyer Uyum Ölçeği Türkçe Formu‟nun Geçerlik ve Güvenirliği
Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Tuğba ÇebiĢ, Rüveyda Atik, Burcu Pezuk, Umran
Akın
ID: 52
Sosyal Sorumluluk Temelli Liderlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve
Güvenirlik ÇalıĢması Habib Özgan, Ebru Külekçi
ID: 82
Eğitim Fakültesi Dergilerinde Yayınlanan Makalelerin Eğitim Bilimleri Konu Alanlarına
Göre Ġncelenmesi
Hatice Beyza Sezer, Fatma Gözalan Çiçek, Mesut Baltacı, Mehmet KarakaĢ
ID: 117 Sosyal Destek, Motivasyon ve Fen BaĢarısı Arasındaki ĠliĢkiler: Bir Yapısal EĢitlik
Modellemesi Ġlker Cırık
BaĢkan / Moderator: Dr. Mehmet DEMĠREZEN
ID: 505 Ġngilizce Öğretmen Adaylarının Ġlköğretimdeki Öğretmenlik Uygulamasına Ve
Ġngilizce Öğretimine ĠliĢkin Deneyim ve Gözlemleri Melek Demirel, Edibe Karagedik
ID: 405
How to Use Proverbs In Foreign Language Education Metin YurtbaĢı
ID: 395 The Use of Verbs in Written Productions of Turkish Learners of English
Gülay Kıray, Seval Kömürcü
ID: 340 Research Into Turkish Pre-Service English Teachers‟ Intercultural Communicative
Competence Arif Sarıçoban, Hüseyin Öz
ID: 322 (De) Motivation In The Preparatory Language Classroom: EFL Learners‟ And
Teachers‟ Voices Hatice Ç. Ayan, GülĢen M. Vefalı
ARA/ BREAK 16:00-16:10
17
2. GÜN - 5.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (14:50-16.00)
2nd. DAY – 5th. SESSION: 25 April 2014 Friday (14:50-16:00)
SAAT
/
HOUR
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
BaĢkan / Moderator: Dr. Aysel KÖKSAL AKYOL
ID: 7
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Çocuk Sevme Düzeyine Etki Eden DeğiĢkenlerin
Ġncelenmesi Sibel Yoleri
ID: 264 Ġlkokuma Yazma Öğretiminde 60-66 Aylık Çocuklar Ġle Ġlgili YaĢanan Güçlüklere
ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Seher Bayat
ID: 413 Öğreterek Öğrenme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Çevre Okuryazarlığı
Düzeyine Etkisi
Safiye Aslan
ID: 185 YaĢama EĢit Fırsatlarda BaĢlamak Ġçin Bir ġans: Kırsalda Okul Öncesi Eğitimde
OkullaĢma Oranı ve Kalite Arttırma ÇalıĢmaları Tuğba KontaĢ, Mehmet Azaklı
ID: 233 Çokdilli Eğitimle YüzleĢmek: Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çokdilli Eğitim
Üzerine GörüĢ ve Tutumları
ġeyda Deniz Tarım
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Ali ERSOY
ID: 124 Program Evaluation of The Academic Writing Course at a Turkish Private University
Serkan Uygun, Enisa Mede
ID: 126 Purdue Modeline Dayalı Fen Öğretiminin Yaratıcı DüĢünme Becerilerine Etkisi
NeĢe Kutlu, Murat Gökdere
ID: 419 Ġlkokul Birinci Sınıf Öğretmenlerinin Türkçe Dersinde Yaptıkları Yönlendirmelerin
Ġncelenmesi CoĢkun Küçüktepe, Aslıhan Ayyıldız Uğurlu
ID: 514 Use of Integrated Curriculum Model (ICM) in Social Studies: Gifted and Talented
Students‟ Conceptions Nihat Gürel Kahveci, Özlem Atalay
ID: 187 Ġlköğretim 8. Sınıf Matematik Dersinde Kavram Haritası Kullanımının Öğrencilerin
Matematiksel Güçleri Üzerindeki Etkisinin Ġncelenmesi Seçil Keskin Dinçer, Sertel Altun
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Filiz KABAPINAR
ID: 540 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarında Koruyucu Sağlık Eğitimi Konularında Materyal
GeliĢtirme ve Uygulama Sonuçları Ganime Aydın
ID: 203 Sağlık Eğitiminde Video Kullanımına Yönelik Olarak Yapılan AraĢtırmalardaki
Eğilimler: 2000-2014 Dönemi Makalelerin Ġçerik Analizi Elif TaĢlıbeyaz, Melike Aydemir,
Selçuk Karaman
ID: 286 Multimedya Destekli Eğitimin HemĢirelik Eğitiminde Psikomotor Beceri GeliĢimi
Üzerine Etkisi Derya Emre Yavuz, Gülten Okuroğlu, ġule Ecevit Alpar
ID: 65
HemĢirelik Öğrencilerinde Problem Çözme Eğitiminin Problem Çözme Becerisi Ve
Öz-Yeterlik Ġnancına Etkisi
Gülsüm Ançel
HemĢirelik Eğitiminde EleĢtirel DüĢünme Elif DirimeĢe, Erdem DirimeĢe
BaĢkan / Moderator: Dr. Ġzzet GÖRGEN
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMA / FRIDAY 14:50-16:00
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
ID: 462
ID: 384 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Sahtekarlık Eğilim Düzeylerinin Ve Öz-Yeterlik
Algılarının Diskriminant Analizi Ġle Belirlenmesi
Esra Eminoğlu Özmercan
ID: 385 Representation of Family Relationship in a Turkish TV Serial: Aramızda Kalsın
Bahire Özad, Gülen Uygarer
ID: 388 Kıbrıs Türk Eğitim Sistemi Temel Eğitim Kademesinde, Sosyal Ve Duygusal
Öğrenme Salih Sarpten, Mehmet Çağlar
ID: 401 7-19 YaĢ Aile Rehberliği Programının Ebeveynlerin Çocuk YetiĢtirme Tutumları
Üzerindeki Etkisi Haktan Demircioğlu
ID: 615 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine Yönelik Ġnanç Ölçeği Geçerlik
Güvenirlik ÇalıĢması P. Tuğba ġeker, Fatma Alisinanoğlu
ARA/ BREAK 16:00-16:10
18
2. GÜN - 6.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (16:10 - 17:20)
2nd. DAY – 6th. SESSION: 25 April 2014 Friday (16:10-17:20)
SAAT
/
HOUR
6.OTURUM / 6th
SESSION
CUMA / FRIDAY
16:10 – 17:20
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Nitel AraĢtırma Yönteminde Bilgisayar Kullanımı-NVIVO / Use of Computers in Qualitative
Research Methods-NVIVO
Yrd. Doç. Dr. Sema ÜNLÜER
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Seval Eminoğlu KÜÇÜKTEPE
ID: 252
Analiz
Eğitim Ve Ekonomik Büyümenin Uzun Dönem ĠliĢkisi: Türkiye Ekonomisi Üzerine Bir
Nadide Sevil Tülüce, Ġbrahim Doğan
ID: 253 Türkiye Yükseköğretiminde Büyüme Sorunu: Psikoloji Bölümleri Örneği
Engin Arık, Tolga Yıldız
ID: 274 Ġlköğretim 1- 2. Sınıf Öğretmenlerinin 4+4+4 Eğitim Sistemine Yönelik GörüĢleri
Ġbrahim Habacı, Aysun ÇalıĢkan, Sanem Dilbaz, AyĢe Özge Küpeli
ID: 655 Dijital Öykü Hazırlamanın Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Teknolojik Pedagojik
Alan Bilgisi Özgüven Düzeylerine Etkisi Tuğba Yanpar Yelken, Halil Erdem Çocuk,
Gamze Yavuz Konokman, Volkan Lütfi Pan
ID: 282 Öğretim Elemanlarının Akademik DıĢı Etkinliklere, Görevlere ve Uygulamalara ĠliĢkin
GörüĢleri: Bir Durum ÇalıĢması Ġlhan Günbayı, Gamze Kasalak, Serdar Özçetin
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Serap EMĠR
ID: 50
KiĢiler Arası Duygu Yönetimi Ölçeği Türkçe Formu‟nun Geçerlik ve Güvenirliği
Ahmet Akın, Gözde Deniz Gönülalan, Oğuz Akkaya, Tuğba ÇebiĢ, Rabia Doğan,
Burcu Pezuk
ID: 397 Problem Kurma ÇalıĢmasının Çoktan Seçmeli Sorular Üzerinde Denenmesi ve Klasik
Yöntem Ġle KarĢılaĢtırılması Elif Esra Arıkan, Hasan Ünal
ID: 141 Detecting Dimensionalities of a Course With Respect to the Prerequisite Courses
Using Multivariate Data Analysis Mehtap Ergüven, Cabir Ergüven
ID: 468 Üniversiteye GiriĢ Sınavına Hazırlanırken Öğretmen Adaylarının Sosyal
YaĢamlarının Etkilenme Durumu Hatice KumandaĢ, Ömer Kutlu, Özen Yıldırım
ID: 158 Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi‟nin Çeviribilim Öğrenci Profili Açısından
Değerlendirilmesi Lale Arslan Özcan, Pınar Güzelyürek Çelik
BaĢkan / Moderator: Dr. GülĢah BAġOL
ID: 299 Okul DıĢı Ortamlarda Fen Eğitimi: Diyaliz Merkezine Bir Teknik Gezi
BüĢra Bakioğlu, Orhan Karamustafaoğlu
ID: 301 Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Temel Astronomi Bilgi Düzeylerine Yönelik Bir AraĢtırma
Merve TaĢcan, Ġbrahim Ünal, Sevilay Atmaca
ID: 646 Ürün Dosyası Değerlendirmenin Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Genel Kimya
Laboratuvarı BaĢarıları Üzerine Etkisi AyĢegül Aslan, Canan Cengiz, Faik Özgür KarataĢ
ID: 328 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin YetiĢtirilmesinde Alternatif Bir Ders Programının
GeliĢtirilmesi Cengiz Özyürek, Seher Bayat
ID: 332 Ġlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Azot Döngüsü Konusu Ġle Ġlgili Kavram Yanılgılarını
Gidermede React Modelinin Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma
M. Said Doğru, Hülya Demircioğlu, Arzu Saka, Lale Cerrah Özsevgeç
ARA / BREAK 17:20-17:30
19
2. GÜN - 6.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (16:10-17:20)
2nd. DAY – 6th. SESSION: 25 April 2014 Friday (16:10-17:20)
YER /
PLACE
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
6.OTURUM / 6th SESSION
CUMA / FRIDAY 16:10 – 17:20
ID: 333 Okul Müdürlerinin Ve Fizik Öğretmenlerinin Laboratuvar Uygulamalarına Ve Yeni
Fizik Öğretim Programı Ġçerisindeki Laboratuvar Uygulamalarının Kullanımına Yönelik GörüĢleri
IĢıl Aykutlu, Sevim Bezen, Celal Bayrak
ID: 344 Atom Kavramının Öğretim Programları ve Ders Kitaplarındaki Yeri
Serkan Ekinci, Ahmet Ġlhan ġen
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
ID: 251 Bağımsız Anaokulu Yöneticilerinin Ve Öğretmenlerinin BakıĢ Açısından Okul Ġkliminin
Eğitim Öğretim Hizmetlerine Yansıması Abdulhamit Karademir, Meral Ören
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Neriman ARAL
ID: 263 Okul Öncesi Dönemde Çocuğu Olan Annelerin Öz Yeterlilik ve Öfke Düzeylerinin
Ġncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Türker Sezer, Hilal Ġlknur Tunçeli
ID: 33
3-6 YaĢ Çocukların Reklam Ġzleme Tercihleri: En Sevdiğim Reklam
Müge Yurtsever Kılıçgün
ID: 302 5-6 YaĢ Grubu Çocukların Annelerinin ve Öğretmenlerinin Problem Çözme Becerisi
Düzeyleri Ġle Çocukların Sosyal Duygusal Uyum ve Benlik Algısı Düzeyleri Arasındaki ĠliĢkilerin
Ġncelenmesi Nalan Kuru TuraĢlı
ID: 402 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Anasınıflarına Devam Eden Çocukların Okul
Bahçesinde Görmek Ġstedikleri Fiziksel Alan Özellikleri Ve Materyaller
Zeynep Kılıç, Gelengül Haktanır
BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Gülay KIRBAġLAR
ID: 360 Preservice Teachers‟ Scientific Epistemological Views: Comparison of Science and
Social Science Departments Behiye Bezir Akçay, Seda Usta
ID: 535 Fizik Gözüyle Biyoloji: Bitkilerde TaĢıma
Gökhan Güven, GüneĢ Keskin, Melek Altıparmak KarakuĢ
ID: 410 Tek Boyutta Hareket” Konusunda Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinden BroĢür
Hazırlamanın Uygulanmasının Fen Bilgisi Öğretmenliği 1. Sınıf Öğrencilerinin Akademik
BaĢarısına ve Kalıcılığa Etkisi GülĢen Koçak, Asiye Pınar Köksal, Sabriye Seven
BaĢkan / Moderator: Dr. Ali Osman ALAKUġ
ID: 107 Exploring the Effect of Teacher Training Programs on Prospective-Teachers‟
Affective Characteristics According to the Perspectives of Instructors Pervin Oya Taneri
ID: 541 Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyen Sınıf Ġçi DavranıĢlarının ÇeĢitli
DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Devrim YaĢar AktaĢ, Meral Cansız AktaĢ
ID: 231 Çocuklar Ġçin Mimari Tasarım Öğretim Programı: Türk Kültürüne Uyarlanması Ve
Etkililiğinin Analiz Edilmesi
Göksu Gözen
ID: 612 Grafik Tasarım Eğitimi AlmıĢ ÇalıĢanların, Baskı Teknikleri Konusundaki
Yeterliliklerinin Değerlendirilmesi Meral Sezgin Önay, Seda Müftüoğlu
ID: 660 GeliĢtirilen FarklılaĢtırma YaklaĢımının Üstün Zekalı ve Üstün Zekalı Olmayan
Öğrencilerin BaĢarıları Üzerindeki Etkisi Esra AltintaĢ, Ahmet ġ. Özdemir
BaĢkan / Moderator: Dr. Ayla OKTAY
ID: 491 Duygusal Zekânın Öğrencilerin Demografik Özelliklerine ve Akademik BaĢarılarına
Etkisi Üzerine Bir AraĢtırma Ergül Söylemezoğlu, Ömer Tuğsal Doruk, Bahar Yazgan
Gülseren
ID: 500 Üniversite Öğrencilerinin Öznel Ġyi OluĢ, Üniversiteye Uyum, Kaygı ve Depresyon
Düzeylerinin Kariyer Karar Düzeylerine Göre Ġncelenmes Erkan IĢık
ID: 520 Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek YaĢam Problemleri Ġle Yeterliklerinin
Belirlenmesi Mehmet Ali Kandemir, ġebnem Özenç
ID: 524 Türk Üniversite Örnekleminde Yüksek YaĢam Doyumunun Ġlintili Olduğu YaĢam
Değerleri
Aslı Taylı
ID: 545 Eğitim ve Bilgi Hizmetlerinde Kurumsal Kimliğin ÇalıĢan Bağlılığı ve Psikolojik
Sahiplenme Üzerindeki Etkisi Duygu Çubuk, Tuna Uslu
ARA / BREAK 17:20-17:30
20
2. GÜN - 7.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (17:30 – 18:40)
2nd. DAY – 7 th. SESSION: 25 April 2014 Friday (17:30 – 18:40)
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
SAAT
/
HOUR
7.OTURUM / 7th
SESSION
CUMA / FRIDAY
17:30-18:40
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Proje Nasıl Yazılır? / How to Write a Project?
