TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Teknosa Mobil Tarifelerinden aşağıda
belirtildiği şekilde taahhüt vermek suretiyle (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de
(“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı,
1. Kampanya’dan faydalanmak için tarifemin aşağıdaki tabloda yer alan Teknosa Mobil
Tarifelerinden biri (“Tarife”) olması gerektiğini, Kampanya’ya başvurduğum tarihte
halihazırda Tarifeler’den başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda işbu Kampanya’ya
başvurumun aynı zamanda mevcut tarifemin aşağıda belirttiğim Tarife olarak
değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini, işbu Taahhütname’nin Ek'inde numarası
belirtilen hattımı Tarife ile aşağıda belirtilen şartlar kapsamında seçimime bağlı
olarak 12 ay veya 24 ay boyunca (“Taahhüt Süresi”) faturalı sistem kapsamında
kullanacağımı;
2. Söz konusu Tarife’nin aylık sabit ücretinin işbu Taahütname’nin Özel Şartlar’ında
belirtildiğini, Kampanya’ya dahil olduktan sonra Özel Şartlarda belirteceğim
hattıma ve abonelik esnasında belirttiğim irtibat numarasına Tarife Taahhüdü’ne
bağlı Hediye Çeki
(“Teknosa Hediye Çeki Kodu”) içeren kodun SMS ile
gönderileceğini,
3. Taahhüt Süresi boyunca taahhüdüme karşılık Özel Şartlarda yer alan aylık sabit
ücret tutarı üzerinden 6.-TL. (altı Türk Lirası) indirim uygulanacağını,
4. İşbu Taahhütname’yi imzalayarak Kampanya’ya dahil edildikten sonra işbu
Taahhütname’nin ekinde yer alan hattıma ve abonelik esnasında belirttiğim irtibat
numarasına Teknosa Hediye Çeki Kodu’nu içeren SMS gönderileceğini; kodun
gereği gibi muhafaza edilmemesi, kaybedilmesi veya çalınması gibi durumlarda
dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın 3. Kişiler tarafından Teknosa
Mağazalarında kullanılmasından dolayı gerek AVEA ve gerekse TEKNOSA’nın bir
sorumluluğu bulunmadığını ve bu halde her ne ad altında olursa olsun hiçbir
talepte bulunmayacağımı;
5. İşbu Taahhütname konusu hattımı Taahhüt Süresi boyunca faturalı sistem
kapsamında açık tutacağımı, hattımı Taahhüt Süresi içerisinde kapatmam,
abonelik sözleşmesini sonlandırmam veya başka bir operatöre taşımam, Taahhüt
Süresini iptal etmem veya değiştirmem, Tarifemi daha düşük sabit ücretli bir
Tarifeyle değiştirmem, işbu Taahhütnamede yer almayan bir tarifeye geçmem,
hattımı Avea tarafından ilgili mevzuat ya da abonelik sözleşmesi uyarınca iptal
edilmesine/kapatılmasına neden olmam, hattımı başkasına devretmem veya
faturasız bir tarifeye geçiş yapmam halleri de dahil olmak üzere işbu Taahhütname
ile taahhüt ettiğim hususlara aykırı davranmam halinde Kampanya ile tarafıma
sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, ve hattımı iptal etme/Kampanya’dan
çıkma /AVEA tarafından hattın iptal edilmesi/faturasız sisteme geçme/devir/tarife
değişikliği dahil işbu Taahhütname’ deki taahhüdüme aykırılık hallerinden birinin
gerçekleşme (“Taahhüdüme Aykırılık”) tarihinden sonra Kampanya ile tarafıma
sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, seçmiş olduğum Tarife’ye ilişkin cayma
bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe
kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş
aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın son
faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
6. Taahhüt süresi içinde en çok 3 defa Taahhütname ’de yer alan diğer tarifelerden,
aylık sabit tarife ücreti daha yüksek bir Tarife’ye geçmem halinde bu işlemin
Taahhüdün İhlali olarak değerlendirilmeyeceğini,
7. Aylık sabit ücreti daha yüksek bir Tarife’ye geçsem dahi ilk Taahhüdüm
karşılığında hak kazandığım Teknosa Hediye Çeki’nden faydalanacağımı, geçtiğim
Tarife kapsamında yeniden ya da iki tarife taahhüdü arasındaki fark kadar hediye
çeki sağlanmayacağını,
8. Taahhüt Süresi’nin sona ermesinin ardından AVEA’ya başka bir tarifeye geçmek
istediğimi bildirmemem halinde Tarife kapsamında hattıma sağlanan toplu ses,
SMS, data kullanımı gibi hakların Teknosamobil.com internet adresinde
yayınlanacak güncel Tarife bedeli karşılığında devam edeceğini;
9. KKTC dahil yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, özel
servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapılacak
aramalar, faks, veri, WAP aramaları, görüntülü aramalar teknosamobil.com internet
sitesinde belirtilen güncel fiyatlar üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini,
10.Avea'nın Teknosa Mobil Tarifelerinin tüm mali ve sair koşullarını, mevzuata uygun olarak
önceden duyurmak kaydıyla abone aleyhine olmayacak şekilde değiştirebileceğini,
11.6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği;
faturamda belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik
tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti
dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin
verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu
olduğumu ve bu vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından
Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam veya tekrar kullanmak
üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri
yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
bildiğimi, Kampanya’dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi kabul
ettiğimi, ……… tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir) asıl nüshasının
AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve
taahhüt ederim.
EK : Özel Şartlar
Tarih:
İsim:
İmza:
OZEL ŞARTLAR
Teknosa Mobil Tarifelerine kaydedilecek numara; …………………………………….
Seçtiğim Tarife /Taahhüt Süresi
Tekno X1 Tarifesi
12 Aylık Taahhüt
Tekno X2 Tarifesi
24 Aylık Taahhüt
Tekno X3 Tarifesi
Tekno X4 Tarifesi
Tarife
İsmi
Tekno X1
Tekno X2
Tekno X3
Tekno X4
Tarife İçeriği
Her Yöne 300 Dakika ve
1 GB Cepten İnternet
Her Yöne 600 Dakika ve
2 GB Cepten İnternet
Her Yöne 900 Dakika ve
3 GB Cepten İnternet
Her Yöne 1500 Dakika ve
4 GB Cepten İnternet
Taahhüt Taahhütlü/indirimli
süresi
Tarife Ücreti
12 ay
24 ay
12 ay
24 ay
12 ay
24 ay
12 ay
24 ay
22 TL
22 TL
39 TL
39 TL
49 TL
49 TL
59 TL
59 TL
Taahhütsüz
Tarife Ücreti
28 TL
28 TL
45 TL
45 TL
55 TL
55 TL
65 TL
65 TL
Fiyatlara KDV ve ÖİV Dahildir. Tarifelerdeki data kullanım haklarının tamamlanması
halinde ayrıca ücretlendirilmeyecek, internet hızı 1 kbps’ye düşecektir. Tarife
içerisindeki her yöne dakikaların ücretlendirme periyodu 6 sn.dir.
Taahhüt süresinde Tarife içeriğindeki kullanım haklarının aşılması halinde 45
kr/dk., 45 kr/SMS olarak ücretlendirilecek, internet hızı 1kbps’ye düşürülecektir.
İsim
:
T.C. Kimlik No
:
İmza
:
HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI
1. Teknosa Mobil Müşterilerine Teknosa Mobil Tarifeleri’ne verilen taahhüt karşılığında,
aşağıdaki tabloda belirtilen tutarda tarife taahhüdü kapsamında verilen faydalardan
bağımsız olarak Teknosa Hediye Çeki ücretsiz olarak Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş
tarafından verilecektir.
2. İş bu Teknosa Hediye çeki, mobil hizmet kapsamı dışında yalnızca Teknosa
mağazalarında aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanılabilecektir.
3. Yapılacak kontroller sonrasında müşterinin Kampanya şartlarını sağlamıyor
olduğunun tespit edilmesi veya TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ
KAMPANYASI kapsamında taahhüdün ihlal edilmesi halinde Hediye Çeki
tutarının tamamı, kullanılıp kullanılmamasından bağımsız olarak, Teknosa
Mobil faturasına yansıtılması suretiyle Avea veya yetkilendirdiği Tahsilat
firması tarafından tahsil edilerek Teknosa’ya ödenecektir.
4. Teknosa Hediye Çeki Kodu, Kodun iletilmesinden sonra 1 yıl süreyle Teknosa
mağazalarında kullanılabilecek olup, tüm Taahhüt Süresi boyunca 1 defaya
mahsus sağlanacaktır.
5. Hediye Çeki Kodu Sadece tek fatura ile yapılan alışverişlerde kullanılabilir. Hediye
çeki karşılığında nakit ödeme yapılmaz.
6. Hediye Çeki Kodu bölünerek farklı alışverişlerde kullanılamaz. Aynı hediye çeki
sadece bir siparişte kullanılabilir. Bir alışverişte en fazla 3 hediye çeki kullanılabilir.
7. Hediye Çeki Kodunun kullanımı için tek faturadaki Teknosa toplam alışveriş tutarının
kullanılmak istenilen toplam hediye çeki tutarının en az 2 katı olması gerekmektedir.
8. Hediye çeki tutarına KDV dahildir.
9. Hediye çekinin saklanması ve güvenli bir yerde tutulması gerekmektedir. Hediye
çekinin 3. Kişiler tarafından kullanılması halinde Teknosa’nın veya Avea’nın hiçbir
sorumluluğu bulunmamaktadır.
10. Bir müşteri 1 yılda en fazla 3 Teknosa Mobil Hediye Çeki kazanabilir.
11. Hediye Çeki Kodu ile Teknosa Mağaza’da satın alınan ürün iadesinde hediye çeki
kodu da iade edilir.
Tarife İsmi
Tekno X1
Tekno X2
Tekno X3
Tekno X4
İsim:
Tarih:
Taahhüt süresi
12 ay
24 ay
12 ay
24 ay
12 ay
24 ay
12 ay
24 ay
İmza:
Teknosa Hediye çeki
yok
70 TL
175 TL
100 TL
240 TL
120 TL
300 TL
Download

TEKNOSA MOBİL TARİFE ve HEDİYE ÇEKİ KAMPANYASI