AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM AVANTAJ
KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri’nin (“AVEA”) “ Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’ndan” (“Tarife”)
ve tercih etmem(iz) halinde “TürkTelekom Avantaj Kampanyası’ndan” işbu Taahhütname’de
(“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
Buna göre;
1. Kurumum(uz)/Şirketim(iz) adına AVEA’ya taşınması için talepte bulunmuş
olduğum(uz) ve taşınması gerçekleştirilmiş ve/veya AVEA’dan yeni hat alarak adım(ız)a
abonelik tesis edilen ve işbu Taahhütname’nin (1) No’lu ekinde GSM numarası belirtilen
faturalı hattın/hatların Tarife’ye kaydedilmesini istediğim(iz)i ve söz konusu Tarife’nin
yalnızca kurumsal faturalı hatlar için geçerli olduğunu bildiğim(iz)i;
2. Hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı ayrıntıları işbu Taahhütname’nin (2) No’lu ekinde belirtilen belirtilen
Tarife şartları ve bu tarifeye ilişkin ücret ve koşullar kapsamında kullanacağım(ız)ı ve işbu
Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini;
3. Kampanyaya dahil olabilmek için Türk Telekom’un işyerlerine yönelik taahhüt
kampanyalarının birisinden yararlanmamız gerektiğini bildiğimizi,
4. Tarife’ye ve Tarife kapsamında sunulan Ses, SMS ve Data paketlerine ilişkin seçim imkanlarımızın
işbu Taahhütname’nin (2) No’lu ekinde yer alan tabloda belirtildiğini ve söz konusu tabloyu
incelediğim(iz)i ve anladığım(ız)ı,
5. AVEA’nın kanun, sair mevzuat ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan hakları saklı
kalmak kaydıyla, Tarife kapsamında kullandığım(ız) hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın, FCT ya
da benzer cihazlarda kullanımının kötü niyetli kullanım olarak kabul edileceğini, bu
nedenle FCT ya da benzer cihazlarda kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi
halinde, hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye kapatılabileceğini ve/veya tarifemizin
değiştirilebileceğini ve/veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini ve bu sayılan
durum(lar)da AVEA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı;
6. Yukarıda belirtilenlerin yanısıra Tarife’ye kaydedilen hattım(ız)ın/ hatlarım(ız)ın FCT ya da
benzer cihazlarla kullanılması halinde, kurumum(uz)/şirketim(iz) adına tahakkuk edecek bir sonraki
faturaya FCT ya da benzer cihazlarda kullanılanhattım(ız)a/hatlarım(ız) için hat başına 500,00TL’nin (BeşyüzTürkLirası) ceza tutarı olarak ayrıca yansıtılacağını ve söz konusu tutarı AVEA’ya
ödeyeceğim(iz)i;
7. AVEA’nın, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu TürkTelekom Avantaj Kampanyası’nın
tüm mali ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak duyurmak suretiyle değiştirebileceğini
bildiğim(iz)i ve bu hususu kabul ettiğim(iz)i,
8. Yukarıda belirtilen Avantajlı Kurumsal Menü kurgusuna ek olarak aşağıda belirtilen hususlar
dahilinde TürkTelekom Avantaj Kampanyası’ndan yararlanabileceğim(iz)i,
9. Şirketim(iz) adına kayıtlı hatlarım(ız)ı numara taşıma yolu ile AVEA’ya taşınmam(ız)
ve/veya AVEA’dan yeni hat alarak adım(ız)a abonelik tesis etmemiz ve söz konusu
hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname konusu Tarife’ye kaydettirmem(iz) ve TürkTelekom
Avantaj Kampanyası’ndan yararlanmayı tercih etmiş olmamız halinde ise işbu
Taahhütname’nin (3) No’lu ekinde yer alan Kampanya şartları ve avantajları dahilinde
Kampanya’dan yararlanabileceğim(iz)i ve Avantajlı Kurumsal Menü tarifesi dışındaki
herhangi bir tarife ile işbu Kampanya’dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
10. Yararlanmayı tercih etmem(iz) halinde, işbu Taahhütname’nin (3) No’lu ekinde yer alan
seçtiğimiz Kampanya koşullarına ilişkin ekin imzalanmasını müteakiben, seçtiğim(iz) Kampanya’ya
kayıtlı olan/olacak hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname’de yer alan koşullara uygun olarak seçmiş
olduğum(uz) taahhüt süresi boyunca açık tutmayı taahhüt ettiğim(iz)i,
11. Yararlanmayı tercih etmem(iz) halinde işbu Taahhütname’nin imzalanmasını
müteakiben, Kampanya/lar’a kayıt olacak hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı kullanıma açıldığı
tarihten itibaren (aktive edildiği tarihten itibaren) taahhüt sürem(iz) boyunca faturalı
sistem kapsamında açık tutacağım(ız)ı, söz konusu hatlardan herhangi birinin
Taahhütname imza tarihinden itibaren taahhüt sürem(iz) içerisinde haberleşmeye
kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi,
faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamındaki daha
düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi, Menü paketinin iptal edilmesi, Avantajlı
Kurumsal Menü Kurgusu dışındaki bir tarifeye geçilmesi veya AVEA tarafından Abonelik
Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi
bir sebeple yukarıdaki taahhütlerim(iz)i yerine getirmemem(iz)durumunda Kampanya ile
tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma
bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar
sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname
kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık ücretlerin
toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın AVEA tarafından faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
12. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’na dahil olduktan sonra menü kapsamında kullandığım(ız)
paketlerini değiştirebileceğim(iz)i, iptal ettirebileceğim(iz)i ve tekrar yeni paket satın
alabileceğim(iz)i; bu durumda Menü paketine ilişkin aylık sabit ücret ve dakika paket ücretlerinin
aktivasyon esnasında fatura kesim gününe göre ücretlendirileceğini bildiğimi(zi) (Örneğin Avantajlı
Kurumsal Menü abonesi olmam(ız) ve ayın 10. gününde aktivasyon yapmam(ız) durumunda,
fatura kesimi ayın 30'da ise Menü paketi aylık sabit ücretinin ve satın aldığım(ız) dakika paket
ücretinin 20 günlük tutarının fatura edileceğini), Avantajlı Kurumsal Menü aboneliğim(iz)in
deaktivasyonunda ise Menü paketi aylık sabit ücreti ve varsa satın aldığım(ız) dakika paket ücretinin
tamamının fatura edileceğini; SMS ve data paketlerinin ise hem aktivasyon hem de deaktivasyonda
fatura kesim dönemine göre günlük olarak ücretlendirileceğini bildiğimi(zi) (Örneğin Avantajlı
Kurumsal Menü abonesi olmamız ve ayın 10. gününde SMS/Data paketi almam(ız) durumunda,
fatura kesimi ayın 30'da ise, SMS/Data paket ücretinin 20 günlük tutarının fatura edileceğini)
13. Tarife ve/Kampanya’dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin
Şirketim(iz)e ait ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname’nin, işbu Taahhütname ekinde
sunmuş olduğumuz Şirketim(iz) imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış
olduğunu;
14. İşbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından Şirketim(iz)e verilen her türlü bilgi ve teknik
veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik
detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümünün ticari sır ve gizli bilgi olduğunu, bunları,
kopyalamayacağım(ız)ı ve başkalarının kullanımına vermeyeceğim(iz)i, çalışanlarımıza işin doğru bir
şekilde yürümesi için gerekli olduğu kadarı ile açıklayacağım(ız)ı ve kendi faaliyetim(iz) ile ilgili iş ve
faaliyetlerim(iz) dışında kullanmayacağım(ız)ı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen
her türlü önlemi alacağım(ız)ı, bu gizlilik yükümüm(üz)ün Taahhütname süresince ve Taahhütname
süresinin sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın süreceğini,
15. AVEA tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca
Tarifelere kayıtlı hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı, ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da
haberleşme maksadı dışında kullanmam(ız) halinde, tarafımıza SMS veya arama yoluyla
bilgi verilerek, bu bildirimin ardından ilgili hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye
kapatılabileceğini, ara ödeme talep edilebileceğini, tarifemizin değiştirilebileceğini veya
abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini, tüm bu hallerde AVEA’dan herhangi bir
talepte bulunmayacağım(ız)ı;
16. İşbu Taahhütname’nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından tespit
edilmesi halinde Tarife’ye/Kampanya’ya dahil edilmeyeceğim(iz)i/, Kampanya’dan/Tarife’den
çıkartılacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
17. İşbu Taahhütname’nin imzasından doğacak Damga Vergisi’nin AVEA tarafından
karşılanacağını bildiğim(iz)i,
17 (Onyedi) madde ve 5 (beş) ekten oluşan işbu Taahhütname’nin eklerinin Taahhütname’nin
ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taahhütname’nin 1 (bir) nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname
ile birlikte eklerinin de (EK 4, Kampanyadan yararlanılması halinde imzalanacaktır.) imzalanmış
olduğunu ve orijinal nüshanın AVEA’da kalacağını ve onaylı bir suretinin tarafım(ız)a verileceğini
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
EKLER:
EK 1: Tarife’ye kaydedilecek numaralara ilişkin liste.
