Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
ASUS MEMOPAD 7 VE CASPER VİA T17 TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Asus MemoPad 7, Casper Via T17 Tablet Kampanyaları’ndan
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi ,
GENEL ŞARTLAR;
1. Taahhüt süresi seçimim çerçevesinde 24 (yirmidört) ay veya 36(otuzaltı) ay Taahhüt Süresi’nin işbu
Taahhütname’nin imzalanması ve seçtiğim Tablet’in tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle
başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan AVEA tarafından sunulmakta olan taahhütlü akıllı telefon veya tablet kampanyalarından
(“Cihaz Kampanyaları”) birine son 7 (yedi) gün içerisinde dahil olmam ve işbu 7 gün içinde Cihaz
Kampanyaları kapsamında belirtilen katılım şartlarını
kaybetmemiş olmam kaydıyla
faydalanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
4. Kampanya’dan, Cihaz Kampanyaları’nda yer alan tarife şartlarıyla ve Özel Şartlar’da yer alan koşullarla
yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
5. Taahhüt Süresi’nden önce;
-
-
Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
Taahhütname’de yer alan Tarife değiştirme koşullarına aykırı şekilde Tarife değiştirmem,
Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
Tarife değişikliği imkanı tanınmayan hallerde Tarife değiştirmem,
Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
İşbu Kampanya ve Taahhütname konusu hattım ile (daha önce katıldığım ve işbu Kampanyaya
katılmaya hak kazandığım Cihaz Kampanyası hariç) birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına
dahil olmam,
İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi
bir sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan
yararlanamayacağımı, Tablet’e ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını; seçmiş
olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın
gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin
toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın AVEA tarafından son faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi, (Cihaz Kampanyaları kapsamında taahhüdü ihlal
etmem halinde ilgili taahhüdümden kaynaklanan taksit ve cayma bedelinin saklı olduğunu)
6. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
7. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için AVEA tarafından taahhütlü olarak sunulmakta olan Cihaz Kampanyalarından birine
işbu Tahhütname’nin imza tarihinden önce son 7 (yedi) gün içinde dahil olmam gerektiğini,
8. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
9. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da yer alan Cihaz Bedeli’ne yine Özel Şartlar’da
yer alan Tarife indirim bedellerinin uygulanacağını ve hattımın faturasına yansıtılacağını,
10. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
11. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
12. Kampanya’dan sadece bir defa faydalanabileceğimi,
13. Kampanya kapsamında Tarife arası geçiş koşulları Cihaz Kampanyası taahhütnamemde yer aldığını ve
Cihaz Kampanyaları’nın mevcut şartlarının geçerliliğini koruduğunu,
14. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
15. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri
öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
16. AVEA tarafından Özel Şartlar’da yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde bir
indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim
arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Özel Şartlar’da belirtilen tarife indirim miktarından
düşük olması halinde işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
17. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Kampanya
kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak işbu Tablet
Kampanyası kapsamındaherhangi bir indirim uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve
ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik yapabileceğini,
18. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
19. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve
Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye
Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde
tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi ___ / ___ / ____ tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin
1 (bir) asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan
ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz No ve Ödeme Seçeneği tercihi
şağıdaki gibidir.
Hat No
Cihaz Modeli
Cihaz Seri No
2. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 24 veya 36 aydır.
24 Ay
36 Ay
3. Cihaz Kampanyalar’ının geçerli olduğu tüm tarifeler, Kampanya’dan faydalanabilecektir. Güncel tarifeler
www.avea.com.tr’de yer almaktadır.
4. Gelir Paylaşım Ortaklık Tarifeleri yalnızca aynı Gelir Paylaşım Ortaklığının tarifeleri arasında olmak
şartıyla işbu taahhütnamedeki koşullara uygun geçiş yapabileceklerdir.
5. Cihaz ve Taahhüt Süresine göre Kampanya Fiyatları:
Kampanya Fiyat Bilgileri (TL)
Cihaz
Asus MemoPad 7& Casper Via
T17
Taahhüt
Süresi
Cihaz
Bedeli
(TL)
24 ay
36 ay
10.60
7.70
Aylık
Tarifeye Ek
Tarife
Ödenecek
İndirimi
Bedel (TL)
(TL)
3.60
2.70
7
5
Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin ödeyeceği
aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Ad-Soyad :
TC Kimlik No :
İmza:
Download

ASUS MEMOPAD 7 VE CASPER VİA T17 TABLET