AVEA INTOUCH 3 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) AVEA inTouch 3 Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. 24 ay Taahhüt Süresi’nin (“Taahhüt Süresi”) işbu Taahhütname’nin imzalanması ve AVEA inTouch 3
cihazın (“Cihaz”) tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname’nin Özel Şartlar 1. maddesinde numarası yer alan hattımın
işbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde adıma kayıtlı bir
şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve Avea mobil data tarifeleri, jet tarifeleri, TTNET mobil data tarifeleri, uçan
internet tarifesi, iPad Tarifeleri, iPhone tarifeleri, cihaz tarifeleri, tablet tarifeleri, Avea personel tarifleri
hariç olmak üzere bireysel faturalı abone olmam önkoşulları ile faydalanabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için ;
-
-
-
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi
olmam ve en az 6 (altı) aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama
30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden olmamam veya,
Taahhütname konusu bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu
Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı otomatik ödeme
talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem veya ,
Numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve AVEA ile
abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır faturalarımı düzenli olarak
son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemiş olup ve her bir fatura tutarımın en
az 20 TL olması gerektiğini veya,
Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nda 1.460 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı
değiştirebileceğini,
5. İşbu Taahhütname’nin 4. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her türlü
başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
6. Kampanya’nın aylık ücretine Özel Şartlar’da yer alan internet paketlerinden yapacağım seçime bağlı olarak
belirlenen internet kullanımının dahil bulunduğunu ve seçtiğim internet paketinin SMS ile yapılacak
bilgilendirmeden sonra aktive olacağını,
7. Seçtiğim internet paketi kapsamındaki internet kullanım miktarını aşmam halinde, kullanımı aşan kısma
ilişkin ücretlendirmenin, mobil internet için KDV ve ÖİV dâhil 0,00492 KR/KB olacak şekilde hesaplanarak
ilgili hattımın faturasına yansıtılacağını,
8. Özel Şartlar’ın 2. maddesi kapsamında seçtiğim internet paketinden, Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da yer
alan diğer internet paketlerine;
-
Daha fazla internet kullanım hakkı sağlayan veya aylık sabit ücreti daha fazla olan bir internet
paketine en fazla 3 (üç) kez, daha az internet kullanım hakkı sağlayan bir internet paketine ise
yalnızca 1 kez geçiş yapılabileceğimi,
- Her fatura dönemi içerisinde yalnızca bir kez internet paketi değişikliği yapılabileceğimi,
- Değişiklik talebimi 444 1 500 numaralı Avea Müşteri Hizmetleri’nin arayarak gerçekleştirebileceğimi,
Bu hükümde sayılan koşullara aykırı şekilde internet paketi değişikliği yapmam halinde 12. madde hükümlerinin
uygulanacağını bildiğimi,
9.
Bir internet paketinden diğerine geçiş yapıldığında Taahhüt Süresi hesabına diğer pakette geçirilen
sürenin de dahil olacağını, bu değişiklik neticesinde ücretlendirmenin ilk aylık internet paketi bedelinin
günlük tutarının bulunarak (Aylık Paket Ücreti/30) yararlandığım internet paketinde kaldığım gün ile
çarpılması yöntemi (kıstelyevm usulü) ile hesaplanacağını bildiğimi,
(Örneğin: Bir fatura dönemi içerisinde 15 gün 250 MB internet paketi, kalan 15 günde ise 1 GB internet paketi
kullanıldı ise ücretlendirme [(15 X (5 TL / 30) + (15 X (9 TL / 30)] şeklinde olacaktır.)
