İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) İlk 6 Ay 10 MB M2M İnternet Paketi Bizden
Kampanyası’ndan...............................................................................................
adresinde
mukim
........................................................................................................................................... ünvanlı şirket
olarak işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımızı
bildiğimizi, buna göre;
İşbu Kampanya’nın 10 MB paketi sadece hali hazırda M2M Mobil Data Tarifesi faturalı hatlarla
kullanabileceğimizi (M2M hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini/ yönetilmesini sağlamak
üzere, takılı olduğu cihazların, diğer cihazlar ya da bireysel/ kurumsal uygulamalar ile iletişime
geçmesine olanak tanıyan sadece “data” (veri iletişim) transferi yapılan hatlarıdır.), aksi durumunda
işbu Kampanya’dan yararlanmayı sürdüremeyeceğimizi bildiğimizi,
1- M2M Mobil Data Tarifesini seçtiğimiz takdirde işbu Taahhütname ile birlikte M2M Amaçlı Hat
Kullanım Koşulları Taahhütnamesi’ni de imzalayacağımızı bildiğimizi,
2- Taahhütname’nin, Şirketimiz yetkilisi tarafından imzalandığı tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini
ve EK1’de miktarı ve fiyatı belirtilen 10 MB data paketinin kampanya süresi/paket taahhüt süresi
boyunca yürürlükte olacağını,
3- Taahhütname’yi imzalamamızı müteakip imzalayacağımız Abonelik Sözleşmesine istinaden işbu
Taahhütname’nin EK1’inde GSM numaraları yer alan faturalı hatların abonelik sözleşmemizde yazılı
tebligat adresine irsaliye karşılığında teslim edileceğini ve söz konusu hatların şirketimiz adına tahsis
edileceğini,
4- Taahhütname süresi içinde ek hat alımımız olması ve söz konusu hatların Kampanya’ya dahil
edilmesini talep etmemiz durumunda hatların GSM numaralarının EK3’te yer alan Hat Alım Formunda
belirtileceğini ve EK1’e dahil edileceğini,
5- Kampanya’dan sadece AVEA ile 3N hizmetlerine ilişkin abonelik tesis ederek
faydalanılabileceğini, Kampanya’dan yararlanacak olan Ek-1’de yer alan hatlar 3N abonesi değil
ise bu hatlar bakımdan Kampanya’dan yararlanmak için 3N hizmetlerinden faydalanmayı kabul
edebileceğimizi yahut yeni bir abonelik sözleşmesi imzalayarak 3N hizmetlerinden yararlanmayı
seçtiğimiz hattımız ile Kampanya’dan yararlanabileceğimizi, 3N hizmetine ilişkin aboneliğin AVEA
tarafından ücretsiz olarak sağlanacağını bildiğimizi,
6- Taahhütname kapsamında seçilmiş olan Data Paketinin işbu Taahhütname konusu hatlara işbu
Taahhütname imza tarih ve saatinden itibaren en fazla 48 saat içinde tanımlanacağını, tanımlamanın
yapıldığına ilişkin AVEA tarafından hattımıza bildirim sms’i gönderileceğini ve bu Taahhütname’de yer
alan GPRS ile ilgili tarafımıza tanınan hakların bu tanımlamadan sonra kullanılabileceğini, Data Paketi
tanımlaması yapılmadan önce GPRS kullanımımız olması durumunda GPRS kullanımımızın Data
Paketi ücretleri üzerinden ücretlendirilmeyeceğini, Ek-2’de belirtilen AVEA’nın standart GPRS
tarifesi ücretleri üzerinden ücretlendirileceğini,
7 Data Paketi kapsamında tarafımıza sağlanan GPRS-EDGE-3N kullanımlarımızın ilgili ay için
geçerli olduğunu ve diğer aylara devredilmeyeceğini,
8- Kampanya kapsamında sunulan Data Paketinin kullanım miktarının ve ücretlendirmesinin
aylık olduğunu, ücretlendirme dönemi başladıktan sonra Data Paketi’nden yararlanmaya
başlamamız halinde bu ay ve kullandığımız son ay kullanım miktarımızın ve ilgili Paket ücretinin
de gün sayısı ile orantılı olarak eksileceğini bildiğimizi,
9- Aylık kullanımımızın, Data Paketi kapsamındaki kullanımımızı aşması durumunda aşan GPRSEDGE-3N kullanımlarımızın KDV ve ÖİV dahil 0,05 TL/MB olarak ücretlendirileceğini ve/veya işbu
Taahhütname sona erdikten sonra AVEA’ya aksi yönde bir bildirim yapmadığımız takdirde
hattımıza otomatik olarak 5 MB data paketi tanımlanacağını ve bu paketin güncel/taahhütsüz
fiyatları ile ücretlendirilmeye devam edeceğimizi,
İmza:
10- İşbu Taahhütnameyi imzalamamızı müteakip EK-1’de belirtilen ve Taahhüt Süresi içerisinde
Taahhütname kapsamında tahsis edilen hatları işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren
faydalanılan data paketinin taahhüt süresi boyunca faturalı sistemde ve seçtiğimiz Data Paketi
kapsamında işbu Taahhütname’ye uygun şekilde açık tutmayı taahhüt ettiğimizi, Ek 1 ‘de
belirtilen ve Taahhütname konusu Data Paketinden faydalanan hatları herhangi birini/bir kaçını
kapatmak, AVEA tarafından ilgili mevzuat ve/veya Abonelik Sözleşmesi uyarınca kapatılmasına
neden olmak, başka kişi ya da kuruluşlara devretmek, faturalı sistemden faturasız sisteme
geçirmek, başka bir operatöre taşımak, söz konusu hatlardan biri ya da birkaçına tanımlı Data
Paketini iptal ettirmek veya değiştirmek, hatları dondurmak halleri de dahil olmak üzere söz
konusu taahhüdümüze uymamamız durumunda (“Taahhüde Aykırılık”), taahhüde aykırılığın
oluştuğu döneme kadar taahhüde aykırılığın oluştuğu hat/hatlar bakımından tarafım(ız)a
Taahhütname kapsamında sağlanan indirim bedellerinin tamamı ile taahhüde aykırılığın
oluştuğu ilgili hat/hatlar bakımından tarafım(ız)ca tahsil edileceği belirlenen ancak henüz
tahakkuk etmemiş aylık kullanım bedellerinin karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında
lehim(iz)e olacak şekilde hesaplanacak tutarları her bir hattımız için ayrı ayrı hesaplanmak üzere,
AVEA’ya ödeyeceğimizi (Örneğin; 8. Ayın sonunda kampanya üyeliğini ya da hattını iptal etmek
isteyen/burada yazılı nedenlerle kampanya dışı kalan 10 MB 12 ay taahhütlü M2M paketi olan
abonelerin hattına hat başına ücretsiz kullanılan ilk 6 ay için [(5 TL Paket Ücreti + 1 TL tarife sabit
ücreti = 6 TL) X 6 ay + (1 TL taahhüt indirimi) x 2 ay] ile kalan 4 ay X (5 TL Paket Ücreti + 1 TL tarife
aylık sabit ücreti - 1 TL taahhüt indirimi) karşılaştırılarak lehe olan (38 TL / 20 TL) tutarı cezai bedel
olarak yansıtılacaktır.), indirimsiz tutarların Ek-1’de belirtilen taahhütsüz fiyatlar olduğunu ve
indirim miktarının taahhütsüz fiyatlar ile taahhüt ettiğimiz pakete karşılık gelen taahhütlü
fiyatların farkının bulunması yoluyla elde edilecek tutarlar üzerinden hesaplanacağını,
11- İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimizden herhangi birini ihlalimiz halinde
adımıza tahsis edilen hattın/hatların, ihlal tarihinden itibaren Abonelik Sözleşmesinde yer alan
usul uyarınca AVEA tarafından kullanıma kapatılabileceğini ve Avea’nın bu sebepten dolayı
uğramış olduğu veya Avea’ya idari makamlarca tahakkuk ettirilen bütün zararlara ilişkin
Avea’nın her türlü talep ve dava hakkının saklı tutulduğunu bildiğimizi,
12- İşbu Taahhütname’den doğacak, Damga Vergisi de dâhil, tüm masrafların tarafımızca
karşılanacağını, Damga Vergisi’nin AVEA tarafından ödenmesi durumdan ödenen bedelin
Tarafımıza fatura edilebileceğini, Tarafımızca ödenmesi gereken tutarı ödemediğimiz takdirde
her türlü sorumluluğun Tarafımıza ait olacağını,
13- Kampanyadan yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin şirketimize ait ve doğru
olduğunu, işbu Taahhütnamenin sunmuş olduğumuz şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişi
tarafından imzalanmış olduğunu,
14- Taahhütnamenin eklerinin Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve EK1, EK 2, EK3, EK4
ve EK5’in de Taahhütname ile birlikte tarafımca imzalanacağını;
15- İşbu Taahhütnamenin iki nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte EK1, EK 2 , EK 3,
EK4 ve EK5’in’ de imzalanarak imzalı bir nüshasının AVEA’da kalacağını, bir suretinin de şirketimize
verileceğini;
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimizi bildiğimizi ve tüm bunları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt
ederiz.
EKLER:
EK 1: Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip tahsis edilen ve/veya Taahhütname imza tarihinden
önce tahsis edilmiş olan Kampanya kapsamına dahil edilen SIM kartların GSM numaralarının, ve
İnternet Paketi seçenekleri ve ücretlerinin ve şirketimizce seçilen M2M Data Paket(ler)i bilgisinin yer
aldığı ektir.
İmza:
EK 2: AVEA Standart GPRS Tarifesi
EK 3: Hat Alım Formu
EK 4: İmza Sirküleri
20 (yirmi) maddeden ve 5(beş) adet ekten ibaret olan işbu Taahhütname şirketimiz yetkili temsilcisi
tarafından .../.../..... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.
Kurum Ünvanı :
Vergi Dairesi/Numarası :
Kurum Yetkilisi’nin Adı/Soyadı:
Ünvanı:
İmza:
İmza:
Ek 1:
12 Ay Taahhütlü
1. Ay – 6. Ay arası 7.Ay – 12. Ay Taahhütsüz
arası aylık ücret
Standart Ücret
aylık ücret
10 MB M2M Data 0 TL
Paketi
M2M Tarife Ücreti 1 TL
Kampanya
6 TL
kapsamında
indirim
yapılan
tutar
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
GSM Numaraları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
İmza:
4 TL
5 TL
1 TL
1 TL
1 TL
0 TL
IMEI Numaraları
20
Roaming GPRS-EDGE-3N kullanımları bu paketlerin dışında olup Roaming GPRS-EDGE-3N fiyatları
üzerinden ücretlendirilecektir. Bu paketlerde WAP kullanımı sunulmamaktadır.
Kurum Yetkilisi’nin Adı/Soyadı:
İmza:
İmza:
EK 2:
AVEA İnternet Tarifelerini aşağıda sunmaktayız.
1. Standart GPRS-EDGE-3N Internet Tarifesi
Ücretlendirme kurum altında yer alan her hattın kullanımının tarife tablosundaki birim fiyat
üzerinden yapılacaktır.
Aylık Kullanım
0-1MB
1-10MB
10-50MB
50MB+
Ücret
4 TL
15 TL
15 + 1 TL/MB
55 + 0,5TL/MB
Fiyatlara KDV ve ÖİV Dahildir.
2. Havuz GPRS-EDGE-3N Internet Tarifesi
Paket Fiyatı
Paket
Havuz 5 GB
Havuz 7 GB
Havuz 10 GB
Havuz 15 GB
Havuz 25 GB
Havuz 50 GB
Havuz 100 GB
Havuz 200 GB
Havuz 300 GB
GPRS-EDGE Kullanımı
5 GB
7 GB
10 GB
15 GB
25 GB
50 GB
100 GB
200 GB
300 GB
(KDV ve ÖİV dahil)
1.655
2.266
3.138
4.372
6.206
11.364
21.825
29.100
41.779
Paketler kurum hesabına atanacaktır. Kurum altında yer alan ve bu tarifeden faydalanması istenen
hatlar satın alınan paket boyutu kadar olan datayı paylaşımlı olarak kullanacaktır. Paket aşımı
durumunda aşan kullanım 0,6 TL/MB üzerinden ücretlendirilecektir.
Kullanılmayan veri miktarı bir sonraki aya devredilmeyecektir. Kurum herhangi bir GPRS-EDGE-3N
internet tarife değişimi ya da iptalini yazılı talep etmediği sürece servis ücreti kurum faturasına
yansımaya devam edecektir.
İmza:
Download

İLK 6 AY 10 MB M2M DATA PAKETİ BİZDEN