Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
#CAMP_TYPE#
S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
(BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) S.E.Ç Tarifeye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması
ve Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 1. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren Özel Şartlar’da belirtilen Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3. Kampanya’dan, Özel Şartlar’da yer alan tarife gruplarından (“Tarife Grupları”) birine dahil olmam kaydıyla
ve Özel Şartlar’da yer alan koşullarla yararlanabileceğimi, aksi halde Kampanya’ya dahil
edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
4. Taahhüt Süresi’nden önce;
-
-
Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
Taahhütname’nin 14. maddesinde ve Özel Şartlar’ın 3. belirtilen Tarife değiştirme koşullarına aykırı
şekilde Tarife değiştirmem,
Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
İşbu Kampanya ve Taahhütname konusu hattım ile birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına
dahil olmam,
İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi
bir sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı,
Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını; seçmiş olduğum pakete ilişkin
cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar
sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil
edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar
arasından düşük olanın AVEA tarafından son faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı
ödeyeceğimi,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
-
İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam
ve en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme
tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden
olmamam veya
-
-
Taahhütname konusu bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu
Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı otomatik ödeme
talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem veya
Numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve AVEA ile
abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır Taahhütname konusu
hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemiş
olup ve her bir fatura tutarımın en az 20 TL olması veya,
Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının olumlu (12 ay üzerinde olan ve çift yönlü kapanmamış) olması gerektiğini,
Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nda 1.221 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı
değiştirebileceğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için
her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesinde belirtilen koşulları sağlamıyor olsam dahi; Milli Eğitim Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri (Kurum mensubu subay, astsubay ve uzman çavuş olarak) kurumlarından
herhangi birinde çalışıyor olmam ve son 30 gün içinde numara taşıma veya yeni hat tesisi ile Avea faturalı hat
abonesi olmam veya son 3 aydır mevcut Avea faturalı hat müşterisi olmam şartıyla, Avea bayilerine ıslak imzalı
kamu kurum kimliği ve son üç aydan birine ait maaş bordrosumu ibraz etmek suretiyle kampanyaya
katılabileceğimi, kampanya kapsamında Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura
aracılığı ile ödeyebileceğimi, bu uygulamadan faydalanabilmek için son 30 gün içinde Avea tarafından
adıma yapılmış bir KKB Risk Sorgulaması var ise, bu sorgulama sonucunda 1.221 ve üstü puan almış
olmam gerektiğini,
9. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
10. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da yer alan Cihaz Bedeli’ne yine Özel Şartlar’da yer
alan Tarife indirim bedellerinin uygulanacağını ve hattımın faturasına yansıtılacağını,
11. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
12. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
13. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
14. Kampanya kapsamında Özel Şartlarda Tarife Grupları arasında geçiş yapılabileceği belirtilen Cihazlar
bakımından Taahhüt Süresi boyunca Özel Şartlar’da belirtilen üst tarife gruplarına en çok 3 (üç) kez, alt
tarife gruplarına yalnızca 1 (bir) kez geçebileceğimi ve her fatura döneminde yalnızca 1 kez tarife grupları
arasında geçiş yapılabileceğimi, en alt Tarife Grubu’nun 1 olarak, en üst Tarife Grubu’nun ise 4 olarak Özel
Şartlar’da belirlendiğini,
15. Taahhütname’nin 14. Maddesine uygun olarak tarife değişikliği yapmam halinde; geçiş yaptığım tarihten
itibaren geçiş yaptığım tarifenin indirim tutarlarının geçerli olacağını,
16. Taahhütname’nin 14. maddesi kapsamında yer verilen Tarife geçişlerinde uygulanacak ücretlendirmesi
aylık indirimli Tarife bedellerinin günlük tutarının bulunarak (indirimli Aylık TarifeÜcreti/30) yararlanılan
pakette kalınan gün ile çarpılması yöntemi (kıstelyevm usulü) ile hesaplanacağını;
Örneğin: Bir fatura döneminin başında Tarife Grubu 1’de yer alan tarifelerden biri 15 gün kullanıldı daha sonra
Tarife Grubu 2’de yer alan tarifelerden birine geçildi ve 15 gün kullanıldıysa, abone fatura dönemi içindeki ilk 15
gün boyunca Tarife Grubu 1’i kullanır. Geçiş yapıldıktan sonraki 15 gün (yani fatura dönemi sonuna kadar) Tarife
Grubu 2’deki tarifeyi kullanır. Yukarıdaki örnek kapsamındaki ücretlendirme ise Cihaz bedeline ek olarak [(15 X
(95 TL / 30) + (15 X (89 TL / 30)] şeklinde yapılır.
17. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA ve EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
18. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
19. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
20. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, Paket kullanım miktarından
düşeceğini,
21. Kampanya kapsamındaki Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi
koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı
sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın
üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici
firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
22. AVEA tarafından Özel Şartlar’da yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde bir
indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim
arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Özel Şartlar’da belirtilen tarife indirim miktarından
düşük olması halinde veya AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda
yararlanıyor olmam halinde işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
23. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Kampanya
kapsamında hattıma tanımlanan tarifenin geçerli olmaya devam edeceğini ancak herhangi bir indirim
uygulanmayacağını ve AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik
yapabileceğini,
24. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr’den takip edeceğimi,
25. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu
hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu
vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı
kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve
benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi ___ / ___ / ____ tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1
(bir) asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No ve Ödeme Seçeneği tercihi
aşağıdaki gibidir.
Hat No
Tarife Grubu ve
Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
2. İşbu Kampanya kapsamında Taahhüt süresi 24 aydır.
3. Gelir Paylaşım Ortaklık Tarifeleri yalnızca aynı Gelir Paylaşım Ortaklığının tarifeleri arasında olmak
şartıyla işbu taahhütnamedeki koşullara uygun geçiş yapabileceklerdir.
4. İşbu Taahhütname’nin abone tarafından 06 Eylül 2012 tarihinden itibaren Kampanya süresi sonuna kadar
herhangi bir tarihte imzalanarak Kampanya’ya dahil edilmesi halinde, bu talep aynı zamanda Kampanyaya
dahil edilme tarihinden itibaren 3 fatura dönemi boyunca ücretsiz, kalan Taahhüt Süresi boyunca ve
sonrasında ise KDV ve ÖİV dahil 5 TL olarak ücretlendirilecek olan 100 MB internet paketinden
yararlanma talebi anlamına gelecektir.
5. Yukarıda belirtilen ücretsiz internet tanımlamaları 3 fatura dönemi boyunca her ay otomatik olarak
yapılacaktır. Söz konusu ücretsiz internet kullanım hakkı herhangi bir 3. Kişiye devredilemeyecek, hediye
edilemeyecek ve ilgili fatura dönemi içerisinde kullanılmadığı durumda kalan internet kullanımı bir sonraki
aya devretmeyecektir. Ücretsiz internet kullanımının internet ve wap apn üzerinden yapılan kullanımlar için
geçerli olup yurtdışı kullanımları söz konusu kullanım haklarına dahil değildir. Ücretsiz internet kullanım
hakkının tükenmesinden sonra yapılacak wap apn kullanımları KB başına KDV ve ÖİV dahil 0.00492 KR ile
ücretlendirilecektir. 3 fatura dönemi sonunda, 100 MB’lık internet paketi yukarıda belirtilen şekilde
ücretlendirilecek olup 100 MB internet paketini iptal için IPTAL INT100 yazarak 5101’e SMS
gönderilmesi gerekmektedir.
6. Abone alımına kapatılan tarifelere geçiş yapılamayacaktır. Güncel tarifeler www.avea.com.tr’de yer
almaktadır.
TARİFE GRUBU 1
1
Faturalı S.E.Ç. 500 Tarifesi
43
Fenercell Muhteşem 35'lik
85
Faturalıya Transfer
2
Yeni Nesil 200 Ekstra Tarifesi
44
GSMobile Muhteşem 25'lik
86
Süper İkili 500
3
Yeni Nesil 200 Tarifesi
45
GSMobile Muhteşem 35'lik
87
Süper 1500 Tarifesi
4
Yeni Nesil 500 Ekstra Tarifesi
46
TrabzonCell Muhteşem 25'lik
88
BURSASPORCELL 500+5000
5
Yeni Nesil 500 Tarifesi
47
TrabzonCell Muhteşem 35'lik
89
Yeni Yıl Tarifesi
6
Seri 500 Ekstra Tarifesi
48
KARTALCELL Muhteşem 25'lik
90
S.E.Ç. Emekli 1000
7
Seri 500 Tarifesi
49
KARTALCELL Muhteşem 35'lik
91
Dakika Aktaran Tarife
8
Yeni Süper 19'luk Ekstra Tarife
50
Samsuncell Muhteşem 25'lik
92
İzmir 300+5000
9
Yeni Süper 19'luk Tarife
51
Samsuncell Muhteşem 35'lik
93
İzmir 600+5000
10
Yeni Süper 29'luk Ekstra Tarife
52
İzmir 22'lik
94
BURSASPORCELL 1000+5000
11
Yeni Süper 29'luk Tarife
53
İzmir 32'lik
95
Elele Maksi Tarifesi
12
Her Yöne 200 Ekstra Tarifesi
54
Dünya Pazarlama Çalışan 35'lik
96
KafKafCell 750 Tarifesi
13
Her Yöne 200 Tarifesi
55
Dünya Pazarlama Çalışan 25'lik
97
Bayi Çalışan Tarifesi
14
Süper 19'luk Tarife
56
TTNET Mobil HerYöne 1000
98
Eşsiz Tarife
15
Süper 25'lik Tarife
57
TTNET Mobil HerYöne 1000 Aile
99
S.E.Ç. Full 2GB
16
Süper 29'luk Tarife
58
TTNET Mobil HerYöne 750
100
Kartalcell 1000 Tarifesi
17
Süper 35'lik Tarife
59
TTNET Mobil HerYöne 750 Aile
101
Yeni Prime Mini Tarifesi
18
27'lik Tarife
60
BASİCELL 20'lik Tarifesi
102
EGM Kamu Mini Tarifesi
19
37'lik Tarife
61
BASİCELL 30'luk Tarifesi
103
EGM Kamu Midi Tarifesi
20
Konuşkan300
62
BURSASPORCELL 1000
104
EGM Kamu Maksi Tarifesi
21
Kayseri Hemşehri Tarifesi
63
BURSASPORCELL 500
105
EGM Kamu Mega Tarifesi
22
Dev Transfer 1000 Tarifesi
64
Fenercell 21'lik Tarife
106
İçişleri Kamu Mini Tarifesi
23
Dev Transfer 2000 Tarifesi
65
GSMobile 21'lik Tarife
107
İçişleri Kamu Midi Tarifesi
24
Elele Konuşalım
66
KARTALCELL 21'lik Tarife
108
İçişleri Kamu Maksi Tarifesi
25
Faturalı Basın
67
TrabzonCell 21'lik Tarife
109
İçişleri Kamu Mega Tarifesi
26
Siyaset Tarifesi Küçük
68
İzmir 300
110
S.E.Ç. 500 1GB
27
Siyaset Tarifesi Büyük
69
İzmir 600
111
28
Bol Bol Avea
70
Süper İkili 1 GB Tarifesi
106
S.E.Ç. 500 2GB
İçişleri Kamu Mini Tarifesi
29
Aile Hekimliği Tarifesi
71
Faturalı S.E.Ç. 750 Tarifesi
(Süper 750 Tarifesi)
107
İçişleri Kamu Midi Tarifesi
30
Sınırsız Kamu Tarifesi
72
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 500
108
İçişleri Kamu Maksi Tarifesi
31
Kamu300 Tarifesi
73
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1000
109
İçişleri Kamu Mega Tarifesi
32
Kamu300 Plus Tarifesi
74
S.E.Ç. Mesaj Ekle 500
110
S.E.Ç. 500 1GB
33
Süper Kamu Küçük Paket Tarifesi
75
S.E.Ç. İnternet Ekle 500
111
S.E.Ç. 500 2GB
34
Kamu657 Tarifesi
76
S.E.Ç. Full 500
112
Esnaf 1200 Tarifesi
35
Süper Kamu Tarifesi
77
Kamu Mini Tarife
113
Süper Esnaf Tarifesi
36
Akıllı Kamu Tarifesi
78
Kamu Midi Tarife
114
Esnaf menu 1.200 dk paketi
37
HerYöne Kamu Ekstra
79
Kamu Maksi Tarife
115
Esnaf menu 600 dk paketi
38
HerYöne Kamu
80
Kamu Mega Tarife
116
Esnaf 1000 Tarifesi
39
Eğitimciler Tarifesi
81
Seri 1000 Ekstra Tarifesi
117
Esnaf 600 Tarifesi
40
Avantajlı Kurum Tarifesi
82
Seri 1000 Tarifesi
118
Esnaf 2000 Tarifesi
41
TBMM Personel Tarifesi
83
Faturalı S.E.Ç. 250
119
Esnaf 300 Tarifesi
42
Fenercell Muhteşem 25'lik
84
Yeni Yıl Tarifesi
120
Esnaf menu 300 dk paketi
1
Faturalı S.E.Ç. 1000 Tarifesi
33
2
Faturalı S.E.Ç. 1500 Tarifesi
34
3
Yeni Nesil 1000 Ekstra Tarifesi
35
TARİFE GRUBU 2
TTNET Mobil HerYöne 1500
TTNET Mobil HerYöne 1500
Aile
Fenercell Kombine Tarifesi
4
Yeni Nesil 1000 Tarifesi
36
5
Yeni Nesil 1500 Ekstra Tarifesi
6
67
TrabzonCell Rakipsiz 750
BURSASPORCELL Rakipsiz
750
Fenercell Rakipsiz 2000
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 1500
68
GSMobile Rakipsiz 2000
37
S.E.Ç. Konuşmak Lazım 3000
69
KARTALCELL Rakipsiz 2000
Yeni Nesil 1500 Tarifesi
38
S.E.Ç. Mesaj Ekle 1000
70
7
Seri 1000 Ekstra Tarifesi
39
S.E.Ç. Mesaj Ekle 1500
71
TrabzonCell Rakipsiz 2000
BURSASPORCELL Rakipsiz
2000
8
Seri 1000 Tarifesi
40
S.E.Ç. Mesaj Ekle 3000
72
Kamu Prestij
9
Seri 1500 Ekstra Tarifesi
41
S.E.Ç. İnternet Ekle 1000
73
Üçlü Avantaj 1GB
10
Seri 1500 Tarifesi
42
S.E.Ç. İnternet Ekle 1500
74
Üçlü Avantaj 2GB
11
Yok Yok Tarifesi
43
S.E.Ç. İnternet Ekle 3000
75
Üçlü Avantaj 4GB
12
Konuşkan400
44
S.E.Ç. Full 1000
76
Sağlık Bakanlığı Prestij Tarifesi
13
Konuşkan1000
45
77
Ailece Tarifesi
14
Konuşkan400+
46
S.E.Ç. Full 1500
S.E.Ç. Full 3000
78
Prime Klasik Tarifesi
15
Konuşkan1000+
47
S.E.Ç. Full Artı Full 500
79
S.E.Ç. 500 4GB
16
Baba Tarife
48
S.E.Ç. Full Artı Full 1000
80
S.E.Ç. 1000 1GB
17
8080 Tarifesi
49
S.E.Ç. Full Artı Full 1500
81
S.E.Ç. 1000 2GB
18
Her Yöne 2000
50
S.E.Ç. Full Artı Full 3000
82
S.E.Ç. 1000 4GB
19
Fark Faturada Tarifesi
51
Süper İkili 1000
83
Uzman 3000 Tarifesi
20
Her Yöne Premium
52
Her Yöne 300
84
Esnaf menu 2.400 dk paketi
21
Kamu1000 Tarifesi
53
Her Yöne 500
85
Esnaf 2400 Tarifesi
22
Kamu657 Plus Tarifesi
54
Her Yöne 1000
86
Esnaf 5000 Tarifesi
23
Kamu1000 Plus Tarifesi
55
Her Yöne 1500
87
Esnaf menu 5.000 dk paketi
24
Fenercell Dörtte Dört
56
Süper İkili 4 GB Tarifesi
88
Uzman 5000 Tarifesi
25
GSMobile Dörtte Dört
57
Pro600 4GB
89
Esnaf menu 3.600 dk paketi
26
TrabzonCell Dörtte Dört
58
Pro1200 4GB
27
KARTALCELL Dörtte Dört
59
Kamu HerYöne Özgürlük
28
FC Barcelona Midi
60
Pro1200 2GB
29
Fenercell Bireysel 6-0
61
Basicell Profesyonel Tarifesi
30
GSMobile Eski Açık
62
Fenercell Rakipsiz 750
31
TrabzonCell Süper Bordo
63
GSMobile Rakipsiz 750
32
KARTALCELL Çok Sevdik
64
KARTALCELL Rakipsiz 750
1
TARİFE GRUBU 3
Faturalı S.E.Ç. 3000 Tarifesi
6 Her Yöne Özgürlük
2
Yeni Nesil 3000 Ekstra Tarifesi
7
FC Barcelona Maxi
3
Yeni Nesil 3000 Tarifesi
8
Prime Mini Tarifesi
4
Seri 3000 Ekstra Tarifesi
9
Prime Midi Tarifesi
5
Seri 3000 Tarifesi
10
Prime Maksi Tarifesi
65
66
TARİFE GRUBU 4
1
Maksi Tarife
2
Prime Ekstra Tarifesi
7. Cihaz ve Tarife Gruplarına Göre Kampanya Fiyatları:
Cihaz Adı
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Young
Samsung Galaxy Trendplus
Samsung Galaxy Grand
Nokia Lumia 625
HTC Desire 500
LG G2
HTC Desire 300
Nokia Lumia 1320
LG G Pro Lite
Sony Xperia T2 Ultra
LG G2 Mini
Nokia Lumia 630
Sony Xperia M2
Samsung Galaxy Grand 2
Samsung Galaxy Grand Neo
HTC One Mini2
Sony Xperia T3
Samsung Galaxy S5 Mini
HTC Desire 616
Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy Alpha
LG G3 Beat
Sony Xperia Z3 Compact
Cihaz
Bedeli
(TL)
35
21
31
47
41
43
73
32
53
53
74
53
32
53
53
39
79
68
68
47
47
85
53
96
Aylık Tarife İndirimi
(TL)
Tarife
grubu
1
2
4
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tarife
grubu
2
8
10
6
6
5
8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Tarife
grubu
3
18
18
16
16
18
18
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
Tarifeye Ek Ödenecek Bedel (TL)
Tarife
grubu
4
34
20
28
38
40
42
38
31
38
38
38
38
31
38
38
38
38
43
43
38
38
40
38
41
Tarife
grubu
1
33
17
31
47
39
41
73
32
53
53
74
53
32
53
53
39
79
68
68
47
47
85
53
96
Tarife
grubu
2
27
11
25
41
36
35
67
26
47
47
68
47
26
47
47
33
73
62
62
41
41
79
47
90
Tarife
grubu
3
17
3
15
31
23
25
57
16
37
37
58
37
16
37
37
23
63
52
52
31
31
69
37
80
Tarife
grubu
4
1
1
3
9
1
1
35
1
15
15
36
15
1
15
15
1
41
25
25
9
9
45
15
45
Yukardaki tablodaki fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir. Aylık tarife indirimi müşterinin ödeyeceği
aylık vergiler dahil tarife ücretine göre belirlenmiştir.
Ad-Soyad :
TC Kimlik No :
İmza:
Download

25.03.2015 Olağan Genel Kurul Gündemi Bilgilendirme