10. Taahhüt Süresi’nden önce;
-
Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem,
Taahhütname’nin 10.maddesinde belirtilen internet paketi değiştirme koşullarına aykırı şekilde paket
değiştirmem,
- hattımı üçüncü bir kişiye devretmem,
- numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- Taahhütname konusu hattım ile başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
- işbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
- yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi
bir sebeple ihlal etmem durumunda;
Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere
aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren seçmiş olduğum Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
11. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
12. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle
AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
13. Kampanya kapsamında internet paketi aylık ücretlerinin, Kampanya’ya dahil olduğum tarihten itibaren –
fatura kesim tarihine kalan günden bağımsız olarak- ilgili paket için belirtilen aylık tutarlar üzerinden
faturama yansıtılacağını,
14. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3(üç) adet adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu,
bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım
için beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini
15. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
16. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura
tanzim edeceğini,
17. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından
düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti
kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen
irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti
kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi alacağımı,
18. Taahhüt Süresi sonunda Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan internet paketinin sona ereceğini ve
AVEA’ya yeni bir internet paketinden yararlanma talebimi iletmediğim takdirde internet kullanımlarımın
hâlihazırda yararlanmakta olduğum tarifeme göre ücretlendirileceğini;
19. Kampanya kapsamında seçmiş olduğum internet paketinin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve
Kampanya süresi içinde yurt dışına çıkmam halinde standart yurtdışı veri tarifesinden veya dahil
olduğum yurtdışı veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi,
20. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
21. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
22. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip
edeceğimi,
23. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda
belirtilen KDV matrahı üzerinden Özel İletişim Vergisi (%25) ile KDV (%18) dâhil olmak üzere işbu
Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali
yükümlülüklerden sorumlu olduğumu, bu vergilerin ve bu vergilerde meydana gelebilecek artışların ve
bunun dışında hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek
tüm vergi ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını,
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, …………………… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin
1 (bir) asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
İmza
:
:
:
ÖZEL ŞARTLAR:
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. Kampanya kapsamında yer alan internet paketi seçenekleri aşağıdaki gibidir.
250 MB internet paketi (KDV,ÖİV Dahil 5 TL)
1GB internet paketi (KDV,ÖİV Dahil 9 TL)
4GB internet paketi (KDV,ÖİV Dahil 25TL)
3. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 24 aydır.
4. Avea inTouch 3 Cihaz Kampanyasından yararlanan aboneler aşağıdaki şartlara tabi olarak bir yıl süreyle
AVEA Bulutt Uygulamasından 4 GB saklama alanı ve Avea Müzik’ten 3 ay süreyle ücretsiz Aylık 50 Şarkı
Paketi üyelik hakkı kazanacaktır.
Avea Müzik’ten 3 ay süreyle ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi üyeliği hakkından yararlanabilmek için
müşterilerin Kampanya kapsamında hediye edilen Avea Müzik promosyon kartı üzerinde belirtilen şifreyi
başına MUZIK yazarak 5555'e kısa mesajla göndermesi gerekmektedir. Kısa mesaj gönderen müşteriler,
şifreyi kullandıkları günden itibaren 3 ay süre ile ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi ("Paket") üyeliği
kazanacaklardır. Müşteriler, Paket kapsamında AveaMüzik portalında (aveamuzik.com ve mobil
uygulamalar) yer alan şarkılar içinden 50 adet yerli mp3'ü cep telefonlarına, tabletlerine ya da bilgisayarlarına
indirebilirler. Promosyon'dan faydalanma 30.06.2014’e kadardır. Bir şifre sadece bir kez kullanılabilir.
Avea bu promosyonu istediği an durdurma ya da değiştirme hakkına sahiptir. Paket'in ücretsiz
kullanıldığı 3 ay sonunda, abonelik ücretli olarak otomatik yenilenecektir. Aylık 50 Şarkı Paketi, aylık
abonelikli bir hizmettir ve ücreti KDV ve ÖİV dahil aylık 4,99 TL’dir. Cep telefonuna şarkı indirme
sırasında herhangi bir bağlantı ücreti ödenmez, sayfalar arası dolaşım ücretlidir. Üyelikler, iptal
edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilenecektir. Üyeliği iptal etmek için IPTAL boşluk
AYLIK50 yazıp, 5555'e SMS göndermek gerekmektedir. Üyelik ücreti faturalı hat sahiplerinin
faturasına aylık olarak yansıtılır, ön ödemeli hat sahipleri aylık olarak ücretlendirilir.
Avea Bulutt’tan bir yıl süre ile 4GB saklama alanı hediyesi, cihazdan Uygulama’ya ilk giriş tarihinden
yapılma itibaren geçerli olup, bu süre sonunda uygulama alanına kaydedilen bilgilere erişilmek
istenildiğinde Uygulama’ya abone olunması
ve ilgili güncel hizmet bedelinin ödenmesi
gerekmektedir. Uygulama kapsamında kullanıcı hatası ve/veya AVEA’da kaynaklanmayan bir nedenle
sorun yaşanması halinde AVEA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. Cihaz ve İnternet Paketi Kampanyası Fiyatları:
Cihaz Marka/Model
Cihaz Bedeli
(TAEH)
Avea inTouch 3
29 TL
Aylık Kampanya Bedeli (Cihaz bedeli + Servis bedeli)
( KDV ve ÖİV Dahil)
250 MB (5 TL )
34 TL
24 Ay Taahhüt ile
1 GB (9 TL)
38 TL
4 GB (25 TL)
54 TL
* TAEH: Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade eder.
** Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
Download

AVEA INTOUCH 3 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI