ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
Özgürlük Bizde Kampanyası’ndan (“Kampanya”) Şirketimiz adına AVEA’ya taşınması için talepte
bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle edindiğim işbu
Taahhütname’nin 2 nolu ekinde GSM numarası belirtilen faturalı hatların Kampanya’ya
kaydedilmesini istediğimizi ve söz konusu tarifenin yalnızca kurumsal faturalı hatlar için geçerli
olduğunu bildiğimizi;
1-Kampanya’ya süresince, Kampanya kapsamındaki hatlarımızın en fazla %25’inin yeni hat
tesisi yolu ile Kampanya’ya katılmış olması gerektiğini, Taahhüt Süresi boyunca dilediğimiz
adette hattın, numara taşıma yolu ile gelmiş olması şartıyla, fatura taahhüt ettiğimiz faturalı
hatlar kapsamında değerlendirilmesini talep edebileceğimi,
2- Kampanya’dan yalnızca
yararlanabileceğimizi,
AVEA’nın
kontrol
süreçlerinden
geçmiş
olmamız
şartıyla
3- İşbu Taahhütname’nin imzalandığı tarihten itibaren işbu Taahhütname kapsamında alınan
tüm hatlarımız için, Taahhütname’nin imzalandığı ve/veya (sonradan Taahhütname kapsamına
dahil edilen hatlarla ilgili olarak) hatların Taahhütname kapsamına alındığı aydan itibaren ve
ekte belirtilen seçimim çerçevesinde Taahhüt Süresi boyunca tüm vergiler dahil aylık
.................................. (....................................................) TL ‘lik fatura taahhüt tutarını
gerçekleştireceğimizi, yalnızca bu Kampanya kapsamındaki ses, SMS ve data kullanımları
taahhüt tutarı kapsamında kabul edileceğini; bunun dışında faturamızda herhangi bir ad
altında belirtilen (TAEH, Toplu SMS, MMS, cayma bedeli, temlik, cihaz bedelleri v.s.) tutarların
taahhüt tutarı içine dahil edilmeyeceğini bildiğimi,
4- Taahhüt Süresi (12 ay, 24 ay veya 36 ay) boyunca her 3 (üç) aylık periyotlarda AVEA tarafından
yapılacak kontrollerde, taahhüt etmiş olduğumuz aylık ortalama fatura tutarını gerçekleştirip
gerçekleştirmediğimizin hesaplanacağını ve varsa eksik kalan tutarın sonraki ay/aylar faturasına
yansıtılacağını, işbu Taahhütname süresince adımıza kayıtlı faturaların kesim tarihlerini bir defadan
fazla değiştirmeyeceğimizi, taahhütler ve/veya cayma bedeli/cezai şartlar ile ilgili faturaları en geç
faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödeyeceğimizi,
5- İşbu Taahhütname ve eklerinde yer alan yükümlülüklerimizi tam olarak, süresinde yerine
getirmemiz karşılığında;
 Hatlarımızın Avantajlı Kurumsal Menü Tarifelerinden birinde bulunması halinde
Taahhüt Süresi boyunca bu tarifedeki hatlara aylık sabit ücret üzerinden %25 indirim
ve işbu Taahhütname’nin 5. maddesinde belirtilen altın puanların sağlanacağını;
 Hatlarımızın Avantajlı Kurumsal Menü Cihaz Tarifeleri dışında bir tarifede bulunması
halinde yalnızca işbu Taahhütname’nin 5. maddesinde belirtilen altın puanların
sağlanacağını;
www.avea.com.tr | 444 1 500
6- Taahhütname’nin 2. maddesinde belirtilen aylık ortalama fatura taahhüdümüz karşılığında
promosyon olarak verilecek ve seçtiğim Taahhüt Süresi ve Taahhüt Tutarına denk gelen ve EK 1’de
yer alan şema çerçevesinde belirlenecek 24 ayar gram altın bedelinin (98.60 TL.) İş Bankası veya
Yapı Kredi Bankası nezdinde açacağım ya da mevcut altın hesabına havale yapılması suretiyle AVEA
tarafından ödeneceğini, sayılan bankalar dışında Kampanya kapsamında herhangi bir banka hesabının
kullanılamayacağını bildiğimi;
7- Taahhüt Süresi’nden önce;
- Ek 1’de yer alan hatlarımız ile Taahhüt Süresi boyunca Kampanya’ya dahil edilecek
hatlarımızın tamamını kapatmamız, dondurmamız, kapatılmasına neden olmamız,
hatlarımızı üçüncü bir tarafa devretmemiz,
- Numaralarımızın tamamını bir başka işletmeciye taşımamız ve/veya faturasız sisteme
geçmemiz,
- İşbu Kampanya ile birlikte Kurumsal Cihaz Menüsü Kampanyası hariç olmak üzere
başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmamız,
- Kampanya’dan çıkmamız ve/veya aboneliğimizi sona erdirmemiz,
- AVEA tarafından aboneliğimizin sona erdirilmesine sebebiyet vermemiz,
- Menü tarifesinin iptal edilmesi de dahil Kurumsal Menü Kurgusu dışındaki bir tarifeye
geçilmesi,
Yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan
yükümlülüklerimizi herhangi bir sebeple ihlal etmemiz durumunda;
Kampanya ile tarafımıza sağlanan haklardan yararlanamayacağımızı, Kampanya kapsamında
yer alan ve Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca AVEA tarafından faturamıza
yansıtılan toplam indirim bedelleri ve tarafımıza ait hesaba havale edilen 5. maddede belirtilen
altın maliyeti (aşağıdaki şekilde yapılacak hesaplama ile maliyet belirlenecektir) toplamı ile
Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz
tahakkuk etmemiş aylık fatura taahhütleri toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük
olanın cayma bedeli olarak faturama yansıtılacağını bildiğimizi ve söz konusu tutarları ödemeyi
kabul ettiğimizi,
 24 ayar 1 gr altın maliyeti (98.60 TL.) x 5. Madde kapsamında havale edilen altın gramı
8- İşbu Taahhütname’de üstlenilen yükümlülükler dışındaki ek hizmet, limit aşımı ve diğer
hizmetlerden AVEA’nın belirleyeceği/güncelleyeceği fiyatlar ve koşullarda yararlanabileceğimizi,
AVEA’nın mevzuata uygun olarak kullandığımız tarifelerde değişiklik yapma hakkının saklı tuttuğunu
bildiğimizi,
9- Gelir Paylaşım Ortaklıkları kapsamındaki hatlarımız ile ve/veya MÜSİAD Kurumsal Menü
Kampanyası, TPF Kampnyası, MARİFED kampanyası, Menüye Hoş geldin, Faturaya Mola
Kampanyaları, Faturanla Kazan dahil olmak üzere herhangi bir şekilde indirim ve/veya
herhangi bir fayda sağlanan kampanyalara katılan hatlarımız ile bu Kampanyaya
katılamayacağımızı,
www.avea.com.tr | 444 1 500
10- İşbu Taahhütname’nin imzalanmasından sonra, Tarafımızca talep edilmesi ve AVEA tarafından
onaylanması halinde, Hat Alım Formu imzalamamız sureti ile işbu Taahhütname ve Avea Mobil
Telefon Hizmetleri Kurumsal Tip Abonelik Sözleşmesi (“Abonelik Sözleşmesi”) hükümlerine tabi
olacak şekilde Tarafımıza ilave SIM Kartlar tahsis edilebileceğini,
11- Bir nüsha olarak tanzim edilen işbu Taahhütname’nin AVEA’da kalacağını ve imzalı bir
suretinin ise Tarafımız’a verileceğini, Taahhütname’den doğan Damga Vergisi’nin Tarafımızca
karşılanacağını, Damga Vergisi’nin AVEA tarafından ödenmesi halinde Tarafımıza fatura
edilebileceğini, Damga Vergisi’ni ödemememiz durumunda her türlü sorumluluğun Tarafımıza
ait olacağını,
12- Tarife ve/Kampanya’dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin Şirketim(iz)e ait
ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname’nin, işbu Taahhütname ekinde sunmuş olduğumuz Şirketim(iz)
imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu;
13- İşbu Taahhütname’nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit
edilmesi halinde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimizi/, Kampanya’dan çıkartılacağımızı
bildiğimizi,
14- İşbu Taahhütname’nin bazı hükümlerinin uygulanmaması ve/veya geçerliliğini yitirmesi,
Taahhütname’nin diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyeceğini öngördüğümüzü,
İşbu Taahhütname’nin Tarafımızca okunarak ve …./…../….... tarihinde imzalanarak yürürlüğe
girdiğini, imzalı bir sureti tarafımca teslim alındığını, işbu Taahhütname’nin ekleri ile bir bütün
olduğunu, yorumlanması ve uygulanmasında ekleri ile birlikte değerlendirileceğini bildiğimizi,
kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
EKLER
1- Kampanya Katılım Bilgileri
2- Kampanya’ya Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste.
3- Hat Alım Formu
4- Kurum’a ait güncel imza sirküleri.
Şirket’in tam ünvanı:
Şirket Vergi Numarası (Şahıs şirketi ise Şirket sahibinin T.C kimlik Numarası) :
ŞİRKET Yetkili/Yetkililer’inin Bilgileri:
Adı-Soyadı
:
Unvan
:
Adres
:
Tarih :
İmza :
www.avea.com.tr | 444 1 500
Ek -1 Kampanya Katılım Bilgileri
1.1. Taahhütname’nin 5. Maddesi kapsamında gram altın bedelinin yatırılacağı Şirketimize
(Şahıs Şirketi ise şirket sahibine) ait altın hesap bilgileri;
Yapı Kredi Bankası
İş Bankası
Bankadaki müşteri numarası:
Şube Kodu:
Hesap Numarası (IBAN):
1.2. Kampanya kapsamında yer alan Taahhüt Süresi seçenekleri aşağıdaki gibidir. Abonenin
taahhüt süresi seçeneği aşağıda işaretlenmelidir.
12 AY
24 AY
36 AY
www.avea.com.tr | 444 1 500
1.3. Seçilen Aylık Fatura Taahhüt tutarı:
Aylık Fatura
Tahhüdü (TL)
100
200
300
400
500
750
1,000
1,250
1,500
1,750
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
5,000
7,500
10,000
15,000
Standart gram
altın (12 ay)
1
2
3
4
10
15
20
25
30
35
60
75
90
105
120
150
225
300
450
Standart gram
altın (24 ay)
4
8
12
16
25
38
50
63
75
88
120
150
180
210
240
300
450
600
900
Standart gram
altın(36 ay)
6
12
18
24
38
56
75
94
113
131
180
225
270
315
360
450
675
900
1350
ŞİRKET Yetkili/Yetkililer’inin Bilgileri:
Adı-Soyadı
:
Unvan
:
Adres
:
Tarih
:
İmza
:
www.avea.com.tr | 444 1 500
EK – 2 Kampanyaya Kaydedilecek Hatlara İlişkin Liste
1
GSM: 05…
31
GSM: 05…
2
GSM: 05…
32
GSM: 05…
3
GSM: 05…
33
GSM: 05…
4
GSM: 05…
34
GSM: 05…
5
GSM: 05…
35
GSM: 05…
6
GSM: 05…
36
GSM: 05…
7
GSM: 05…
37
GSM: 05…
8
GSM: 05…
38
GSM: 05…
9
GSM: 05…
39
GSM: 05…
10
GSM: 05…
40
GSM: 05…
11
GSM: 05…
41
GSM: 05…
12
GSM: 05…
42
GSM: 05…
13
GSM: 05…
43
GSM: 05…
14
GSM: 05…
44
GSM: 05…
15
GSM: 05…
45
GSM: 05…
16
GSM: 05…
46
GSM: 05…
17
GSM: 05…
47
GSM: 05…
18
GSM: 05…
48
GSM: 05…
19
GSM: 05…
49
GSM: 05…
20
GSM: 05…
50
GSM: 05…
21
GSM: 05…
51
GSM: 05…
22
GSM: 05…
52
GSM: 05…
23
GSM: 05…
53
GSM: 05…
24
GSM: 05…
54
GSM: 05…
25
GSM: 05…
55
GSM: 05…
26
GSM: 05…
56
GSM: 05…
27
GSM: 05…
57
GSM: 05…
28
GSM: 05…
58
GSM: 05…
29
GSM: 05…
59
GSM: 05…
30
GSM: 05…
60
GSM: 05…
www.avea.com.tr | 444 1 500
Download

sım kart + indirim