Engelli sağlık kurulu raporlarından ücret alınır mı, ücret alınmayacaksa hangi
kalemden karşılanır, engelliyim diye başvuran kişilerin beyanlarına göre mi işlem
yapılır, engelli olduklarını belgelendirmeleri gerekir mi, itiraz edilen raporların
ücretlendirmeleri ne şekilde olur ?
Konu ile ilgili Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.07.2014 tarihli ve 5409.567
sayılı yazısında;
Engellilik haklarından faydalanmak üzere talep edilen sağlık kurulu raporlarında %1
dahi olsa engel oranının belirlenmiş olması halinde ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları
Hakkında Yönetmeliğin "Özürlü sağlık kurulu raporuna itiraz" başlıklı 10'uncu maddesinde;
"(1) Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum
tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk özürlü sağlık kurulu raporunun tasdikli
bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce,
özürlü sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir özürlü sağlık kurulu raporu
vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen özürlü sağlık kurulu raporu ile itiraz
üzerine verilen özürlü sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise özürlü sağlık kurulu
raporu kesinleşir.
(2) Özürlü sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca
belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem
hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve özürlü sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi
amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık
kurulunca verilen kararı kesindir."
Bakanlığımız, Kamu Sağlık Hizmetleri Satış Tarifesi Usul ve Esasları'nın; Sağlık
Kurulu Raporlarının Ücretlendirilmesi başlıklı 6'ncı bölümünde;
c) 08.02.2002 tarih ve 24665 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 28.01.2002 tarihli
ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda; Gaziler, şehit ve gazi dul ve yetimleri,
engelliler, öğrenciler ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk
Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki kişiler 08.01.2002 tarihli
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulmuştur.
Anılan Karar hükmü kapsamında yer alan kimselerin Bakanlığımıza bağlı hastaneler
tarafından düzenlenen sağlık kurulu raporuna istinaden geri ödeme kurumlarınca
ödenmeyen kısmı için sağlık kuruluna esas yapılan muayene, tetkik, tahlil vb. işlemlerden
ücret talep edilmemesi gerekmektedir.
Yukarıdaki
Bakanlar Kurulu Kararıyla istisna tutulan kişilere kanuni
düzenlemelerden kaynaklanan haklardan yararlanmak amacıyla düzenlenecek Sağlık
Kurulu Raporları için ücret talep edilmeyecek, bulundukları durumun gereğine uygun
olmayan özel amaçla talep edilen raporlar için ücret alınacaktır.
Örneğin; ... Engelliler tarafından talep edilen silah ruhsatı raporları gibi özel amaçlı
raporlar için ücret talep edilecektir.
Engelli sağlık kurulu raporu için başvuran kişilere 'Engelli Sağlık Kurulu Raporu
Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam Formu' (EK-4) nun imzalatılarak bilgilendirilmesi,
engelli çıkmayanlardan (Engellilik oranı %1 dahi olsa engelli kabul edilecektir) rapor
ücretinin tahsil edilmesi, tahsilatın yapılamaması halinde ise kamu alacaklarının tahsiline
ilişkin mevzuat hükümleri kapsamında işlem yapılması gerekmektedir." hükümleri ile
düzenleme yapıldığı, Engelli Sağlık Kurulu Raporu Ücretlendirmesi Bilgilendirme ve Onam
Formunun yer aldığı Satış Tarifemizin duyurusu yapılmıştır.
gerektiği ifade edilmektedir.
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı
Finansal Analiz Daire Başkanlığı
[email protected]
Download

Engelli sağlık kurulu raporlarından ücret alınır mı, ücret