SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) 29.05.2015 tarihine kadar geçerli olacak SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ
SERVİSİ
KAMPANYASI’ndan
(“Kampanya”)
……………………………………………………………………………………………………………adresinde
mukim …………………………………………………………………………………………………………….olarak
işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) ve Ek- 1’de belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı(zı) bildiğimi(zi)
Buna Göre;
1. Kampanya’dan mevcut faturalı AVEA internet abonesi olmamız veya AVEA’dan yeni faturalı hat alarak
adım(ız)a abonelik tesis ettirmem(iz) halinde yararlanabileceğim(iz)i, Taahhütname’nin, tarafım(ız)ca
imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe gireceğini ve hat(lar)a Satış Gücü Yönetimi Servisi Paketleri’nden
tercih ettiğimiz Paket’in tanımlanmasından itibaren 1 (bir) ay boyunca kesintisiz şekilde yürürlükte
olacağını ve iptal edilmediği sürece her ay yenileneceğini, söz konusu süre boyunca işbu Taahhütname
konusu faturalı abonelik kapsamındaki hattımı(zı)/hatlarımı(zı) Kampanya’ya kayıtlı olacak şekilde
faturalı abonelik sisteminde açık tutmayı taahhüt ettiğimi(zi), söz konusu hattımı(zı)/hatlarımı(zı)
kapatmam(ız) ve/veya başka bir operatöre taşımam(ız) ve/veya AVEA tarafından haklı nedenle
kapatılmasına neden olmam(ız) ve/veya faturasız bir tarifeye geçiş yapmam(ız) ve/veya devretmem(iz)
ve/veya faturamı ödememem(iz) halleri de dahil olmak üzere herhangi bir suretle söz konusu
taahhüdüm(üz)e uymamam(ız) durumunda, hatların kapatıldığı ve /veya Kampanya’dan çıktığını ve/veya
hatları faturasız hatta geçirdiği ve/veya devrettiği (“Sözleşmeye aykırılık”) tarihinden itibaren,
Kampanya’dan çıkarılacağımızı/çıkarıldığımızı kabul ettiğimi(zi);
2. Yukarıda anılan süre boyunca, Kampanya kapsamında satın aldığım(ız) Satış Gücü Yönetimi Servisi ve
Kampanya kapsamındaki data paketlerinden oluşan Satış Gücü Yönetimi Servisi’nin her bir fatura
dönemi boyunca toplam bedelinin mevcut Avea data/internet abonesi olmama veya yeni data hattı
aktivasyonu yaparak tercih ettiğim pakete göre değişiklik göstereceğini bildiğimi(zi);
3. Kampanya kapsamında yararlanmak istediğimiz kurguyu seçtiğimizi ve adımıza tahsis edilmiş/edilen
hatların sayısını işbu Taahhütname’nin EK-2’sinde yer alan Paket Seçeneklerine ilişkin kısımda
belirteceğimi(zi)
4. Satış Gücü Yönetimi Servis bedelinin, fatura dönemi sonunda, AVEA tarafından tarafım(ız)a
gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek tahsilatına aracılık edilen
tutarlar kapsamında tahsil edileceğini ve aylık bedelinin hat başına 35,00-TL, (KDV Dahil) olduğunu
bildiğimi(zi),
5. İşbu Kampanya kapsamında yararlandığım(ız) Satış Gücü Yönetimi Servis bedelini Taahhütname’de
açıklanan şekilde ve AVEA tarafından gönderilen faturalarda Satış Gücü Yönetimi Servis bedelinin
“tahsilatına aracılık edilecek tutar” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterildiği hizmet faturaları
aracılığıyla AVEA’ya ödeyeceğimi(zi), süresinde yapmış olduğumuz ödemelerle ilgili olarak kampanya
süreci içerisinde ve kapsamında başka herhangi bir kişi veya kuruma Satış Gücü Yönetimi Servis bedeli
ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm(üz) olmadığını bildiğimi(zi), şu kadar ki kampanya süresi içinde
Satış Gücü Yönetimi Servis bedelini AVEA tarafından deaktif duruma geçirilmemize neden olacak şekilde
ödememem(iz) ve hakkım(ız)da yasal takip işleminin başlatılması durumunda tahsilatına aracılık edilen
Satış Gücü Yönetimi Servis tutarının MENCE MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Kurumsal Çözüm Ortağı”) tarafından da yasal takip ve diğer türlü
hukuki yollarla tahsil etme yoluna gidilebileceğini bildiğimi(zi), bu haller dışında başka kişi veya
kurumlara Satış Gücü Yönetimi Servis bedeli ile ilgili bir ödeme yapmam(ız) halinde bundan AVEA’nın
sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA’dan herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi(zi)
6. Kampanya aylık (fatura dönemi) ücreti olan (KDV ve ÖİV dahil) ve mevcut Avea data/internet abonesi
olmam(ız)a veya yeni data hattı aktivasyonu yaparak 1GB veya 4GB mobil data paketi tercih etmemize
bağlı olarak değişen hat başına Ek 2’de belirtilen tabloda gösterilen ücretleri, Kampanya’da Satış Gücü
1
003840
Yönetimi Servis sağlayıcı durumda bulunan Kurumsal Çözüm Ortağı’na ait Satış Gücü Yönetimi Servis
bedeli ve AVEA’nın data paketinden oluşan Kampanyanın aylık sabit ücreti olduğunu, bu ücret dışında
Kurumsal Çözüm Ortağı’na servis, mobil uygulama ve satış sonrası destek hizmeti için ek bir ücret
ödemeyeceğim(iz)i ve bu tutarlardan ayrı olarak, hattın kullanımı ve tarife nedeniyle tahakkuk edecek
kullanım bedellerinin bu tutara dahil olmadığını bildiğimi(zi);
7. İşbu Taahhütname’nin eksik ve / veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit edilmesi
halinde Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi(zi) / Kampanya’dan çıkartılacağımı(zı) bildiğimi(zi);
8. Kampanya’ya dahil olabilmek için Satış Gücü Yönetimi Servisi ve data paketinden oluşan Satış Gücü
Yönetimi Servisi’ni satın alacağımı(zı);
9. EK-3’de belirtmiş olduğumuz GSM numaralarımızın her birine işbu Taahütname kapsamındaki Satış Gücü
Yönetimi Servisi’nin tanımlanacağını, Satış Gücü Yönetimi Servisi’nin tanımlanmasına ilişkin detayların işbu
Taahhütname’in EK-1’inde yer aldığını ve söz konusu Kampanya’nın aylık sabit ücretinin (Satış Gücü
Yönetimi Servis Bedeli + data paketi bedeli) belirtmiş olduğumuz hatların GSM Telefon Hizmet
faturalarına, Kampanya’nın tanımlanmasını takip eden fatura döneminden itibaren her ay (her fatura
dönemi) yansıtılacağını,
10. Kimlik ve iletişim bilgilerimizi taşıyan özel bilgileri veya Satış Gücü Yönetimi Servisi’nin teşhisine
yarayan elektronik kimlik bilgilerini yeniden oluşturmayacağımı(zı), değiştirmeyeceğimi(zi),
kopyalayarak çoğaltmayacağımı(zı) veya herhangi bir amaçla dağıtmayacağımı(zı), mobil uygulama
üzerinde modifikasyon yapmayacağımı(zı),
11. Satış Gücü Yönetimi Servisi’ne ait tüm servis/mobil uygulama/altyapı garantilerinin hizmet sağlayıcı firma olan
Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından verildiğini ve bu konuyla ilgili muhatabımı(zı)n öncelikle üretici firma
Kurumsal Çözüm Ortağı olduğunu bildiğimi(zi);
12. Satış Gücü Yönetimi Servisi’ni sadece Android işletim sistemine sahip cihazlar (akıllı telefon, tablet) ile
kullanabileceğimi(zi), aksi durumun, işbu Taahhütname’ye aykırılık teşkil edeceğini, böyle bir durumda
üçüncü kişi veya kurumların fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlal edilmesi sebebiyle doğacak tüm
sorumlulukların tarafım(ız)a ait olacağını,
13. Kampanya kapsamında satın alacağımız Satış Gücü Yönetimi Servisi kapsamında kullanılan “Mobil
Uygulama” ile ilgili olarak her türlü sorumluluğun öncelikle Kurumsal Çözüm Ortağı’na ait olduğunu,
14. Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından Satış Gücü Yönetimi Servisi bedelinde artış uygulanabileceğini, AVEA
tarafından sağlanan data bedelinin ise hat adedinden bağımsız olarak yararlandığımız pakete göre AVEA
tarafından belirlenen bedelde olacağını bildiğimizi, data bedelindeki değişikliklerin AVEA’nın internet
sitesinde yer alacağını bildiğimizi,
15. Kampanya AVEA’nın GPRS dolaşım sözleşmesi olan ve ulusal ve/veya uluslararası hukuksal bir kısıtlama
nedeniyle Satış Gücü Yönetimi servisinin kullanımının ve Avea tarafından data sağlanmasının
yasaklanmadığı ülkelerde kullanılabileceğini,
16. Kampanyadan ancak faturalı hatlar için AVEA ile imzalamış olduğum(uz) abonelik sözleşmesi hükümleri
dâhilinde ve söz konusu sözleşme devam ettiği sürece yararlanabileceğimi(zi); bu hizmetin faturasız
hatlarda kullanılamayacağını,
17. Kampanya’dan işbu madde kapsamında Türkiye sınırları dışında faydalanabileceğimizi, fakat işbu
Taahhütname’de belirtilen teknik destek ve servis hizmetlerinin yurtdışında geçerli olmayacağını ve
kampanya dahilinde verilen data paketlerindeki datanın Türkiye sınırları dışında geçerli olmadığını,
yurtdışı kullanımlarının müşterinin mevcut tarifesindeki data fiyatlandırması veya yurtdışı data paketi
ücretlendirmesi üzerinden ücretlendirileceğini,
2
003840
18. İşbu Kampanya Taahhütnamesi konusu Kampanya kapsamında faydalandığımız Satış Gücü Yönetimi
Servisi’nin Kurumsal Çözüm Ortağı’nın garantisi altında olduğunu, sayılanlarla sınırlı olmaksızın; Satış Gücü
Yönetimi Servisi ile ilgili her türlü sorun, garanti, bakım, teknik arızalar vs. hususlarının öncelikle Kurumsal
Çözüm Ortağı’nın sorumluluğunda bulunduğunu,
19. Kampanya kapsamında yararlandığımız Kampanya kapsamında kullanılan Satış Gücü Yönetimi Servisinin, sim
kartın sinyal almasının mümkün olmadığı yerlerde ilgili sistemlerinin çalışmayabileceğinden dolayı, AVEA’nın
bu yerlerde herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
20. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında faydalandığımız Satış Gücü Yönetimi Servisi ve mobil
uygulama sağlanması, arızanın giderilmesi, yerinde hizmetin verilmesi vb. konularla ilgili her türlü sorumluluğun
Kurumsal Çözüm Ortağı ile yapacağımız sözleşme ile tarafımız ve Kurumsal Çözüm Ortağı arasında
paylaşılacağını ve bu hususta AVEA’dan herhangi bir talebim(iz) olmayacağını,
21. İşbu Taahhütname konusu Kampanya kapsamında faydalandığımız Satış Gücü Yönetimi Servisi
kurulumu kapsamında, sistem içerisinde yer alacak verilerimizin kurumumuza özel ve güvenli sistem
içerisine dahil edilmesi için, Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından paylaşılacak ve nasıl doldurulması
gerektiği excel formatındaki dosyanın tarif edildiği ve istendiği şekilde doldurulması sorumluluğunun
tarafımıza ait olduğunu, AVEA’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını,
22. Tarafımızca eksiksiz ve tarif edildiği şekilde doldurulduğu, sisteme atılması için uygun olduğu Kurumsal Çözüm
Ortağı tarafından teyit edilen excel formatındaki dosyayı paylaşmamız üzerinden en fazla 7 (yedi) gün içerisinde
sistemin tarafımızca kullanılabilir olacağını bildiğimizi,
23. Sistemin kullanılabilir olduğu bilgisinin gelmesiyle birlikte, Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından Andorid işletim
sistemine sahip cihazlarımıza yüklenmek üzere Satış Gücü Yönetimi Servisindeki mobil uygulamasının
kurulum dosyasının mail adres(ler)imize gönderileceğini bildiğimizi ve kurulum sorumluluğunun tarafımıza ait
olduğunu bildiğimizi,
24. 1 (bir) günlük eğitim için Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından randevu talep edileceğini bildiğimi(zi) ve bu talebe
cevap verme sorumluluğunun tarafımıza ait olduğunu bildiğimizi,
25. Kampanya kapsamında sunulan Kampanya paketleri aktivasyonlarının Taahhütname’yi imzaladığımız tarihten
itibaren başlayacağını ve faturalandırma tarihinin de aynı tarih itibariyle başlayacağını bildiğimizi, excel
formatındaki dosyanın eksiksiz bir şekilde doldurulması ve iletilmesi konusunda tarafımızca geç kalınması
nedeniyle aktivasyon ve faturalandırma başlangıç tarihinde herhangi bir değişiklik yapılamayacağını bildiğimizi,
26. Kampanya, Satış Gücü Yönetimi Servisi ve/veya Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulaması ile ilgili
herhangi bir kanun, yönetmelik, anlaşma, mahkeme kararı veya bunlarda yapılan değişiklik veya
AVEA’nın kusur veya ihmali dışında gerçekleşen her türlü teknik ya da hukuki imkânsızlık sonucu
AVEA’nın Satış Gücü Yönetimi Servisi hizmetini sürdürememesi halinde, AVEA’nın, hizmeti tek taraflı
olarak durdurma hak ve yetkisine sahip olduğunu,
27. Kampanya aboneliğimizi iptal etmek için Avea Kurumsal Bayilerine başvurarak iptal talebimizi
bildirmemiz gerektiğini bildiğimizi,
28. Kampanya’dan yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin tarafımıza ait ve doğru olduğunu,
29. İşbu Taahhütname’de belirtilen adresin, tarafımıza yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu,
adres değişikliğini AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’ye yazılı olarak bildirmedikçe, tarafımıza yapılacak her türlü
tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını,
30. İşbu Taahhütname’yi imzalamamızın Kampanya’ya başvuru niteliğinde olduğunu, şirketim(iz)in AVEA
veya Kurumsal Çözüm Ortağı’nın kredi kontrol süreçlerinden olumlu şekilde geçememesi halinde işbu
Kampanya’dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
3
003840
31. Şirketim(iz)in marka, logo ve ilgili görsellerinin Satış Gücü Yönetimi Servisi sağlayan firma ve AVEA’nın
internet
sitesinde
referans
gösterilmek
amacıyla
kullanılmasına/yayınlanmasına
izin
verdiğim(iz)i/muvafakat ettiğim(iz)i, bu hususta herhangi bir talep ve/veya iddiada bulunmayacağım(ız)ı,
32. İşbu Taahhütname kapsamında tarafım(ız)a Satış Gücü Yönetimi Servisi ve mobil uygulama sağlayan
firmanın AVEA tarafından herhangi bir sebep göstermeksizin değiştirilebileceğini bildiğim(iz)i,
33. İşbu Taahhütname’nin bir nüsha olarak düzenlenmiş olduğunu, Taahhütname ile birlikte EK 1’in de imzalanmış
olduğunu ve bir suretinin tarafım(ız)a verildiğini,
34. AVEA’nın, Kampanya’nın tüm mali, uygulama, süre ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak duyurmak
kaydıyla değiştirebileceğini bildiğimizi ve kabul ettiğimi(zi);
Yukarıda, EK-1’de, EK-2’de ve EK-3’de yazılı hususların tümünü okuduğumu(zu), anladığımı(zı),
Kampanya’dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi(zi) bildiğimi(zi) ve tüm bunları kabul
ettiğimi(zi), işbu Taahütname’nin imzalı bir nüshasını elden teslim aldığımı(zı)
kabul, beyan ve taahhüt ederiz/ederim.
İşbu Taahhütname tarafım(ız)ca .../.../..... tarihinde tek nüsha olarak imzalanmıştır.
Kurumsal aboneler
Unvan
Yetkili kişiye ait
İsim - Soy isim
T.C. Kimlik No
Tarih
İmza
GSM No
:
:
:
:
:
:
:
:
EKLER
EK-1: KAMPANYA ŞARTLARI
EK-2: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ PAKETLERİ
EK-3: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KULLANACAK FİRMAYA AİT GSM NUMARALARI VE E-MAIL
ADRESLERİ
EK-4: İMZA SİRKÜLERİ
4
003840
EK-1: KAMPANYA ŞARTLARI:

AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 6 (altı) ay geçen ve 3 (üç) aydır faturalarını düzenli
olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içinde ödeyen veya son 3 (üç) aydır AVEA
fatura ödemelerini otomatik ödeme talimatı ile son ödeme tarihinde ödeyen AVEA kurumsal faturalı hat sahibi
kurumsal tarifelerdeki abonelere Kampanya’dan iptal etmediği sürece faydalanacaklarını aylık fatura dönemi
sonunda AVEA tarafından gönderilecek olan hizmet faturalarında ayrı bir kalem olarak gösterilerek
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında tahsil edilecektir.

Kampanya’dan yararlandığımız süre boyunca data paketi ve Satış Gücü Yönetimi Servisini içeren paketlerin
fiyatı mevcut AVEA internet/data abonesi olmamız veya yeni data hattı aktivasyonu yaparak 1GB veya 4GB
mobil data paketlerini seçmemize bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Satış Gücü Yönetimi Servisi
kapsamında sunulan tüm paket seçeneklerine ilişkin fiyatlar işbu Taahhütname’nin EK-2’sinde yer almaktadır.

Kampanya dahilinde mevcut AVEA internet/data abonelerine/müşterilerine Satış Gücü Yönetimi
Servisinin tüketeceği data kapsamında kampanyaya dahil olduğu süre boyunca AveaSFA Limitsiz Data
Paketi sunulacaktır ve sadece Satış Gücü Yönetimi Servisinin kullanacağı/tüketeceği data kapsamında
limitsiz kullanım sağlamaktadır. Satış Gücü Yönetimi Servisinin kullanacağı/tüketeceği data harici data
kullanımı, Abonenin/müşterinin mevcut internet tarifesinden/paketinden düşecektir. Paket üyeliği iptal
edilmediği sürece her ay otomatik olarak yenilecektir.

Kampanyayı, tablet cihazlarında yeni data hattı aktivasyonu yaparak/numara taşıyarak kullanmak isteyen
müşterilere ise tercihe göre 1GB veya 4GB mobil data sunulacaktır. 1GB paketi tercih eden müşterilere 1GB’ı
aşan, 4GB paketi tercih eden müşterilere ise 4GB’ı aşan kullanımlarda MB başına KDV ve ÖİV dahil 0,05TL
ücret yansıtılacaktır.

Kampanya Taahhütnamesinin imzalanmasını takiben 2 iş günü içerisinde Kurumsal Çözüm Ortağı Müşteri’yle
iletişime geçer ve Satış Gücü Yönetimi sistemine tanımlanacak sabit bilgilerin örnek excel formatındaki
dosyası paylaşılır, bu bilgilerin ne şekilde doldurulması gerektiği tarif edilir.

Abone excel formatındaki dosyasını belirtilen şekilde doldurup, Kurumsal Çözüm Ortağı ile paylaştıktan
sonra, excel formatındaki dosyası Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından kontrol edilir; sorun varsa, Abonenin
dosyayı gönderiminden en fazla bir (1) gün sonra Aboneye bildirilir ve düzeltilmesi beklenir.

Abone dosyasının istenilen formatta iletilmesini takiben, Müşteri verileri en fazla yedi (7) gün içinde sisteme
atılır ve sistemin ve Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulamasının çalışırlığı Kurumsal Çözüm Ortağı
tarafından test edilir; sistem ve Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulamasının sorunsuz çalıştığı
Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından garanti edilir.

Abonenin, sistemde kendisi adına açılan ve verilerinin yer aldığı sisteme girmesi sağlanır ve kullanıcı bilgileri
Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından paylaşılır.

Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından çözümü kullanacak Abonelerin işbu taahhütnamenin EK-3’ünde yer alan
e-mail adreslerine, Andorid işletim sistemine sahip cihazlarına yüklemek üzere Satış Gücü Yönetimi mobil
uygulamasının kurulum dosyası gönderilecektir. Aboneler, Satış Gücü Yönetimi Servisi mobil uygulamasını
Android işletim sistemine sahip cihazlarına kurulumunu sağlayacaktır

Aboneden saha ekibinin ve merkez ofis kullanıcılarının eğitimi için tarih, saat ve konum planlaması konusunda
bilgi istenir; bildirilen tarih, saat ve konumda, Kurumsal Çözüm Ortağı tarafından bir (1) günlük gerekli eğitim
verilir. Talep doğrultusunda bu eğitim süresi iki (2) günü aşmamak kaydıyla uzatılabilir.

Hatların teslim alınması Abonenin sorumluluğundadır. Taahhütname’nin imzalanmasını takiben servis ve
hatlar aktif hale gelecek ve faturalandırma başlayacaktır.
5
003840

Kampanya süresince AVEA kaynaklı olmayan sorunlarda, sorunun AVEA’dan kaynaklanmadığının
anlaşılmasını takiben, Satış Gücü Yönetimi Servisinde herhangi bir sorun oluşması, Müşteri’lerin kısmen ya
da tamamen uygulamadan vaadedilen faydayı elde edememesi halinde bu durum Kurumsal Çözüm Ortağı’na
iletilecektir. Durumun bildirilmesinden itibaren, Kurumsal Çözüm Ortağı Müşteri ile derhal iletişime geçerek,
çözümün 48 saat içerisinde gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.

Kurumsal Çözüm Ortağı, Aboneye/Müşteriye garanti belgesi verecektir. Aboneye/Müşteriye garanti kapsamı
dışında kalan teknik destek için görevli personel gönderilmesi durumunda Abone/Müşteri İstanbul şehri
dışında ise ilgili personel/personellerin masrafları Aboneye/Müşteriye aittir.

Aboneden/Müşteriden kendi sistemlerine entegrasyon ve diğer ekstra talepler gelmesi durumunda, Kurumsal
Çözüm Ortağı ile Abone/Müşteri ayrıca mutabakat yapıp, projelendirecektir.
EK-2: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ PAKETLERİ
Taahhütsüz Satış Gücü Yönetimi Servisi Kampanya Ücretlendirmesi (KDV, ÖİV Dahil TL)
Satış Gücü
Aylık Toplam
Seçilen
İnternet Paketi Hat Sayısı Yönetimi Servis Data Bedeli
Bedel
Paket
Bedeli
Mevcut
AveaSFA Limitsiz
Avea
Data Paketi
Abonesi
Yeni
Abone
1 - 50
51 - 100
35
24
59
1 - 50
AveaSFA 1GB Data
51 - 100
Paketi
100 +
35
29
64
1 - 50
AveaSFA 4GB Data
51 - 100
Paketi
100 +
35
39
74
100 +
EK-3: SATIŞ GÜCÜ YÖNETİMİ SERVİSİ KULLANACAK FİRMAYA AİT GSM NUMARALARI VE EMAIL ADRESLERİ;
GSM Numarası
E-Mail Adresi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
003840
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
7
003840
47
48
49
50
Toplam Hat Sayısı
8
003840
Download

Taahhütsüz Satış Gücü Yönetimi Servisi Taahhütnamesi