Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) iPad Mini (16GB, 32GB, 64GB), iPad Air (16GB,32GB), iPad Mini
Retina (16GB,32GB), Samsung Galaxy NotePro 12.2 cihazlarına ilişkin İnternet Paketli Cihaz Kampanyalarından
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi ,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde 24 (yirmidört) ay veya 36(otuzaltı) ay Taahhüt Süresi’nin
(“Taahhüt Süresi”) işbu Taahhütname’nin imzalanması ve Özel Şartlar’ın 2. maddesinde yer alan listeden
seçeceğim cihazın (“Cihaz”) tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname’nin Özel Şartlar 1. maddesinde numarası yer alan hattımın
işbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren Özel Şartlarda belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı
sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan;
-
Halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş borcunun
bulunmaması,
İşbu Kampanya’dan yararlandığım hat ile AVEA tarafından sunulan başka bir taahhütlü cihaz
kampanyasına dahil olmamam,
Samsung Galaxy NotePro 12.2” cihazını seçmem halinde, Ipad tarifeleri, TTNET Mobil Tarifeleri
haricindeki faturalı bireysel Avea Data tarifeleri ve Tablet Tarifeleri olmak üzere bireysel faturalı
abone olmam önkoşulları ile faydalanabileceğimi,
iPad Mini (16GB, 32GB, 64GB), iPad Air (16GB,32GB), iPad Mini Retina (16GB,32GB) ” cihazlarını
seçmem halinde, Ipad2 tarifesi ile bireysel faturalı abone olmam önkoşulları ile faydalanabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
-
-
-
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 12 (oniki) aydır bireysel faturalı hat
abonesi olmam ve en az 12 (oniki) aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden
itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattımın çift yönlü olarak kapatılmasına neden
olmamam veya
Bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu Taahhütname'nin
imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı otomatik ödeme talimatı yöntemi
ile düzenli olarak ödemem veya
Numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve AVEA ile
abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aylık faturalarımın düzenli
olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödenmiş ve faturalarımın her
birinin en az 20 TL olması gerektiğini veya,
Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının olumlu olması gerektiğini
Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak
Risk Sorgulaması’nda 1.221 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen
puanı değiştirebileceğini,
5. İşbu Taahhütname’nin 4. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için
her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
6. iPad Mini (16GB, 32GB, 64GB), iPad Air (16GB,32GB), iPad Mini Retina (16GB,32GB) Cihazlarından birini
seçerek ilgili cihaz kampanyalarından faydalanmak için SIM kartımın MicroSIM ve tarifemin iPad 2
Tarifesi olması gerektiğini, Kampanya’ya başvuru tarihinde iPad 2 Tarifesinden başka bir tarifeye kayıtlı
olmam durumunda işbu Kampanyaya başvurumun aynı zamanda tarifemin iPad2 Tarifesi olarak
değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini,
7. Kampanya’nın aylık ücretine Özel Şartlar’da yer alan internet paketlerinden yapacağım seçime bağlı olarak
belirlenen internet kullanımının dahil bulunduğunu ve seçtiğim internet paketinin SMS ile yapılacak
bilgilendirmeden sonra aktive olacağını,
8. Özel Şartlarda seçtiğim internet paketi kapsamındaki internet kullanım miktarını aşmam halinde,
kullanımı aşan kısma ilişkin kısmın ücretlendirilmeyeceğini, internet erişim hızımın aşağıdaki şekilde
düşeceğini,
-
1GB limitli paket 32Kbps’ye
2GB limitli paket 64Kbps’ye
4GB limitli paket 128Kbps’ye
15GB limitli paket 256Kbps’ye
9. Kampanya dahilinde yer alan internet paketleri arasında geçiş yapmanın, her bir fatura döneminde yalnızca bir
kez olma şartıyla, mümkün olduğunu, seçmiş olduğum paketi değiştirmek istemem halinde paket
ücretlerinin aylık paket bedellerinin günlük olarak hesaplanarak ilgili pakette kalınan gün (kıstelyevm
usulü) ile çarpılması (Aylık Paket Ücreti/30) suretiyle faturama yansıtılacağını bildiğimi,
10. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
- hattımı üçüncü bir kişiye devretmem,
- numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- işbu Kampanya ile birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
- işbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
- yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülükl erimi herhangi bir
sebeple ihlal etmem durumunda;
Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere
aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren seçmiş olduğum Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
11. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
12. Kampanya kapsamındaTaahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle
AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
13. Kampanya kapsamında internet paketi aylık ücretlerinin, Kampanya’ya dahil olduğum tarihten itibaren –
fatura kesim tarihine kalan günden bağımsız olarak ilgili paket için belirtilen aylık tutarlar üzerinden Data
Servis Bedeli olarak faturama yansıtılacağını,
14. Kampanyalardan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım için
beni bu Kampanyalardan faydalandırmayabileceğini, Taahhüt Süresi boyunca başka bir Avea Taahhütlü
Cihaz Kampanyasından faydalandırmayabileceğini,
15. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA VE EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
16. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
17. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından
düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti
kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen
irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti
kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi bildiğimi,
18. Taahhüt Süresi sonunda Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan internet paketinin sona ereceğini ve
AVEA’ya yeni bir internet paketinden yararlanma talebimi iletmediğim takdirde internet kullanımlarımın
seçeceğim cihaza göre aşağıdaki şekilde ücretlendirileceğini;
-
-
iPad Mini (16GB, 32GB, 64GB), iPad Air (16GB,32GB), iPad Mini Retina (16GB,32GB); iPad 2 tarifesi
kapsamında Tarife sabit ücretinin KDV ve ÖİV dahil 29 TL olacağını, bu Tarife kapsamında 4 GB
internet paketinin tanımlanacağını, veri kullanımı Internet APN ve WAP APN üzerinden
gerçekleştirilecek kullanımları kapsadığını, veri kullanımlarının KB başına KDV ve ÖİV dahil 0,00492
Kr. Ücretlendirileceği,
Samsung Galaxy NotePro 12.2 ; bulunduğum tablet tarifesinin aylık sabit ücretinin KDV ve ÖİV dahil
olacağını, veri kullanımı Internet APN ve WAP APN üzerinden gerçekleştirilecek kullanımları
kapsadığını, veri kullanımlarının KB başına KDV ve ÖİV dahil 0,00492 Kr. ücretlendirileceği, yurt içi
SMS gönderimlerin adedinin KDV ve ÖİV dahil 33,25 Kr’dan ücretlendirileceğini,
19. Kampanya kapsamında seçmiş olduğum internet paketinin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya
süresi içinde yurt dışına çıkmam halinde standart yurtdışı veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı
veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi,
20. Kampanya kapsamında seçtiğim internet paketinin Cihaz’ın kişisel erişim noktası özelliği kullanılarak
diğer cihazlarla paylaşılamayacağını,
21. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
22. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
23. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
24. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda
belirtilen KDV matrahı üzerinden Özel İletişim Vergisi (%25) ile KDV (%18) dâhil olmak üzere işbu
Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali
yükümlülüklerden sorumlu olduğumu, bu vergilerin ve bu vergilerde meydana gelebilecek artışların ve
bunun dışında hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek
tüm vergi ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını,
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, ………… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir)
asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
İmza
:
:
:ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
İnternet Paketi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. Kampanya kapsamında yer alan Cihaz ve İnternet Paketi seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir.
Kampanya Fiyat Bilgileri (TL)
Cihaz
iPad Mini 16GB
iPad Mini 32 GB
iPad Mini 64 GB
iPad Air 16GB
iPad Air 32GB
iPad Mini Retina 16GB
iPad Mini Retina 32GB
Samsung Galaxy Note Pro 12.2"
Taahhüt
Süresi
24 ay
24 ay
24 ay
24 ay
36 ay
1GB
2 GB
4 GB
15 GB
56
68
79
81
94
70
83
9 TL
65
77
88
90
103
79
92
15 TL
71
83
94
96
109
85
98
19 TL
75
87
98
100
113
89
102
50 TL
106
118
129
131
144
120
133
133
97
142
106
148
112
152
116
183
147
Cihaz
bedeli
Yukarıdaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir.
3. iPad Mini(16GB, 32GB, 64GB), iPad Air (16GB,32GB), iPad Mini Retina (16GB,32GB) kampanyaları
kapsamında taahhüt süresi 24 ay; Samsung Galaxy Note Pro 12.2" kampanyası kapsamında taahhüt süresi
24 ay veya 36 aydır.
Ad-Soyad
TC Kimlik No :
:
İmza:
Download

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI