KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Kurumsal Jet Modem Kampanyası’ndan (“Kampanya”)
....................... adresinde mukim ......................... ünvanlı şirket olarak işbu Taahhütname’de
(“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımızı bildiğimizi ve taahhüt ettiğimizi, buna
göre;
1. Taahhütname’nin, Şirketimiz yetkilisi imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini ve 12 (oniki) ay
süre ile yürürlükte olacağını,
2. Taahhütname’yi imzalamamızı müteakip imzalayacağımız Abonelik Sözleşmesine istinaden işbu
Taahhütname’nin EK1’inde GSM numaraları yer alan faturalı hatların Şirketimizin işbu
Taahhütname’de yazılı tebligat adresine irsaliye karşılığında teslim edileceğini ve söz konusu
hatların şirketimiz adına tahsis edileceğini,
3. Taahhütname süresi içinde ek hat alımımız olması ve söz konusu hatların Kampanya’ya dahil
edilmesini talep etmemiz durumunda hatların GSM numaralarının EK4’te yer alan Hat Alım
Formunda belirtileceğini ve EK1’e dahil edileceğini,
4. Kampanya’dan sadece AVEA ile 3G hizmetlerine ilişkin abonelik tesis ederek faydalanılabileceğini,
bu bakımdan Kampanya’dan yararlanmak için yeni faturalı hat abonelik sözleşmesi imzalayarak, 3G
hizmetlerinden faydalanmayı kabul ederek ve bu hizmete tahsisli yeni AVEA hatlarının alınacağını;
5. Kampanya kapsamında kullanımımıza tahsis edilmiş olan Avea hattını sadece veri iletişimi ve SMS
gönderimi için kullanabileceğimizi, ses iletişimi için kullanamayacağımızı, söz konusu hat için tercih
edeceğimiz tarifenin de ses iletişimine kapalı olacağını;
6. Kampanya kapsamında seçilmiş olan İnternet Paketinin işbu Taahhütname konusu hatta işbu
Taahhütname imza tarih ve saatinden itibaren en fazla 1 saat içinde tanımlanacağını, tanımlamanın
yapıldığına ilişkin AVEA tarafından hattımıza bildirim sms’i gönderileceğini ve bu Taahhütname’de
yer alan GPRS ile ilgili tarafımıza tanınan hakların bu tanımlamadan sonra kullanılabileceğini,
İnternet Paketi tanımlaması yapılmadan önce GPRS kullanımımız olması durumunda GPRS
kullanımımızın İnternet Paketi ücretleri üzerinden ücretlendirilmeyeceğini, AVEA’nın standart GPRS
ücretleri üzerinden ücretlendirileceğini,
7. AVEA’nın Kampanya kapsamında sunduğu 4 GB GPRS-EDGE-3G kullanımı içeren internet paketi ve
adımıza tahsis edilmiş/edilen hat(lar)ın hangi pakete dahil olduğu hususlarının işbu
Taahhütname’nin EK1’inde yer alan Paket Seçeneklerine ilişkin tabloda belirtileceğini,
8. Kampanya kapsamında 4 GB’lık 12 Ay Taahhütlü İnternet Paketi’nden indirimli olarak (indirimsiz
ücret 39 TL’dir) aylık 29 TL (KDV ve ÖİV dahil) sabit ücret karşılığında faydalanacağımızı bildiğimizi,
9. 31.12.2014 tarihine kadar Kampanya’dan yararlanmak üzere başvurmamız ve işbu Taahhütnameyi
imzalamamız halinde; 4 GB GPRS- EDGE-3G kullanımı içeren internet paketini seçmemiz
durumunda, tarafımıza ayrıca 4 GB GPRS-EDGE-3G kullanımı içeren internet paketinin
sağlanacağını,
10. İşbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip şirketimiz adına tahsis edilen GSM numaraları
EK1’de yazılı her bir hat karşılığında ve/veya Taahhütname imza tarihinden önce şirketimiz adına
tahsis edilmiş olan ve Kampanya’ya dahil ettiğimiz her bir hat başına IMEI numaraları ve adedi EK
1’de yer alacak hatlarımız için EK 2’de belirtilen USB Stick modemlerin (“Cihaz”) ve bu Cihazların
varsa diğer kullanım teçhizatlarının şirketimiz yetkilisine ücretsiz olarak teslim edileceğini, cihazların
mülkiyetinin şirketimiz yetkilisine teslim edilmekle şirketimize devredileceğini,
11. Kampanya kapsamında her bir hat için seçmiş olduğumuz İnternet Paketi’ne istinaden EK-1’de
belirtilen İnternet Paket bedellerini aylık olarak AVEA’ya ödeyeceğimizi, seçmiş olduğumuz İnternet
Paketi kapsamında aylık ne kadar GPRS- EDGE-3G kullanımımız olacağı hususunun EK 1’de
belirtileceğini, bir aylık GPRS- EDGE-3N kullanımımızın sadece bir sonraki aya devredeceğini, takip
eden aylara devretmeyeceğini,
12. Aylık kullanımımızın seçmiş olduğumuz İnternet Paketi kapsamındaki kullanımımızı aşması
durumunda aşan GPRS-EDGE-3G kullanımlarımızın EK3’de belirtili Paket Aşım Ücreti üzerinden
ücretlendirileceğini,
13. İşbu Taahhhütname sona erdikten sonra taahhüt verdiğimiz internet paketi üzerinden taahhütsüz
olarak ücretlendirilmeye devam edeceğimizi,
14. EK1’de GSM numarası yazılı hat(lar)a tanımlanmış ve Kampanya kapsamında seçtiğimiz İnternet
Paket(ler)i tercihimizi değiştirme hakkımız olmadığını,
15. Taahhütname süresince bir hatta tanımlanmak üzere sadece bir taahhütlü İnternet Paketi seçme
hakkımız olduğunu,
16. Seçmiş olduğumuz İnternet Paket(ler)i kapsamında verilen Cihaz(lar)ın tümünün, üretici firma
tarafından verilen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, garanti
kapsamındaki taleplerimizi, AVEA tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ve ekinde yer alan
Cihaz IMEI numarası listesi ile birlikte, öncelikle Cihazların üretici firmasına ait yetkili servislere
yapacağımızı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili servislerinden
alacağımızı,
17. İşbu Taahhütnameyi imzalamamızı müteakip şirketimize tahsis edilen GSM numaraları EK 1’de
belirtilen hat(lar)ı söz konusu hat(lar)ın aktif hale getirildiği tarihten itibaren / işbu Taahhütname
imza tarihinden önce şirketimize tahsis edilmiş ve Kampanya kapsamına dahil edilen GSM
numara(lar)ı EK 1’de belirtilen hat(lar)ı işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 12 (oniki) ay
boyunca faturalı sistemde ve seçtiğimiz İnternet Paketi kapsamında işbu Taahhütname’ye uygun
şekilde açık tutmayı taahhüt ettiğimizi, ilgili hat(lar)ı kapatmak, AVEA tarafından ilgili mevzuat
ve/veya Abonelik Sözleşmesi uyarınca kapatılmasına neden olmak, başka kişi ya da kuruluşlara
devretmek, faturalı sistemden faturasız sisteme geçirmek, başka bir operatöre taşımak, söz konusu
hat(lar)a tanımlı İnternet Paketlerini iptal ettirmek veya değiştirmek, işbu kampanya kapsamında
tarafımıza teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması
ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ilgili hatların kapatılması halleri
de dahil, söz konusu taahhüdüme uymamamız durumunda, seçmiş olduğumuz Internet Paketi
kapsamında kampanyaya katıldığımız süre boyunca faydalandığımız toplam indirim bedeli ile
(internet paketi indirim bedeli x internet paket indirimi verilen ay sayısı) ve Taahhütname
kapsamında Tarafım(ız)dan tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş internet
paketi ücret bedellerinin (Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X Yürürlükteki aylık internet paketi
Ücreti) karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehim(iz)e olacak şekilde hesaplanacak tutar ve
teslim aldığımız cihazın sözleşmenin imzalandığı tarihteki cari fiyatının toplamından oluşan tutarı
AVEA’ya ödeyeceğimizi ve işbu Taahhütname’nin 9. maddesi kapsamında tarafımıza sağlanan
ücretsiz internet paketlerinin iptal edileceğini, işbu Taahhütname ya da Abonelik Sözleşmesi
uyarınca adımıza tahakkuk ettirilen faturalardan herhangi birini, en geç bir sonraki ay tahakkuk
ettirilen fatura bedeli ile birlikte ödemememiz veya eksik ödememiz ya da 1 yıl içerisinde fatura
ödemede iki defa temerrüde düşmemiz halinde, işbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından
sağlanan hakların sona ereceğini, İşbu Taahhütname’de ve Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan
yükümlülüklerimizden herhangi birini ihlalimiz halinde adımıza tahsis edilen hatların, ihlal
tarihinden itibaren Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usul uyarınca AVEA tarafından kapatılma
hakkının bulunduğunu,
18. Aşağıda yazılı adresimizin Kampanya kapsamında tarafımıza sağlanan Cihaz(lar)ın teslim edileceği
adres olduğunu;,
Teslimat adresi :
19. İşbu Taahhütname’den doğacak tüm masrafların, Damga Vergisi de dahil, AVEA tarafından
karşılanacağını,
20. Kampanya’dan yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin şirketimize ait ve doğru
olduğunu, işbu Taahhütnamenin sunmuş olduğumuz şirketimiz imza sirkülerinde yetkili kişi
tarafından imzalanmış olduğunu,
21. Taahhütnamenin eklerinin Taahhütnamenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve EK 1, EK 2 ve EK 3’ün
de Taahhütname ile birlikte Şirketimiz yetkilisi tarafından imzalanacağını;
22. İşbu Taahhütnamenin iki nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte EK1, EK 2 ve EK 3’ün
de imzalanarak imzalı bir nüshasının AVEA’da kalacağını, bir nüshasının da şirketimize verileceğini;
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimizi bildiğimizi ve tüm bunları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.
EKLER:
EK 1: Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip tahsis edilen ve/veya Taahhütname imza tarihinden önce
tahsis edilmiş olan Kampanya kapsamına dahil edilen SIM kartların GSM numaralarının, verilen cihaz(lar)ın
IMEI numaralarının ve İnternet Paketi seçenekleri ve ücretlerinin ve şirketimizce seçilen İnternet
Paket(ler)i bilgisinin yer aldığı ektir.
EK 2: Cihaz Seçenekleri
EK 3: Hat Alım Formu
EK 4: İmza Sirküleri
22 (yirmiiki) maddeden ve 4(dört) adet ekten ibaret olan işbu Taahhütname şirketimiz yetkili temsilcisi
tarafından .../.../..... tarihinde 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.
.................................... (şirket ünvanı)
Adına;
Ad-Soyad:
Ünvan:
İmza:
EK 1:PAKET SEÇENEKLERİ VE IMEI - GSM NUMARALARI LİSTESİ
4 GB’lık 12 Ay Taahhütlü İnternet Paketi
– Aylık ücretlendirme 29 TL (KDV ve ÖİV dahil); 13. aydan itibaren 39TL
–GPRS-EDGE-3G internet kullanım hakkı 4 GB + 4 GB
– EK 2’de belirtilen ücretsiz Avea Jet Mobil Modem cihazı
Paket aşımı durumunda aşan kullanım 0,05 TL/MB üzerinden ücretlendirilecektir. Kullanılmayan veri
miktarı bir sonraki aya devredilmeyecektir.
IMEI Numaraları
1- ...........................................................................
2- .............................. ............................................
3- .............................. ............................................
4- .............................. ............................................
5- .............................. ............................................
6- .............................. ............................................
7- .............................. ............................................
8- .............................. ............................................
9- .............................. ...........................................
GSM Numaraları
1- ...........................................................................
2- .............................. ............................................
3- .............................. ............................................
4- .............................. ............................................
5- .............................. ............................................
6- .............................. ............................................
7- .............................. ............................................
8- .............................. ............................................
9- .............................. ...........................................
Roaming GPRS-EDGE-3G kullanımları bu paketlerin dışında olup Roaming GPRS-EDGE- 3G fiyatları
üzerinden ücretlendirilecektir.
EK 2: CİHAZ SEÇENEKLERİ
ZTE marka – MF667 model Avea Jet Mobil Modem cihazı
Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı ve kabul ettiğimizi beyan ederiz.
Download

KURUMSAL JET MODEM 4+4 KAMPANYASI