EK 2: “Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu” ilişkin koşullar
EK 3: TürkTelekom Avantaj Kampanyası’na İlişkin Koşullar
EK 4: “TürkTelekom Avantaj Kampanyası”ndan Yararlanılması Halinde Kampanya’ya Dahil
Edilecek Hatlara İlişkin Liste.
EK 5: İmza sirküleri ve Kimlik Fotokopisi. (imzalayan kişi vekaletname kapsamında imzalıyor ise
ayrıca vekaletname sureti)
KURUM Yetkili/Yetkililer’inin Bilgileri
Adı-Soyadı
:
Unvan
:
İrtibat Numarası
:
Tarih
:
İmza
:
EK 1: Tarife’ye kaydedilecek numaralara ilişkin liste
DAKİKA PAKETLERİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Numara
300
dk
600
dk
1200
dk
2400
dk
3600
dk
DAKİKA
PAKETLERİ
DATA PAKETLERİ
SMS PAKETLERİ
5000
dk
50
SMS
100
SMS
250
SMS
500
SMS
1000
SMS
250 MB
1 GB
4 GB
1 GB
4 GB
limitinde limitinde Limitsiz
duran
duran
DAKİKA PAKETLERİ
Sıra No
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Numara
300
dk
600
dk
1200
dk
2400
dk
3600
dk
SMS PAKETLERİ
5000
dk
50
SMS
100
SMS
250
SMS
500
SMS
DAKİKA
PAKETLERİ
DATA PAKETLERİ
1000
SMS
250 MB
1 GB
4 GB
1 GB
4 GB
limitinde limitinde Limitsiz
duran
duran
EK 2- Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu Koşulları







Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında Menü Paketi’ne kayıt olan tüm
abonelerimize KDV ve ÖİV dahil aylık 16,00-TL sabit ücret karşılığında limitsiz şirketiçi
görüşme sunulacaktır.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında bulunan tüm aboneler; başvuru koşulu
olmaksızın “Avea’lı Şirketlerle Sınırsız Konuşma” Kampanyası’ndan faydalanılabilecektir.
Anılan Kampanya***(değişiklik yapma hakkı AVEA’da saklı kalmak kaydıyla) 31 Aralık
2014’e kadar geçerli olacaktır.
(***Kampanya kapsamında belirlenen tarifelerin aboneleri, yurt içindeyken birbirleriyle
sınırsız konuşabilirler. Kampanya kapsamındaki Bizim Ekip Kısıtlı gibi şirket içi yönleri
dışındaki yönlere arama yapmaya kısıtlanmış tarife aboneleri, bu Kampanya kapsamındaki
dakikalar ile aranabilirler, ancak arama yapamazlar. Kampanya kapsamındaki dakikalar,
telekonferans için kullanılamaz. Aboneler, yurt dışında dolaşım halindeyken bu dakikaları
kullanamazlar. Yurt dışında yapılan görüşmeler, standart uluslararası dolaşım tarifeleri
üzerinden ücretlendirilir. Detaylara avea.com.tr üzerinden ulaşılabilinir. Kampanya
20.07.2012-31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir. “AVEA” kampanya koşullarını
değiştirme hakkını saklı tutar.)
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında Kurumsal Menü 1.200 dk, Menü 2.400dk,
Menü 3.600 dk ve Menü 5.000 dk paketlerinde bulunan abonelerin başvuru koşulu
olmaksızın “Kurumsal Menü Avea’lılarla Sınırsız Konuşma” Kampanyası’ndan
faydalanılabilecektir. Anılan Kampanya***(değişiklik yapma hakkı AVEA’da saklı kalmak
kaydıyla) 31 Aralık 2014’e kadar geçerli olacaktır.
(***Kampanya kapsamında belirlenen tarifelerin ve dakika paketlerinin aboneleri, yurt
içindeyken yurtiçinde bulunan tüm Avea aboneleri ile sınırsız konuşabilirler. Kampanya
kapsamındaki dakikalar, telekonferans için kullanılamaz. Aboneler, yurt dışında dolaşım
halindeyken bu dakikaları kullanamazlar. Yurtdışında yapılan görüşmeler, standart
uluslararası dolaşım tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Detaylara avea.com.tr üzerinden
ulaşılabilinir. Kampanya 10.05.2013-31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir. AVEA
kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.)
Avantajlı Kurumsal Menü aboneleri; kurgu kapsamında sunulan dakika, SMS paketlerini
satın almadıkları durumda, yurtiçi her yöne konuşma 46,25 Kr/dk, yurtiçi her yöne SMS
33,25 Kr/SMS ücretlendirilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü aboneleri; kurgu kapsamında sunulan data paketlerini satın
almadıkları durumunda; yurtiçi data kullanımı aşağıdaki gibi ücretlendirilecektir.
o 0-1 MB arası 4 TL
o 1-10 MB arası 15 TL
o 10-50 MB arası 15 TL ve 10 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 1 TL,
o 50 MB üzeri kullanımlarda 55 TL ve 50 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 0,5 TL
Yurt içinde Avea hatlardan yapılan 550 Avea Müşteri Hizmetleri aramaları, 1. dakikada
sonlanması halinde 46,25 kuruş, 1 dakikadan fazla sürmesi halinde görüşme başına 60 kuruş
olarak ücretlendirilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü’de bulunan kurumsal müşterilerimiz her bir paketten ayda en
fazla 1 (bir) tane satın alabilecektir.





Paket kapsamında sunulan dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları sadece yurt içi
kullanımlarda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar ve SMS'ler, KKTC ve yurt dışı
kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri ve SMS
gönderimleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları, SMS gönderimlerini ve
görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Paket aşımı durumunda yapılan aramalar ve SMS
gönderimleri, her abonenin kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Paket kapsamında
sunulan ücretsiz veri kullanımı, yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden
gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan
ücretsiz dakikalar, SMS’ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir.
Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife
kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını
kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları
devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu; yeni aktivasyon ve NT ile tarifeye dâhil olan kurumsal
aboneler ile mevcutta kurumsal abonesi olan ya da bireysel abonelikten kurumsal aboneliğe
geçiş yapan müşterilerimize açık olacaktır.
Avantajlı Kurumsal Menü’de olan kurumsal müşterilerimiz sadece aşağıda belirtilen Dakika,
SMS ve Data paketlerini satın alabileceklerdir. Avea tarafından kurumsal/bireysel
müşterilerimize sunulan diğer SMS, Dakika ve Data paketlerinden yararlanamayacaktır.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’nda bulunan kurumsal hat kullanıcıları Dakika, SMS ve
Data paketlerini, tarifeye kayıtlı olmaları ve aşağıda yer alan paket ücretlerine dahil olan
tarifeye ilişkin sabit ücreti (KDV ve ÖİV dahil 16 TL) ödemeleri koşulu ile satın
alabilecek/satın aldıkları paketlerini değiştirebileceklerdir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Heryöne Dakika Paketleri (Menü Paketi
aylık paket ücreti +her yöne dakika paket ücreti)
Dakika Paketleri
Dakika
Paket Ücreti

600 dk
1200 dk
2400 dk
3600 dk
5000 dk
29 TL
39 TL
49 TL
59 TL
69 TL
89 TL
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan SMS Paketleri
SMS Paketleri
SMS
Paket Ücreti

300 dk
50 SMS 100 SMS
5 TL
6 TL
250 SMS 500 SMS
9 TL
14 TL
1000 SMS
19 TL
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Data Paketleri
Data Paketleri
Data
Paket Ücreti
250 MB* 1 GB* 4 GB*
9 TL
15 TL
25 TL
1 GB Limitinde
Duran
18 TL
4 GB Limitinde
Duran
Limitsiz İnternet
Paketi**
28 TL
49 TL
* Paket kapsamı kullanım hakkının tüketilmesi durumda paket aşımı 0,00492KR/KB dir.
** Limitsiz İnternet Paketi, 12GB adil kullanım kotası dolduğunda bağlantı hızı 96kpbs’ye
düşer.
