Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
#CAMP_TYPE#
S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1.
Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde Taahhüt Süresi’nin (“Taahhüt Süresi”) işbu
Taahhütname’nin imzalanması ve Özel Şartlar’ın 5. maddesinde yer alan listeden seçeceğim cihazın
(“Cihaz”) tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname’nin Özel Şartlar 1. maddesinde numarası yer alan hattımın
işbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren Özel Şartlarda belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı
sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve Avea mobil data tarifeleri, jet tarifeleri, TTNET mobil data tarifeleri, uçan
internet tarifesi, iPad Tarifeleri, iPhone tarifeleri, cihaz tarifeleri, tablet tarifeleri, Avea personel tarifleri
hariç olmak üzere bireysel faturalı abone olmam önkoşulları ile faydalanabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
-
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi
olmam ve en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura
ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak
kapatılmasına neden olmamam veya
Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının, kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu
nezdinde yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının Avea tarafından olumlu
değerlendirilmesi gerektiğini,
5. İşbu Taahhütname’nin 4. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her türlü
başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
6. İşbu Taahhütname’nin 4. Maddesinde belirtilen koşulları sağlamıyor olsam dahi; Milli Eğitim Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri (Kurum mensubu subay, astsubay ve uzman çavuş olarak) kurumlarından
herhangi birinde çalışıyor olmam ve son 30 gün içinde numara taşıma veya yeni hat tesisi ile Avea faturalı hat
abonesi olmam veya son 3 aydır mevcut Avea faturalı hat müşterisi olmam şartıyla, Avea bayilerine ıslak imzalı
kamu kurum kimliği ve son üç aydan birine ait maaş bordrosumu ibraz etmek suretiyle kampanyaya
katılabileceğimi, kampanya kapsamında Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura
aracılığı ile ödeyebileceğimi, bu uygulamadan faydalanabilmek için Avea tarafından adıma yapılmış bir
KKB Risk Sorgulaması var ise, bu sorgulama sonucunun olumlu değerlendirilmiş olması gerektiğini,
7. Kampanya’nın aylık ücretine Özel Şartlar’da yer alan internet paketlerinden yapacağım seçime bağlı olarak
belirlenen internet kullanımının dahil bulunduğunu ve seçtiğim internet paketinin SMS ile yapılacak
bilgilendirmeden sonra aktive olacağını,
8. Seçtiğim internet paketi kapsamındaki internet kullanım miktarını aşmam halinde, kullanımı aşan kısma
ilişkin ücretlendirmenin, mobil internet için KDV ve ÖİV dâhil 0,00492 KR/KB olacak şekilde hesaplanarak
ilgili hattımın faturasına yansıtılacağını,
9. Özel Şartlar’ın 2. Maddesi kapsamında seçtiğim internet paketinden, Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da yer
alan diğer internet paketlerine;
-
Daha fazla internet kullanım hakkı sağlayan veya aylık sabit ücreti daha fazla olan bir internet
paketine en fazla 3 (üç) kez, daha az internet kullanım hakkı sağlayan bir internet paketine ise
yalnızca 1 kez geçiş yapılabileceğimi,
Her fatura dönemi içerisinde yalnızca bir kez internet paketi değişikliği yapılabileceğimi,
Değişiklik talebimi 444 1 500 numaralı Avea Müşteri Hizmetleri’nin arayarak gerçekleştirebileceğimi,
Bu hükümde sayılan cihazlardan birini seçmem halinde ise her fatura döneminde yalnızca bir kez internet paketi
değişikliği yapabileceğimi, Bu hükümde sayılan koşullara aykırı şekilde internet paketi değişikliği yapmam halinde 11.
