Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“Network Set-Küçük Ofis Paketi”
Taahhütnamesi
Ana Sözleşme Seri No:
Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (bundan sonra kısaca “Turkcell Superonline” olarak
anılacaktır) düzenlemiş olduğu Network Set-Küçük Ofis Paketi’nden (bundan sonra “Paket” olarak
anılacaktır) yararlanmak istememiz sebebiyle;
1. Turkcell Superonline’ın aşağıda bilgileri verilen 8 Mbps’ye kadar Limitsiz 50GB AKK’lı ADSL Internet
paketini, “Ofisten Her Yöne 1.000 Dakika Paketi”ni ve “İşin Cebinde Çalsın” hizmetini, 24 ay
taahhüt ile aldığımızı, taahhüt süresi boyunca aşağıdaki tabloda belirtilen tutardan, 24 aylık
taahhüt süresinden sonra ise aksini bildirmediğimiz müddetçe her ay yararlanmakta olduğumuz
paketin taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve paket kapsamında yararlanmakta olduğumuz her bir
hizmete ilişkin olarak www.superonline.net sitesinde yer alan yürürlükteki standart tarifesinden
ücretlendirileceğimizi, iptal etmediğimiz sürece anılan paketin her ay yenileneceğini,
2. 4 adet VOIP hat girişi olan bir cihazın (Bundan böyle “Modem” olarak anılacaktır) işbu
taahhütname kapsamında TURKCELL SUPERONLINE mülkiyetinde olmak üzere aboneliğimiz
süresince ücretsiz olarak kullanabilmemiz için tarafımıza teslim edileceğini;
3. İşbu taahhütname süresi boyunca gerçekleşen dakika paketi aşımı ve varsa kullanacağımız katma
değerli servisler ve Turkcell Superonline tarafından sunulan erişim hizmetine ilişkin kullanım
ücretlerinin www.superonline.net sitesinde yer alan fiyatlar doğrultusunda tarafımıza ayrıca
faturalandırılacağını,
4. İşbu taahhütnamenin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak bir
defaya mahsus olmak üzere ilk faturamıza yansıtılacağını bildiğimizi,
ADSL İnternet
5. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım
Koşulları’na tabi tarifelerden birini kullandığımızdan, yararlanmakta olduğumuz internet hızının, hız
alanı sınırını aşmamızı takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download) hızının 3
Mbps olacağını bildiğimizi,
6. Kampanya kapsamında, tüm müşteriler için tüm vergiler dahil(%18 KDV, %5 ÖİV) 29 (yirmi dokuz)
TL aktivasyon bedelinin ve tüm vergiler dahil (KDV %18) 58TL kurulum bedelinin Turkcell
Superonline tarafından tarafımıza ücretsiz sağlandığını,
7. Türk Telekomünikasyon A.Ş. altyapısı üzerinden başka bir işletmeci tarafından sağlanan ADSL
hizmetimizin mevcut olması halinde, işbu kampanyadan yararlanabilmek için İşletmeci Değişikliği
Talep Formu’nu imzalamak suretiyle, ADSL hizmetimizi Turkcell Superonline’a geçirmemiz
gerektiğini bildiğimizi; mevzuat kapsamında işletmeci değişikliği onayımızının alınması için Turkcell
Superonline tarafından aranacağımızı bildiğimizi, tarafıma ulaşılamazsa ve/veya işletmeci
değişikliği onayımız alınamazsa işletmeci değişiklik talebimizin iptal edileceğini bildiğimizi kabul,
beyan ve taahhüt ederiz.
Ofisten Her Yöne VoIP Dakika Paketi
8. Hizmetten sabit telefon numaramızı Turkcell Superonline’a taşımamız ya da Turkcell Superonline
tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabileceğimizi,
9. Ofisten Her Yöne Dakika Paketi kapsamında 4(dört) ses hattı tahsis edilebileceğini veya 4 (dört) ses
hattı taşınabileceğini ve sadece Tablo 1’de belirtilen hat için “Ofisten Her Yöne Dakika Paketi”
alınabildiğini,
10. “Ofisten Her Yöne Dakika Paketi”nde belirtilen fiyatların şehir içi, şehirlerarası, uluslararası 1.
kademe PSTN, Yerel Alternatif Telekom Operatörleri, Yurtiçi GSM, 444 ve 1XY formatındaki özel
servis numaraları yönlerine doğru aramalar için geçerli olduğunu, diğer yönlere doğru aramaların
ve paket aşımı durumundaki aramaların www.superonline.net adresinde yer alan “Konuştukça
Öde”tarifesine göre tarafıma faturalandırılacağını,
11. Ofisten Her Yöne Dakika Paketi’nin bir ay için geçerli olduğunu, kullanılmayan dakikaların bir
sonraki aya devredilemeyeceğini,
12. Ofisten Her Yöne Dakika Paketi’nde ücretlendirme periyodunun 20 saniye olduğunu,
İşin Cebinde Çalsın Hizmeti
13. İşbu pakette yer alan İşin Cebinde Çalsın Hizmeti’nden imzalamış olduğumuz “İşin Cebinde Çalsın
Şartnamesi”nde yer alan şartlar kapsamında yararlanacağımızı bildiğimizi,
14. İşbu Hizmetten sabit telefon numaramızı Turkcell Superonline’a taşımamız ya da Turkcell
Superonline tarafından sabit numara tahsis edilmesi halinde yararlanabileceğimizi,
15. İşin Cebinde Çalsın hizmetini alarak aşağıda seçmiş olduğumuz numaralar için bu hizmetten
yararlanmak istediğimizi,
16. Hizmetten aktif Turkcell Superonline numaraları ile yararlanabileceğimi ve hizmet kapsamında
Turkcell Kurumsal hat (Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından usulüne uygun olarak imzalanmış
kurumsal abonelik sözleşmesi kapsamında tahsis edilen) ekteki numaralara yönlendirme ile
yararlanabileceğimizi,
17. Hizmetten faydalanırken tabi olacağımız Turkcell Superonline tarifesinin www.superonline.net
adresinde yer alan Konuştukça Öde tarifesi olacağını,
18. İşbu taahhütname kapsamında İnternet hizmeti almak için kullanacağımız modem cihazı üzerinde
bulunan sabit ses hizmeti aldığımız 4 adet sabit telefon numarasından biri için işbu taahhütname
konusu hizmetten yararlanabileceğimizi bildiğimizi,
19. Hizmetten yararlanırken Turkcell Superonline’dan aldığım modem cihazından sabit ses portuna
bağlı olarak hizmet alabileceğimizi aksi durumda hizmet alamayacağımızı,
Genel Hükümler
20. Gerek TURKCELL SUPERONLINE’a daha önce vermiş olduğumuz bilgilerin gerekse
taahhütnamede belirtilen bilgilerin doğruluğunu kabul, taahhüt ve beyan ettiğimizi, aksi
takdirde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bildiğimizi,
21. Aboneliğimizin devri, Adres değişikliği, ulaşılabilecek telefon numarası – e-posta adresi değişikliği,
nakil talebi ve unvan değişikliğine ilişkin bildirimleri Turkcell Superonline’a yazılı olarak iletmemiz
gerektiğini, bu bildirimi yapmamamız nedeniyle doğacak her türlü sorumluluğun tarafımıza ait
olduğunu, nakil talebinde bulunmamız halinde aboneliğin nakledileceği yerdeki altyapının yetersiz
olması veya altyapının bulunmaması nedeniyle hizmet alamamamızdan Turkcell Superonline’ı
sorumlu tutmayacağımızı,
22. ADSL internet hizmeti aldığımız adresin değişmesi halinde TURKCELL SUPERONLINE’dan
aboneliğimizin naklini talep etmemiz ve nakil talebinin TURKCELL SUPERONLINE tarafından
uygun bulunması halinde, yeniden kurulum nedeniyle TURKCELL SUPERONLINE’a
www.superonline.net adresinde miktarı bildirilen nakil ücretini ödeyeceğimizi ve bu bedelin
TURKCELL SUPERONLINE tarafından nakil işleminin gerçekleşmesini takiben düzenlenecek
ilk faturasına yansıtılacağını kabul ettiğimizi,
23. Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi ve İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi ile
tesis edilen aboneliğimizin tarafımızdan tek taraflı olarak ve/veya işbu Taahhütname’deki
ve/veya ve eki niteliğinde olan İşin Cebinde Çalsın Şartnamesi’ndeki yükümlülüklerimizi yerine
getirmememiz nedeniyle Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından feshedilmesi
ve/veya hizmetimizin iptal edilmesi halinde, işbu abonelik taahhüdü süresince kullandığımız
ücretsiz ve/veya indirimli servislerin; tüm vergiler dahil (%18 KDV) 58 TL ADSL kurulum ücreti,
tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 29 TL aktivasyon ücretine ek olarak; işbu kampanya
kapsamında yararlandığımız aşağıdaki tabloda belirtilen ADSL internet paketi, Ofisten Her Yöne
1.000 VoIP Dakika paketi, İşin Cebinde Çalsın hizmetine istinaden
alacağımız indirim miktarının yararlandığımız ay sayısı kadar bedeli ile işbu kampanya
taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda belirtilen ADSL internet paketi, Ofisten
Her Yöne 1.000 VoIP Dakika paketi, İşin Cebinde Çalsın hizmetinin kampanyalı aylık paket
fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış
toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafımıza kampanya iptal bedeli olarak
faturalanacağını bildiğimizi;
24. Aldığımız paket içindeki ürünlerden birini iptal etmek istersek, sadece o ürünün iptal olacağını ve
iptal edilmeyen diğer ürünlerin aşağıda yer alan standart tarifeden iptal edilmediği sürece
faturalanacağını,
25. İnternet hizmeti iptal edilirse internet üzerinden verilen diğer hizmetlerin de iptal edileceğini
bildiğimizi;
26. Sadece sabit telefon hizmetini iptal etmemiz ya da sabit telefon numaramızı başka bir İşletmeciye
taşımamız durumunda İşin Cebinde Çalsın hizmetinin de otomatik olarak iptal olacağını bildiğimizi;
27. 23. Madde hükmü saklı kalmak kaydıyla hizmeti sonlandırma talebimizi Turkcell Superonline’a
veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla
sözleşmeyi her zaman sona erdirebileceğimizi bildiğimizi
28. Aboneliğimizin sonlandırılması halinde işbu taahhütname konusu hizmet kapsamında Turkcell
Superonline tarafından tedarik edilen Cihazı www.superonline.net adresinde belirtilen Turkcell
Superonline bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak aboneliğimizin sona erdiği
tarih itibariyle 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimizi, teslim etmememiz veya geç teslim
etmemiz ya da eksik / arızalı teslim etmemiz durumunda tüm vergiler dahil (%18 KDV) 1.100 TL
Turkcell Superonline Cihaz ücretinin tarafımıza faturalandırılacağını,
29. TURKCELL SUPERONLINE ile paylaşmış olduğumuz ve/veya TURKCELL SUPERONLINE nezdinde
bulunan trafik ve lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verinin işbu Sözleşme
süresince TURKCELL SUPERONLINE tarafından daha verimli bir hizmet ve avantajlı tekliflerin
sunabilmesi için, Aboneliğimiz süresince işlenmesine ve üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin
verdiğimizi; bu iznin işlem yetkilisi olarak tayin etmiş olduğumuz kişilerce ilgili kanallar
üzerinden ücretsiz olarak geri alınabilme imkanı olduğunu; iznin geri alınması halinde bu
durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimizi kabul ve beyan ederiz.
□
Yukarıda yer alan (29. maddede düzenlenen) veri işleme iznine MÜŞTERİ tarafından
muvafakat verilmemesi halinde yandaki kutu işaretlenmelidir.
30. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE
İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğumuz ve/veya bu firmalar
nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimizin, tarafımıza daha
verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz
olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimizi kabul ve beyan ederiz.
