GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Kurumsal)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Galaxy Young Bundle Cihaz Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu
Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen Özel ve Genel Şartlar ile ekler kapsamında yararlanacağımı, Özel ve
Genel Şartlar ile eklerin Taahhütname’nin bütününü oluşturacağını;
GENEL ŞARTLAR;
1. 24 aylık Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve Samsung Galaxy Young cep telefonunun
(“Cihaz”) tarafımızca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2. Özel Şartlar’da yer aldığı şekilde fatura ile ödeme kurgusu kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit
bedellerinin hattımıza ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem
olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimizi ve bunun dışında başka herhangi bir
kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğümüz olmadığını, ödeme yapmamız
halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimizi,
3. Aylık tarife bedelinin faturalarımıza ses ve SMS hizmetleri bir kalem altında, data ayrı bir kalem altında ve
Baskonuş hizmeti ayrı bir kalem altında yer alacak şekilde yansıtılacağını,
4. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın ekinde belirtilen hatlarımızın işbu Taahhütname imza
tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süresince (“Taahhüt Süresi”) faturalı sistemde Şirketimiz adına
kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
5. Kampanya’dan halihazırda Şirketimiz adına kayıtlı herhangi bir AVEA hattımızın son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması ve Taahhütname konusu hatlarımız ile AVEA tarafından sunulan başka bir taahhütlü
cihaz kampanyasına dahil olmamamız kaydıyla faydalanabileceğimizi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihazların Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;

İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır kurumsal faturalı hat abonesi
olmamız ve en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımızın faturalarını düzenli olarak son fatura
ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattın çift yönlü olarak kapatılmasına
neden olmamamız veya

Taahhütname konusu kurumsal faturalı hattımız için aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmamız
ve işbu Taahhütname'nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 (üç) aydır faturalarımızı otomatik
ödeme talimatı yöntemi ile düzenli olarak ödememiz veya

Numara taşıma ile abone olmamız halinde önceki operatörde faturalı hat sahibi olmamız ve AVEA
ile kurumsal abonelik sözleşmesi imzalamamızın üzerinden en az 3 ay geçmesi ve 3 aydır
Taahhütname konusu hattımızın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en
geç 7 gün içinde ödemiş ve faturalarımızın her birinin en az 20 TL olması gerektiğini;
7. Kampanya’dan faydalanmak için tarifelerimizin, SME Data Tarifesi
(“Cihaz Tarifesi”) olması
gerektiğini,
8. Kampanya’ya başvurduğumuz tarihte seçtiğimiz Cihazlar’ın Cihaz Tarifesi’nden başka bir tarifeye kayıtlı
olmamız durumunda, işbu başvurumuzun aynı zamanda tarifemizin Kampanya’dan faydalanan hat
bakımından ilgili Cihaz Tarifesi olarak değiştirilmesini talep ettiğimiz anlamına geldiğini ve önceki tarifemizin
ve iş bu Taahhütname kapsamında yaptığım bu değişikliğin cayma bedeli de dahil olmak üzere tüm
sonuçlarını açıkça bildiğimizi ve onayladığımızı,
9. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimizin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
10. Kampanya kapsamında, ilgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses ve/veya internet miktarlarının bir sonraki
aya devretmeyeceğini, Taahhüt Süresi sonunda da Kampanya kapsamında tarafımıza sağlanan ses ve/veya
data kullanımı haklarının sona ereceğini,
11. Kampanya bedeline tarafımızca satın alınan içerik, SMS, MMS ve mobil ödeme ücretlerinin dahil olmadığını,
içerik hizmetlerinin (logo, melodi ve benzeri hizmetlere ilişkin internet, SMS vb.) ayrıca ücretlendirileceğini,
12. Kampanya kapsamındaki Tarife’nin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya süresi içinde
Kampanya’dan faydalanan hattımızın yurt dışına çıkması halinde standart yurtdışı ses, SMS, very tarifesinden
veya dahil olduğumuz yurtdışı ses, SMS, veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimizi, yurt dışı tariflerine
ilişkin detaylara www.avea.com.tr adresinden ulaşabileceğimizi;
13. Taahhüt Süresi’nden önce Kampanya’dan çıkmamız, Taahhüt Süresi’nin sonunda AVEA’ya başka bir
tarifeye geçmek istediğimizi bildirmememiz, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kullanım limitlerini
aşmamız durumunda Özel Şartlar’da yer alan tabloda belirtilen aylık sabit ücret ve görüşme, SMS ve
data bedellerinin uygulanacağını;
14. Kampanya’dan adımıza kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimizi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 5 (beş) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının beşten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın altıncı hattım için bizi bu
Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini,
15. Taahhüt Süresi’nden önce;

Kampanya’dan çıkmamız ve/veya aboneliğimizi sona erdirmemiz,

AVEA tarafından aboneliğimizin sona erdirilmesine sebebiyet vermemiz,

Herhangi bir hat bakımından Tarife dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçmemiz,

Hatlarımızdan herhangi birini üçüncü bir tarafa devretmemiz,

Numaramızı bir başka işletmeciye taşımamız,

Kampanya ile birlikte Taahhütname konusu hattımız ile başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına
dahil olmamız,

Kampanya kapsamında tarafımıza teslim edilen Cihazlardan birinin, işbu Taahhütname süresi
içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi
nedeniyle veya benzeri sebeplerle ilgili hattımızın kapatılması halleri de dahil olmak üzere ve
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimizi
herhangi bir sebeple ihlal etmemiz durumunda,
Kampanya ile tarafımıza sağlanan haklardan yararlanamayacağımızı, cayma bedelinin; işbu
Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar ilgili hat/hatlar bakımından
Özel Şartlarda belirtilen sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar
Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin
toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın AVEA tarafından son faturamıza
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimizi,
Taahhüt Süresi dolmadan önce, Baskonuş Kampanyası’nda çıkmamız halinde ise ilgili hat/hatlar
bakımından taahhüde aykırılığın oluştuğu döneme kadar Bas Konuş hizmeti için aboneye sağlanan
toplam indirim bedeli ile Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirlenen ancak henüz tahakkuk
etmemiş aylık kullanım bedellerinin (“Kampanya Süresinden Geriye Kalan Ay X Aylık kullanım Ücreti)
karşılaştırılarak bu karşılaştırma sonrasında lehimize olacak şekilde hesaplanacak tutarları cayma
bedeli olarak, aykırılık oluşan ilgili hat/hatların faturalarına yansıtılacağını ve ödeyeceğimizi, Data
Paketi ve Cihaz taahhüdünün devam edeceğini;
16. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihazlar’ın KAPALI HALDE
teslim aldığımızı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA VE EKSİKSİZ olduğunu
kontrol ve tespit etmiş olduğumuzu;
17. Hattın yalnızca data iletişimine açık olduğunu, bu nedenle Tarife kapsamında kullanımıma tahsis edilmiş olan
AVEA hattını sadece veri iletişimi ve SMS gönderimi için kullanabileceğimi ve söz konusu hat için tercih
edeceğim Tarife’nin de ses iletişimine ve MMS hizmetine kapalı olacağını,
18. Tarife kapsamındaki 200 MB internet kullanım hakkımın Taahhütname konusu hatta Taahhütname imza
tarihinden itibaren tanımlanacağını, tanımlamanın yapıldığına ilişkin AVEA tarafından hattıma bildirim SMS’i
gönderileceğini ve bu Taahhütname’de yer alan GPRS ile ilgili tarafıma tanınan hakların bu tanımlamadan
sonra kullanılabileceğini,
19. Tarife kapsamında Taahhüt Süresi boyunca aylık olarak hattıma tanımlanacak 200 MB’lık paketin kullanım
hakkını doldurmam halinde her fatura dönemi için 4 defaya mahsus olmak üzere AVEA tarafından
otomatik olarak 200 MB’lık paket tanımlanacağını, bu paketin 4.-TL. bedelinin faturama yansıtılacağını,
ek olarak tanımlanacak paketin SMS ile yapılacak bilgilendirmeden sonra aktive olacağını,
20. Aynı fatura dönemi içinde ek internet kullanımımın 800 MB’a ulaşıldığında (ek olarak tanımlanan 4 adet
200 MB internet paketini doldurduktan sonra) bağlantı hızımın 1 Kbps'ye düşürüleceğini, internet
kullanım hakkından ancak faturalı hatlar için AVEA ile imzalamış olduğum abonelik sözleşmesi
hükümleri dahilinde ve teklif süresince yararlanabileceğimi;
21. İlk ayki internet kullanımından doğan ücretlendirmenin, 15 günden az kullanım yapıldığı takdirde Tarife’nin
aylık paket ücretinin 30 (otuz) güne bölünmesi suretiyle hesaplanan günlük ücret x paketi ilk ay kullandığım
gün sayısı şeklinde hesaplandığını ve ilk ayki kullanımım için bu tutarı ödeyeceğimi, ilk ayda 15 günden fazla
kullanmam halinde ve daha sonraki aylarda aylık paket ücreti ile ücretlendirileceğimi ve paket
kapsamındaki
GPRS-EDGE-3N
kullanım
hakkından
bulunduğum
fatura
döneminde
yararlanabileceğimi,
22. Taahhüt Süresi’nin sonunda AVEA’ya aksi yönde bir bildirim yapmamamız halinde Kampanya dahilindeki
Hatlara Bas Konuş Servisinin otomatik olarak her ay tanımlanmaya devam edileceğini ve Özel Şartlarda yer
alan güncel indirimsiz bedellerle ücretlendirileceğini, iptal talebi ayın hangi gününde yapılırsa yapılsın içinde
bulunulan aya ilişkin Bas konuş servis bedelinin ilgili hattımıza her halukarda yansıtılacağını,
23. Android işletim sistemine sahip cihazlarla Servis’ten faydalanmak için APN tanımlamalarını yapmam
gerektiğini, Servis dışındaki data kullanımları için APN ayarlarını tekrar değiştirmem gerektiğini,
24. Kampanya, Servis ile ilgili güncel bilgileri ve APN tanımlamalarına ilişkin yönlendirmeleri www. avea.com.tr
takip edeceğimizi,
25. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından
düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti
kapsamındaki taleplerimizi, Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen
irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımızı ve garanti
kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimizi,
26. Kampanya kapsamında Cihazlar’ı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafımıza fatura tanzim
edeceğini,
27. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr ‘den takip
edeceğimizi,
28. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağımız hatlarımızın 3G
hizmetlerinden yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamızla birlikte 3G hizmetlerinden
otomatik olarak yararlanacağımızı,
29. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmamız gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini, İnternet kullanımında alınan ve
gönderilen (download+upload edilen) verinin, data kullanım hakkımdan düşeceğini,
30. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamızda
belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu telsiz kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV),
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve
Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden
sorumlu olduğumuzu ve bu vergilerin faturalarımıza yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye
Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımızı kullanmamamız veya tekrar kullanmak üzere kapatmamız halinde
tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri yükümlülüklerin faturamıza yansıtılacağını;
bildiğimizi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumuzu, anladığımızı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimizi kabul ettiğimizi, ……….… tarihinde imzaladığımızı işbu Taahütname’nin 1 (bir)
asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımızı beyan ve taahhüt ederiz.
KURUM/ŞİRKET UNVANI:
KURUM/ŞİRKET ADINA İMZALAYAN YETKİLİ KİŞİNİN
ADI-SOYADI:
İMZA:
VERGİ DAİRESİ VE NO:
ÖZEL ŞARTLAR;
1. Kampanya kapsamındaki cihazlar ve kullanım hakkı içerik ve bilgileri aşağıdaki gibidir:
Cihaz Adı
Taahhüt
Süresi
Cihaz
Bedeli
200MB
İnternet
Paketi
Taahhütlü
Aylık Ücreti
Samsung
Galaxy Young
24 ay
21 TL
3 TL
200MB
İnternet
Paketi
Taahhüt
İndirimi
(Aylık)
Baskonuş
Taahhütlü
Aylık
Ücreti
Baskonuş
Paketi
Taahhüt
İndirimi
(Aylık)
Taahhüt
Süresince
Aylık
Ödenecek
Toplam Bedel
2TL
3 TL
7TL
27 TL
Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
2. Genel Şartlar’ın 13. Maddesinde yer alan hallerde aşağıda belirtilen ücretlendirmeler uygulanacaktır:

Taahhüt süresi bitiminde 200MB İnternet Paketi Ücreti: 5TL / ay

Taahhüt süresi bitiminde Baskonuş Servisi Ücreti: 10TL / ay

SMS Ücreti: 33,25kr/SMS
KURUM/ŞİRKET UNVANI:
VERGİ DAİRESİ VE NO:
KURUM/ŞİRKET ADINA İMZALAYAN YETKİLİ KİŞİNİN
ADI-SOYADI:
İMZA:
EK 1: Kurumun imza sirküleri / vekaletnamesi, Kurum adına imzalayan kişinin Kimlik fotokopisi
EK 2: Kampanya Kapsamındaki Hatlar ve Cihaz Bilgileri
EK 2: Kampanya Kapsamındaki Hatlar ve Cihaz Bilgileri
Kampanya kapsamına tercihimize göre ilgili tarife ve paket paket tanımlanarak dahil edilecek hat numarasına
(numaralarına) karşılık, aşağıdaki tabloda belirtilen marka, model ve IMEI numaralı … adet cihazı Genel Şartlar’ın 16.
maddesinde belirtildiği şekilde teslim aldım.
Hat No
Cihaz Marka ve Modeli
KURUM/ŞİRKET UNVANI:
KURUM/ŞİRKET ADINA İMZALAYAN YETKİLİ KİŞİNİN
ADI-SOYADI:
İMZA:
IMEI No
VERGİ DAİRESİ VE NO:
Download

GALAXY YOUNG BUNDLE CİHAZ KAMPANYASI