ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ
1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom“) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu’nu
imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. (“AVEA“) ile yeni hat alma ya da numara taşıma
nedeniyle Abonelik Sözleşmesini ve gerekli diğer formları imzalamamız veya Türk Telekom’un ve
AVEA’nın bireysel veya kurumsal abonesi olmam(ız) ve ayrıca AVEA’nın bireysel abonesi olmam(ız)a
rağmen sahibi/ortağı/yetkilisi olduğum(uz) şirketin Türk Telekom kurumsal abonesi olması halinde
sahiplik/ortaklık/yetkili olma durumunu belgelendirmem(iz) kaydıyla 21/05/2014 (bu tarih dahil) –
21/08/2014 (“Kampanya’ya Katılım Süresi”) tarihleri arasında geçerli olan Esnaf Usulü Kampanya’dan
(“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağım(ız)
ı bildiğim(iz)i, Şöyle ki Kampanya’dan;
a. Kampanya Katılım Süresi içinde başvurmuş olmam(ız)ve Kampanya’ya kayıtlı olan/olacak
hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname’de yer alan koşullara uygun olarak 12 (oniki) ay süre ile iptal
ettirmemeyi taahhüt etmem(iz).
b. Türk Telekom ile Telefon Abonelik Sözleşmesi’ni/Hizmet Formu’nu, AVEA ile Mobil Telefon
Hizmetleri Kurumsal/Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi’ni (“Kurumsal Abonelik Sözleşmesi”/”Bireysel
Abonelik Sözleşmesi”), Cihaz SIM Kart Bilgi Formu’nu ve Hat Alım Formu‘nu imzalamış olmam(ız).
c. Hatlarım(ız)ın Türk Telekom’un İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.000 ya
da Esnafa Özel 250/450/Özgür tarifelerinden birinde (“Türk Telekom’un Kampanya Kapsamındaki
Tarifeleri”) tanımlı olması ya da bu tarifelere geçmek suretiyle, söz konusu tarife paketlerinden
birine 12 (oniki) ay boyunca taahhüt veren bireysel veya Kurumsal Abone olmam(ız) ve aynı zamanda
AVEA ile yeni hat alma veya numara taşıma yöntemi ile Abonelik Sözleşmesi imzalayan ve Esnaf
Usulü Tarife’ye (“AVEA’nın Kampanya Kapsamındaki Tarifesi”) 12 (oniki) ay boyunca taahhüt veren
ticari işletme olmam(ız)1.
d. Kampanya’ya başvurduğum(uz) tarih itibariyle Türk Telekom’un veya AVEA’nın şüpheli alacaklı
listesinde olmamam(ız).
e. Kampanya’ya Katılım Süresi içinde Kampanya’dan faydalanmak için Türk Telekom veya Avea’nın
ilgili Satış Kanalları’na başvurmam(ız).
f. Taahhütname’nin imzalanmasını müteakip Kampanya kapsamındaki Mobil Haberleşme Hizmeti’nin
bağlantısının/aktivasyonunun gerçekleştiği tarihten itibaren 12 (oniki) ay boyunca (“Kampanya
Süresi”) Türk Telekom’un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri’nden birinde Türk Telekom abonesi
olarak ve AVEA’nın Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri’nden birinde AVEA abonesi olarak kalmam(ız).
koşullarının tümünü karşılamam(ız) halinde yararlanabileceğim(iz)i bildiğim(iz)i,
1
Esnaf Usulü Tarife‘den yararlanma talebini ileten ticari işletmelere Kampanya kapsamındaki faydalar sağlanacaktır. Kampanyadan faydalanacak abonelere Gelir
Vergisi Kanununun 65. ve 66. maddelerinde tanımlanan serbest meslek sahipleri, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi ya da mesleki bilgiye, ya da ihtisasa dayanan ve ticari
mahiyette olmayan işleri kendi nam ve hesabına yapanlar, gümrük komisyoncuları, bilimum borsa ajan ve acentaları, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar; serbest
meslek erbabını bir araya getirerek teşkilat kurmak ya da bunlara sermaye temin etmek suretiyle, ya da sair suretlerle serbest meslek kazancından hisse alanlar; serbest meslek faaliyetinde bulunan kollektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komanditeler; dava vekilleri, müşavirler, doktorlar, avukatlar, eczacılar, emlakçılar diş
protezcileri, kurumlar ve tüccarlarla serbest meslek erbabının ticari ve mesleki işlerini takip edenler ve konser veren müzik sanatçıları, esnaflar da dahil olup, bu kapsama giren
abonelerle kurumsal abonelik sözleşmesi akdedilecektir.
444 8 786
Sayfa 1/7
2. Yeni aldığımız ya da AVEA’ya taşınması için talepte bulunmuş olduğum(uz) ve taşınması
gerçekleştirilmiş ve işbu Taahhütname’ de [ve daha fazla sayıda ise ekinde (Ek-2)] GSM numarası
belirtilmiş faturalı hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın Kampanya’ya kaydedilmesini istediğim(iz)i ve söz konusu
Kampanya’dan yalnızca kurumsal ve bireysel faturalı hatlar için yararlanabileceğimizi bildiğim(iz)i;
3. Kampanya’ya kayıtlı her MSISDN hattı ile en fazla 1 (bir) kez yararlanabileceğim(iz)i bildiğim(iz)i,
4. Kampanya kapsamında indirimli yararlanabileceğimiz AVEA Esnaf Usulü Tarife’nin kullanım ve ücret
detaylarının işbu Taahhütname’nin ekinde (Ek-1) belirtildiğini ve Ek-1’in Taahhütname ile bir bütün
oluşturduğunu bildiğim(iz)i,
5. Kampanya Süresi boyunca Kampanya’dan faydalanabileceğim(iz)i ve Hizmet‘in bağlantısının/
aktivasyonunun gerçekleştirileceği sürelerin Hizmet’in tabi olduğu Abonelik Sözleşmesi‘nde/
Formu‘nda belirtildiğini bildiğim(iz)i,
6. Abone olduğum(uz) (PSTN) telefon hattına ilişkin ücretlerin Türk Telekom faturam(ız)a
yansıtılacağını; Kampanya Süresi’nce indirimli olarak sunulan AVEA Esnaf Usulü Tarife’den
yararlanmam(ız) durumuna göre hesaplanacak hat açılış, kullanım vergileri dahil olmak üzere
her türlü vergiyi, paket ücreti, paket aşım ücretleri ve kullanımdan doğan diğer tüm ücretlerin
AVEA faturam(ız)a aylık olarak yansıtılacağını ve faturanın ödenmesi ile süresinde yapılmayan
ödemeler açısından PSTN Hizmeti kapsamında Kampanya’nın tarafı olan Türk Telekom’un; Mobil
Haberleşme Hizmeti kapsamında Kampanya’nın diğer tarafı olan AVEA’nın Abonelik Sözleşmesi/
Form hükümlerinin geçerli olacağını bildiğim(iz)i,
7. Kampanya Süresi boyunca PSTN hizmeti açısından işbu Taahhütname’nin 1. maddesinin (c) bendinde
belirtilen Türk Telekom’un Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri arasında yalnızca daha yüksek
ücretli paketlere geçmek şeklinde paket değişikliği yapabileceğimizi, bunların dışında bir tarife
paketine geçiş yapamayacağımı(zı); Mobil Habeleşme Hizmeti açısından ise, işbu Taahhütname’nin
1. maddesinin (c) bendinde belirtilen AVEA’nın Kampanya Kapsamındaki Tarifesi dışında bir tarife
paketine geçiş yapamayacağımızı bildiğim(iz)i,
8. Kampanya kapsamındaki mobil haberleşme hizmetlerinden kaynaklanan sorun, şikayet ve
itirazlarımızı anılan hizmeti sunan AVEA’ya ileteceğim(iz)i bildiğim(iz)i,
9. İndirimli olarak sunulan AVEA Esnaf Usulü Tarife kapsamında Kampanya Süresi’nce her ay AVEA’lı
esnaflarla limitsiz görüşme hakkım(ız) olduğunu ve AVEA Esnaf Usulü Tarife paketinde belirtilen
dakikaların her yöne (her yöne; yurtiçi sabit hatlar, tüm operatörler ile görüşmeleri ifade etmektedir.)
görüşmeler açısından geçerli olduğunu, paket kapsamındaki internet kullanım hakkının yurtiçinde
geçerli olduğunu, AVEA Esnaf Usulü Tarife kapsamında olmayan veya AVEA Esnaf Usulü Tarife
dakikalarını veya internet kullanım hakkını aşan görüşmelerin/kullanımların yürürlükteki tarifesi
üzerinden AVEA faturasında adımıza/yetkili olduğumuz Kurumum(uz)/Şirketim(iz) adına tahakkuk
ettirileceğini bildiğim(iz)i,
10. Kampanya Süresi’nin sona ermesiyle birlikte, Kampanya kapsamında tabi olduğumu(uz) Avea
Esnaf Usulü Tarife’nin Kampanya sona erdiği tarihte yürürlükte olan indirimsiz/standart ücret
tarifesi üzerinden yararlanmaya devam edeceğim(iz)i bildiğim(iz)i,
11. Kampanya kapsamında yararlanmakta olduğumuz AVEA Esnaf Usulü Tarife’de limit aşımı
yapmam(ız) halinde uygulanacak limit aşımı ücretlerinin www.avea.com.tr internet sitesinde yer
aldığını bildiğim(iz)i,
444 8 786
Sayfa 2/7
12. İşbu Taahhütname’de düzenlenmeyen hususlarda PSTN hizmeti açısından bağlı olduğu Telefon
Abonelik Sözleşmesi/Telefon Hizmet Formu ve Çerçeve Abonelik Sözleşmesi; Mobil Haberleşme
Hizmeti açısından ise, AVEA Kurumsal/Bireysel Abonelik Sözleşmesi, Cihaz SIM Kart Bilgi Formu,
Numara Taşıma Formu ve Hat Alım Formu hükümlerinin aynen uygulama alanı bulacağını bildiğim(iz)i,
13. Türk Telekom ve AVEA’nın, resmi ya da adli makamların müdahalesi veya teknik şartlardan
ötürü Kampanya şartlarında yapılan değişikliklerden veya Kampanya’nın süresinden önce sona
erdirilmesinden dolayı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını, söz konusu değişikliklerin www.
isinizicinbiz.com.tr, www.avea.com.tr ve www.turktelekom.com.tr internet adresleri üzerinden ve
benzeri yollarla değişiklik yürürlüğe girmeden önce mevzuata uygun olarak duyurulacağını ve bu
nedenle Türk Telekom ve AVEA tarafından bu şekilde gerçekleştirilmiş olan duyurulardan bilgimiz
olmadığı yönünde herhangi bir itirazda bulunmayacağım(ız)ı,
14. Kampanya Süresi tamamlanmadan Kampanya’dan ayrılmak istemem(iz), Kampanya kapsamındaki
PSTN aboneliğini ve/veya Mobil Haberleşme Hizmeti aboneliğini sona erdirmek istemem(iz) veya
söz konusu aboneliklerden birini veya her ikisini herhangi bir nedenle iptal etmem(iz) veya söz
konusu aboneliklerden birinin veya her ikisinin herhangi bir nedenle iptal edilmesi veya Kampanya
Kapsamındaki Tarife/Paketleri’den herhangi birini iptal ettirmem(iz) veya bu Tarife Paketlerin‘den
birinin herhangi bir nedenle sona ermesi ya da PSTN hizmeti açısından Türk Telekom’un Kampanya
Kapsamındaki Tarifeleri dışında bir tarife paketine ya da daha düşük ücretli bir pakete geçmemiz;
Mobil Haberleşme Hizmeti açısından AVEA’nın Kampanya Kapsamındaki Tarifesi dışında bir tarife
paketine geçiş yapmak istememiz, PSTN ve/veya Mobil Haberleşme hizmeti hattını devretmemiz,
abonelik türünü değiştirmemiz, PSTN Hizmeti açısından Telefon Aboneliği Sözleşmesi’ni/Hizmet
Formu’nu feshetmemiz, Telefon Abonelik Sözleşmesi’nin/Hizmet Formu’nun bizden kaynaklanan
sebeplerle Türk Telekom tarafından feshedilmesi; Mobil Haberleşme Hizmeti açısından Mobil
Telefon Hizmetleri Kurumsal/Bireysel Tip Abonelik Sözleşmesi’nin/ Cihaz SIM Kart Bilgi Formu’nun/
Hat Alım Formu‘nu feshetmemiz, Mobil Telefon Hizmetleri Kurumsal/Bireysel Tip Abonelik
Sözleşmesi’nin/ Cihaz SIM Kart Bilgi Formu’nun/Hat Alım Formu‘nun hatalı doldurulması hali dahil
olmak üzere herhangi bir nedenle AVEA tarafından feshedilmesi, işbu Taahhütname’nin hükümlerini
yerine getirmemiz, hattın kapatılması/iptali gibi nedenler başta olmak üzere, Kampanya ve/veya
PSTN ve/veya Mobil Haberleşme Hizmeti aboneliğimizin herhangi bir nedenle 12 aylık Taahhüt
Süresi tamamlanmadan önce sona ermesi durumunda, Kampanya kapsamından çıkarılarak
bu tarih itibariyle Kampanya’dan yararlanma hakkım(ız)ın sona ereceğini ve ayrıca taahhüde
aykırılığın oluştuğu döneme kadar Taahhütname kapsamında tarafımıza sağlanan indirim bedelleri
(“Kampanyada Kaldığım(ız) Ay X AVEA tarafından Verilen Aylık İndirim Tutarı”) ile Tarafımızdan
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk etmemiş Avea tarife
bedellerinin toplamından (“Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X (Türk Telekom ve Avea) Tarife
Ücretleri Toplamı )karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehimize olacak şekilde hesaplanacak
cezai şartın AVEA tarafından oluşturulan Mobil İletişim Hizmet Faturası’na yansıtılacağını ve
yararlanmakta olduğum(uz) Hizmetler’in, yürürlükteki Tarife Paket’i üzerinden indirimsiz/standart
olarak ücretlendirileceğini bildiğim(iz)i,
15 Kampanya’dan yararlanılan süre boyunca, Kampanya kapsamında, Tarafımıza ait olan firma
ünvanı/kurum adı, vergi dairesi, vergi no, firma/kurum adres bilgileri, telefon numarası ve e-posta
adresi bilgileri, Tarafımızca yetkili kılınan İşlem Yetkilisi’nin/vekili’nin ad-soyad, T.C. kimlik numarası,
diğer tüm kimlik bilgileri, telefon numarası, internet erişim numarası, GSM numarası, irtibat bilgileri
(“kişisel bilgi”) ve telefon ve GSM aboneliklerinin devam edip etmediği ve iptal edilmesi durumunda
444 8 786
Sayfa 3/7
iptal edildiği bilgisinin Kampanya’yı gerçekleştiren AVEA ve Türk Telekom tarafından bilinmek
zorunda olduğunu, bu nedenle, işbu Taahhütname’yi imzalayarak Kampanya’dan yararlandığım(ız)
süre boyunca Kampanya kapsamında, bu bentte belirtilen kişisel bilgilerim(iz)in ve aboneliğin aktif
olup olmadığı ve iptaline ilişkin bilgilerin AVEA ve Türk Telekom tarafından bilinmesine ve AVEA ve
Türk Telekom arasında paylaşılmasına onay vermiş sayılacağım(ız)ı,
16. AVEA’nın kanun, sair mevzuat ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan hakları saklı kalmak
kaydıyla, Tarife kapsamında kullandığım(ız) hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın, FCT ya da benzer cihazlarda
kullanımının kötü niyetli kullanım olarak kabul edileceğini, bu nedenle FCT ya da benzer cihazlarda
kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde, hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye
kapatılabileceğini ve/veya tarifemizin değiştirilebileceğini ve/veya abonelik sözleşmem(iz)in
feshedilebileceğini, her türlü zararın tarafımızca tazmin edileceğini ve bu sayılan durum(lar)da
AVEA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı;
17. İşbu Taahhütname’nin imzalanmasından doğan Damga Vergisi’nin Tarafım(ız)ca karşılanacağını,
Tarafım(ız)ın kanun hükümleriyle Damga Vergisi’nden muaf olması durumunda Damga Vergisi’nin
durum özelinde TÜRK TELEKOM veya AVEA tarafından karşılanacağını bildiğim(iz)i,
18. Tarife ve/Kampanya’dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin Şirketim(iz)e ait
ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname’nin, işbu Taahhütname ekinde (Ek-3) sunmuş olduğum(uz)
Şirketim(iz) imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu;
19. İşbu Taahhütname kapsamında AVEA/Türk Telekom tarafından Şirketim(iz)e verilen her türlü
bilgi ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler,
teknik detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümünün ticari sır ve gizli bilgi olduğunu, bunları,
kopyalamayacağım(ız)ı ve başkalarının kullanımına vermeyeceğim(iz)i, çalışanlarımıza işin doğru bir
şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağım(ız)ı ve kendi faaliyetim(iz) ile ilgili iş ve
faaliyetlerim(iz) dışında kullanmayacağım(ız)ı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen
her türlü önlemi alacağım(ız)ı, bu gizlilik yükümüm(üz)ün Taahhütname süresince ve Taahhütname
süresinin sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın süreceğini,
20. AVEA/TÜRK TELEKOM tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları
uyarınca Tarifelere kayıtlı hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı, ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da
haberleşme maksadı dışında kullanmam(ız) halinde, tarafımıza SMS veya arama yoluyla bilgi
verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hattım(ız)ın AVEA/TÜRK TELEKOM tarafından görüşmeye
kapatılabileceğini, ara ödeme talep edilebileceğini, tarifemizin değiştirilebileceğini veya abonelik
sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini, tüm bu hallerde AVEA/TÜRK TELEKOM tarafından herhangi bir
talepte bulunmayacağım(ız)ı;
21. İşbu Taahhütname’nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA/Türk Telekom tarafından
tespit edilmesi halinde Tarife’ye/Kampanya’ya dahil edilmeyeceğim(iz)i/, Kampanya’dan/Tarife’den
çıkartılacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
22. Yirmiiki madde ve 3 (üç) ekten oluşan işbu Taahhütname’nin eklerinin Taahhütname’nin ayrılmaz
bir parçası olduğunu, Taahhütname’nin 1 (bir) nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte
eklerinin de imzalanmış olduğunu ve orijinal nüshanın AVEA’da kalacağını ve “aslı gibidir” şerhi
imzalnamış olan bir suretinin tarafım(ız)a verileceğini bildiğim(iz)i,
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
444 8 786
Sayfa 4/7
KAMPANYA KATILIM TALEBİ
Taahhütname’de yer alan Kampanya Kapsam ve Koşulları’nı okuduğumu(zu), anladığımı(zı), kabul
ettiğimi(zi), Kampanya kapsamındaki sabit telefon hatlarımı(zı)n ve bu hatların tabi olduğu tarife
paketi nedeniyle sahip olduğum(uz) GSM hatlarını ve talep ettiğim(iz) ESNAF USULÜ TARİFE’nin
işbu Tahhütname’de (ve daha fazla olması durumunda da Ek’teki Hat Listesi’nde) gösterildiğini,
Taahhütname’nin Kampanya kapsamındaki her bir hat için ayrı ayrı hüküm doğuracağını,
Taahhütname’nin 1. maddesinin (c) bendinde belirtilen Türk Telekom’un Kampanya Kapsamındaki
Tarifeleri’nde ve AVEA’nın Kampanya Kapsamındaki Tarifeleri’ne abone olmam(ız) ve Kampanya
Süresi’nce Kampanya kapsamındaki PSTN hizmeti açısından Türk Telekom’un Kampanya
Kapsamındaki Tarifeleri’nde; Kampanya kapsamındaki Mobil Haberleşme Hizmeti açısından ise
AVEA’nın Kampanya kapsamındaki Tarifelerinde abone kalmam(ız) koşuluyla, 12 aylık Kampanya
Süresi boyunca her ay AVEA tarafından Taahhütname’de sunulacağı belirtilen hizmetten Ek’te
belirtilen indirimli ücret karşılığında yararlanabileceğimi(zi), bu süre boyunca PSTN Hizmeti için Türk
Telekom faturasına yansıtılacak ücretleri ve abonesi olduğum(uz) mobil haberleşme hizmetleri için
AVEA faturasına yansıtılacak ücretler ile Esnaf Usulü Kampanya kapsamında sunulan hizmetlerin
kapsamında olmayan arama yönlerine yapılan aramalar ve internet kullanımları nedeniyle ya da
paket dakikalarının ve internet içeriğinin aşılması sonucunda yürürlükteki tarifeye göre belirlenecek
ve AVEA faturasına yansıtılacak olan tarife/paket aşım ücretlerini tam olarak ve zamanında
ödeyeceğimi(zi) ve 12 aylık Kampanya Süresi tamamlanmadan önce Taahhütname’nin 14.maddesinde
belirtilen sebeplerden birinin gerçekleşmesi durumunda, bu tarih itibariyle Kampanya’dan
yararlanma hakkım(ız)ın sona ereceğini ve ayrıca taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar
Taahhütname kapsamında tarafımıza sağlanan indirim bedelleri (“Kampanyada Kaldığım(ız) Ay X
Verilen Aylık İndirim Tutarı”) ile Tarafımızdan Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen
ancak henüz tahakkuk etmemiş Avea’nın tarife ücretlerinin toplamının (“Kampanya Süresinden
Geriye Kalan Ay X Yürürlükteki Tarife Ücreti) karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehimize
olacak şekilde hesaplanacak cezai şartın AVEA tarafından oluşturulan Mobil İletişim Hizmet
Faturası’na yansıtılacağını ve yararlanmakta olduğum(uz) Hizmetler’in, yürürlükteki Tarife Paket’i
üzerinden indirimsiz/standart olarak ücretlendirileceğini, Kampanya Kapsam ve Koşulları’nın 15.
maddesinde kısmında belirtilen kişisel bilgilerim(iz) ile aboneliğimi(zi)n aktif olup olmadığına ve
iptal edildiğine ilişkin bilgilerin Kampanya’dan yararlandığım(ız) süre boyunca/Kampanya’dan daha
önce ayrılmamaız/çıkarılmamaız durumunda ise bu sürenin sonuna kadar Kampanya kapsamında
Kampanya’yı düzenleyen AVEA ve Türk Telekom tarafından bilinmesine ve AVEA ve Türk Telekom
arasında paylaşılmasına onay verdiğimi(zi) beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
Abone Adı/Unvanı:
Yetkili Kişi Bilgileri:
Ad-Soyad:
Sabit Telefon Numarası:
GSM Numarası:
E-Posta:
444 8 786
Sayfa 5/7
Kampanya Kapsamındaki Abonelikler:
PSTN (Sabit Telefon) Numarası: GSM Numarası:
GSM Tarifesi
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
ESNAF USULÜ TARİFE
Kampanya kapsamında daha fazla PSTN hattının olması halinde Ek-2’deki Hat Listesi’nin doldurulması
gerekmektedir.
Başvuru Tarihi:
KULLANIM VE ABONELİK BİLGİLERİNİN KULLANIMI İZNİ(*)
Yapmış olduğunuz Kampanya başvurusundan ayrı olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden tercih
ettiklerinize başındaki kutucuğu işaretlemek suretiyle onay verebilirsiniz.
Hizmetlere, kampanyalara ve projelere yönelik ürün, servis, avantaj ve tekliflerin sunulabilmesi
amacıyla, yasalara uygun şekilde aboneliğim(iz) süresince abonelik ve kullanım bilgilerim(iz)in
Türk Telekom ile birlikte, Türk Telekom grubu şirketlerinden Avea ve TTNET tarafından
kullanılmasına izin veriyorum.
İmza
444 8 786
Sayfa 6/7
EKLER:
EK 1: AVEA Esnaf Usulü Tarife’nin kullanım ve ücret detayları.
EK 2: Hat Listesi
EK 3: İmza sirküleri ve Kimlik Fotokopisi. (imzalayan kişi vekaletname kapsamında imzalıyor ise
ayrıca vekaletname sureti)
EK 1 - AVEA ESNAF USULÜ TARİFE’NİN KULLANIM VE ÜCRET DETAYLARI:
· Kampanya kapsamında Türk Telekom’un İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/5.0
00 ya da Esnafa Özel 250/450/Özgür tarifelerinden birindeki iş telefonu hattına 12 (oniki) ay taahhüt
veren abonelerin yeni hat tesisi veya AVEA’ ya taşıdıkları ve AVEA ESNAF USULÜ TARİFE 12 (oniki) ay
taahhüt vermeleri karşılığı tanımlanabilecek içerik aşağıda belirtilmiştir:
Kampanya İsmi
Avea Tarafından Kampanya Kapsamında İndirimli Olarak Sunulacak Olan
ESNAF USULÜ TARİFE’nin İçeriği
Esnaf Usulü
Kampanyası
ESNAF USULÜ TARİFE: (Kampanya Süresi boyunca her ay) (GSM hattı Başına)
X Avea hattından Avea’lı esnaflarla limitsiz görüşme + Her Yöne 750 Dk +
Yurtiçinde geçerli 750 MB İnternet
·
Türk Telekom Abonesi, Kampanya kapsamında olan ve Türk Telekom’dan edindiği telefon
hattının tarifesine göre 12 (oniki) ay taahhüt vermek şartıyla yeni hat tesisi veya AVEA’ ya taşıdığı
ve 12 (oniki) ay taahhüt verdiği hatları için Esnaf Usulü Tarife’den faydalanabilir. Bu kapsamda,
Abone, Kampanya kapsamındaki GSM hattı başına Esnaf Usulü Tarife’den indirimli olarak
yararlanabilecektir. Abone’nin abone olduğu PSTN hatları Tahhütname’de ve (daha fazla adet
için) Ek- 2’de yer alan Hat Listesi’nde gösterilmiş olup Kampanya ve Tahhütname her bir hat için
ayrı ayrı hüküm doğuracaktır.
Kampanyadan
Yararlanabilecek
Türk Telekom
Tarifeleri
Kampanya
Kapsamındaki Tarifesi
İş Avantaj Her Yöne
100/200/300/600/1.00
0/1.500/2.000/5.000
Esnafa Özel 250/450/
Özgür
ESNAF USULÜ TARİFE
Esnaf Usulü Tarifesi
Taahhütlü/indirimli
Ücreti
Esnaf Usulü
Tarifesi
İndirimsiz
Ücreti
Kampanya
Kapsamında
Sağlanan
İndirim
Miktarı**
19,00 TL
35,00 TL
16,00 TL.
** Abone, Kampanya Taahhüt Süresi boyunca Kampanya Kapsamındaki Ücret üzerinden Esnaf Usulü Tarife’den yararlanma
hakkına sahiptir.
444 8 786
Sayfa 7/7
Download

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk