KURUM TANITIM BĠLGĠLERĠ
Kurum Adı
BARTIN ÖĞRETMENEVĠ
VE AKġAM SANAT OKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Kurum Kodu
971477
Kurum Statüsü
 Kamu

Yönetici
: 2
Y.Hizmetli
: 1
Kurumda ÇalıĢan
SözleĢmeli ĠĢçi
: 6
Personel Sayısı
Hizmet Alımı ĠĢçi
: 23
Stajyer Öğrenci
: 10
TOPLAM
: 42
Kurumun Hizmete
GiriĢ Tarihi
Özel
24 Kasım 1991
KURUM ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ
Kurum Telefonu / Fax
Tel. : 0 378 227 13 29
Fax : 0 378 227 49 63
Kurum Web Adresi
www.bartinogretmenevi.meb.k12.tr
Mail Adresi
971477@ meb.k12.tr
Mahalle
Kurum Adresi
: Kırtepe Mh. Cumhuriyet Cd.No:1
Posta Kodu : 74100
Ġlçe
: Merkez
Ġli
: BARTIN
Kurum Müdürü
Ali SĠLAHDAR
Tel: 05462511074
Kurum Müdür Yardımcısı
Burhan ÖZÇĠFTÇĠ
Tel: 05056478033
1-KURUMA ĠLĠġKĠN GENEL BĠLGĠLER
Öğretmenevimiz 24 Kasım 1991 tarihinde açılmıştır. 1992 yılının ikinci yarısında 3-4.katlarda tadilat
çalışmaları yapılmış ve 1993 yılı başında çalışmaların sona ermesiyle bugünkü durumuna getirilmiştir. Kurumumuz
01.01.2011 tarihinden itibaren Kurumlar Vergisi ve KDV mükellefi olarak hizmetini sürdürmektedir.
Kurumumuzda müdür, müdür yardımcısı, 1 kadrolu yardımcı hizmetler personeli, 6 sözleşmeli işçi, 23
hizmet alımı personeli ve 10 stajyer öğrenci olmak üzere toplam 42 personel ile hizmet sunulmaktadır.
Kurumumuzda 2011 Yılı Ağustos ayında Kurumumuz Deprem dayanıklılık tetkikleri yapılmış, hazırlanan
güçlendirme projesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmekteyken, Bartın Belediyesi tarafından yeni Öğretmenevi
hizmet binası yapılması amacıyla arsa temin edilmiş ve gerekli ödenek tahsisi yapılmıştır. Bartın Ġl Özel Ġdaresi
Encümen toplantısında yeni hizmet binamızın 2014 ek yatırım çalıĢma ve performans programına alınması
kararı ile etüt ve proje çalıĢmaları baĢlatılmıĢ, en kısa sürede tamamlanması ile ilgili çalıĢmalar hızla
sürmektedir.
2011 yılında Kurumumuz yapılan inceleme ve tetkikler sonucunda TSE Kurumundan ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi Belgesi almıştır. Ayrıca Kurumumuzda gıda üretim standartlarını en üst düzeye çıkarma hedefleri
doğrultusunda 02/07/2012 tarihinde TSE ISO 22000 Gıda Güvenlik Sistemi Belgesini alarak sistem çalışmaları
titizlikle yürütülmekte olup her yıl başarılı geçen revize denetimleriyle de süreç devam etmektedir.
Kurumumuzun fiziki alanlarının kısıtlı olmasına rağmen ihtiyaç olması sebebiyle Bakanlık ve Valilik
Olur’u alınarak her üyemizin aradığını bulabileceği yeni hizmet birimleri oluĢturduk.
Hizmete açılan bu birimler (2011-2013);
Konaklama bölümünde mini lobi ve Mescit,
Restorant katında Çok Amaçlı Salon ve Kompakt Arşiv (son iki yıl)
Lokal bölümünde Kütüphane ve Okuma Salonu, Bilişim Odası açılmış olup Çocuk Oyun Köşesi de yeni
tadilat planına alınmıştır.
Zemin katta ise bay ve bayan kuaför salonları ve Kompakt Arşiv (3 yıl ve öncesi)
olup bölümlerin tamamı güçlendirme ve onarım sürecinde yenilenerek (hem tadilat hem donanım olarak)
konuklarımıza daha kaliteli ve konforlu ortamlarda hizmet sunumuna devam edilecektir.
Bina, Lojman, Diğer Sosyal ve Yardımcı Tesisler Durumu : Öğretmenevimiz Ana hizmet binamızda
Otel, Lokal, Restaurant, Mescit, Kütüphane ve Okuma Salonu, Çok Amaçlı Salon, BiliĢim Odası ile Kuaför
bölümlerimiz hizmet sunmaktadır.
Lokal Bölümü: 100 Kişilik olup, oyun salonu, televizyon izleme, canlı maç yayını, gazete okuma ve
dinlenme ve bilişim odası bölümleri vardır. Lokal Bölümümüz hafta içi sabah saat :11-30/ 20-30, hafta sonları ise
12-00/ 21-00 saatleri arasında faaliyet göstermekte olup kablosuz internet hizmeti de sunulmaktadır.
Restaurant Bölümü: 80 Kişilik olup, kahvaltı, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün yemek verilmektedir.
Öğle yemeği saat: 12:00 / 14:30 arası tabldot, akşam yemeği ise saat 17:00 / 20:00 arası alakart usulü olarak
üyelerimizin hizmetindedir. Restaurant bölümümüzde Split Klima, tv yayını, merkezi ses sistemi ve müzik yayını
mevcuttur. Ayrıca bu bölümümüzde her türlü yemekli, kahvaltılı toplantı ve organizasyonlar ile gün ve hafta
kutlamaları da yapılmaktadır.
Otel Bölümü : Otel Bölümümüz 10 oda ve 20 yataktan oluşmaktadır. Odalarımız iki ve üç kişilik olup
telefon bağlantıları mevcuttur. Odalarımızda kablosuz internet, televizyon, mini bar, müzik ve canlı maç yayını
hizmetleri sunulmaktadır. Bütün odalarımız banyolu ve tuvaletli olup, 24 saat sıcak su mevcuttur.
TaĢımalı Eğitim Mutfağı: Valilik Oluru ile Kurumumuza tahsis edilen ve Kurumumuzun imkanları ile
tadilattan geçirilerek donanımca zenginleştirilen, Kapasite Raporunda günlük 2500 öğrenciye sıcak yemek
hazırlanabileceğine izin verilen Taşımalı Eğitim Mutfağı için, Çalışma Ruhsatı, Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretin
İzinleri alınmış olup İstihdamı Zorunlu Personelimiz/Gıda Mühendisi gözetiminde 28 personelle her gün yaklaşık
2250 ilköğretim öğrencisine sıcak öğle yemeği hazırlanıp thermobokslarda K-1 belgesine sahip kapalı kasa
kamyonetlerle okullara dağıtımı yapılmaktadır. Ayrıca hem taşımalı eğitim yemek hizmetleri ve Kurumun diğer
hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılmak üzere Hizmet Aracı kiralanarak sürecin her aşamasına hızlı erişim ve
iletişim sağlanmaktadır.
Kütüphane: Her türlü okuyucu kitlesine hitap edebilecek kaynak ve yayın zenginliğine sahip olan bu
bölümümüzde tarih, coğrafya ve edebiyat dergileri aboneliğimiz de bulunmakta olup huzur içinde okuma ve
araştırma yapılabilmektedir.
Okuma ve Dinlenme Salonu: Günlük yerel ve ulusal gazetelerin takip edilebildiği, televizyon izleme,
sohbet etme gibi aktivite ve ihtiyaçların karşılanılabildiği mekânlarımızdandır.
Çok Amaçlı Salon: Salonumuz 15 kişilik olup telekonferans hattı, 3D teknolojisi 136 ekran tv, projeksiyon
fotokopi makinesi ve notebook bilgisayar donanımları mevcut olup her türlü toplantı, seminer, sunum vb.
organizasyon ve çalıştaylar için uygun ortam sağlanmaktadır.
BiliĢim Odası: Bilişim salonumuzda 6 adet masaüstü bilgisayar, yazıcı, kablosuz internet hattı mevcut olup
konuklarımızın hizmetine sunulmuştur.
Kuaför: Kuaför salonlarında, Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki uzman usta öğreticileri tarafından
konuklarımıza beklentilerini en üst düzeyde karşılayabilecekleri kaliteli hizmet sunulmaktadır.
2-KURUMUN AMACI, KURULUġU VE FAALĠYET ALANI
A-Kurumun amacı: Öğretmenlerin, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı personelinin;
a-Mesleki ve kültürel gelişmelerine,
b-Hizmet içinde ortaya çıkacak eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine,
c-Davranış ve işbirliği içerisinde olmalarına,
d-Birbirleri ile tanışmalarına, kaynaşmalarına ve dayanışmalarına,
e-Sosyal ve moral ihtiyaçlarının karşılanmasına,
f-Aileleri ve çevreleri ile sürekli ve olumlu ilişkiler içinde bulunmalarına,
g-Öğretmenler günü kutlamalarına,
h-Ölüm ve hastalık hallerinde dayanışma içinde olunmasına,
katkı sağlamaktır.
B-Kurum amaçlarının yanı sıra aĢağıdaki görevleri de yerine getirir:
a-Hizmet içi eğitim faaliyetlerine eğitim merkezi veya yardımcı birim olarak gerekli desteği sağlamak,
b-Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanların kültürel ve çevre gezilerine, faaliyetlerin açılış ve kapanış
törenlerine, benzeri organizasyonların yürütülmesine yardımcı olmak,
c-Öğretmenlere yönelik olarak, öğretim yöntem ve teknikleri ile diğer mesleki konularda kurslar, paneller, çalışma
toplantıları düzenlemek,
d-İşletmelerde meslek eğitimi uygulaması kapsamında mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumları öğrencilerinin
beceri eğitimi yapmalarına katkı sağlamak,
Kurumumuz, yukarıda belirtilen amaç ve görevlerini, kendi bütçe imkânları ve/veya aktarılan
kaynakları en verimli Ģekilde kullanarak yerine getirmektedir.
Kalite Yönetim Sistemi kapsamında;
Kurumumuzda yaptığımız tüm iyileĢtirme ve geliĢtirme çalıĢmalarımızı müĢteri odaklı yönetim,
sürekli geliĢim, yüzde yüz memnuniyet anlayıĢıyla yürütüyoruz.
BARTIN ÖĞRETMENEVĠ OLARAK BĠZ;
KALĠTELĠ HĠZMET VERĠRĠZ,
YUVA SICAKLIĞI SUNARIZ,
DÖNERĠMĠZĠN TADINA DOYULMAZ,
BĠZE UĞRAMADAN OLMAZ.
Çünkü; yaşamın içinden hızla gelip geçen insanın, bir an durup yaşadığını fark ettiği yerdir,
Bartın Öğretmenevi…
Download

Tarihçe