İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen
şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi,
Buna göre;
1. Kampanya’ya katılımın 31.10.2013-30.06.2014 tarihleri arasında olduğunu, AVEA’nın
Kampanya süresini uzatabileceğini, Kampanya’nın sadece Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu
Maksi ve Kamu Mega Tarifeleri’nden yararlanan bireysel faturalı hatlar için geçerli olduğunu,
Kampanya katılım süresi içerisinde Kampanya’dan faydalanmak amacıyla burada belirtilen
şartlarla EK 1’de belirtilen cihazlardan birinin (“Cihaz”) alınması ve işbu Taahhütname’nin
imzalanması kaydıyla Taahhütname’nin imzalandığı tarihten itibaren 36 (otuzaltı) ay (“Taahhüt
Süresi”) süresince geçerli olacağını,
2.
İşbu Taahhütname ile Kampanya kapsamına alınan ................................ numaralı hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren 36 (otuzaltı) ay süresince faturalı sistemde adıma kayıtlı
bir şekilde açık olması gerektiğini, Kampanya’dan, Kamu Mini, Kamu Midi, Kamu Maksi ve
Kamu Mega Tarifelerinden birinde bulunmam kaydıyla yararlanabileceğimi, Kampanya
kapsamında Ek-1’de yer alan seçimime göre Avea inTouch 2, Samsung Galaxy Ace, Samsung
Galaxy Mini S3, Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy Young, Samsung Galaxy Trend Plus,
Samsung Galaxy Grand, Samsung Galaxy S4 Mini, Nokia 208, iPhone 5C 16GB, Nokia Lumia
625, Nokia Lumia 925, Sony Xperia Z ve Avea inTouch 3 cihazlarından birini yine Ek 1 ‘de yer
alan ücretlerle alabileceğimi,
3.
Kampanya kapsamında belirlemiş olduğum tarifeyi Taahhüt Süresi’nce değiştiremeyeceğimi;
değişiklik yapmak istediğim takdirde, Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan
çıkartılabileceğimi,
4.
Yukarıda belirtilen durumlara aykırı davranmam/hattımı iptal etmem/Kampanya’dan
süresinden önce çıkmam/hattımın AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi veya ilgili mevzuat
uyarınca iptal edilmesine sebebiyet vermem/faturasız sisteme geçirmem/numaramı başka bir
operatöre taşımam/üçüncü bir kişiye devretmem/hattımın tarifesini değiştirmem /ekte yer alan
tarifeler dışında bir tarifeye geçmem halleri de dahil olmak üzere taahhüdüme aykırı
davranmam halinde Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı ve
hattımı iptal etme/Kampanya’dan çıkma/AVEA tarafından hattın iptal edilmesi/faturasız
sisteme geçme/devir/tarife değişikliği dahil işbu Taahhütname’ deki taahhüdüme aykırılık
hallerinden birinin gerçekleşme (“Taahhüdüme Aykırılık”) tarihinden itibaren Kampanya
kapsamında yer alan Cihaz’ın işbu Taahhütname EK 1’inde belirtilen aylık taksitlerinden kalan
tutarların ve Kampanya’dan yararlandığım süre boyunca AVEA tarafından hattımın faturasına
yansıtılan indirim bedellerinin toplamı ile kalan ay tarife bedelleri toplamlarından lehime olanını
ve kalan cihaz taksitlerinin toplamı kadar tutarın ilgili döneme ilişkin faturama yansıtılacağını
ve söz konusu tutarı tek seferde ödemeyi kabul ettiğimi,
5. Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G aboneliğinin otomatik olarak açılacağını ve tarifemi 3G
şebekesinde kullanacağımı, 3G hızından yararlanabilmem için AVEA 3G kapsaması içerisinde olmam
gerektiğini: AVEA 3G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini, 3G
hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
6. İşbu Taahhütname’ye göre doldurulması gereken alanların hiç doldurulmamış, eksik veya hatalı
doldurulmuş olması halinde Kampanya’ya dâhil edilmeyeceğimi veya Kampanya’dan
çıkartılabileceğimi,
7. İşbu Kampanya kapsamında Kampanya’dan yararlanan hattımın faturasına Taahhüt Süresi boyunca Ek
1’de yer alan tarife için belirlenen indirim tutarının yansıtılacağını bildiğimi,
8. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi, Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve
Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile ödeyebilmek için; işbu
Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 aydır Kampanya’dan yararlanmasını istediğim
AVEA hattıma ilişkin faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 gün
içinde ödemiş olmam ve hattımın çift yönlü olarak kapanmamış olması veya aktif otomatik ödeme
talimatım olması ve son 3 aydır faturalarımı otomatik ödeme ile düzenli olarak ödemem veya numara
taşıma ile gelmiş olmam ve geldiğim operatörde faturalı olup AVEA abonelik sözleşmesi imzalamam
üzerinden en az 3 ay geçmiş olması, 3 aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden
itibaren en geç 7 gün içinde ödemem ve her bir fatura tutarımın en az 20 TL olması kaydıyla
yararlanabileceğimi, burada sayılan şartlara uysam bile birlikte işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle
AVEA tarafından sunulan başka taahhütlü bir cihaz kampanyasından yararlanıyor olmam halinde
Kampanya’dan faydalanamayacağımı bildiğimi, Kampanya katılım başvurum esnasında bayi
tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk Sorgulaması’nda 1.460 ve üstü puan almam
gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı değiştirebileceğini,
9. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının
yapılabilmesi için her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
10. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait AVEA tarafından gönderilecek
olan hizmet faturasında ayrı bir kalem olarak yer alacağını ve Ek 1’de yer alan aylık cihaz