EVET
HAYIR
31. Aboneliğimiz süresince Online İşlem Merkezi üzerinde gerçekleştirilecek işlemler de dahil olmak
üzere TURKCELL SUPERONLINE nezdinde gerçekleştirilecek olan işbu taahhütnameden
kaynaklanan her türlü işlemi gerçekleştirmek için …................................................................’ yi
yetkilendirdiğimiz kabul ve beyan ederiz. Tarafımızdan yetkilendirilen kişinin değiştirilmesi
halinde, bu değişikliği derhal ve yazılı olarak TURKCELL SUPERONLINE’ a bildirmekle yükümlü
olduğumuzu, , tarafımızdan hiç ve/veya gereği gibi bilgi verilmemesi halinde TURKCELL
SUPERONLINE’ın hiçbir sorumluluğu olmadığnı bildiğimizi,
32. İşbu taahhütname süresi bittikten sonra tarafımızca işbu taahhütnamenin aksi
bildirilmedikçe, işbu taahhütnamedeki paket hizmet bedelleri üzerinden otomatik olarak 24
ay daha yenileneceğini bildiğimizi. Taahhütname süresi bitiminden önce yapmış olduğumuz
bildirim üzerine TURKCELL SUPERONLINE’ın taahhütname süresi bitiminde hizmeti
sonlandıracağını bildiğimizi, taahhütname yenilendikten sonra hizmeti sonlandırma
talebimizi iletmemiz halinde ise kampanya 23. Maddeki hususlar saklı kalmak suretiyle
hizmetimizi sonlandırabileceğimizi,
33. İşbu taahhütname’nin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi ve İşin
Cebinde Çalsın Şartnamesi’nde yer alan usule ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını
bildiğimizi kabul ve beyan ederiz.
34. İşbu taahhütname Turkcell Superonline Abonelik Sözleşmesi ve eki niteliğinde olan İşin Cebinde
Çalsın Şartnamesi’nin ayrılmaz bir parçası olup işbu taahhütnamede düzenlenmeyen hususlar
bakımından niteliğine ve uygun düştüğü ölçüde ilgili sözleşme/şartnamenin uygulanacağını
bildiğimizi;
35. İşbu taahhütnameyi 1 (bir) orijinal nüsha olarak imzaladığımızı, orijinal nüshanın Turkcell
Superonline’da kalacağını ve işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimizi bildiğimi kabul
ederiz
36. Aşağıda belirtilen Network Set-Küçük Ofis Paketi’nden 24 ay süresince faydalanmayı kabul, beyan
ve taahhüt ederiz.
Network Set Küçük Ofis Paketi Ücretlendirme
Ürün
ADSL İnternet
Dakika Paketi
İşin Cebinde Çalsın
TOPLAM
Özellikler
AKK
8 Mbps'ye kadar Limitsiz
1.000 Dakika VoIP
50 GB
TARİFE KAMPANYA
63 TL
54,9 TL
15 TL
35,3 TL
47,7 TL
6 TL
89 TL
SAĞLANAN
İNDİRİM
27,7 TL
7,2 TL
9 TL
Kampanya fiyatına aylık faturaya yansıtılacak bedeller tüm vergiler dahildir. ADSL için vergi oranları %18 KDV, %5 ÖİV;
Dakika Paketi, İşin Cebinde Çalsın için vergi oranları % 18 KDV, %15 ÖİV’dir.
Network setinin eksiksiz tanımlanabilmesi için aşağıdaki alanların doldurulması zorunludur.
Kullanılacak hat numaraları belirtilmelidir.
Tablo 1: Sabit Numara Taşıma veya Tahsis ve Ofisten Her Yöne Dakika Paketleri Kullanılabilecek
Numaralar
0 (…………) ……………………………..
0 (…………) ……………………………..
Tablo 2: İşin Cebinde Çalsın
Kullanılan Ürün
Hat Numarası
İşin Cebinde Çalsın için yönlendirilecek
Turkcell Kurumsal Numarası
İşin Cebinde
Çalsın
0 (…………) ……………………………..
0(…………) ……………………………..
Müşteri Adı Soyadı:
Firma Adı:
Firma Adresi:
Müşteri Hizmet Numarası:
Vergi Numarası/T.C. Kimlik Numarası:
E-Posta Adresi:
İletişim Numarası:
GSM Numarası:
İmza ve Tarih:
Download

Network Set-Küçük Ofis Paketi