ARAÇ İÇİ KAMERA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) ARAÇ İÇİ KAMERA Kampanyasından (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de
(“Taahhütname”) belirtilen Özel ve Genel Şartlar kapsamında yararlanacağımızı, Özel ve Genel Şartlar’ın
Taahhütname’nin bütününü oluşturacağını;
GENEL ŞARTLAR;
1. 24 aylık taahhüt süresinin (“Taahhüt Süresi”) işbu Taahhütname’nin imzalanması ve yine Özel Şartlar’da
detayları belirtilen yapacağım seçime göre belirlenecek Cihazların (Araç İçi Kamera/Mobil DVR ile Araç
Takip, Güzergah Takip) (“Cihaz”) tarafımızca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalamamız üzerinden en az 6 (altı) ay geçen ve 3 (üç) aydır faturalarını
düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen veya 3 (üç) aydır AVEA
fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı ile son ödeme tarihinde ödememiz halinde
faydalanabileceğimizi,
3. Özel Şartlar’da yer alan GSM numaralarımızın her birine Araç İçi Kamera Paketi’nin tanımlanacağını, Araç İçi
Kamera Paketi (Cihaz Bedeli ve M2M data paketi) aylık sabit ücretinin Taahhüt Süresi boyunca hatlarımıza ait
hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu
bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli
ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve
AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi, Tahsilatına Aracılık Edilen bedelleri zamanında ve tam
olarak ödemememiz halinde Cihaz bedeli Özel Şartlarda beliritlen Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından
hukuki yollarla tahsil edilebileceğini,
4. Kampanya kapsamına alınan hatlarımın Taahhüt Süresi’nce faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık
olması gerektiğini,
5. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem,
- Tarife dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramızı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmemiz,
- Kampanya ile birlikte Taahhütname konusu hattım ile başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil
olmam,
- Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihazlar’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle veya
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere ve
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir
sebeple ihlal etmem durumunda ihlal konusu hatlar bakımından Kampanya ile sağlanan haklardan
yararlanamayacağımı, ihlal tarihinden itibaren Taahhütname süresi sonuna kadar kalan Cihaz’a ilişkin kalan
taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını ve buna ek olarak M2M Data paketi kapsamında tarafımıza
sağlanan indirim bedelleri (“Kampanyada kaldığımız ay x Verilen aylık indirim) ile tahsil edileceği bildirilen
ancak henüz tahakkuk etmemiş data paketi ücretlerinin karşılaştırılarak bunlar arasından lehimize olan en
düşük tutarlı bedelin son faturamıza yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
6. Kimlik ve iletişim bilgilerimizi taşıyan özel bilgileri ve Cihazın teşhisine yarayan elektronik kimlik bilgilerini
yeniden oluşturmayacağımızı, değiştirmeyeceğimizi, çoğaltmayacağımızı veya herhangi bir amaçla
dağıtmayacağımızı, Cihaz üzerinde hiçbir modifikasyon yapmayacağımızı, Cihazı AVEA’Nın çeşitli kanallarla
duyurarak kullanılmasına onay verdiği yazılımlar ile kullanabileceğimizi, bu hükmün ihlal edilmesinin 4.
Madde kapsamında Taahhütnamenin ihlali anlamına geleceğini,
7. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
8. Kampanya kapsamında, ilgili fatura dönemi içinde kullanılmayan internet miktarlarının bir sonraki aya
devretmeyeceğini, Taahhüt Süresi sonunda 1GB internet paketinin KDV ve ÖİV dahil 29TL’den, 4GB internet
paketinin KDV ve ÖİV dahil 39TL’den, 8GB internet paketinin KDV ve ÖİV dahil 49TL’den, 8GB internet paketinin
KDV ve ÖİV dahil 85TL’den ücretlendirileceğini, indirimli M2M data paketlerinden yararlanmaya devam etmek için
tekrardan M2M taahhütnamesi imzalamam gerektiğini, taahhüt bitiminde Cihazların faaliyeti için İÇözüm Ortağına
hizmet bedeli ödemem gerekebileceğini, bu hususun Çözüm Ortağı il e yapacağım sözleşmeye bağlı olduğunu
9. Araç İçi Kamera Paketlerinden Türkiye sınırları içinde yararlanabileceğimizi, AVEA’nın GPRS dolaşım sözleşmesi
olan ve ulusal/uluslararası hukuksal bir kısıtlama nedeniyle yasaklanmayan ülkelerde kullanılabileceğini, yurt
dışına çıkmam halinde standart yurtdışı veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı veri seçenekleri
üzerinden ücretlendirileceğimi, yurt dışı tariflerine ilişkin detaylara www.avea.com.tr adresinden ulaşabileceğimi;
10. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihazlar’ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA
VE EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
11. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen
garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihazlar’ın üretici firması ve Mobil Çözüm Ortağına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti
kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi,
12. Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini,
13. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr ‘den takip edeceğimi,
14. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
15. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
16. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, data kullanım hakkımdan
düşeceğini,
17. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen KDV
matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım
ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin
verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu vergilerin
faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam
veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri
yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, ……… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl
nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Kurumsal aboneler
Unvan
Yetkili kişiye ait
:
:
:
İsim - Soy isim
T.C. Kimlik No
Tarih
İmza
GSM Numaraları
:
:
:
:
:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamındaki Mobil Çözüm Ortaklarına bağlı olarak Cihaz Bedelleri değişmektedir. Kampanya
kapsamında ücretlere Araç İçi Kamera Cihazına (Mobil DVR Cihazı), 2 adet standart kamera, 2 yıllık servis,
yazılım ve montaj bedeli dahildir.
Çözüm Ortağı
Cihaz
Cihaz Aylık
taksit tutarı
(TL)
135
Yöntem
Araç İçi Kamera
Yöntem
Araç İçi Kamera + Araç
Takip
155
Yöntem
Araç İçi Kamera +
Güzergah Takip
180
Seçilen
Paket
2. Kampanya kapsamında cihazlar ile birlikte alınması gereken data paketleri seçenekleri ve paket fiyatları
aşağıdaki gibidir.
Tahhütsüz
/indirimsiz
24 ay
taahhütlü
29
17
4 GB
39
25
8 GB
49
39
15 GB
85
49
M2M data
1 GB
3. Cihazların Seri Numaraları;
3.1. ……………………………………………..
3.2. ……………………………………………..
3.3. ……………………………………………..
İsim - Soy isim
T.C. Kimlik No
Tarih
İmza
:
:
:
:
Seçilen
Data
Paketi
Download

ARAÇ İÇİ KAMERA KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim