KANUNİ ANADOLU LİSESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 2. SINAV TARİHLERİ
TARİH
SINAV
SAATİ
12.1.2015
2
12.1.2015
6
13.1.2015
3
9.SINIF
TARĠH
10. SINIF
11. SINIF SAYISAL
11. SINIF TM
12 SINIF SAYISAL
12 SINIF TM
KİMYA
T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
TARİHİ /COĞRAFYA
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
TARİHİ
KĠMYA
SEÇMELĠ TARĠH
KİMYA
COĞRAFYA
TARĠH
MATEMATĠK
MATEMATĠK
Not:Tüm sınav saatleri okul idaresince belirlenmek üzere sabah 1. Ders ile 6. Ders arasında yapılacaktır.
AŞAĞIDAKİ DERSLERİN SINAVLARI DERS ÖĞRETMENİNİN BELİRLEYECEĞİ TARİHLERDE DERS SAATLERİ İÇERİSİNDE YAPILACAKTIR
TARİH
SINAV
SAATİ
9.SINIF
KUR’AN-I KERĠM
/
HZ. MUHAMMED’ĠN HAYATI
10. SINIF
KUR’AN-I KERĠM
/
HZ. MUHAMMED’ĠN HAYATI
TEMEL DĠNÎ BĠLGĠLER
ĠNGĠLĠZ EDEBĠYATI
BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM
TEKNOLOJĠSĠ
ĠNGĠLĠZ EDEBĠYATI
SAĞLIK BĠLGĠSĠ
PROJE HAZIRLAMA
11. SINIF SAYISAL
KUR’AN-I KERĠM
/
HZ. MUHAMMED’ĠN HAYATI
11. SINIF TM
12 SINIF SAYISAL
12 SINIF TM
KUR’AN-I KERĠM
/
HZ. MUHAMMED’ĠN HAYATI
TRAFĠK VE ĠLK YARDIM
TRAFĠK VE ĠLK YARDIM
ASTRONOMĠ VE UZAY
BĠLĠMLERĠ
GĠRĠġĠMCĠLĠK
ASTRONOMĠ VE UZAY
BĠLĠMLERĠ
DĠKSĠYON VE HĠTABET
BAŞARISIZ DERSİ BULUNAN ÖĞRENCİLER İÇİN SINAV TAKVİMİ
SINAV
SAATİ
9.SINIF
10. SINIF
11. SINIF SAYISAL
11. SINIF TM
12 SINIF SAYISAL
1
TÜRK EDEBĠYATI
TÜRK EDEBĠYATI
BĠYOLOJĠ
SEÇMELĠ TARĠH
BĠYOLOJĠ
COĞRAFYA
14.1.2015
3
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
DĠN KÜLTÜRÜ VE AHLAK
BĠLGĠSĠ
14.1.2015
5
ALMANCA
ALMANCA
FELSEFE
FELSEFE
DİL ANLATIM
DİL ANLATIM
T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
ÇAĞDAŞ TÜRK VE DÜNYA
TARİHİ /COĞRAFYA
ÇAĞDAġ TÜRK VE DÜNYA
TARĠHĠ
TARİH
14.1.2015
14.1.2015
6
TARĠH
TARĠH
T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE
ATATÜRKÇÜLÜK
15.1.2015
1
FĠZĠK
KİMYA
TÜRK EDEBĠYATI
TÜRK EDEBĠYATI
FİZİK
15.1.2015
3
COĞRAFYA
COĞRAFYA
DĠL ANLATIM
DĠL ANLATIM
TÜRK EDEBİYATI
15.1.2015
5
KĠMYA
FİZİK
FİZİK
COĞRAFYA
KİMYA
15.1.2015
6
DĠL ANLATIM
DĠL ANLATIM
KĠMYA
16.1.2015
1
BĠYOLOJĠ
BĠYOLOJĠ
MATEMATĠK
16.1.2015
4
ĠNGĠLĠZCE
ĠNGĠLĠZCE
ĠNGĠLĠZCE
16.1.2015
6
MATEMATĠK
MATEMATĠK
GEOMETRĠ
12 SINIF TM
TÜRK EDEBİYATI
İNGİLİZCE
İNGİLİZCE
MATEMATĠK
MATEMATĠK
MATEMATĠK
ĠNGĠLĠZCE
ALMANCA
ALMANCA
GEOMETRĠ
GEOMETRĠ
GEOMETRĠ
MEB ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠNE göre “ Yazılı sınavlar ve diğer
değerlendirmeler sonunda baĢarısız dersi bulunan öğrenciler için her bir dersten dönem sonunda ayrıca
1 ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınava isteyen baĢarılı öğrenciler de girer ve sınavdan alınan puan diğer
puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir.” hükmü
doğrultusunda bu sınav takvimi oluĢturulmuĢtur.
Yukarıda oluĢturulan "BAġARISIZ DERSĠ BULUNAN ÖĞRENCĠLER ĠÇĠN SINAV TAKVĠMĠ"nde
2 öğrencilerimizin dönem sonunda (13/01/2015 tarihindesaat 24:30 e-okuldan ilan edilen notlara göre )
tamamının baĢarılı olduğu derslerin sınavı yapılmayacaktır.
BaĢarısız öğrenciler için yapılacak ortak sınavlara; bu öğrenciler zorunlu, baĢarılı olup da ortalamasını
3 yükseltmek isteyen öğrenciler ise velilerinin okula yazılı ( dilekçe örneği okul idaresinden alınacaktır
)müracaatı ile ancak bu ortak sınavlara alınacaklardır.
HAZIRLAYAN
ADEM ERATA
MÜDÜR YARDIMCISI
MUSTAFA BALABAN
OKUL MÜDÜRÜ
Download

KANUNİ ANADOLU LİSESİ