SIRA NO
T.C.
BAġBAKANLIK
BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN-YAYIN DAĠRESĠ BAġKANLIĞI BASIN KARTLARI BĠRĠMĠ HĠZMET STANDARTLARI
HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ
HĠZMETĠN ADI
BAġVURU YÖNTEMĠ
(EN GEÇ)
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra beyannamenin çıktısı
alınarak çalışılan basın-yayın kuruluşu yetkilisine onaylatılır, öğrenim durumunu
gösterir belge eklenir ve bağlı olunan İl Müdürlüğümüze şahsen veya posta
yoluyla iletilir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak başvurularda
hizmet belgesi de beyannameye eklenir.
1
BEKLEME SÜRESĠ ARANAN
HALLERDE ĠLK DEFA BASIN
KARTI BAġVURUSU
NOT 1- Basın mensuplarının basın kartı başvurusunda bulunabilmeleri için
çalıştıkları yayın kuruluşunun Basın Kartları Elektronik Başvuru Sistemine
(BKEBS) kaydedilmiş olması gerekir. Sistemde kayıtlı olmayan basın-yayın
kuruluşlarının sisteme kayıtlarının yapılabilmesi için hizmet standardı
tablosunun 10 sıra numaralı satırında yer alan belgelerle bağlı bulundukları İl
Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir.
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 1 ay içinde
sonuçlandırılır.
NOT 2- Elektronik ortam haricinde yapılan başvurular kabul edilmez.
(Notlardaki hususlar yurt içinden yapılacak tüm baĢvuru türleri için geçerlidir)
2
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılan başvurudan sonra
BEKLEME SÜRESĠ
aşağıdaki belgelerin bağlı olunan İl Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
ARANMAYAN HALLERDE ĠLK
ibraz edilmesi gerekir:
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 10 gün içinde
DEFA BASIN KARTI
1-Bağlı olunan kurumdan görevlendirme yazısı
sonuçlandırılır.
BAġVURUSU
2-Bağlı olunan kurumca onaylanmış beyanname çıktısı
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır.Başvuru yapıldıktan sonra beyannamenin çıktısı
alınarak çalışılan basın yayın kuruluşu yetkilisine onaylatılır ve bağlı olunan İl
Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla iletilir.
3
BASIN KARTI ĠKĠNCĠ
BAġVURU
4
KART BĠLGĠLERĠNDE
DEĞĠġĠKLĠK VE MESLEĞE
GERĠ DÖNÜġ HALLERĠNDE
BASIN KARTI BAġVURUSU
Basın Kartı Komisyonu tarihine bağlı olarak işin Genel
Müdürlüğümüze intikalinden itibaren en geç 3 ay içinde
Ayrıca; muhabirler, foto muhabirleri, kameramanlar, yazarlar, ressamlar, spikerler,
sonuçlandırılır.
yönetmenler ve karikatüristler gibi basın mensuplarının Genel Müdürlüğümüz
internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden) mesleki çalışmalarını
gösterir belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır. Başvuru yapıldıktan sonra beyannamenin çıktısı
alınarak çalışılan basın-yayın kuruluşu yetkilisine onaylatılır, işe giriş bildirgesi
eklenir ve bağlı olunan İl Müdürlüğümüze şahsen veya posta yoluyla iletilir.
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 10 iş günü
içinde sonuçlandırılır.
5
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır. Kartın kaybedildiğine dair kayıp ilanı veya polis
BASIN KARTININ
tutanağıyla birlikte çalışılan basın-yayın kuruluşundan alınacak görevine devam
KAYBEDĠLMESĠ DURUMUNDA ettiğine dair yazı, bir dilekçe ekinde bağlı olunan il müdürlüğümüze şahsen veya
BASIN KARTI BAġVURUSU
posta yoluyla iletilir.