taksitlerinin “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak
gösterildiği hizmet faturaları aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi
veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını, başka kişi veya
kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam halinde bundan AVEA’nın sorumlu
olmayacağını ve bu nedenle AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
11. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura
tanzim edeceğini,
12. AVEA’nın cihaz kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının
bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın
dördüncü hattım için beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
13. AVEA tarafından Ek 1’de yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde
bir indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife
indirimim arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Ek 1’de belirtilen tarife indirim
miktarından düşük olması halinde veya AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz
kampanyasından halihazırda yararlanıyor olmam halinde işbu Kampanya’dan
yararlanamayacağımı,
14. Kampanya kapsamında almış olduğum Cihaz’ı, kutusu açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış
ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz, hasarsız ve çalışır durumda teslim aldığımı,
15. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması
tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu
anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından
Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili
servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili
servislerinden alacağımı,
16. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece
Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan Tarife’nin geçerli olmaya devam edeceğini ancak
Kampanyaya katılım esnasında seçmiş olduğum Tarife’nin ve bu tarife kapsamında verilen
indirimlerin sona ereceğini ve herhangi bir indirim uygulanmayacağını AVEA’nın söz konusu
tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik yapabileceğini,
17. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA’nın resmi internet sitesi olan
www.avea.com.tr’de yer alacağını ve söz konusu bilgileri takip etmekle yükümlü olduğumu,
18. İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde adıma tahsis
edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından görüşmeye kapatılma hakkının
bulunduğunu,
19. İşbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü
vergi ve mali yükümlülükten tarafımın sorumlu olduğunu ve Kampanya kapsamında
düzenlenecek faturalara yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin tarafımca
karşılanacağını,
20. İşbu Taahhütname’nin 1 (bir) asıl nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte ödeme
seçeneği ve tarife bilgilerinin yer aldığı EK 1’in de tarafımca imzalanmış olduğunu, imzalamış
olduğum asıl nüshanın AVEA’da kalacağını ve imzalamış olduğum asıl nüshadan bir surettin de
tarafıma verildiğini,
21. Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, işbu Taahütname’nin
imzalı bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname ve ekleri tarafımca .../.../..... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış ve bir
sureti tarafımca teslim alınmıştır.
EK-1 : Kampanya Paketleri ve Ücretlerine İlişkin Liste
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
EK-1 : Kampanya Paketleri ve Ücretlerine İlişkin Liste
Tablo1: Geçerli tarifeler ve ücretlendirme
Tarife
Kamu Mini Tarife
Kamu Midi Tarife
Grup içi 5.400 Dakika + Grup içi 5.400 Dakika +
Her Yöne 250 Dakika + Her Yöne 250 Dakika +
250 SMS + 250 MB
1.000 SMS + 1 GB
İçerik
Tarife Fiyatı (Taahhütlü)
Tarife Fiyatı (Taahhütsüz)
Kamu Maksi Tarife
Kamu Mega Tarife
Grup içi 5.400 Dakika +
Her Yöne 500 Dakika +
1.000 SMS + 2 GB
Grup içi 5.400 Dakika
+ Her Yöne 1.000
Dakika + 1.000 SMS +
4 GB
15
20
25
27
20
25
30
35
Tablo2: Cihaz bedelleri ve ücretlendirme
Cihaz Bedeli
(TAEH)
16,5
19,5
29,5
62,5
11,5
15,5
21,5
34,5
38,5
68,5
29,5
51,5
71,5
21,5
Cihaz Modeli
Avea inTouch2
Samsung Galaxy Ace
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Note2
Nokia 208
Samsung Galaxy Young
Samsung Galaxy Trend Plus
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy S4 Mini
iPhone 5C 16GB
Nokia Lumia 625
Nokia Lumia 925
Sony Xperia Z
Avea inTouch 3
Tarife İndirimi
4,5
4,5
0,5
0,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
Tarifeye Ek Ödenecek Bedel
12
15
29
62
7
11
17
30
34
64
25
47
67
17
Tablo 3: Tarife + Cihaz için Aylık Ödenecek Toplam Bedeller
Cihaz Modeli
Tarife + Cihaz (Aylık Ödenecek
Toplam Bedel)
Kamu Mini
Taahhütlü
Kamu Midi
Kamu Maksi
Kamu Mega
Taahhütsüz
Taahhütlü
Tahhütsüz
Taahhütlü
Tahhütsüz
Taahhütlü
Tahhütsüz
Nokia 208
22
27
27
32
32
37
34
42
Avea inTouch2
27
32
32
37
37
42
39
47
Samsung Galaxy Ace
30
35
35
40
40
45
42
50
Samsung Galaxy S3 Mini
44
49
49
54
54
59
56
64
Samsung Galaxy Note 2
77
82
82
87
87
92
89
97
Samsung Galaxy Young
26
31
31
36
36
41
38
46
Samsung Galaxy Trend Plus
32
37
37
42
42
47
44
52
Samsung Galaxy Grand
45
50
50
55
55
60
57
65
Samsung Galaxy S4 Mini
49
54
54
59
59
64
61
69
iPhone 5C 16GB
79
84
84
89
89
94
91
99
Nokia Lumia 625
40
45
45
50
50
55
52
60
Nokia Lumia 925
62
67
67
72
72
77
74
82
Sony Xperia Z
82
87
87
92
92
97
94
102
Avea inTouch 3
32
37
37
42
42
47
44
52
Yukarıdaki tabloda yer alan bedellere KDV ve ÖİV dahildir.
Avea inTouch 2
Samsung Galaxy Ace
Samsung Galaxy S3 Mini
Samsung Galaxy Note 2
Nokia 208
Samsung Galaxy Young
Samsung Galaxy Trend Plus
Samsung Galaxy Grand
Samsung Galaxy S4 Mini
iPhone 5C 16GB
Nokia Lumia 625
Nokia Lumia 925
Sony Xperia Z
Avea inTouch 3*
* Avea inTouch 3 Cihaz Kampanyasından yararlanan aboneler aşağıdaki şartlara tabi olarak bir yıl süreyle
AVEA Bulutt Uygulamasından 4 GB saklama alanı ve Avea Müzik’ten 3 ay süreyle ücretsiz Aylık 50
Şarkı Paketi üyelik hakkı kazanacaktır.
Avea Müzik’ten 3 ay süreyle ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi üyeliği hakkından yararlanabilmek için
müşterilerin Kampanya kapsamında hediye edilen Avea Müzik promosyon kartı üzerinde belirtilen şifreyi
başına MUZIK yazarak 5555'e kısa mesajla göndermesi gerekmektedir. Kısa mesaj gönderen
müşteriler, şifreyi kullandıkları günden itibaren 3 ay süre ile ücretsiz Aylık 50 Şarkı Paketi
("Paket") üyeliği kazanacaklardır. Müşteriler, Paket kapsamında AveaMüzik portalında
(aveamuzik.com ve mobil uygulamalar) yer alan şarkılar içinden 50 adet yerli mp3'ü cep telefonlarına,
tabletlerine ya da bilgisayarlarına indirebilirler. Promosyon'dan faydalanma 30.06.2014’e kadardır.
Bir şifre sadece bir kez kullanılabilir. Avea bu promosyonu istediği an durdurma ya da değiştirme
hakkına sahiptir. Paket'in ücretsiz kullanıldığı 3 ay sonunda, abonelik ücretli olarak otomatik
yenilenecektir. Aylık 50 Şarkı Paketi, aylık abonelikli bir hizmettir ve ücreti KDV ve ÖİV dahil
aylık 4,99 TL’dir. Cep telefonuna şarkı indirme sırasında herhangi bir bağlantı ücreti ödenmez,
sayfalar arası dolaşım ücretlidir. Üyelikler, iptal edilmediği sürece her ay otomatik olarak
yenilenecektir. Üyeliği iptal etmek için IPTAL boşluk AYLIK50 yazıp, 5555'e SMS göndermek
gerekmektedir. Üyelik ücreti faturalı hat sahiplerinin faturasına aylık olarak yansıtılır.
Avea Bulutt’tan bir yıl süre ile 4GB saklama alanı hediyesi, cihazdan Uygulama’ya ilk giriş
tarihinden yapılma itibaren geçerli olup, bu süre sonunda uygulama alanına kaydedilen bilgilere
erişilmek istenildiğinde Uygulama’ya abone olunması ve ilgili güncel hizmet bedelinin ödenmesi
gerekmektedir. Uygulama kapsamında kullanıcı hatası ve/veya AVEA’da kaynaklanmayan bir
nedenle sorun yaşanması halinde AVEA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No aşağıdaki gibidir:
Tarife İsmi
Hat No
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
Bu tablo ve imza alanı hat sahibi abone tarafından doldurulması ve imza alanının imzalanması
gerekmektedir. Aksi halde abone Kampanya’dan faydalanamayacak / Kampanya’dan
çıkartılacaktır ve işbu Taahhütname geçersiz addedilecektir.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
Download

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