EK 3: TürkTelekom Avantaj Kampanyası Koşulları


Şirketimizin Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’ndan asgari 24 ay yararlanmayı taahhüt eden
ve belirtilen tarifeye numara taşıma veya yeni hat alımı ile geçiş yapmış aboneler, tarifeye kayıt
yaptırdıkları tüm faturalı Kurumsal hatları için AVEA tarafından sunulan TürkTelekom Avantaj
Kampanyası’ndan faydalanabileceklerdir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu'na numaralarını taşıyarak veya yeni hat alımı ile abone olan,
TürkTelekom Avantaj Kampanyasından faydalanmak için başvuruda bulunan ve 24 ay boyunca
bu tarifeden yararlanmayı taahhüt eden abonelere, tarifeye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren;
Menü paketi, SMS paketi, Dakika Paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü üzerinden,
24 ay (taahhüt süresi kadar) geçerli olmak üzere, kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, % 50 indirim
verilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Heryöne Dakika Paketleri, indirimli
fiyatlar:
Dakika Paketleri
Dakika
24 ay taahhütle
%50 indirimli ücret
300 dk
600 dk
14.5 TL
1200 dk
19.5 TL
2400 dk
3600 dk
5000 dk
29.5 YL
34.5 TL
44.5 TL
24.5
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan SMS Paketleri, indirimli fiyatlar:
SMS Paketleri
SMS
24 ay taahhütle
%50 indirimli ücret
50 SMS
100 SMS
2.5 TL
250 SMS
3 TL
500 SMS
4.5 TL
7 TL
1000 SMS
9.5 TL
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Data Paketleri, indirimli fiyatlar:
Data Paketleri
Data
24 ay taahhütle
%50 indirimli ücret




250 MB*
1 GB*
4.5 TL
7.5 TL
4 GB*
12.5 TL
1 GB Limitinde
Duran
9 TL
4 GB Limitinde
Duran
14 TL
Limitsiz İnternet
Paketi**
24.5 TL
Kampanya kapsamında olan daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda, hattın
taahhüdü ve indirimi devam edecektir. Cayma bedeli yansıtılmasını gerektiren taahhüdü bozan
haller söz konusu olduğunda, cayma bedeli hesaplanarak ilgili dönem faturasına cayma bedeli
olarak yansıtılacaktır.
Bu kampanyadan faydalanan hatlar, hat bazlı indirim içeriği olan başka bir kampanyadan
faydalanamaz.
Kampanya 26.09.2014-31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir. “AVEA” kampanya koşullarını
değiştirme hakkını saklı tutar.)
Kampanyaya katılımı müteakiben, Kampanyaya kayıt olan ve Avantajlı Kurumsal Menü
Kurgusundan yararlanmış hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren
taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi
bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal
Menü kapsamındaki daha düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi veya Menü
Paketinin kapatılması, tarifesinin Avantajlı Kurumsal Menü dışındaki herhangi bir tarife ile
değiştirilmesi veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca
haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda Abone kampanya ile kendisine sağlanan haklardan
yararlanamayacak, seçmiş olduğu pakete ilişkin cayma bedeli; işbu Taahhütname’de yer alan
hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt
Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk
etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan
AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır Taahhütname kapsamında abone bu tutarı
ödemekle yükümlüdür.
EK 4: TürkTelekom Avantaj Kampanyası’ndan Yararlanılması Halinde Kampanya’ya
Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste
Numara Taşıma/Yeni
Aktivasyon
Mevcut
Müşteri
Numara Taşıma/Yeni
Aktivasyon
Numara
Taşıma/Yeni Aktivasyon
Mevcut Müşteri
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hat Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hat
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hat
Mevcut Müşteri
12 Ay Taahhüt 12 Ay Taahhüt
24 Ay Taahhüt12
12 Ay Taahhüt24
24 Ay Taahhüt 12
24Ay
AyTaahhüt
Taahhüt
12Ay
AyTaahhüt
Taahhüt
24Ay
AyTaahhüt
Taahhüt
24 Ay
Numara Taşıma/Yeni Aktivasyon
12 Ay Taahhüt
Sıra No
Hat 24 Ay Taahhüt
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Mevcut Müşteri
Numara Taşıma/Yeni Aktivasyon
12 Ay Taahhüt
24
12 Ay Taahhüt
24 Ay Taahhüt
Mevcut Müşteri
12 Ay Taahhüt
24 Ay Taah
Download

AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve TÜRKTELEKOM