BASIN KARTININ
YIPRANMASI DURUMUNDA
BASIN KARTI BAġVURUSU
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır. Çalışılan basın-yayın kuruluşundan alınacak görevine
devam ettiğine dair yazı, bağlı olunan İl Müdürlüğümüze şahsen veya posta
yoluyla iletilir. Yıpranan kartın da dilekçeye eklenmesi gerekir.
7
SERBEST BASIN KARTI
BAġVURUSU
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır.
8
BASIN TRAFĠK KARTI
BAġVURUSU
6
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır.
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 10 iş günü
içinde sonuçlandırılır..
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 10 iş günü
içinde sonuçlandırılır..
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 10 iş günü
içinde sonuçlandırılır.
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren 20 iş günü
içinde sonuçlandırılır.
Genel Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden)
elektronik ortamda yapılır.
9
SÜREKLĠ BASIN KARTI
BAġVURUSU
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarından basın kartı taşıyanlarca yapılacak sürekli
basın kartı başvurularında kişilerin, çalıştıkları kamu kurum ve kuruluşlarından
onaylı hizmet döküm cetveli ibraz etmeleri gerekir.
(Kart taşıma yönünden gerekli süreyi tamamlamamış basın mensuplarının Genel
Müdürlüğümüz internet sitesi üzerinden (www.byegm.gov.tr adresinden) mesleki
çalışmalarını gösterir belgeleri yüklemeleri gerekmektedir.)
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin işlemleri işin
Genel Müdürlüğümüze intikalinden itibaren, Basın Kartı
Komisyonu tarihine bağlı olarak, 3 ay içinde
sonuçlandırılır.
Mensuplarınca basın kartı başvurusunda bulunulacak basın yayın kuruluşlarının
aşağıdaki belgeleri ekleyecekleri bir dilekçe ile bağlı olunan il müdürlüğümüze
başvurmaları gerekmektedir.
10
BASIN YAYIN
KURULUġLARININ BASIN
KARTI YÖNETMELĠĞĠNE
UYGUNLUK ĠNCELEMELERĠ
a. Gazete ve Dergiler:
i. İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,
ii. Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicili kaydı (oda faaliyet belgesi),
iii. Basın Kanununun 7. maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer
Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen mevkute beyannamesi (Başsavcılık kaşeli,
alındı belgeli),
iv. Kamuya açık alanlarda satışının yapıldığına dair yeterli sayıda ispat edici belge,
v.Taahhütname,
vi. Gazete/Dergi örnekleri,
vii. Son yönetim kurulunu veya ortaklık oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesi,
viii. Varsa, ajanslarla yapılmış haber abonelik sözleşmeleri,
ix. Faaliyet kodunun faaliyet alanına uygun olması.
-ARANILACAK ŞARTLAR
i. Gazete veya dergilerin basılan her sayısının “pdf” formatında DES sistemine
yüklenmesi (İrtibat: Kadriye Yahşi, (312) 583 61 86),
Evrakları eksiksiz olarak Genel Müdürlüğümüze ulaşan
basın yayın kuruluşların işlemleri 15 iş günü içinde
sonuçlandırılır.
ii. Basılan her sayısından birer adedinin başvurunun yapıldığı İl Müdürlüğüne
düzenli gönderilmesi,
iii. Yayın içeriğinin üçte birinden fazlasının başka bir yayından kopya olmaması,
iv. Reklam oranının yüzölçümü 1,20 metrekareden fazla olanlarda yüzölçümünün
yarısını, daha az olanlarda yüzölçümünün üçte birini geçmemesi,
v. Yayın aralığının üç aydan fazla olmaması,
vi. Düzenli yayınlanması,
vii. Yayın yerlerindeki matbaalarda basılması, fotokopi, teksir veya fotokopi yoluyla
çoğaltılmaması.
b. Radyo ve Televizyonlar:
i. İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,
ii. Ayrıntılı ticaret sicil kaydı (oda faaliyet belgesi),
iii. RTÜK yayın lisans belgesinin aslı veya onaylı örneği,
iv. Varsa kablo veya uydu yayını yapıldığa dair belge,
v. Frekans bilgileri beyanı (Basılı ortamda dilekçe ile alınacaktır),
vi. Taahhütname,
vii. Son yönetim kurulunu veya ortaklık oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesi,
viii. Faaliyet kodunun faaliyet alanına uygun olması.