Madde hükümlerinin uygulanacağını bildiğimi,
10. Bir internet paketinden diğerine geçiş yapıldığında Taahhüt Süresi hesabına diğer pakette geçirilen
sürenin de dahil olacağını, bu değişiklik neticesinde ücretlendirmenin ilk aylık internet paketi bedelinin
günlük tutarının bulunarak (Aylık Paket Ücreti/30) yararlandığım internet paketinde kaldığım gün ile
çarpılması yöntemi (kıstelyevm usulü) ile hesaplanacağını bildiğimi,
(Örneğin: Bir fatura dönemi içerisinde 15 gün 250 MB internet paketi, kalan 15 günde ise 1 GB internet paketi
kullanıldı ise ücretlendirme [(15 X (5 TL / 30) + (15 X (9 TL / 30)] şeklinde olacaktır.)
11. Taahhüt Süresi’nden önce;
-
Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
Taahhütname’nin 9.maddesinde belirtilen internet paketi değiştirme koşullarına aykırı şekilde paket
değiştirmem,
hattımı üçüncü bir kişiye devretmem,
numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
Yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi
bir sebeple ihlal etmem durumunda;
Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere
aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren seçmiş olduğum Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
12. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
13. Kampanya kapsamındaTaahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle
AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
14. Kampanya kapsamında internet paketi aylık ücretlerinin, Kampanya’ya dahil olduğum tarihten itibaren –
fatura kesim tarihine kalan günden bağımsız olarak- ilgili paket için belirtilen aylık tutarlar üzerinden
faturama yansıtılacağını,
15. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA’nın üçüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini, ancak abonelik yaşı veya KKB skoruma göre bu
sınırın değiştirilebileceğini
16. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA VE EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
17. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
18. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen
garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki
taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte
öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri
öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
19. Taahhüt Süresi sonunda Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan internet paketinin sona ereceğini ve
AVEA’ya yeni bir internet paketinden yararlanma talebimi iletmediğim takdirde internet kullanımlarımın
hâlihazırda yararlanmakta olduğum tarifeme göre ücretlendirileceğini;
20. Kampanya kapsamında seçmiş olduğum internet paketinin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya
süresi içinde yurt dışına çıkmam halinde standart yurtdışı veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı
veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi,
21. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
22. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
23. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip
edeceğimi,
24. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda
belirtilen KDV matrahı üzerinden Özel İletişim Vergisi (%25) ile KDV (%18) dâhil olmak üzere işbu
Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali
yükümlülüklerden sorumlu olduğumu, bu vergilerin ve bu vergilerde meydana gelebilecek artışların ve
bunun dışında hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek
tüm vergi ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını,
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, ___ / ___ / ____ tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1
(bir) asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza
:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. Kampanya kapsamında yer alan internet paketi seçenekleri aşağıdaki gibidir.
S.E.Ç 250 MB internet paketi (KDV,ÖİV Dahil 5 TL)
S.E.Ç 1GB internet paketi (KDV,ÖİV Dahil 9 TL)
S.E.Ç 4GB internet paketi (KDV,ÖİV Dahil 25TL)
3. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 24 aydır.
4. Avea LG L Bello ve Avea inTouch 4 cihaz kampanyalarında hediye edilecek servislerin detayları aşağıdaki
gibidir. Hediyeler kampanya aktivasyonunun ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanacak olup, hediye
sürelerinin bitimine iki gün kala kullanıcılara bilgilendirme SMS’i iletilecektir. Avea Bulutt uygulama hediyesi
haricinde; kampanya bitiminde kullanıcılar paketlerini iptal etmedikleri takdirde paketler otomatik olarak
yenilenecektir. Hediyeler başka bir hatta veya kişiye devredilemez.
LG L BELLO HEDİYE KAMPANYA DETAYLARI
Hediye Paket Adı
Hediye
Süresi
Avea Müzik Çalar
Maxi Paket
3 ay
Avealig Paketi
1 ay
Hediye Detayları
Avea Müzik web sitesi üzerinden sınırsız
yerli-yabancı şarkı dinleme ile ayda 15 yerli
ve 10 yabancı şarkıyı ücretsiz indirme,
Avea Müzik mobil uygulamasından sınırsız
yerli şarkı dinleme
Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeler
puan durumu ve maç sonuçlarını takip
edebilme
İptal Süreci
Kampanya
Bitiminde
Geçerli Olacak
Fiyat*
IPTAL" boşluk "MAXI" yazılıp 5555'e
gönderilmesi gereklidir
4 TL/ay
IPTAL yazılıp 9040'a gönderilmesi
gereklidir
4 TL/ay
AVEA INTOUCH 4 HEDİYE KAMPANYA DETAYLARI
Hediye
Süresi
Hediye Detayları
İptal Süreci
Kampanya
Bitiminde Geçerli
Olacak Fiyat*
Avea Müzik
Mega Paket
3 ay
www.aveamuzik.com ve mobil uygulama
üzerinden 250 yerli şarkı indirme ve sınırsız
yerli şarkıyı dinleme
IPTAL" boşluk "MEGAMUZIK"
yazılıp 5555'e gönderilmesi
gereklidir.
4.99 TL/ay
Tivibu Cep Avea
Aylık Paket
3 ay
“IPTAL TIVIBU” yazılıp 7375’e
gönderilmesi gereklidir.
6.99 TL/ay
Avealig Paketi
6 ay
Aylık 8.4 GB internet paketi içinde olan aylık
paket**
Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeler,
puan durumu ve maç sonuçlarını takip
edebilme
“IPTAL” yazılıp 9040'a
gönderilmesi gereklidir.
4 TL/ay
Hediye Paket
Ücretli pakete abone olunmaması
durumunda sonlanır. Abonelik
sonlanınca kullanıcıların var olan
dosyaları 1 ay boyunca saklanır;
fakat indirilmesine ya da yeni dosya
Avea Bulutt platformu üzerinde 4GB
yüklenmesine izin verilmez. Bir
Avea Bulutt
1 yıl
depolama alanı
ayın sonunda ise dosyalar silinir.
*Hediye süresi bitiminden önce iptal edilmezse paketler kampanyasız fiyatlar üzerinden yenilenir
**8.4 GB kotası aşıldığında faturalı hatlar 0,000246 KR/KB ile, faturasız hatlar 0,0246 KR/100KB ile
ücretlendirilir.
5. S.E.Ç İnternet Paketi Kampanyası Fiyatları:
Cihaz Adı
Samsung Galaxy S3 mini
Samsung Galaxy Young
Samsung Galaxy Trendplus
Samsung Galaxy Grand
Nokia Lumia 625
HTC Desire 500
LG G2
HTC Desire 300
Nokia Lumia 1320
LG G Pro Lite
Sony Xperia T2 Ultra
LG G2 Mini
Nokia Lumia 630
Sony Xperia M2
Samsung Galaxy Grand 2
Samsung Galaxy Grand Neo
HTC One Mini2
Sony Xperia T3
Samsung Galaxy S5 Mini
HTC Desire 616
Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy Alpha
LG G3 Beat
Sony Xperia Z3 Compact
Vestel Venus 5.0 V
Huawei G7
Avea LG L Bello
Cihaz
Bedeli
(TAEH)
(TL)
35
21
31
47
41
43
73
32
53
53
74
53
32
53
53
39
79
68
60
47
47
85
53
96
35
53
37
Aylık Kampanya Bedeli (Cihaz bedeli +
Servis bedeli) (TL – KDV ve ÖİV Dahil)
250 MB
(5 TL)
40
26
36
52
46
48
78
37
58
58
79
58
37
58
58
44
84
73
65
52
52
90
58
101
40
58
42
24 Ay Taahhüt ile
1 GB
( 9 TL)
44
30
40
56
50
52
82
41
62
62
83
62
41
62
62
48
88
77
69
56
56
94
62
105
44
62
46
4 GB
(25 TL)
60
46
56
72
66
68
98
57
78
78
99
78
57
78
78
64
104
93
85
72
72
110
78
121
60
78
62
-
Nokia Lumia 830
General Mobile Discovery2+
Avea inTouch 4
69
47
33
74
52
38
78
56
42
94
72
58
Yukarıdaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin ödeyeceği
aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza:
Download

#CAMP_TYPE# S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