Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
(BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) S.E.Ç Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin
imzalanması ve Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan, Özel Şartlar’da yer alan tarife gruplarından (“Tarife Grupları”) birine dahil olmam
kaydıyla ve Özel Şartlar’da yer alan koşullarla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil
edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
-
-
Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
Taahhütname’nin 13. maddesinde ve Özel Şartlar’ın 3. belirtilen Tarife değiştirme koşullarına aykırı
şekilde Tarife değiştirmem,
Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
İşbu Kampanya ve Taahhütname konusu hattım ile birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına
dahil olmam,
İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi
bir sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan
yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını; seçmiş
olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın
gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin
toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın AVEA tarafından son faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi
olmam ve en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura
ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına
neden olmamam veya
Taahhütname konusu bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve
işbu Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı otomatik
ödeme talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem veya
- Numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve AVEA ile
abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır Taahhütname konusu
hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemiş
olup ve her bir fatura tutarımın en az 20 TL olması veya,
- Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının olumlu olması gerektiğini,
- Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nda 1.221 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı
değiştirebileceğini,
-
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için
her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
9. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da yer alan Cihaz Bedeli’ne yine Özel Şartlar’da
yer alan Tarife indirim bedellerinin uygulanacağını ve hattımın faturasına yansıtılacağını,
10. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
11. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
12. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
13. Kampanya kapsamında Özel Şartlarda Tarife Grupları arasında geçiş yapılabileceği belirtilen Cihazlar
bakımından Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da belirtilen üst tarife gruplarına en çok 3 (üç) kez, alt
tarife gruplarına yalnızca 1 (bir) kez geçebileceğimi ve her fatura döneminde yalnızca 1 kez tarife
grupları arasında geçiş yapılabileceğimi, en alt Tarife Grubu’nun 1 olarak, en üst Tarife Grubu’nun ise 4
olarak Özel Şartlar’da belirlendiğini,
14. Taahhütname’nin 13. Maddesine uygun olarak tarife değişikliği yapmam halinde; geçiş yaptığım tarihten
itibaren geçiş yaptığım tarifenin indirim tutarlarının geçerli olacağını,
15. Taahhütname’nin 13. maddesi kapsamında yer verilen Tarife geçişlerinde uygulanacak ücretlendirmesi
aylık indirimli Tarife bedellerinin günlük tutarının bulunarak (indirimli Aylık TarifeÜcreti/30) yararlanılan
pakette kalınan gün ile çarpılması yöntemi (kıstelyevm usulü) ile hesaplanacağını;
Örneğin: Bir fatura döneminin başında Tarife Grubu 1’de yer alan tarifelerden biri 15 gün kullanıldı daha sonra
Tarife Grubu 2’de yer alan tarifelerden birine geçildi ve 15 gün kullanıldıysa, abone fatura dönemi içindeki ilk 15
gün boyunca Tarife Grubu 1’i kullanır. Geçiş yapıldıktan sonraki 15 gün (yani fatura dönemi sonuna kadar)
Tarife Grubu 2’deki tarifeyi kullanır. Yukarıdaki örnek kapsamındaki ücretlendirme ise Cihaz bedeline ek olarak
[(15 X (95 TL / 30) + (15 X (89 TL / 30)] şeklinde yapılır.
16. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
17. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G
hizmetlerinden yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden
otomatik olarak yararlanacağımı,
18. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
19. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım
miktarından düşeceğini,
20. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti
belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri
öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
21. AVEA tarafından Özel Şartlar’da yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde bir
indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim
arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Özel Şartlar’da belirtilen tarife indirim miktarından
düşük olması halinde veya AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda
yararlanıyor olmam halinde işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
22. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Kampanya
kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir indirim
uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik
yapabileceğini,
23. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
24. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve
Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye
Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde
tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi ……… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir)
asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife Grubu ve
Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 24 aydır.
3. Gelir Paylaşım Ortaklık Tarifeleri yalnızca aynı Gelir Paylaşım Ortaklığının tarifeleri arasında olmak
şartıyla işbu taahhütnamedeki koşullara uygun geçiş yapabileceklerdir.
4. İşbu Taahhütname’nin abone tarafından 06 Eylül 2012 tarihinden itibaren Kampanya süresi sonuna kadar
herhangi bir tarihte imzalanarak Kampanya’ya dahil edilmesi halinde, bu talep aynı zamanda
Kampanyaya dahil edilme tarihinden itibaren 3 fatura dönemi boyunca ücretsiz, kalan Taahhüt
Süresi boyunca ve sonrasında ise KDV ve ÖİV dahil 5 TL olarak ücretlendirilecek olan 100 MB
internet paketinden yararlanma talebi anlamına gelecektir.
5. Yukarıda belirtilen ücretsiz internet tanımlamaları 3 fatura dönemi boyunca her ay otomatik olarak
yapılacaktır. Söz konusu ücretsiz internet kullanım hakkı herhangi bir 3. Kişiye devredilemeyecek, hediye
edilemeyecek ve ilgili fatura dönemi içerisinde kullanılmadığı durumda kalan internet kullanımı bir sonraki
aya devretmeyecektir. Ücretsiz internet kullanımının internet ve wap apn üzerinden yapılan kullanımlar için
geçerli olup yurtdışı kullanımları söz konusu kullanım haklarına dahil değildir. Ücretsiz internet kullanım
hakkının tükenmesinden sonra yapılacak wap apn kullanımları KB başına KDV ve ÖİV dahil 0.00492 KR ile
ücretlendirilecektir. 3 fatura dönemi sonunda, 100 MB’lık internet paketi yukarıda belirtilen şekilde
ücretlendirilecek olup 100 MB internet paketini iptal için IPTAL INT100 yazarak 5101’e SMS
gönderilmesi gerekmektedir.
6. Sony Xperia L Cihaz’ını içeren Kampanya’ya dahil olan aboneler aşağıdaki şartlarla ücretsiz olarak
AVEA Müzik servisinden 3 ay boyunca aylık 50 şarkı indirme imkanından (“Promosyon”)
yararlanacaklardır.
- Promosyon, Müzikİndir Mini Paket’inin aktifleştiğine dair kısa mesajın gönderilmesi ile
başlayacak, bu kısa mesaj gönderilmeden önce indirilen içerikler ile Mini Paket limitini aşacak
adette şarkı indirilmesi halinde www.avea.com.tr ve www.aveamuzik.com.tr sayfasında
belirtildiği şekilde ücretlendirilecektir.
- Müzikİndir Mini Paket kapsamında 40 yerli 10 yabancı toplam 50 adet mp3 formatında şarkı
bilgisayara veya Cihaz’a indirilebilecektir.
- Promosyon 31.10.2014 tarihine kadar geçerlidir. Mini Paket üyeliği, ücretsiz kullanılacağı 3 ayın
sona ermesi ve/veya 31.10.2014 tarihinde sona erecektir.
- Avea, Promosyon detaylarında ve kullanım koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
7. Abone alımına kapatılan tarifelere geçiş yapılamayacaktır. Güncel tarifeler www.avea.com.tr’de yer
almaktadır.
1
Faturalı S.E.Ç. 500 Tarifesi
34
TARİFE GRUBU 1
Kamu657 Tarifesi
67
TrabzonCell 21'lik Tarife
2
Yeni Nesil 200 Ekstra Tarifesi
35
Süper Kamu Tarifesi
68
İzmir 300
3
Yeni Nesil 200 Tarifesi
36
Akıllı Kamu Tarifesi
69
İzmir 600
4
Yeni Nesil 500 Ekstra Tarifesi
37
HerYöne Kamu Ekstra
70
Süper İkili 1 GB Tarifesi
Faturalı S.E.Ç. 750 Tarifesi
(Süper 750 Tarifesi)
5
Yeni Nesil 500 Tarifesi
38
HerYöne Kamu
71
6
Seri 500 Ekstra Tarifesi
39
Eğitimciler Tarifesi
72
7
Seri 500 Tarifesi
40
Avantajlı Kurum Tarifesi
73
8
Yeni Süper 19'luk Ekstra Tarife
41
TBMM Personel Tarifesi
74
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 500
S.E.Ç. Konuşmak Lazım
1000
S.E.Ç. Mesaj Ekle 500
9
Yeni Süper 19'luk Tarife
42
Fenercell Muhteşem 25'lik
75
S.E.Ç. İnternet Ekle 500
10
Yeni Süper 29'luk Ekstra Tarife
43
Fenercell Muhteşem 35'lik
76
S.E.Ç. Full 500
11
Yeni Süper 29'luk Tarife
44
GSMobile Muhteşem 25'lik
77
Kamu Mini Tarife
12
Her Yöne 200 Ekstra Tarifesi
45
GSMobile Muhteşem 35'lik
78
Kamu Midi Tarife
13
Her Yöne 200 Tarifesi
46
TrabzonCell Muhteşem 25'lik
79
Kamu Maksi Tarife
14
Süper 19'luk Tarife
47
TrabzonCell Muhteşem 35'lik
80
Kamu Mega Tarife
15
Süper 25'lik Tarife
48
KARTALCELL Muhteşem 25'lik
81
Seri 1000 Ekstra Tarifesi
16
Süper 29'luk Tarife
49
KARTALCELL Muhteşem 35'lik
82
Seri 1000 Tarifesi
17
Süper 35'lik Tarife
50
Samsuncell Muhteşem 25'lik
83
Faturalı S.E.Ç. 250
18
27'lik Tarife
51
Samsuncell Muhteşem 35'lik
84
Yeni Yıl Tarifesi
19
37'lik Tarife
52
İzmir 22'lik
85
Faturalıya Transfer
20
Konuşkan300
53
İzmir 32'lik
86
Süper İkili 500
21
Kayseri Hemşehri Tarifesi
54
Dünya Pazarlama Çalışan 35'lik
87
22
Dev Transfer 1000 Tarifesi
55
Dünya Pazarlama Çalışan 25'lik
88
23
Dev Transfer 2000 Tarifesi
56
TTNET Mobil HerYöne 1000
89
Süper 1500 Tarifesi
BURSASPORCELL
500+5000
Yeni Yıl Tarifesi
24
Elele Konuşalım
57
TTNET Mobil HerYöne 1000 Aile
90
S.E.Ç. Emekli 1000
25
Faturalı Basın
58
TTNET Mobil HerYöne 750
91
Dakika Aktaran Tarife
26
Siyaset Tarifesi Küçük
59
TTNET Mobil HerYöne 750 Aile
92
İzmir 300+5000
27
Siyaset Tarifesi Büyük
60
BASİCELL 20'lik Tarifesi
93
28
Bol Bol Avea
61
BASİCELL 30'luk Tarifesi
94
29
Aile Hekimliği Tarifesi
62
BURSASPORCELL 1000
95
İzmir 600+5000
BURSASPORCELL
1000+5000
Elele Maksi Tarifesi
30
Sınırsız Kamu Tarifesi
63
BURSASPORCELL 500
96
KafKafCell 750 Tarifesi
31
Kamu300 Tarifesi
64
Fenercell 21'lik Tarife
97
Bayi Çalışan Tarifesi
32
Kamu300 Plus Tarifesi
65
GSMobile 21'lik Tarife
98
Eşsiz Tarife
33
Süper Kamu Küçük Paket
Tarifesi
66
KARTALCELL 21'lik Tarife
99
S.E.Ç. Full 2GB
1
Faturalı S.E.Ç. 1000 Tarifesi
27
TARİFE GRUBU 2
KARTALCELL Dörtte Dört
2
Faturalı S.E.Ç. 1500 Tarifesi
28
FC Barcelona Midi
54
Her Yöne 1000
3
Yeni Nesil 1000 Ekstra Tarifesi
29
Fenercell Bireysel 6-0
55
Her Yöne 1500
4
Yeni Nesil 1000 Tarifesi
30
GSMobile Eski Açık
56
Süper İkili 4 GB Tarifesi
5
Yeni Nesil 1500 Ekstra Tarifesi
31
TrabzonCell Süper Bordo
57
Pro600 4GB
6
Yeni Nesil 1500 Tarifesi
32
KARTALCELL Çok Sevdik
58
Pro1200 4GB
7
Seri 1000 Ekstra Tarifesi
33
59
Kamu HerYöne Özgürlük
8
Seri 1000 Tarifesi
34
60
Pro1200 2GB
9
Seri 1500 Ekstra Tarifesi
35
TTNET Mobil HerYöne 1500
TTNET Mobil HerYöne 1500
Aile
Fenercell Kombine Tarifesi
61
Basicell Profesyonel Tarifesi
53
Her Yöne 500
10
Seri 1500 Tarifesi
36
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1500
62
Fenercell Rakipsiz 750
11
Yok Yok Tarifesi
37
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 3000
63
GSMobile Rakipsiz 750
12
Konuşkan400
38
S.E.Ç. Mesaj Ekle 1000
64
KARTALCELL Rakipsiz 750
13
Konuşkan1000
39
S.E.Ç. Mesaj Ekle 1500
65
14
Konuşkan400+
40
S.E.Ç. Mesaj Ekle 3000
66
15
Konuşkan1000+
41
S.E.Ç. İnternet Ekle 1000
67
TrabzonCell Rakipsiz 750
BURSASPORCELL Rakipsiz
750
Fenercell Rakipsiz 2000
16
Baba Tarife
42
S.E.Ç. İnternet Ekle 1500
68
GSMobile Rakipsiz 2000
17
8080 Tarifesi
43
S.E.Ç. İnternet Ekle 3000
69
KARTALCELL Rakipsiz 2000
18
Her Yöne 2000
44
S.E.Ç. Full 1000
70
19
Fark Faturada Tarifesi
45
S.E.Ç. Full 1500
71
20
Her Yöne Premium
46
S.E.Ç. Full 3000
72
TrabzonCell Rakipsiz 2000
BURSASPORCELL Rakipsiz
2000
Kamu Prestij
21
Kamu1000 Tarifesi
47
S.E.Ç. Full Artı Full 500
73
Üçlü Avantaj 1GB
22
Kamu657 Plus Tarifesi
48
S.E.Ç. Full Artı Full 1000
74
Üçlü Avantaj 2GB
23
Kamu1000 Plus Tarifesi
49
S.E.Ç. Full Artı Full 1500
75
Üçlü Avantaj 4GB
24
Fenercell Dörtte Dört
50
S.E.Ç. Full Artı Full 3000
76
Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi
25
GSMobile Dörtte Dört
51
Süper İkili 1000
26
TrabzonCell Dörtte Dört
52
Her Yöne 300
1
TARİFE GRUBU 3
Faturalı S.E.Ç. 3000 Tarifesi
6
Her Yöne Özgürlük
2
Yeni Nesil 3000 Ekstra Tarifesi
7
FC Barcelona Maxi
3
Yeni Nesil 3000 Tarifesi
8
Prime Mini Tarifesi
4
Seri 3000 Ekstra Tarifesi
9
Prime Midi Tarifesi
5
Seri 3000 Tarifesi
10
Prime Maksi Tarifesi
TARİFE GRUBU 4
1
Maksi Tarife
2
Prime Ekstra Tarifesi
8. Cihaz ve Tarife Gruplarına Göre Kampanya Fiyatları:
Tarifeye Ek Ödenecek Bedel
(TL)
Cihaz
Bedeli Tarife Tarife Tarife Tarife Tarife Tarife Tarife Tarife
(TL) grubu grubu grubu grubu grubu grubu grubu grubu
1
2
3
4
1
2
3
4
27
2
8
18
18
25
19
9
9
76
2
8
18
39
74
68
58
37
35
2
8
18
34
33
27
17
1
21
4
10
18
20
17
11
3
1
31
0
6
16
28
31
25
15
3
47
0
6
16
38
47
41
31
9
41
2
5
18
40
39
36
23
1
Aylık Tarife İndirimi (TL)
Cihaz Adı
Samsung Galaxy Ace
Samsung Galaxy Note 2
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Young
Samsung Galaxy Trendplus
Samsung Galaxy Grand
Nokia Lumia 625
Nokia Lumia 520
Nokia 208
Sony Xperia M
Sony Xperia L
HTC Desire 500
HTC One Mini
BlackBerry Q5
LG G2
HTC Desire 300
Nokia Lumia 1320
LG G Pro Lite
Sony Xperia T2 Ultra
LG G2 Mini
Nokia Lumia 630
Sony Xperia M2
Samsung Galaxy Grand 2
Samsung Galaxy Grand Neo
30
16
38
47
43
71
51
84
32
53
53
74
63
32
53
53
39
2
0
2
2
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
6
5
8
8
6
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
18
15
18
18
18
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
31
15
37
42
42
42
40
38
31
38
38
38
38
31
38
38
38
28
16
36
45
41
71
49
84
32
53
53
74
63
32
53
53
39
22
10
33
39
35
65
43
78
26
47
47
68
57
26
47
47
33
12
1
20
29
25
53
33
68
16
37
37
58
47
16
37
37
23
0
1
1
5
1
29
11
46
1
15
15
36
25
1
15
15
1
Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin ödeyeceği
aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Ad-Soyad :
TC Kimlik No :
İmza:
Download

SEÇ CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