c. Haber ve Fotoğraf Ajansları:
i. İmza sirkülerinin aslı veya onaylı örneği,
ii. Ayrıntılı ticaret sicil kaydı veya esnaf sicil kaydı (oda faaliyet belgesi),
iii. Basın Kartı Yönetmeliği'nin 8. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde
belirtilen sayıda yapılan abone sözleşmesinin onaylı örnekleri,
iv. Basın Kanunu'nun 7 inci maddesi gereğince yönetim yerinin bulunduğu yer
Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen mevkute beyannamesi (Başsavcılık kaşeli,
alındı belgeli),
v. Ajansların çalışmalarına ilişkin bülten veya kaset çalışması örnekleri,
vi. Daha önce basın kartı taşımış gazetecilerin başvuru belgeleri (Basın Kartı
Yönetmeliği'nin 14 üncü maddesinde belirtilen sayıda),
vii. Taahhütname,
viii. Son yönetim kurulunu veya ortaklık oranlarını gösteren ticaret sicil gazetesi,
ix. Faaliyet kodunun faaliyet alanına uygun olması.
11
12
KIDEM TALEPLERĠ
HĠZMET DAMGALI
PASAPORT TALEBĠ
Kıdem bilgilerinin talebini içeren dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurulur.
Aşağıdaki belgelerin ekleneceği bir dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze şahsen
veya posta yoluyla başvurulur:
1-Doldurulmuş ve imzalanmış pasaport talep formu
2-Görev dönüşü pasaportu iade edeceğine dair taahhütname
3-Bağlı olunan kurumdan görevlendirme yazısı
4-Nüfus cüzdanın fotokopisi
5-Bir adet biyometrik fotoğraf
(İşin Emniyet Müdürlüğündeki safhası için ayrıca iki adet biyometrik fotoğraf
gerekmektedir.)
Başvuru işlemleri usulüne uygun olarak doldurulmuş
dilekçenin Genel Müdürlüğümüze teslim edildiği gün
içerisinde sonuçlandırılır.
Başvuru işlemleri, gerekli evrakların eksiksiz olarak Genel
Müdürlüğümüze tesliminden itibaren 3 gün içinde
sonuçlandırılır.
13
SĠLAH RUHSATI ALMAK ĠÇĠN
BELGE TELEBĠ
14
ÇEġĠTLĠ BĠLGĠ TALEPLERĠ
(MAHKEMELER, BĠLGĠ
EDĠNME VB.)
Kişinin basın kartı sahibi olduğuna dair bir belgenin verilmesi talebini içeren
dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurulur.
Bilgi/belge talebini içeren dilekçe ile Genel Müdürlüğümüze başvurulur.
Başvuru işlemleri usulüne uygun olarak doldurulmuş
dilekçenin Genel Müdürlüğümüze teslim edildiği gün
içerisinde sonuçlandırılır.
Usulüne uygun olarak başvuran kişilerin talepleri 1 gün
içerisinde neticelendirilir.
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Ġlk Müracaat yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
:Ġmza :
.
: Basın Kartları Birimi
: Muhammed AKGÜN
: Birim Amiri
: Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:122 Balgat/Ankara
: 583 61 77
: 473 64 76
:[email protected]
:
Ġkinci Müracaat yeri
Ġsim
Unvan
Adres
Telefon
Faks
e-Posta
Ġmza
: Basın Yayın Dairesi BaĢkanlığı
: Ali GÜNEġ
: Daire BaĢkanı
: Ceyhun Atıf Kansu Cad. No:122 Balgat/Ankara
: 583 62 02
: 473 64 72
: [email protected]
:
Download

T.C. BAġBAKANLIK BASIN-YAYIN VE ENFORMASYON GENEL