Doç. Dr. IĢıl KABAKÇI YURDAKUL
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Halil YURDUGÜL
ID: 241 Serbest Kıyafet Uygulaması: Öğretmen, Öğrenci ve Veli GörüĢleri
Canan Mesutoğlu, N. BüĢra Akçabozan, Mine Muyan, Gökçen Aydın,
F. Zehra Ünlü Kaynakçı, Gökçe Sancak Aydın
ID: 212 Kültürel Zeka Ġle Kültürel Liderlik DavranıĢları Arasındaki ĠliĢki Süleyman Göksoy
ID: 373 Ġlköğretim Ġkinci Kademe Öğrencilerinin Öğrenmeyi Öğrenme Düzeylerinin Bazı
DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi
H.Beyza Sezer, Bahattin Acat
ID: 288 Katılımcı Liderlik ve DeğiĢim Yönelimli Örgütsel VatandaĢlık: Ġçsel Motivasyonun
Aracılık Etkisinin Ġncelenmesi
Mesut Sağnak
ID: 289 Responsibilities of Elementary School Principals In Turkey: Perceptions and
Expectations Çetin Erdoğan
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. A. Esra ASLAN
ID: 196 Anne Baba Stres Ölçeği‟nin Türkçe‟ye Uyarlaması: Geçerlik Ve Güvenirlik ÇalıĢması
Ali Çekiç, Turan AkbaĢ, Zeynep Hamamcı
ID: 213 Türk Öğrencilerinin TIMSS 2011 Matematik BaĢarıları Ġle ĠliĢkili DeğiĢkenlerin
HiyerarĢik Lineer Modeller Ġle Belirlenmesi Ezel TavĢancıl, Seher Yalçın
ID: 557 Öğrenme Ortamlarını Biçimlendirme Bağlamında Öğrenci Seçme ve Gruplama
Politikaları: PISA-2012 Sonuçlarına Göre Türk Eğitim Sistemi Ġle Yüksek Akademik Performans
ve EĢitlik Seviyelerine Sahip Ülkelerin KarĢılaĢtırılması CoĢkun Erdağ, Engin Karadağ
ID: 262 Suçluyum, Çünkü Anadolu Lisesini Kazanamadım
Ceyda ÇavuĢoğlu, Aylin KiriĢçi Sarıkaya
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
ID: 290 Predictors Of School And Course Achievement as Expressed by High School
Learners: Turkish Context
Mustafa Bahar
BaĢkan / Moderator: Dr. Filiz KABAPINAR
ID: 423 The Effects Of Multi-Frame Illustrations on Secondary Students‟ Understanding of
Solubility Equilibrium Filiz Kabapınar, Batyr Kulbayev, BüĢra Karagöz
ID: 427 Ġlköğretim Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Değerlerinin Çevre Ġle Ġlgili Gazete
Haberleri Yoluyla Değerlendirilmesi
Osman Çimen
ID: 474 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Etik Ġlkeler Hakkındaki GörüĢlerinin Belirlenmesi Ve
Moral Değerlerinin Bazı DeğiĢkenler Bakımından incelenmesi BüĢra Ceyhan,
Nurettin ġahin
ID: 242 Çevrimiçi Yansıtıcı Günlük Etkinliklerine Yönelik Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının
DüĢünceleri Dilek Erduran Avcı, Tolga Akçay
ID: 454 Son Yıllarda Fizik Ders Kitaplarının Modern Fizik Bölümlerinde Yapılan DeğiĢimler
Hakkında Uzman, Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının GörüĢlerinin KarĢılaĢtırılması
Özlem Eryılmaz, Ahmet Ġlhan ġen
21
2. GÜN - 7.OTURUM: 25 Nisan 2014 Cuma (17:30 – 18:40)
2nd. DAY – 7 th. SESSION: 25 April 2014 Friday (17:30 – 18:40)
YER /
PLACE
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. M. Akif HELVACI
ID: 422 48-66 Aylık Çocukların, Ailelerinin ve Öğretmenlerinin ‟‟Sürdürülebilir GeliĢme‟ye
Dair GörüĢlerinin Ġncelenmesi
Tülin Güler Yıldız, Pınar Özdemir ġimĢek, Saliha Ercan, Emine Hande Aydos
ID: 425 Anadolu Okulöncesi Matematik Ölçeğinin GeliĢtirilmesi (Anomat) Serap Erdoğan,
H. Bahadır Yanık, Alper Tolga Kumtepe, Songül Giren, Aslı Yıldırım, Sevcan Yağan
Güder, Ümran Alan, Abdulhamit Karademir, Nurbanu Parpucu, Vakkas Yalçın
ID: 431 4+4+4 Eğitim Sistemi Ġle Farklı YaĢ Gruplarında Ġlkokula BaĢlayan Çocukların Temel
Kavramları ve Akademik GeliĢimlerinin Ġncelenmesi
Ayla Oktay, Handan Doğan, Zeynep Çiğdem Özcan
ID: 442 Anasınıfı ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleriyle Ġlgili Algı
Düzeyleri Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢmaları
Burcu Çabuk, Fatma Alisinanoğlu
ID: 466 Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimleri ve Öğretmenlik Tutumlarının
Ġncelenmesi Gülden Uyanık Balat, Hülya Bilgin, Fatma Özge Ünsal
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
7.OTURUM / 7th SESSION
CUMA / FRIDAY 17:30-18:40
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Sema ÜNLÜER
ID: 194 Laboratuvar Kontrol Sistemine Göre TasarlanmıĢ Öğrenme Ortamının Öğrenci
BaĢarısına ve Öğrencilerin Öğrenme – Öğretme Sürecine ĠliĢkin Tutumlarına Etkisi
Fatma Gözalan Çiçek, Mehmet TaĢpınar
ID: 222 Ġlkokulda Öğrencilere 21. Yüzyıl Becerilerinin Kazandırılması: Bir Durum ÇalıĢması
Mehmet Gültekin, ġengül S. Anagün, Zeynep Kılıç
ID: 257 Köy ve Kentte YaĢayan Çocukların Sosyal Becerilerinin Ġncelenmesi
Nilay Lütfiye Koçak, Aynur Bütün Ayhan
ID: 269 Hakkâri‟de Sosyal Bilgiler Dersi (6. ve 7.Sınıf) Öğretim Programının Uygulanmasında
KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yücel Kabapınar, Feyza Demirboya
ID: 273 Mesleki ve Teknik Liselerde Uygulanan Modüler Öğretim Programının
Değerlendirilmesi Subhan EkĢioğlu, Mehmet TaĢpınar
BaĢkan / Moderator: Dr. ġenel POYRAZLI
ID: 57 YetiĢkin Eğitimine Katılımı ZorlaĢtıran Engeller ve Eğitimi Bırakmaya Yol Açan Etkenler:
Karaduvar Mahallesi Örneği Ufuk Cem KomĢu
ID: 161 YetiĢkin Eğitimi ve YaĢam boyu Öğrenmede Farklı Bir YaklaĢım: Biyografik Öğrenme
Gülden Akın
ID: 478 Sürdürülebilir GeliĢme Ġçin Eğitim Konusunda KuĢaklararası Diyaloglar
Gelengül Haktanır, Müge ġen, AraĢtırma Grubu
ID: 350 Türkiye, AB ve ABD‟de YetiĢkinlerin Eğitime Katılımlarının KarĢılaĢtırmalı Bir Analizi
Hüseyin Kaygın, Ali Sıcak, Ramazan ġükrü Parmaksız
ID: 191 Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Güdülenmeleri, YaĢam Boyu Öğrenme
Eğilimleri Ġle Öğretmen Öz-Yeterlik Algıları: Bir Modelleme ÇalıĢması Bertan Akyol
BaĢkan / Moderator: Dr. Canani KAYGUSUZ
ID: 284 Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerine Göre Sevgi Eğitimi
Meliha Köse, Ebru Demir, Hafise Kocaman
ID: 556 Klinik DanıĢmanlık Modeli Ġle Geleneksel Öğretmenlik Uygulamalarının Öğrenci
GörüĢlerine Dayalı Olarak Değerlendirilmesi
Nermin Bulunuz, Mızrap Bulunuz, Esim Gürsoy, ġehnaz Baltacı Göktalay, Hanife Peker
ID: 560 Çoklu Zekâ Kuramı‟na Dayalı Öğretimin EriĢi, Tutum Ve Kalıcılığa Etkisine ĠliĢkin
Meta-Analitik Bir ÇalıĢma Veli Batdı
ID: 564 Öğrencilerin Romantik ĠliĢkilerde Sorun Çözme Becerilerine Bazı Demografik
DeğiĢkenlerin Etkisi. Canani Kaygusuz, Zeynep Türkoğlu
ID: 567 GeliĢimsel Yardım Modeli AĢamaları Tepkileri Ölçeğinin GeliĢtirilmesi
Tansu Mutlu Süra, Ali Eryılmaz
22
3. GÜN - 1.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (09:00 - 10:10)
3rd. DAY –1st. SESSION: 26 April 2014 Saturday (09:00 - 10:10)
YER /
PLACE
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
ANA SALON
MAIN HALL
BaĢkan / Moderator: Dr. Perihan ÜNÜVAR
ID: 250 Öğretmenlerin Yaratıcı Drama Süreçlerinde Bütüncül Sanat Eğitiminin Rolüne ĠliĢkin
GörüĢleri Ali Öztürk
ID: 456 Görsel Sanatlar Dersi Öğretmen Adaylarının Öğretimde Yansıtıcılığa ĠliĢkin GörüĢleri
Berna CoĢkun Onan
ID: 511 BeĢinci Sınıf Öğrencilerinin Resimlerinde BarıĢ Algısı
Tuba Çengelci Köse, Ömür G.Bayır
ID: 553 Bir Eğitim Aracı Olarak Tragedya Murat Öztürk, Derya Çığır Dikyol
ID: 588 Sanat Eğitiminde Bireysel Deneyim: Planlamaya Yönelik Özgün Bir YaklaĢım
Ġsmail Özgür Soğancı
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Ekber TOMUL
ID: 148 Multiple Intelligene Area and Social Media: any Connection?
Filiz Varol, Neriman Tulgar
ID: 430 Öğretmen YetiĢtirmede KarĢılaĢılan Sorunlar ve Çözüm Önerilerinin Eğitim Fakültesi
Öğrenci GörüĢlerine Göre Analizi Gülsün ġahan
ID: 103
Turkey
Job Satisfaction and Burnout Levels of Early Childhood Teachers In The U.S. and
Canan Yıldız Çiçekler, Maide Orçan, Ersoy Erdemir, Neriman Aral
ID: 310 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Açısından Üniversite Öğrencilerinin Öğretim Elemanları
Hakkındaki GörüĢleri Abdurrahman Kılıç, Engin Aslanargun, Fahriye Hayırsever, Ahmet
Sapancı, Zeynep Arseven
ID: 416 Okul Yöneticilerinin Öz-Yeterlikleri Ġle Liderlik Stilleri Arasındaki ĠliĢki
Deniz Derinbay, AyĢe NegiĢ IĢık
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma ÖZMEN
ID: 404 Örgütsel Dedikodu, DeğiĢime Direnç ve KiĢilerarası Güven Arasındaki ĠliĢkisi
Çiğdem Apaydın
ID: 131 Bağlam Temelli Öğrenmenin Öğrencilerin Epistemolojik Ġnançları Üzerine Etkisi
Aylin Çam
ID: 261 How Developmental Process Emerged, What Dimensions And Draft Professional
Teaching Standards Produced For Proposing A National Framework? Case Ġn Northern
Cyprus Hale Alibaba Erden
ID: 487 Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının 4+4+4 Eğitim Sistemine ĠliĢkin Metaforik
Algılarının Belirlenmesi Necdet Aykaç, Hilal Bilgin, Hasret Kabaran
ID: 452 Integrating Responsible Research and Innovation in Science Education Through
International Collaboration
Sevil Akaygün, Jan Apotheker
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
BaĢkan / Moderator: Dr. Funda AÇIKALIN
ID: 408 Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik Ġnançları (Epistemologic Beliefs Of
Preservice Science Teachers) Selda Bakır, Fatma Adak
ID: 214 Biyoloji ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretmen Özyeterliklerini Yordayan
DeğiĢkenlerin Belirlenmesi Miraç Yılmaz, Perihan GüneĢ, Hikmet Katırcıoğlu,
ID: 440 The Demotivating Mismatch between CEFR Goals, Turkish Higher Education
Council (YÖK) Mandates and Academic Unit Requirements of the Preparatory English
Program at Düzce University William Samuel Peachy
ID: 525 Öğretmen Adaylarının BakıĢ Açısıyla Evrim: Fenomenografik Bir ÇalıĢma
ġirin Ġlkörücü Göçmençelebi
ID: 527 Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Proje GeliĢtirmeye Yönelik Yeterlilikleri
Betül Timur, Nagihan Ġmer Çetin
ARA/ BREAK 10:10-10:20
23
3. GÜN - 1.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (09:00 - 10:10)
3rd. DAY –1st. SESSION: 26 April 2014 Saturday (09:00 - 10:10)
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
SAAT
/
HOUR
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
2. KAT SALON 2A / 2nd FLOOR
HALL 2A
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
BaĢkan / Moderator: Dr. Veysel SÖNMEZ
ID: 101
Alımlama Kuramı Ve Yaratıcı Yazma Örnekleri
Nilgün Açık ÖnkaĢ
ID: 453 Mesleki Eğitim ve YaĢam Boyu Öğrenme Ġhtiyaçlarını Yerel Okul ve Üniversitelere
Uyarlamak Tuna Uslu, Duygu Çubuk
ID: 357 Ortaokul Türkçe Dersi Sınavlarında Sorulan Yazılı Anlatım(Kompozisyon) Soruları
Üzerine Bir Ġnceleme Tahir Tağa, Süleyman Ünlü, Hüseyin Öztürk
ID: 551 Akademik BaĢarının Sağlanmasında Rol Oynayan Sermaye Türlerinin Sosyolojik
Analizi: Ortaöğretimde Okuyan Öğrenciler Üzerine Bir AraĢtırma Celal Ġnce
ID: 586 Köy Hayatının Okul Sınıflarıyla KarĢılaĢması: Etnografik Bir AraĢtırma Zekiye
YahĢi
BaĢkan / Moderator: Dr. Fatih GÜRSUL
ID: 523 Effects of the Conceptual Conflict Strategy on Students' Cognitive Models Regarding
Covalent Bonding: Which Model Experienced Conceptual Change?
Filiz Kabapınar, Sevinç Arucu
ID: 156 Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı YaklaĢıma Yönelik Tutumlarını Yordamada
Yapılandırmacı YaklaĢımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik Ġnançları (Mersin Ġli Örneği)
Sait AkbaĢlı, Lütfi Üredi
ID: 15
Öğretmenlik Mesleğinin Toplumsal Statüsü Hakkında Öğretmen GörüĢleri
Ġnayet Aydın, Tuğba Güner Demir, Özge Erdemli
ID: 640
The changes in use of Facebook Olga Pilli
ID: 204 E-Ġçerik Hazırlama Becerilerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek GeliĢtirme ÇalıĢması:
Fırat Üniversitesi Örneği Ahmet Tekin, Ebru Polat
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
ID: 188 Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde Öğretici Yeterliliklerinin Bazı DeğiĢkenler Açısından
Ġncelenmesi Yalın Kılıç Türel, Bahaddin Kavrat
ID: 312 BiliĢim Öğretmeni Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri Ġle Sosyal Ağ Kullanım
Amaçları Arasındaki ĠliĢkinin Belirlenmesi Oğuzhan Özdemir, Didem Erdem
ID: 295 Lisans Ve Önlisans Öğrencilerinin Mobil Öğrenmeye ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi
Mazhar Kayaoğlu, Ferhat Bahçeci
ID: 211 Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlara ĠliĢkin Tutumları Ġle Demokratik Değer
Tutumları Arasındaki ĠliĢkinin Ġncelenmesi Nazenin Fidan, Fatih Balaman
ID: 316 Web Tabanlı Ġnteraktif Çevrimiçi Öykünü Yarat Portalı
Devkan Kaleci, Özge Korkmaz
BaĢkan / Moderator: Dr. Tuğba ÇELĠK
1.OTURUM / 1st SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
09:00 – 10:10
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Burçin Acar ġEġEN
ID: 358 Strength, Challenges and Solutions of Academic Faculty in College Teaching
Filiz Evran Acar, Murat Dağıstan, Doctoral Candidate, Vildan Sarıkaya
ID: 414 YaĢam Tarzı Öğrenme Stratejilerini ġekillendirir mi? Öğretmen Adayları Üzerine Bir
Ġnceleme Erdoğan Tezci, Fahri Sezer, Sümer Aktan, Uğur Gürgan
ID: 278 Türkçe Öğretmen Adaylarının Üst BiliĢsel Okuma Stratejilerini Kullanımı: Sesli
DüĢünme ÇalıĢması Zeynep Çetinkaya Edizer
ID: 298 Yabancılara Türkçe Öğretimi Ders Kitaplarındaki Öyküleyici Metinlerin Tutarlılık
Düzeylerinin Değerlendirilmesi NurĢat Biçer, Ġsmail Çoban
ID: 394 Scaffolding Reflection on the Blog: A Case Study With Pre-Service Teachers
AyĢegül Salli, Ülker Vancı Osam
ARA/ BREAK 10:10-10:20
24
3. GÜN - 2.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (10:20 - 11:30)
3rd. DAY –2nd. SESSION: 26 April 2014 Saturday (10:20 - 11:30)
YER /
PLACE
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Gülsün ġAHAN
ID: 228 ġangay ve Finlandiya‟nın Eğitim BaĢarılarının Ardındaki Gerçekler
Aslıhan Kuyumcu Vardar, Filiz Evran Acar
ID: 294 Örgütsel Politika Algısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik
ÇalıĢması Evrim Erol
ID: 318 A Qualitative Study on the Importance of Mentorship In Career Development of
Principals In Turkey Emine GümüĢ
ID: 319 Akademisyenlerin GörüĢlerine Göre Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerinin
Ġncelenmesi Durum ÇalıĢması Samet Demir, Enis Harun BaĢer
ID: 599 Öğretmen Adaylarının Aktif Dinleme Yeterliklerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından
KarĢılaĢtırılması
Hilal Kazu, Demet Demiralp
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Sait AKBAġLI
ID: 143 Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı YaklaĢımı Uygulamaya Yönelik Öz Yeterlik
Ġnançlarının Yapılandırmacı Öğrenme Ortamı OluĢturma Düzeylerini Yordama Gücü (Mersin Ġli
Örneği) Lütfi Üredi
ID: 12
E-Mentoring as a Teacher Training Tool Muzaffer Çetin
ID: 492 BütünleĢik Öğretim Kapsamında Göstergebilimsel Yöntemle Çözülen Karikatürler
Aracılığıyla Yazma ÇalıĢması Tülay Sarar Kuzu
ID: 186 Examination of Teachers‟ Thinking Style According to Their Branch and Gender
Derya KuĢ, Sertel Altun
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
1. KAT SALON /
3 1st FLOOR HALL 3
ID: 223 The Expected and the Real: Understanding University Teaching and the Academic
Induction of Novice EFL Lecturers AyĢegül Takkaç Tulgar, Oktay Yağız
BaĢkan / Moderator: Dr. Arif SARIÇOBAN
ID: 562 Çocuk Sanat Kitabının TaĢıması Gereken Özellikler: Türk Resim Sanatı Konulu
Çocuk Sanat Kitabı Örneği
Kibar Evren Bolat Aydoğan
ID: 93
Teaching Ġn A Young Learners‟ English Language Classroom: An Autoethnography
Of A Teacher Educator
Arda Arıkan
ID: 137 Türkçe Öğretmen Adaylarının Dilsel Değer Kavramına ĠliĢkin Yeterlik Düzeyleri
Nihat Bayat, Hakan Ülper
ID: 636 Determining the Leadership Capacity in Lower Secondary Schools
Nezahat Güçlü, Emek Özdelen
ID: 277 Farklı Lise Türlerine Göre Öğrencilerin Ġngilizce Dersine ĠliĢkin Tutumları
Nilüfer Kesgin, Mehmet Arslan
ARA/ BREAK 11:30-11:40
25
3. GÜN - 2.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (10:20 - 11:30)
3rd. DAY –2nd. SESSION: 26 April 2014 Saturday (10:20 - 11:30)
YER /
PLACE
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Burcu ÖZDEMĠR BECEREN
ID: 613 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının DüĢünme Stillerinin BaĢarı Yönelimlerine Etkisi
Mehmet Tamer Kaya, Ali Meydan, BarıĢ Çiftçi
ID: 44
Yaratıcı Hayal Gücü Testinin 5-6 YaĢ Grubundaki Çocuklara Uygun Hale Getirilmesi
Meziyet Arı, Aysun Gündoğan
ID: 652 Proje YaklaĢımının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Yaratıcılıklarına Etkisinin
Ġncelenmesi Zühal Gizir, Aysel Köksal Akyol
ID: 154 Babaların; Cinsiyet Rolü, ĠletiĢim Becerileri ve Babalık Niteliği
Perihan Ünüvar
ID: 342 The Research on Attitudes of Mothers of Twins and Only Children Towards Their
Children and Recipient and Expressive Language Levels of Children
Devlet Alakoç Pirpir
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Joe O’HARA
ID: 18
Problematic Aspects in Forming Pedagogical Competences for Pre-Service
Language Teachers
Liliana Mâţă, Andreia Irina Suciu
ID: 35
Arabia
Imperative Learning Process Of Clinical Nursing Ġnstructors: Experience From Saudi
Nazik M.A. Zakari, Hanadi Y. Hamadi
ID: 94
Teachers Burnout And Democratic School Environment Ġn The Iranian Context
Mahmoud Sharepour, Fatemeh Bagheri
ID: 17
University Preparatory English Programs: Attitudes Of Faculty in Academic Units
Unconnected to Foreign Language Instruction
William Samuel Peachy
ID: 271 Sokakta ÇalıĢan Çocukların Eğitim Beklentilerinin KarĢılanmasına ĠliĢkin Bir
AraĢtırma -Eğitim Hakkı Açısından Bir Değerlendirme- Somayyeh Radmard
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
ID: 210 Dijital Öyküleme Tekniğinin Üniversite Öğrencilerinin Demokratik Değer Yargılarına
Etkisi: Mustafa Kemal Üniversitesi Örneği
Fatih Balaman, Nazenin Fidan
ID: 259 KiĢiselleĢtirilmiĢ Öğretim Portalının Uygulanması ve Öğrencilerin Tutumlarına Etkisi
Ferhat Bahçeci, Mehmet Gürol
ID: 235 Dumlupınar Üniversitesi Besyo ve Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Bilgisayar Destekli
Eğitime Yönelik Tutumlarının Ġncelenmesi Baybars Recep Eynur
ID: 455 Dijital Öyküleme Yönteminin Öğretmen Adaylarının Yaratıcı Yazma Becerilerine
Etkisi Bilal Duman, Güler Göçen
ID: 304 Güncel Eğitim Konularının TartıĢılmasında Facebook Kullanımı: Bir TemellendirilmiĢ
Kuram AraĢtırması Ali Ersoy, Erdal Papatğa, IĢıner Sever
BaĢkan / Moderator: Dr. Dilek ĠNAL
2.OTURUM / 2nd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
10:20 – 11:30
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. IĢıl KABAKÇI YURDAKUL
ID: 666 Grupla Psikolojik DanıĢmanın Bireylerin Kendini GerçekleĢtirme ve Uyum
Düzeylerine Etkisi Ayla AkbaĢ
ID: 27
Examination of Perceptions of Secondary and High School Students About School
Counselor (Psychological Counselor) Hikmet Yazıcı, Fatih Camadan
ID: 352 Sosyal Destek Ve Motivasyon: Öğrenme Süreci Açısından Bir Ġnceleme
Erdoğan Tezci, Fahri Sezer, Sümer Aktan, Uğur Gürgan
ID: 104 Self-Efficacy and Life Satisfaction Levels Of Early Childhood Teachers in The U.S.
and Turkey
Ersoy Erdemir, Canan Yıldız Çiçekler, Maide Orçan, Neriman Aral
ID: 539 The Study Of Both Mothers‟ Attıtudes Who Are Gypsy And Who Are Not Gypsy And
Theır Chıldren‟s School Maturıty Canan Yıldız Çiçekler
ARA / BREAK 11:30-11:40
26
3. GÜN - 3.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (11:40 – 12:50)
3rd. DAY –3rd SESSION: 26 April 2014 Saturday (11:40 – 12:50)
SAAT
/
HOUR
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Maxqda ile Nitel Veri Analizi / Qualitative Data Analysis wit MAXQDA
Doç. Dr. Elif KUġ SAĠLLARD
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Perihan ÜNÜVAR
ID: 374 Okulların DeğiĢime HazırbulunuĢluğu Ölçeğinin GeliĢtirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik
ÇalıĢması M.Akif Helvacı
ID: 177 E-Kitap Okumaya ĠliĢkin Öğrenci GörüĢlerinin Değerlendirilmesi
Fatma Susar Kırmızı
ID: 411 Eğitim Denetmenlerince Okul Öncesi Öğretmenlerine Yapılan Denetimin
Öğretmenlerin Motivasyonuna Etkisine ĠliĢkin Öğretmen GörüĢleri
Erkan Kıral, Sevim Borsbay
ID: 309 Öğretmenlerin Görevlerini Daha Ġyi Yapabilmeleri Ġçin Okul Müdürlerinden
Beklentileri Engin Aslanargun
ID: 435 Eğitimde Duygusal Cehaletten Okuryazarlığa; Sosyal ve Ahlaki Boyut Açısından
Duygusal Zekânın Önemi
Erdem DirimeĢe
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
BaĢkan / Moderator: Dr. Ali ERSOY
ID: 232 Erasmus Öğrenci DeğiĢim Programının Öğretmen Adaylarının Mesleki GeliĢimlerine
Katkıları: Bir Olgubilim AraĢtırması
Ali Ersoy
ID: 236 How Does the Preschool Teacher Education Program Train its Students to the Level
That it Aspires to? A Case Study From Turkey
Meral BeĢken ErgiĢi, Yasin Öztürk
ID: 267 Pre-Service Elementary Teachers‟ Preferences and Competencies in Relation to
Inquiry-Based Instruction And High Quality Questions Deniz SarıbaĢ
ID: 345 Türkiye‟deki Öğretmen Eğitimi AraĢtırmalarının Paradigmalar Ve Tarihsel Süreç
Çerçevesinde Değerlendirilmesi: Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Üzerine Bir Ġnceleme
Banu Yücel Toy
ID: 354 Effectiveness of the Holistic Evaluation Model Proposed for Teachers' Professional
Development Activities
Öner Uslu
BaĢkan / Moderator: Dr. Gamze SART
ID: 555 Exploring the Multiple Selves and the Motivation of the ELT Teacher Candidaties in
Ġstanbul University Devrim Gunay
ID: 244 The Problems in the Production of the Ġntonation of Causative Verbs by Turkish
English Teachers Mehmet Demirezen
ID: 246 Do Games Make a Difference in EFL Contexts? Mustafa ġevik
ID: 256 Willingness to Communicate of Pre-Service English as a Foreign Language
Teachers in a Turkish Setting Huseyin Öz, Mehmet Demirezen, Jafar Pourfeiz
ID: 265 An Analysis of Turkish Primary and Secondary School Students‟ Attitudes Towards
English Course With Regards to Different Variables
Yasin Aslan, Rümeysa PektaĢ
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30
27
3. GÜN - 3.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (11:40 – 12:50)
3rd. DAY –3rd SESSION: 26 April 2014 Saturday (11:40 – 12:50)
YER /
PLACE
SAAT
/
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Hasan AYDIN
ID: 429 KaynaĢtırma Eğitiminin Sosyal Bilgiler Dersi Üzerinden Değerlendirilmesi
Gülnur Ġlk, Mehmet Açıkalın
ID: 544 Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağlardaki Öğrenme Deneyimleri
Hıdır Karaduman, E. Özlem Yiğit
ID: 589 Fatih Projesi Ġçin Hazırlanan Orta Öğretim Coğrafya Videolarının Değerlendirilmesi:
Öğretmen GörüĢleri Ahmet Ağır
ID: 650 Hayat Bilgisi Dersi Öğrenme Ortamlarında Kullanılan Örnek Olayların Niteliği ve
Kullanımının Etkililiği Yücel Kabapınar, Özge Özkan, Tuğba Sargın
ID: 396 Öğretmenlerin Çokkültürlü Eğitime Yönelik Tutumlarının Demografik DeğiĢkenler
Bağlamında Ġncelenmesi
Aylin YavaĢ Bozkurt
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Doç. Dr. ġakir ÇINKIR
ID:97
Seven Years Program Fostering Reading Literacy - What Works in Secondary
Schools? Olaf Köller, Gesa Ramm, Thomas Riecke-Baulecke
ID: 71
Bridging Social And Global Connections Through Classrooms - Integrating
Technology Ġn Teacher Education Methods Courses To Build Global Collaborations
Rhonda Talford Knight
ID: 36
Teacher‟s Assistance Ġn Learning To Write: A Focus On Rural Area Learners
Ilyana Jalaluddin
ID: 29
Rethinking Strategies And Cultures Of Teaching&Learning A Foreign Language
(French) Ġn Digital Era Tilda Saydı
ID: 81
External Support For School Self-Evaluation Gerry McNamara, Joe O’Hara
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Burcu ÖZDEMĠR BECEREN
ID: 330 Çevrimiçi ve Yüz Yüze Yapılan ĠĢbirlikli Öğrenme Ortamlarındaki ĠletiĢim
Örüntülerinin KarĢılaĢtırılması Duygu Mutlu Bayraktar, Nesrin Özdener
ID: 218 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Görsel Öğrenme
Ortamı Olarak Video PaylaĢım Sitelerine ĠliĢkin GörüĢlerinin Ġncelenmesi
Mithat Elçiçek, Ferhat Bahçeci
ID: 334 Öğretmen Adaylarının Sosyal Medyanın Eğitimde ĠletiĢim Amaçlı Kullanılmasına
ĠliĢkin GörüĢleri: Twitter Örneği Aylin Tutgun Ünal, Vildan Katmer Bayraklı
ID: 348
Çevrimiçi Öğretim Elemanı Yeterliklerinin Belirlenmesi Özlem Çakır
3.OTURUM/ 3rd SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
11:40-12:50
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
ID: 361 AĢırı Ġnternet Kullanımı: Amaçlar, Nedenler ve Sonuçlar Konusunda Bir Ġnceleme
Filiz Akar
BaĢkan / Moderator: Dr. Lütfi ÜREDĠ
ID: 577 Okuma-Anlama Becerisi ve ĠliĢkili Olduğu DeğiĢkenler
Mustafa Ayral, Erol Bozkurt, Nedim Özdemir, ġule Ötken, Hakan Özarslan, Leyla Yılmaz
Fındık, Ahmet Ünlü, AyĢegül Akdoğan, Sevim Aksoy Güler, Esin Bayraktar, Elif Diren,
ID: 635 Professıonal Self-Efficacy Scale for Information and Communication Technologies
(Ict) Teachers: Validity and Reliability Study Köksal Banoğlu, Ruben Vanderlinde,
Rauf Yıldız
ID: 642 Çocuk ve Aile Odaklı Sorunların Çözümünde Okul Sosyal Hizmet Uzmanlarının
Önemi: Uzmanların Çocuk ve Ailelerle ÇalıĢmada Sahip Oldukları Beceriler
Yasemin Özkan, Esra Kılıç
ID: 643 Rehber Öğretmenlerin EĢcinsellere Yönelik Psikolojik DanıĢma Konusundaki Bilgileri
Mehmet Gündoğdu, Esra Ummak
ID: 201 Üniversite Öğrencilerinin Temas Engelleri, Benlik Saygısı ve YaĢam Doyumu
Düzeyleri: Bir Yapısal EĢitlik Modeli ÇalıĢması
Özlem Tagay
ÖĞLE YEMEĞĠ / LAUNCH BREAK 11:30-14:30
28
3. GÜN - 4.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (13:30 - 14:40)
3rd. DAY –4thSESSION: 26 April 2014 Saturday (13:30 - 14:40)
SAAT /
HOUR
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
ANA SALON
MAIN HALL
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
ÇALIġTAY / WORKSHOP
Akademik Yazma ve EJER‟de Makale Yayın Süreci / Academic Writing and Article Publishing
Process at Ejer with e-JMS
Doç. Dr. ġakir ÇINKIR
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. K. Funda NAYIR
ID: 463 PISA 2009 Okuma Yeterliği Sonuçları ve 13-15 YaĢ Aralığı Ders Kitaplarındaki
Tutarlık ĠliĢkileri: Kore, Türkiye ABD Örnekleri
Sercan DemirgüneĢ
ID: 470 Çocuk Kitaplarında Çocuk Ġmgelerinin ve Çocuk Sorunlarının ĠĢleniĢi: Çocuk Hakları
Bağlamında Ġnceleme ġükran UçuĢ
ID: 473 Sınıftaki Seçimden Ülkedeki Seçimlere Öğrencilerin Seçim Algısı Nasıl GeliĢiyor?
Arife Figen Ersoy
ID: 448 Uzaktan Eğitimde Güçlükler Difficulties in Distance Education
Hikmet Çığlık, Mehtap Bayrak
ID: 490 Yeni Normal'da Üniversitelerdeki ĠĢletme Eğitimi Üzerine Bir AraĢtırma
Ergül Söylemezoğlu
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. ġenel POYRAZLI
ID: 406 An Overview of Three Successful Teacher Education Systems: Australia,
Singapore, and South Korea Selda Aras
ID: 580 An Investigation of Pre-Service Science Teachers‟ Self-Efficacy Beliefs During Field
Experience and Teaching Practice Suzan Tuna, Funda SavaĢcı
ID: 554 Türkiye ile ABD Kaliforniya Eyaleti Ġlköğretim Anadili Eğitim Ġzlencelerinin
KarĢılaĢtırılması
Ahmet Çebi, Pınar Kızılhan
ID: 595
The Effects of Creativity on The Higher Education: Case of Turkey
Gamze Sart
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
ID: 641 What does a Survey Study on Beliefs towards Human Population Growth Imply for
Teacher Education? Sinem Demirci, Elvan ġahin, Gaye Teksöz
BaĢkan / Moderator: Dr. Hüseyin YOLCU
ID: 434 Limit Konusunun Bilgisayar Ortamında GörselleĢtirilmesi Ve Fizik Öğretmen
Adaylarının Konu Hakkındaki GörüĢleri Sema Çıldır
ID: 496 Determination Of Scientific Creativity Skills Of Pre-Service Science Teachers
Through Experiment Designing Zehra Özdilek, B.Buğra Ülger, Ümmühan Ormancı
ID: 383 Öğretmen Adaylarının Sözlü Sunum Becerilerinin Dereceli Puanlama Anahtarı Ġle
Değerlendirilmesi: Öz, Akran ve Öğretmen Değerlendirmesi Perihan GüneĢ, Didem Kılıç
ID: 502 Developing Perception of Active Learning Scale Towards To Science Teachers
Meryem Nur Aydede Yalçın, Halil Ġbrahim ÖZTÜRK
ARA 14:40-14:50
29
3. GÜN - 4.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (13:30 - 14:40)
3rd. DAY –4th SESSION: 26 April 2014 Saturday (13:30 - 14:40)
YER /
PLACE
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
SAAT /
HOUR
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
ID: 472 Okul Öncesi Eğitim Kurumuna Devam Eden Çocukların Annelerinin Oyuna Yönelik
GörüĢlerinin Değerlendirilmesi Burcu Özdemir Beceren, Oya Ramazan
ID: 489
Perfectionism in Children Artworks in a Kindergarten Classroom Rasim BaĢak
ID: 519 Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğrencilerinin Okul Öncesi Öğretmenine ĠliĢkin
Metaforik Algıları Birsen Serhatlıoğlu
ID: 533 Okul Öncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimine Yönelik Yeterliklerinin
Ġncelenmesi Necdet TaĢkın
ID: 581 Erken Çocukluk Eğitimi YaklaĢımları: Öğretmen Adaylarının GörüĢleri
Ġkbal Tuba ġahin Sak
BaĢkan / Moderator: Dr. M. Akif HELVACI
ID: 365 Sınıf Öğretmenlerinin Öğrenme Öğretme Sürecinde Sorduğu Sözel Soruların
Sokratik Sorgulama Tekniği Açısından Ġncelenmesi
CoĢkun Küçüktepe
ID: 366 BireyselleĢtirilmiĢ Eğitim Programları Ġle Ġlgili Türkiye‟de GerçekleĢtirilmiĢ
Lisansüstü Tez ÇalıĢmaları Ve Bilimsel Makalelerinin Gözden Geçirilmesi Hakan Sarı,
ġ.ġenay Ġlik
ID: 174 Dereceli Puanlama Anahtarı Kullanan Öğrencilerin BaĢarıları Üzerine Bir Ġnceleme
ve Öğretmen GörüĢleri AyĢegül Bayraktar, Canan Aslan
ID: 538 Öğretmenlerin Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantılarına ĠliĢkin GörüĢleri Ve
Önerileri Pınar Yengin Sarpkaya, Fahri Sertkaya
ID: 375 Eğitim Fakültelerinde Topluma Hizmet Uygulamaları Dersindeki Proje
Uygulamalarının Sürdürülebilirliği Ganime Aydın, ġeyma Değirmenci,
IĢıl Sevingüler Çakmak
BaĢkan / Moderator: Dr. Ali MEYDAN
ID: 418 AraĢtırma Görevlilerinin Sosyal Ağların Kullanımına ĠliĢkin GörüĢlerinin Belirlenmesi
Esra Açıkgül Fırat, Mustafa Serdar Köksal
ID: 438
Açık ve Uzaktan Eğitim: Pedagojik, Yasal ve Yönetsel Gereksinimler
Ertuğ Can
ID: 420 Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağların Eğitimde Kullanımına Yönelik GörüĢlerinin
Belirlenmesi Tayfun Tutak, Selçuk Fırat, Ebru Kükey
ID: 460 Türkiye'de Sinema Filmlerinin Sınıfta Kullanımı: Yararlılıkları-Sınırlılıkları
Halide Gamze Ġnce Yakar
ID: 475 Görsel Ders Ġçeriği GeliĢtirme Aracı Olarak Instagram
Gürsul
BaĢkan / Moderator: Dr. Fatma Susar KIRMIZI
4.OTURUM/4th SESSION
CUMARTESĠ /SATURDAY
13:30 – 14:40
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Filiz AKAR
Kemal ġahin, Fatih
ID: 386 Zihinde Döndürme Yeteneği Üzerine Bir Test GeliĢtirme ÇalıĢması
Nazan Sezen Yüksel, Ali Bülbül
ID: 445 Sekizinci Sınıf Düzeyinde Bir Döndürme Ve ġifreleme Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Ahmet ġükrü Özdemir, Malik Durmaz, AyĢe Damla Geçim
ID: 446 Ġlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Rasyonel Sayılar Ve Ġrrasyonel Sayılar
Ġle Ġlgili Kavram Yanılgıları
Abdulkadir Kerpiç, Ġbrahim Kepceoğlu, Ġlyas Yavuz
ID: 458 Matematik Öğretiminde Müzelerin Kullanımı GülĢah Batdal Karaduman,
Evren ġar
ID: 471 Ortaöğretim Öğrencilerinin Matematik Dersine Yönelik Akademik Güdülenme
Düzeylerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Fatih Kaleci, Fatih Hayati BeĢir
ARA 14:40-14:50
30
3. GÜN - 5.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (14:50 - 16:00)
3rd. DAY –5th SESSION: 26 April 2014 Saturday (14:50 - 16:00)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
ANA SALON /
MAIN HALL
BaĢkan / Moderator: Dr. Birsel AYBEK
ID: 145 EleĢtirel DüĢünme Becerisine Yönelik Yapılan ÇalıĢmaların EleĢtirel Yazma
Ölçütleri Açısından Değerlendirilmesi AyĢegül Karabay
ID: 206 Türk Dili Ve Edebiyatı Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına
(Kpss) ĠliĢkin Metaforik Algılarının Ġncelenmesi Zeynep Zeliha Bayazıt
ID: 219 BeĢinci Sınıf Öğrencilerinin Öyküleyici Metin Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi
Esra KaynaĢ, Hüseyin Anılan
ID: 572 Öğretmen Adaylarının Akademik Atif Tarzlarının Yordanması Neden Gerekli ve
Önemlidir? Bilal Duman
ID: 248 Türkçe Eğitimi Ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Bölümlerinde Son Dönem Tez
Konuları ve Tez Yazım Süreci Üzerine Öğrenci GörüĢleri
Neslihan YücelĢen, Duygu Ak BaĢoğul, Melda Karagöz
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
1. KAT SALON 1A /
1st FLOOR HALL 1 A
BaĢkan / Moderator: Dr. Ruhi SARPKAYA
ID: 508 Kapasite YaklaĢımı, Eğitim ve Kalkınma ĠliĢkisi
Ömer Tuğsal Doruk, Ergül Söylemezoğlu, Bahar Yazgan Gülseren
ID: 521 Öğretmen ve Okul Müdürlerinin Ders Denetimine ĠliĢkin GörüĢleri
Burcu Altun, Pınar Yengin Sarpkaya
ID: 529 Öğretmen ve Veli Arasındaki ĠletiĢimde KarĢılaĢılan Engeller
Fatma Özmen, Cemal Aküzüm, Muhammed Zincirli, Gülenaz Selçuk
ID: 558 Eğitim Kurumlarındaki Akademik Değerlendirme, Verimlilik Ve Kalite GeliĢtirme
Sürecinin Öz Değerlendirmesi Tuna Uslu
ID: 287 Türkiye‟nin Mültecilerin Eğitimini Sağlama Düzeyi -Suriyeli Mülteciler Örneği
Nurettin Beltekin
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
1. KAT SALON 1B /
1st FLOOR HALL 1B
BaĢkan / Moderator: Dr. Ertuğ CAN
ID: 501 Öğretmen Adaylarının Öğrenme Stillerinin Farklı DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi
GülĢah Batdal Karaduman
ID: 565 Öğretmen Adaylarının EleĢtirel Dinleme Yeterliklerinin ÇeĢitli DeğiĢkenler
Açısından KarĢılaĢtırılması Hilal Kazu Demet Demiralp
ID: 329 Ruhsal Liderlik Ġle Örgütsel Bağlılık Arasındaki ĠliĢkinin Modellenmesi
Kıvanç BozkuĢ, Yüksel Gündüz
ID: 443 An Examination of Middle School Science and Technology Teachers' Perception
Profiles Regarding Active Learning Based on Various Variables
Halil Ġbrahim Öztürk, Meryem Nur Aydede Yalçın
ID: 398 Occupational Motivation Scale Development Study Accordong to The SelfDetermination and Two-Factor Theories
Kaan Zülfikar Deniz, Özkan Saatçioğlu, Ezgi Mor Dirlik
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
1. KAT SALON 3 /
1st FLOOR HALL 3
BaĢkan / Moderator: Dr. Behiye BEZĠR AKÇAY
ID: 528 Fizik Öğretmen Adaylarının Fiber Optik ve Bu Alandaki Yeni Teknolojiler
Hakkındaki GörüĢleri
Sema Çıldır
ID: 376 Fen Eğitiminde Argümantasyon Odaklı Öğretimin Öğrencilerin Karar Verme ve
Problem Çözme Becerilerine Etkisi Nergiz KardaĢ, ġengül S. Anagün, Pelin Yalçınoğlu
ID: 570 Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgi Düzeylerinin ÇeĢitli
DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Betül Timur, Nagihan Ġmer Çetin
ID: 327 Application of Two Tier Diagnostic Test to Assess Pre-Service Science Teachers‟
Understanding of Chemistry Concepts Ayfer Mutlu, Burçin Acar Sesen
31
3. GÜN - 5.OTURUM: 26 Nisan 2014 Cumartesi (14:50 - 16:00)
3rd. DAY –5th SESSION: 26 April 2014 Saturday (14:50 - 16:00)
YER /
PLACE
SAAT /
HOUR
BAġLIK & YAZAR / TITLE & AUTHOR
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
2. KAT SALON 2A /
2nd FLOOR HALL 2A
BaĢkan / Moderator: Dr. Birsen SERHATLIOĞLU
ID: 607 "Okul Öncesi Eğitiminde Görev Yapan Öğretmenlerin En Sık KarıĢtıkları Sorunların
ÇeĢitli DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi Elvan ġahin Zeteroğlu, Nalan Kuru TuraĢlı
ID: 403 Kaygı Ġle BaĢ Etme Programının Etkililiğinin Sınanması-Üstün Zekâlı Çocuklar
Örneği Nüket Afat
ID: 639 Türkiye‟de Çocuk GeliĢimi Alanındaki Lisansüstü Tezlerin Ġncelenmesi Neriman
Aral, Ezgi Fındık Tanrıbuyurdu, Aybüke Yurteri Tiryaki, Mehmet Sağlam, Burçin Aysu
ID: 651 Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Problemlerinde Onların Duygusal
Farkındalıklarının Önemi Ebru Ersay
ID: 654 Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının AraĢtırma Yeterlikleri ile AraĢtırmaya ĠliĢkin
Kaygı Düzeylerinin Ġncelenmesi Gamze Yavuz Konokman, Tuğba Yanpar Yelken,
Gürol YokuĢ
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
2.KAT SALON 2B/
2nd FLOOR HALL 2B
BaĢkan / Moderator: Dr. Ali MEYDAN
ID: 122 Sosyal Bilgiler Öğretiminde Beyin Temelli Öğrenme YaklaĢımına Uygun Ortam
Tasarımının Öğrencilerin Akademik BaĢarılarına ve Derse Yönelik Tutumlarına Etkisi
GülĢah Hiçyılmaz, Semra Güven
ID: 392 Ortaokul BeĢinci Sınıf Öğrencilerinin Seçmeli Dersleri Tercih Etme Nedenlerinin Ġkili
KarĢılaĢtırmalar Yöntemiyle Ġncelenmesi (Ankara, Ġstanbul, Kocaeli Örneği)
Didem Reyhanlıoğlu, Emine Gülen Tekin, Emine Vardar, Selahattin Gelbal
ID: 428 Sosyal Ağların Öğretim Amaçlı Kullanılmasına ĠliĢkin Öğrenci Algıları
Mehmet Nuri Gömleksiz, AyĢe Ülkü Kan, Emine Kübra Fidan
ID: 426
Çocukların Zor Soruları ve Anne-Babaların Cevapları Ramazan Sak
ID: 467 Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Ve Bu Mesleği Seçme
Nedenlerine ĠliĢkin GörüĢleri Zeynep Nalan Yılmaz, Özge Aydın
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ / SATURDAY
14:50 – 16:00
5.OTURUM / 5th SESSION
CUMARTESĠ /
SATURDAY14:50 – 16:00
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ SALON 1 /
FACULTY OF EDUCATION
HALL 1
2.KAT SALON 4 /
2nd FLOOR HALL 4
BaĢkan / Moderator: Dr. Eray ÇELĠK
ID: 484 Web Destekli ĠĢbirlikli Öğrenme Ortamında Sosyal EtkileĢim Alanı
Ġ. Ümit Yapıcı, Murat Hevadanlı
ID: 549 Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Okuryazarlıklarıyla Web 2.0 Teknolojilerini
Kullanım Durumları Arasındaki ĠliĢki Esra Açıkgül Fırat, Mustafa Serdar Köksal
ID: 77
4+4+4 Eğitim Modeli DeğiĢikliğinin 60-66 Aylık Çocuklar Üzerinde Etkisine ĠliĢkin
Sınıf Öğretmenlerinin GörüĢ Ve DüĢünceleri (Denizli Örneklemi)
Fatma Susar Kırmızı, Ġbrahim Halil Yurdakal
ID: 552 Bulut BiliĢim Aracılığıyla Uzaktan ve Elektronik Öğrenme Uygulamalarına GeçiĢte
KarĢılaĢılan Tutumlar ve Sorunlar
Tuna Uslu, Didem Rodoplu ġahin, Arda Uslu, Engin Baysal
ID: 603 Üniversite Öğrencilerinin Portfolyo Amaçlı Bulut Teknolojileri Kullanımına Yönelik
Tutumları Oğuzhan Özdemir, Hüsamettin Erdemci
BaĢkan / Moderator: Dr. Meral Cansız AKTAġ
ID: 504 Matematik Öğretmen Adaylarının Yansıtıcı ve EleĢtirel DüĢünme Eğilimleri
Arasındaki ĠliĢki Meltem Sarı Uzun, Nazan Sezen Yüksel, ġenol Dost
ID: 513 Ġlköğretim Matematik Eğitimi Öğretmen Adaylarının DönüĢüm Geometrisi, Örüntü
ve Süslemeler, Geometrik Cisimler Alt Öğrenme Alanlarındaki Yeterlikleri Mehmet Ali
Kandemir, Mustafa Ülker
ID: 542 Matematik Öğretmenlerinin Perspektifinden Yaratıcı DüĢünme Meral Cansız
AktaĢ
ID: 563 Dörtlü Bilgi Modeli: Ortaöğretim Matematik Eğitimde Geometri ve Trigonometriden
Örnekler Gülseren Karagöz Akar
32
Download

Kongre Programı