T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
DİVAN
2014/ MART
03.03.2014
PAZARTESİ - SAAT : 16.00
03
03
03
25- 26- 27
MECLİS BAŞKANI
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı
KATİP
Ünal KÖSE
Üye
KATİP
Sefa KÖSE
Üye
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Çetin Özdaş, Ekrem Demirten, Ahmet Özler, Osman Nuri Soyocak, Abdullah Gözübüyüklü, Seyhan
Günhan, Ünal Köse, Tahsin Yüce, Nurettin Karakaya, Necmettin Durmuşbaş, Mustafa Dalamanlı,
Abdülaziz Layık, Serda Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, İbrahim Kuşçu,
Sadık Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım ve Sefa Köse olmak üzere 22
Üye katılmıştır.
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Muharrem Uzunoğlu, Mustafa Gökhan Kömürcü, Zeki Gül, Rumi Bekiroğlu, İsmail Akgöz, Bedriye
Çayır, Abdullah Aydoğdu, Elvan Zorlu, Ali Rıza Ünal.
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye
tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek;
Meclis Üyelerinden, Zeki Gül ve Elvan Zorlu’ nun 03.03.2014 tarihli mazeretli sayılmaları
hakkında dilekçelerinin bulunduğunu belirterek, adı geçenlerin mazeretli sayılmasını oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Zeki Gül ve Elvan Zorlu’ nun mazeretli sayılmaları oy birliğiyle
kabul edilmiştir.
Başkan, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve
Meclis üyesi Yusuf Şişman ve Çetin Özdaş’ ın gündem dışı söz almasından sonra gerekli müzakereler
yapılarak başkada herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine
geçilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 1 / 4
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MART
03.03.2014
PAZARTESİ
03
03
03
25
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
1
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
25.02.2014 / 126
Belediye Başkanına yetki verilmesi.
K A R A R:
Başkan, Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 151/6- 19- 20- 21- 22 ve 152/4854- 64 ada parselde bulunan mevcut kullanım alanı 630 dekar olan 3170 dekara kadar genişleme sahası
bulunan Sıklık boğazında yer alan Sıklık Tabiat Parkının içerisindeki müştemilatıyla birlikte halkımızın
daha yoğun ve yararlı bir şekilde kullanabilmesi amacıyla uzun süreli kiralanması için Belediye
Başkanına yetki verilmesi gerektiğini belirterek, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün teklifini oya
sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemiz mücavir alan sınırları içerisinde yer alan 151/619- 20- 21- 22 ve 152/48- 54- 64 ada parselde bulunan mevcut kullanım alanı 630 dekar olan 3170
dekara kadar genişleme sahası bulunan Sıklık boğazında yer alan Sıklık Tabiat Parkının içerisindeki
müştemilatıyla birlikte halkımızın daha yoğun ve yararlı bir şekilde kullanabilmesi amacıyla, 5393
Sayılı Belediye Kanununun 15/h ve 18/e Maddeleri uyarınca kiralanmasına, kiralanacak olan bu yerin
üçüncü kişilere 10 yıla kadar kiraya verilmesi, bununla ilgili her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi için
Belediye Başkanına veya Belediye Başkanının görevlendireceği bir Müdüre yetki verilmesi, Meclis
üyelerinden, Serda Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, İbrahim Kuşçu, Sadık
Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım’ ın ret oyuna karşı OY ÇOKLUĞUYLA
kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 2 / 4
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MART
03.03.2014
PAZARTESİ
03
03
03
26
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
27.02.2014 / 1108
Ulukavak Mahallesinde Gayrimenkul Satın alınması.
K A R A R:
Başkan, İlimiz Merkez Ulukavak Mahallesi, 99 pafta, 1753 ada, 3- 9- 10 ve 11 nolu parsellerin
Belediyemiz tarafından satın alınmasının gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (e) fıkrasına
istinaden; Ulukavak Mahallesi, 99 pafta, 1753 ada, 3- 9- 10 ve 11 nolu parsellerin Belediyemiz
tarafından satın alınması, Satınalma işlemleriyle ilgili evrakları imzalamaya Belediye Başkanının yetkili
kılınması, Meclis üyelerinden, Serda Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, İbrahim
Kuşçu, Sadık Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım’ ın ret oyuna karşı OY
ÇOKLUĞUYLA kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 3 / 4
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014/ MART
03.03.2014
PAZARTESİ
03
03
03
27
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
03
İMAR KOMİSYONU
28.02.2014
Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3, 9, 10, 11 nolu parsellerde plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, 3- 9- 10 ve 11 nolu parsellerde plan değişikliği
yapılmasına ilişkin İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Ulukavak Mahallesi, 1753 ada, ilgili parseller imar planında
ayrık nizam 5 kat konut alanı olarak planlı olup, 1753 ada, 3- 9- 10 ve 11 nolu parsellerin Sosyal
Kültürel Tesis Alanı, 5 kat Taks 0,60’ ı geçemez, çatı kat bağımsız olmamak koşuluyla iskana açılabilir,
çatı kat son kat taban alanının % 70’ ini geçemez, çatı katı emsale dahil değildir, şeklinde plan
müellifince hazırlanan 1/5000 Nazım imar ve 1/1000 uygulama imar planı değişikliği, Meclis
üyelerinden, Serda Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, İbrahim Kuşçu, Sadık
Örgel, Murat Çağlar, Mehmet Kemal Kapısız, Ulaş Yıldırım’ ın ret oyuna karşı, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
Başkan, bu toplantının son toplantı olduğunu, gündem maddelerinin tamamlanmış olduğunu
belirterek, bütün Meclis üyelerine başarılar dileyerek, toplantıya son vermiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 4 / 4
Download

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Başkan