Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen cihazlara ilişkin
kampanyalardan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen Özel ve Genel Şartlar kapsamında
yararlanacağımı, Özel ve Genel Şartlar’ın Taahhütname’nin bütününü oluşturacağını;
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar’da yapacağım seçime göre belirlenecek Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması
ve yine Özel Şartlar’da yapacağım seçime göre belirlenecek Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle
başlayacağını,
2. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
3. Aylık tarife bedelinin faturama ses ve SMS hizmetleri bir kalem altında, data ayrı bir kalem altında yer alacak şekilde
yansıtılacağını,
4. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 2. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren seçimime göre 24 (yirmidört) ay veya 36 (otuzaltı) ay süresince
(“Taahhüt Süresi”) faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve Taahhütname konusu hattım ile AVEA tarafından sunulan başka bir taahhütlü
cihaz kampanyasına dahil olmamam kaydıyla faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
- Cihazlardan birini seçmek için işbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 8 (sekiz) aydır
bireysel faturalı hat abonesi olmam ve en az 8 (sekiz) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını
düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattın çift yönlü
olarak kapatılmasına neden olmamam veya
- Tüm cihazlar için Taahhütname konusu bireysel faturalı hattım için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş
olmam ve işbu Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımı
otomatik ödeme talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödemem veya
- Tüm cihazlar için numara taşıma ile abone olmam halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmam ve
AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalamamın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır Taahhütname
konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde
ödemiş ve faturalarımın her birinin en az 20 TL olması veya,
- Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının olumlu olması gerektiğini,
- Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nda 1.221 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı
değiştirebileceğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her
türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. Kampanya’dan faydalanmak için tarifemin, seçtiğim Cihaz’a göre detayları Özel Şartlar’ın 4. Maddesinde
belirtilmiş tarife (“Cihaz Tarifesi”) olması gerektiğini, Taahhüt Süresi boyunca aylık sabit ücreti ödemeyeceğimi;
9. Kampanya’ya başvurduğum tarihte seçtiğim Cihaz’ın Cihaz Tarifesi’nden başka bir tarifeye kayıtlı olmam
durumunda, işbu başvurumun aynı zamanda tarifemin ilgili Cihaz Tarifesi olarak değiştirilmesini talep
ettiğim anlamına geldiğini ve önceki tarifemin ve iş bu Taahhütname kapsamında yaptığım bu değişikliğin
cayma bedeli de dahil olmak üzere tüm sonuçlarını açıkça bildiğim ve onayladığımı,
10. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
11. Kampanya kapsamında, ilgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses, SMS ve internet miktarlarının bir sonraki aya
devretmeyeceğini, Taahhüt Süresi sonunda da Kampanya kapsamında tarafıma sağlanan ses, SMS ve data
kullanımı haklarının sona ereceğini,
12. Kampanya bedeline tarafımca satın alınan içerik, MMS ve mobil ödeme ücretlerinin dahil olmadığını, içerik
hizmetlerinin (logo, melodi ve benzeri hizmetlere ilişkin internet, SMS vb.) ayrıca ücretlendirileceğini,
13. Kampanya kapsamındaki Tarife’nin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya süresi içinde yurt dışına
çıkmam halinde standart yurtdışı ses, SMS, veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı ses, SMS, veri
seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi, yurt dışı tariflerine ilişkin detaylara www.avea.com.tr adresinden
ulaşabileceğimi;
14. Taahhüt Süresi’nden önce Kampanya’dan çıkmam, Taahhüt Süresi’nin sonunda AVEA’ya başka bir tarifeye
geçmek istediğimi bildirmemem, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kullanım limitlerini aşmam
durumunda Özel Şartlar’ın 4. maddesinde yer alan tabloda belirtilen aylık sabit ücret ve görüşme, SMS ve
data bedellerinin uygulanacağını;
15. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü hattım için
beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
16. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem,
- Tarife dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- Kampanya ile birlikte Taahhütname konusu hattım ile başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil
olmam,
- Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle veya benzeri
sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere ve yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak
kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir sebeple ihlal etmem durumunda
Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a ilişkin kalan taksit bedellerinin
faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
17. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı KAPALI
HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA VE
EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
18. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen
garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle
üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
19. Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini,
20. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr ‘den takip edeceğimi,
21. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
22. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
23. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, data kullanım hakkımdan
düşeceğini,
24. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen KDV
matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım
ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin
verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu vergilerin
faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam
veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri
yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, ……… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl
nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza
:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. ………… marka, ………..model, …………………. .IMEI numaralı Cihaz’ı Genel Şartlar’ın 19. maddesinde belirtildiği
şekilde teslim aldım.
2. Kampanya’ya dahil etmek istediğim …....................………… no’lu hatta;
HTC One, Sony Xperia Z, Samsung Galaxy S4, BlackBerry Z10, BlackBerry Q10; ayda her yöne 1000 Dk, 1000
SMS ve 2 GB internet kullanım hakkı,
Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy S4 Zoom, Samsung Galaxy Note 3, Samsung Galaxy Note 3 ve
Galaxy Gear Paket, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z Ultra, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 1520, iPhone 5S(16GB,
32GB,64GB), iPhone 5C (16GB, 32GB) ve iPhone 4S(8GB), Samsung Galaxy Note 3 Neo, Samsung Galaxy S5
16GB, Samsung Galaxy S5 32GB, LG G3 (16GB, 32GB), HTC One (M8), Sony Xperia Z2 için aşağıdaki seçimim
doğrultusunda ayda her yöne 1000 Dk, 1000 SMS ve 4 GB veya ayda her yöne 500 Dk, 500 SMS ve 1 GB internet
kullanım hakkı,
Her yöne 1000Dk, her yöne 1000 SMS ve 2 GB
Her yöne 1000 Dk, her yöne 1000 SMS ve 4 GB
Her yöne 500 Dk, her yöne 500 SMS ve 1 GB
tanımlanacaktır.
24 ay taahhütlü
36 ay taahhütlü
3. 10 Mart 2014 tarihinden itibaren Samsung Galaxy Note 3 Neo ve 2 Haziran 2014 tarihinden itibaren HTC One (M8)
kampanyalarından faydalanan abonelerin tüm vergiler dahil aylık paket ücretleri ilk 2, 9 Haziran 2014 tarihinden
itibaren Samsung Galaxy S5 kampanyasından faydalanan abonelerin tüm vergiler dahil aylık paket ücretleri ilk 4,
8 Temmuz 2014 tarihinden itibaren LG G3 kampanyasından son 30 gün içinde numarasını Avea’ya taşıtarak
faydalanan abonelerin tüm vergiler dahil aylık paket ücretleri ilk 12 fatura dönemi boyunca
ücretlendirilmeyecektir. Paket aşımları ve cihaz taksitleri faturaya yansıtılacaktır/ücretlendirilecektir.
4. Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Mini, Samsung Galaxy S4 Zoom Cihazlarını seçerek Kampanya’ya
dahil olan aboneler aşağıdaki şartlarla ücretsiz olarak AVEA Müzik servisinden 6 ay boyunca aylık 50 şarkı
indirme imkanından (“Promosyon”) yararlanacaklardır.
- Promosyon Müzikİndir Mini Paket’i 3 iş günü içinde aktifleştirilecektir. Promosyon’un aktifleştiğine dair
kısa mesajın gönderilmesi ile başlayacak, bu kısa mesaj gönderilmeden önce indirilen içerikler ile Mini
Paket limitini aşacak adette şarkı indirilmesi halinde www.avea.com.tr ve www.aveamuzik.com.tr
sayfasında belirtildiği şekilde ücretlendirilecektir. Ücretsiz abonelik süresinin sonunda aboneliğin iptal
edilmesi talebini Avea’ya iletilmemesi halinde abonelikler aylık KDV ve ÖİV dahil 4 TL olarak her ay
otomatik olarak güncellenecektir. MiniPaket üyeliğini iptal etmek için IPTAL MINI yazıp, 5555’e SMS
gönderilmesi gerekmektedir.
- Müzikİndir Mini Paket kapsamında 40 yerli 10 yabancı toplam 50 adet mp3 formatında şarkı bilgisayara
veya Cihaz’a indirilebilecektir.
- Promosyon 31.10.2014 tarihine kadar geçerlidir. Mini Paket üyeliği, ücretsiz kullanılacağı sürenin sona
ermesi ve/veya 31.10.2014 tarihinde sona erecektir.
5. Avea’nın Samsung Galaxy S5 cihaz kampanyalarından yararlanan aboneler AveaMüzik MüzikÇalar
paketinden ilk 3 ay ücretsiz olarak faydalanabileceklerdir. Avea abonelerine AveaMüzik MüzikÇalar Paketi, cihaz
ve hat aktivasyon işlemlerinin ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanır. Aboneler, kampanya aktive
edildikten sonra gelecek aktivasyon mesajındaki link üzerinden Avea Müzik uygulamasını indirerek veya
www.aveamuzik.com web adresini ziyaret ederek kullanmaya başlayabilirler. Avea MüzikÇalar paketi
kapsamında AveaMüzik’te yer alan tüm yerli şarkılar ücretsiz olarak dinlenebilir.
MüzikÇalar, AveaMüzik portalında yer alan milyonlarca yerli şarkıyı bilgisayara ya da cep telefonu ve tabletlere
indirmeden, şarkı başına ücret ödemeden dinlenmesini sağlayan bir pakettir. Paket fiyatı haftalık 0,99TL, aylik
3,96 TL olup, aylık otomatik yenilenir. AveaMüzik’teki sayfalar arası dolaşımda, uygulama ve web sayfası
üzerinden müzik dinlenirken internet paketi varsa internet paketinden; paket yoksa standart internet tarifeleri
üzerinden ücretlendirilir. Üyelik iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilenir. Üyeliği iptal etmek için
IPTAL boşluk MUZIKCALAR yazılıp 5555’e SMS gönderilmesi yeterlidir. Üyelik ücreti faturalı hat sahiplerinin
faturasına aylık bedel olarak yansıtılacak olup, faturasız hat sahiplerinden haftalık olarak ücretlendirilir.
6. Genel Şartlar’ın 16. Maddesinde yer alan hallerde aşağıda belirtilen ücretlendirmeler uygulanacaktır.
SABİT
ÜCRET/TAAHH
ÜT SÜRESİ
SONUNDA
HER YÖNE
KONUŞMA
ÜCRETİ
SMS ÜCRETİ
DATA
TAAHHÜT SÜRESİ
İÇİNDE
KAMPANYADAN
ÇIKMA/ÇIKARILMA
HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
7,95 TL
TAAHHÜT SÜRESİ
İÇİNDE LİMİT AŞIMI
YAPMAM HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
43,89 Kr/Dk
43,89 Kr/Dk
43,89 Kr/Dk
33,25 Kr/SMS
33,25 Kr/SMS
33,25 Kr/SMS
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.18
TL/25KB, Internet APN
üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.05
TL/25KB
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.18
TL/25KB, Internet APN
üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.05
TL/25KB
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.18
TL/25KB, Internet APN
üzerinden gerçekleştirilen
veri kullanımı için; 0.05
TL/25KB
-
TAAHHÜT SÜRESİ
SONUNDA BAŞKA BİR
TARİFEYE GEÇMEK
İSTEDİĞİMİ
BİLDİRMEMEM HALİNDE
ÜCRETLENDİRME*
7,95 TL
* Samsung Galaxy Note 3 Neo, Samsung Galaxy S5 16GB, Samsung Galaxy S5 32GB, HTC One (M8), LG G3 16GB,
LG G3 32GB cihazları için Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi bildirmemem halinde 7,95.TL. aylık sabit tarife ücreti ödeyecek olup, Taahhüt Süresi içerisinde yararlandığım Tarife ve seçtiğim ilgili Paket
otomatik olarak tanımlanmaya ve ücretlendirilmeye devam edilecektir.
7. Genel Şartlar’ın 16. Maddesinde yer alan hallerde aşağıda belirtilen ücretlendirmeler uygulanacaktır.
Cihaz Adı
Taahhüt
Süresi
Cihaz
Bedeli
(TL)
Aylık Tarife Bedeli
50 TL
55 TL
35 TL
1000 Dk 1000 Dk 500 Dk
1000
1000
500 SMS
SMS
SMS
2 Gb
4Gb
1Gb
Aylık ödenecek Toplam
Bedel (TL)
BlackBerry Z10
BlackBerry Q10
Nokia Lumia 925
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
81
59
101
73
71
51
131
109
151
123
-
126
106
106
86
Nokia Lumia 1520
HTC One
Sony Xperia Z
Sony Xperia Z1
Sony Xperia Z Ultra
Samsung Galaxy S4 Mini
Samsung Galaxy S4 Active
Samsung Galaxy S4 Zoom
Samsung Galaxy S4
Samsung Galaxy Note 3
Samsung Galaxy Note 3 Neo
Samsung Galaxy Note 3 + GEAR
iPhone 5S 16GB
iPhone 5S 32GB
iPhone 5S 64GB
iPhone 5C 16GB
iPhone 5C 32GB
iPhone 4S 8GB
HTC One (M8)
Samsung Galaxy S5 16GB
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
116
84
90
66
95
68
112
81
118
87
55
40
87
63
67
49
79
57
140
116
145
118
129
107
171
139
167
136
153
122
110
95
142
118
122
104
-
151
119
147
116
173
142
90
75
122
98
102
84
-
24 ay
112
-
167
147
36 ay
81
-
136
116
24 ay
79
-
134
114
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
57
153
110
110
81
125
91
139
102
93
68
110
81
70
51
121
88
116
85
-
112
208
165
165
136
180
146
194
157
148
123
165
136
125
106
176
143
171
140
92
188
145
145
116
160
126
174
137
128
103
145
116
105
86
156
123
151
120
Samsung Galaxy S5 32GB
Sony Xperia Z2
LG G3 16GB
LG G3 32GB
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
24 ay
36 ay
121
89
121
89
106
77
116
85
-
176
144
176
144
161
132
171
140
156
124
156
124
141
112
151
120
TAEH: Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade eder. Yukarıda
yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Yukarıda fiyat bilgisi bulunmayan (- ile gösterilen) cihazlar için ilgili
alanlarda belirtilen paketleri seçme imkanı bulunmamaktadır.
Tarih:
Ad-Soyad:
İmza:
Download

HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