YARDIMCI DOÇENTLİK YABANCI DİL SINAVI SONUÇLARI
Üniversitemiz Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun
çeşitli bölümleri için ilan edilen Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların 14 Ocak
2016 tarihinde yapılan Yabancı Dil Sınavı Sonuçları aşağıda açıklanmıştır.
Sınava Giren Adaylar
Birim
Bölüm
Sınav Sonucu
Dr. Fikri ÖZDEMĠR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri
BAġARILI
Dr. Nurullah YILMAZ
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
BAġARILI
Dr. Özge CĠHANGĠR ÖZEK
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
BAġARILI
Dr. Güvenç DOĞAN
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
BAġARILI
Dr. Selçuk KAYIR
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
BAġARILI
Dr. Serhat ÖZÇĠFTÇĠ
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
BAġARISIZ
Dr. Özgür YAĞAN
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri
BAġARILI
Dr. Batin Latif AYLAK
Mühendislik Fakültesi
Endüstri Mühendisliği
BAġARILI
Dr. Sevinç SOYOCAK
ÖZALP
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi
BAġARILI
Dr. AyĢe Cansu GÖK KISA
Ġktisadi ve Ġdari
Bilimler Fakültesi
Uluslararası Ticaret ve
Lojistik Yönetimi
BAġARILI
Dr. Feyza CEYHAN ÇOġTU
Ġlahiyat Fakültesi
Felsefe ve Din Bilimleri
BAġARILI
Dr. Nadir KARAKUġ
Ġlahiyat Fakültesi
Ġslam Tarihi ve
Sanatları
BAġARILI
Dr. Gülden ASAN
Teknik Bilimler MYO
Çevre Koruma
Teknolojileri
BAġARILI
Dr. Gönül ARSLAN
Alaca Avni Çelik MYO
Gıda ĠĢleme
BAġARILI
Adaylara duyurulur.
Download

Yardımcı Doçentlik Yabancı Dil Sınavı Sonuçları