AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve AVANTAJLI FATURAYA
MOLA KAMPANYASI ve AVANTAJLI MENÜ’YE HOŞGELDİN KAMPANYASI
TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri’nin (“AVEA”) “ Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’ndan” (“Tarife”)
ve tercih etmem(iz) halinde “Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası’ndan” veya “Avantajlı Menü’ye
Hoşgeldin Kampanyası’ndan” işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar
kapsamında yararlanacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
Buna göre;
1. Kurumum(uz)/Şirketim(iz) adına AVEA’da kayıtlı ve/veya AVEA’ya taşınması için
talepte bulunmuş olduğum(uz) ve taşınması gerçekleştirilmiş ve/veya AVEA’dan yeni hat
alarak adım(ız)a abonelik tesis edilen ve işbu Taahhütname’nin (1) No’lu ekinde GSM
numarası belirtilen faturalı hattın/hatların Tarife’ye kaydedilmesini istediğim(iz)i ve söz
konusu Tarife’nin yalnızca kurumsal faturalı hatlar için geçerli olduğunu bildiğim(iz)i;
2. Hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı ayrıntıları işbu Taahhütname’nin (2) No’lu ekinde belirtilen
belirtilen Tarife şartları ve bu tarifeye ilişkin ücret ve koşullar kapsamında
kullanacağım(ız)ı ve işbu Taahhütname’nin imza tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğini;
3. Tarife’ye ve Tarife kapsamında sunulan Ses, SMS ve Data paketlerine ilişkin seçim imkanlarımızın
işbu Taahhütname’nin (2) No’lu ekinde yer alan tabloda belirtildiğini ve söz konusu tabloyu
incelediğim(iz)i ve anladığım(ız)ı,
4. AVEA’nın kanun, sair mevzuat ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan hakları saklı kalmak
kaydıyla, Tarife kapsamında kullandığım(ız) hattım(ız)ın/hatlarım(ız)ın, FCT ya da benzer
cihazlarda kullanımının kötü niyetli kullanım olarak kabul edileceğini, bu nedenle FCT ya da
benzer cihazlarda kullanıldığının AVEA tarafından tespit edilmesi halinde, hattım(ız)ın
AVEA tarafından görüşmeye kapatılabileceğini ve/veya tarifemizin değiştirilebileceğini
ve/veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini ve bu sayılan durum(lar)da
AVEA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı;
5. Yukarıda belirtilenlerin yanısıra Tarife’ye kaydedilen hattım(ız)ın/ hatlarım(ız)ın FCT
ya da benzer cihazlarla kullanılması halinde, kurumum(uz)/şirketim(iz) adına tahakkuk
edecek
bir
sonraki
faturaya
FCT
ya
da
benzer
cihazlarda
kullanılanhattım(ız)a/hatlarım(ız) için hat başına 500,00-TL’nin (BeşyüzTürkLirası) ceza
tutarı olarak ayrıca yansıtılacağını ve söz konusu tutarı AVEA’ya ödeyeceğim(iz)i;
6. AVEA’nın, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu, Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası ve
Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin Kampanyası’nın tüm mali ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak
duyurmak suretiyle değiştirebileceğini bildiğim(iz)i ve bu hususu kabul ettiğim(iz)i,
7. Yukarıda belirtilen Avantajlı Kurumsal Menü kurgusuna ek olarak aşağıda belirtilen
hususlar dahilinde Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası ve Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin
Kampanyası’ndan
(“Kampanyalar”)
sadece
birini
seçmek
koşuluyla
yararlanabileceğim(iz)i/her iki Kampanya’dan aynı anda yararlanamayacağım(ız)ı
bildiğim(iz)i,
8. Şirketim(iz) adına kayıtlı hatlarım(ız)ı numara taşıma yolu ile AVEA’ya taşımam(ız)/talepte
bulunmam(ız),söz konusu hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname konusu Tarife’ye kaydettirmem(iz) ve
Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası’ndan yararlanmayı tercih etmiş olmamız halinde işbu
Taahhütname’nin (3) No’lu ekinde yer alan Kampanya şartları ve avantajları dahilinde
Kampanya’dan yararlanabileceğim(iz)i ve Avantajlı Kurumsal Menü tarifesi dışındaki herhangi bir
tarife ile işbu Kampanya’dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
Şirketim(iz) adına kayıtlı hatlarım(ız)ı numara taşıma yolu ile AVEA’ya taşınmam(ız) ve/veya
AVEA’da kayıtlı olan hatlarım(ız) dahilinde ve/veya AVEA’dan yeni hat alarak adım(ız)a abonelik
tesis etmemiz ve söz konusu hatlarım(ız)ı işbu Taahhütname konusu Tarife’ye kaydettirmem(iz)
ve Avantajlı Menü’ye Hoş geldin Kampanyası’ndan yararlanmayı tercih etmiş olmamız halinde ise
işbu Taahhütname’nin (4) No’lu ekinde yer alan Kampanya şartları ve avantajları dahilinde
Kampanya’dan yararlanabileceğim(iz)i ve Avantajlı Kurumsal Menü tarifesi dışındaki herhangi bir
tarife ile işbu Kampanyalar’dan yararlanamayacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
11. Yararlanmayı tercih etmem(iz) halinde, işbu Taahhütname’nin (3) veya (4) No’lu
eklerinde yer alan seçtiğim(iz) Kampanya koşullarına ilişkin ekin imzalanmasını
müteakiben, seçtiğim(iz) Kampanya’ya kayıtlı olan/olacak hatlarım(ız)ı işbu
Taahhütname’de yer alan koşullara uygun olarak seçmiş olduğum(uz) taahhüt süresi
boyunca açık tutmayı taahhüt ettiğim(iz)i,
12. Yararlanmayı tercih etmem(iz) halinde işbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakiben,
Kampanya/lar’a kayıt olacak hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı kullanıma açıldığı tarihten itibaren (aktive
edildiği tarihten itibaren) taahhüt sürem(iz) boyunca faturalı sistem kapsamında açık tutacağım(ız)ı,
söz konusu hatlardan herhangi birinin Taahhütname imza tarihinden itibaren taahhüt sürem(iz)
içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi bir üçüncü kişiye
devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamındaki daha
düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi, Menü paketinin iptal edilmesi, Avantajlı Kurumsal
Menü Kurgusu dışındaki bir tarifeye geçilmesi veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya
ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki
taahhütlerim(iz)i yerine getirmemem(iz)durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan
yararlanamayacağımı, seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin; işbu Taahhütname’de yer alan
hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi
sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş
aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar arasından düşük olanın AVEA tarafından faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
13. Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’na dahil olduktan sonra menü kapsamında
kullandığım(ız) paketlerini değiştirebileceğim(iz)i, iptal ettirebileceğim(iz)i ve tekrar yeni
paket satın alabileceğim(iz)i; bu durumda Menü paketine ilişkin aylık sabit ücret ve dakika
paket ücretlerinin aktivasyon esnasında fatura kesim gününe göre ücretlendirileceğini
bildiğimi(zi) (Örneğin Avantajlı Kurumsal Menü abonesi olmam(ız) ve ayın 10. gününde
aktivasyon yapmam(ız) durumunda, fatura kesimi ayın 30'da ise Menü paketi aylık sabit
ücretinin ve satın aldığım(ız) dakika paket ücretinin 20 günlük tutarının fatura
edileceğini), Avantajlı Kurumsal Menü aboneliğim(iz)in deaktivasyonunda ise Menü
paketi aylık sabit ücreti ve varsa satın aldığım(ız) dakika paket ücretinin tamamının fatura
edileceğini; SMS ve data paketlerinin ise hem aktivasyon hem de deaktivasyonda fatura
kesim dönemine göre günlük olarak ücretlendirileceğini bildiğimi(zi) (Örneğin Avantajlı
Kurumsal Menü abonesi olmamız ve ayın 10. gününde SMS/Data paketi almam(ız)
durumunda, fatura kesimi ayın 30'da ise, SMS/Data paket ücretinin 20 günlük tutarının
fatura edileceğini)
14. Tarife ve/Kampanya’dan yararlanmak için sunmuş olduğum(uz) tüm belgelerin Şirketim(iz)e
ait ve doğru olduğunu, işbu Taahhütname’nin, işbu Taahhütname ekinde sunmuş olduğumuz
Şirketim(iz) imza sirkülerinde yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu;
15. İşbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından Şirketim(iz)e verilen her türlü bilgi
ve teknik veriler, know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili
bilgiler, teknik detaylar, teknik çizimler ve yazışmaların tümünün ticari sır ve gizli bilgi
olduğunu,
bunları,
kopyalamayacağım(ız)ı
ve
başkalarının
kullanımına
vermeyeceğim(iz)i, çalışanlarımıza işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli olduğu
kadarı ile açıklayacağım(ız)ı ve kendi faaliyetim(iz) ile ilgili iş ve faaliyetlerim(iz) dışında
kullanmayacağım(ız)ı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü
önlemi alacağım(ız)ı, bu gizlilik yükümüm(üz)ün Taahhütname süresince ve
Taahhütname süresinin sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye tabi olmaksızın
süreceğini,
16. AVEA tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca Tarifelere
kayıtlı hattım(ız)ı/hatlarım(ız)ı, ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı
dışında kullanmam(ız) halinde, tarafımıza SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu bildirimin
ardından ilgili hattım(ız)ın AVEA tarafından görüşmeye kapatılabileceğini, ara ödeme talep
edilebileceğini, tarifemizin değiştirilebileceğini veya abonelik sözleşmem(iz)in feshedilebileceğini,
tüm bu hallerde AVEA’dan herhangi bir talepte bulunmayacağım(ız)ı;
17. İşbu Taahhütname’nin eksik ve/veya hatalı doldurulmuş olduğunun AVEA tarafından
tespit
edilmesi
halinde
Tarife’ye/Kampanya’ya
dahil
edilmeyeceğim(iz)i/,
Kampanya’dan/Tarife’den çıkartılacağım(ız)ı bildiğim(iz)i,
18. İşbu Taahhütname’nin imzasından doğacak Damga Vergisi’nin AVEA tarafından
karşılanacağını bildiğim(iz)i,
19. 19 (Ondokuz) madde ve 7 (yedi) ekten oluşan işbu Taahhütname’nin eklerinin
Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taahhütname’nin 1 (bir) nüsha olarak
hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte eklerinin de (EK 3 ve EK 4 veya EK 5 ve EK 6
Kampanyalar’dan yararlanılması halinde imzalanacaktır.) imzalanmış olduğunu ve orijinal
nüshanın AVEA’da kalacağını ve onaylı bir suretinin tarafım(ız)a verileceğini,
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
EKLER:
EK 1: Tarife’ye kaydedilecek numaralara ilişkin liste.
EK 2: “Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu” ilişkin koşullar
EK 3: Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası’na İlişkin Koşullar.
EK 4: Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin Kampanyası’na İlişkin Koşullar
EK 5: “Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası’ndan Yararlanılması Halinde Kampanya’ya
Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste.
EK 6: “Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin Kampanyası”ndan Yararlanılması Halinde
Kampanya’ya Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste.
EK 7: İmza sirküleri ve Kimlik Fotokopisi. (imzalayan kişi vekaletname kapsamında
imzalıyor ise ayrıca vekaletname sureti)
KURUM Yetkili/Yetkililer’inin Bilgileri
Adı-Soyadı
:
Unvan
:
İrtibat Numarası
:
Tarih
:
İmza
:
EK 1: Tarife’ye kaydedilecek numaralara ilişkin liste
DAKİKA PAKETLERİ
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Numara
300
dk
600
dk
1200
dk
2400
dk
3600
dk
DAKİKA
PAKETLERİ
DATA PAKETLERİ
SMS PAKETLERİ
5000
dk
50
SMS
100
SMS
250
SMS
500
SMS
1000
SMS
250 MB
1 GB
4 GB
1 GB
4 GB
limitinde limitinde Limitsiz
duran
duran
Sıra No
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
Numara
300
dk
600
dk
1200
dk
2400
dk
3600
dk
PAKETLERİ
DAKİKA
DATA PAKETLERİ
SMS PAKETLERİ
DAKİKA PAKETLERİ
5000
dk
50
SMS
100
SMS
250
SMS
500
SMS
1000
SMS
250 MB
1 GB
4 GB
4 GB
1 GB
limitinde limitinde Limitsiz
duran
duran
EK 2- Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu Koşulları







Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında Menü Paketi’ne kayıt olan tüm
abonelerimize KDV ve ÖİV dahil aylık 16,00-TL sabit ücret karşılığında limitsiz şirketiçi
görüşme sunulacaktır.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında bulunan tüm aboneler; başvuru koşulu
olmaksızın “Avea’lı Şirketlerle Sınırsız Konuşma” Kampanyası’ndan faydalanılabilecektir.
Anılan Kampanya***(değişiklik yapma hakkı AVEA’da saklı kalmak kaydıyla) 31 Aralık
2014’e kadar geçerli olacaktır.
(***Kampanya kapsamında belirlenen tarifelerin aboneleri, yurt içindeyken birbirleriyle
sınırsız konuşabilirler. Kampanya kapsamındaki Bizim Ekip Kısıtlı gibi şirket içi yönleri
dışındaki yönlere arama yapmaya kısıtlanmış tarife aboneleri, bu Kampanya kapsamındaki
dakikalar ile aranabilirler, ancak arama yapamazlar. Kampanya kapsamındaki dakikalar,
telekonferans için kullanılamaz. Aboneler, yurt dışında dolaşım halindeyken bu dakikaları
kullanamazlar. Yurt dışında yapılan görüşmeler, standart uluslararası dolaşım tarifeleri
üzerinden ücretlendirilir. Detaylara avea.com.tr üzerinden ulaşılabilinir. Kampanya
20.07.2012-31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir. “AVEA” kampanya koşullarını
değiştirme hakkını saklı tutar.)
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu kapsamında Kurumsal Menü 1.200 dk, Menü 2.400dk,
Menü 3.600 dk ve Menü 5.000 dk paketlerinde bulunan abonelerin başvuru koşulu
olmaksızın “Kurumsal Menü Avea’lılarla Sınırsız Konuşma” Kampanyası’ndan
faydalanılabilecektir. Anılan Kampanya***(değişiklik yapma hakkı AVEA’da saklı kalmak
kaydıyla) 31 Aralık 2014’e kadar geçerli olacaktır.
(***Kampanya kapsamında belirlenen tarifelerin ve dakika paketlerinin aboneleri, yurt
içindeyken yurtiçinde bulunan tüm Avea aboneleri ile sınırsız konuşabilirler. Kampanya
kapsamındaki dakikalar, telekonferans için kullanılamaz. Aboneler, yurt dışında dolaşım
halindeyken bu dakikaları kullanamazlar. Yurtdışında yapılan görüşmeler, standart
uluslararası dolaşım tarifeleri üzerinden ücretlendirilir. Detaylara avea.com.tr üzerinden
ulaşılabilinir. Kampanya 10.05.2013-31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir. AVEA
kampanya koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.)
Avantajlı Kurumsal Menü aboneleri; kurgu kapsamında sunulan dakika, SMS paketlerini
satın almadıkları durumda, yurtiçi her yöne konuşma 60 Kr/dk, yurtiçi her yöne SMS 60
Kr/SMS ücretlendirilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü aboneleri; kurgu kapsamında sunulan data paketlerini satın
almadıkları durumunda; yurtiçi data kullanımı aşağıdaki gibi ücretlendirilecektir.
o 0-1 MB arası 4 TL
o 1-10 MB arası 15 TL
o 10-50 MB arası 15 TL ve 10 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 1 TL,
o 50 MB üzeri kullanımlarda 55 TL ve 50 MB üzeri kullanılan her 1 MB için 0,5 TL
Avantajlı Kurumsal Menü’de bulunan kurumsal müşterilerimiz her bir paketten ayda en
fazla 1 (bir) tane satın alabilecektir.
Paket kapsamında sunulan dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları sadece yurt içi
kullanımlarda geçerlidir. Söz konusu ücretsiz dakikalar ve SMS'ler, KKTC ve yurt dışı
kullanımları kapsamamaktadır. Paket kapsamındaki ücretsiz görüşme süreleri ve SMS




gönderimleri 444 ile başlayan ve 1 ile başlayan 3 haneli aramaları, SMS gönderimlerini ve
görüntülü görüşmeleri kapsamaktadır. Paket aşımı durumunda yapılan aramalar ve SMS
gönderimleri, her abonenin kendi tarifesi üzerinden ücretlendirilecektir. Paket kapsamında
sunulan ücretsiz veri kullanımı, yurtiçinde Internet APN ve WAP APN üzerinden
gerçekleştirilecek kullanımları kapsamaktadır. Bir fatura dönemi içerisinde kullanılmayan
ücretsiz dakikalar, SMS’ler ve veri kullanım hakları, ilgili fatura dönemi sonunda silinecektir.
Aboneler, başka bir faturalı veya faturasız tarifeye geçiş yaptıkları takdirde, tarife
kapsamında kazandıkları ücretsiz dakika, SMS ve veri kullanım haklarının kalan kısmını
kullanamayacaklardır. Sunulan ücretsiz dakikalar, SMS'ler ve veri kullanım hakları
devredilemez ve 3. şahıslara transfer edilemez.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu; yeni aktivasyon ve NT ile tarifeye dâhil olan kurumsal
aboneler ile mevcutta kurumsal abonesi olan ya da bireysel abonelikten kurumsal aboneliğe
geçiş yapan müşterilerimize açık olacaktır.
Avantajlı Kurumsal Menü’de olan kurumsal müşterilerimiz sadece aşağıda belirtilen
Dakika, SMS ve Data paketlerini satın alabileceklerdir. Avea tarafından kurumsal/bireysel
müşterilerimize sunulan diğer SMS, Dakika ve Data paketlerinden yararlanamayacaktır.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’nda bulunan kurumsal hat kullanıcıları Dakika, SMS
ve Data paketlerini, tarifeye kayıtlı olmaları ve aşağıda yer alan paket ücretlerine dahil olan
tarifeye ilişkin sabit ücreti (KDV ve ÖİV dahil 16 TL) ödemeleri koşulu ile satın
alabilecek/satın aldıkları paketlerini değiştirebileceklerdir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Heryöne Dakika Paketleri (Menü Paketi
aylık paket ücreti +her yöne dakika paket ücreti)
Dakika Paketleri

Dakika
300 dk
600 dk
1200 dk
2400 dk
3600 dk
5000 dk
Paket Ücreti
29 TL
39 TL
49 TL
59 TL
69 TL
89 TL
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan SMS Paketleri
SMS Paketleri
SMS
Paket Ücreti

50 SMS 100 SMS
5 TL
6 TL
250 SMS 500 SMS
9 TL
14 TL
1000 SMS
19 TL
Avantajlı Kurumsal Menü Kapsamında Sunulan Data Paketleri
Data Paketleri
Data
250 MB* 1 GB* 4 GB*
Paket Ücreti
9 TL
15 TL
25 TL
1 GB Limitinde
Duran
18 TL
4 GB Limitinde
Duran
28 TL
Limitsiz İnternet
Paketi**
49 TL
* Paket kapsamı kullanım hakkının tüketilmesi durumda paket aşımı 0,00492KR/KB dir.
** Limitsiz İnternet Paketi, 12GB adil kullanım kotası dolduğunda bağlantı hızı 96kpbs’ye
düşer.
EK 3: Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası Koşulları







Şirketimizin Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’ndan asgari 12 ay veya 24 ay yararlanmayı
taahhüt eden, belirtilen ve tarifeye numara taşıma ile geçiş yapmış aboneler, tarifeye kayıt
yaptırdıkları tüm faturalı Kurumsal hatları için AVEA tarafından sunulan Avantajlı Faturaya
Mola Kampanyası’ndan faydalanabileceklerdir.
İlgili tarifeden asgari 12 ay yararlanmayı taahhüt eden ve numara taşıma ile hatlarını AVEA'ya
taşımış aboneler; kampanya kapsamında ilk 3 ay süresince; Menü paketi, Dakika paketi, , SMS
paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü üzerinden %100 indirim verilmesi teklifinden
faydalanabilecektir.
İlgili tarifeden asgari 24 ay yararlanmayı taahhüt eden ve numara taşıma ile hatlarını AVEA'ya
taşımış aboneler; kampanya kapsamında ilk 4 ay süresince ve 13., 14., 15., 16. aylarda; Menü
paketi, Dakika paketi, SMS paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü üzerinden %100
indirim verilmesi teklifinden faydalanabilecektir.
Kampanya kapsamında olan daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda, hattın
taahhüdü ve indirimi devam edecektir. Cayma bedeli yansıtılmasını gerektiren taahhüdü bozan
haller söz konusu olduğunda, cayma bedeli hesaplanarak ilgili dönem faturasına cayma bedeli
olarak yansıtılacaktır.
Bu kampanyadan faydalananlar hatlar, hat bazlı indirim içeriği olan başka bir kampanyadan ve
Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin Kampanyası’ndan faydalanamaz.
Avantajlı Faturaya Mola Kampanya’sına katılan ve Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusundan
faydalanan abonelere, kayıtlı oldukları tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır. Taahhüde
aykırılık durumunda aylık ücretinin tümü cezai bedel hesaplamasında esas alınacaktır.
Kampanyaya katılımı müteakiben, Kampanyaya kayıt olan ve Avantajlı Kurumsal Menü
Kurgusundan yararlanmış hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren
taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi
bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal
Menü kapsamındaki daha düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi veya Menü
Paketinin kapatılması, tarifesinin Avantajlı Kurumsal Menü dışındaki herhangi bir tarife ile
değiştirilmesi veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca
haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda Abone kampanya ile kendisine sağlanan haklardan
yararlanamayacak, seçmiş olduğu pakete ilişkin cayma bedeli; işbu Taahhütname’de yer alan
hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt
Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk
etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan
AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır Taahhütname kapsamında abone bu tutarı
ödemekle yükümlüdür.
EK 4: Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin Kampanyası Koşulları









Şirketimizin Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu’ndan asgari 12 ay veya 24 ay yararlanmayı
taahhüt eden ve belirtilen tarifeye numara taşıma, yeni hat alımı veya tarife değişikliği ile geçiş
yapmış aboneler, tarifeye kayıt yaptırdıkları tüm faturalı Kurumsal hatları için AVEA tarafından
sunulan Avantajlı Menüye Hoşgeldin Kampanyası’ndan faydalanabileceklerdir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu'na numaralarını taşıyarak veya yeni hat alımı ile abone olan,
Avantajlı Menü'ye Hoşgeldin Kampanyasından faydalanmak için başvuruda bulunan ve 12 ay
boyunca bu tarifeden yararlanmayı taahhüt eden abonelere, tarifeye kayıt yaptırdıkları tarihten
itibaren; Menü paketi, SMS paketi, Dakika Paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü
üzerinden, 12 ay geçerli olmak üzere, kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, % 25 indirim
verilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu'na numaralarını taşıyarak veya yeni hat alımı ile abone olan,
Avantajlı Menü'ye Hoşgeldin Kampanyasından faydalanmak için başvuruda bulunan ve 24 ay
boyunca bu tarifeden yararlanmayı taahhüt eden abonelere, tarifeye kayıt yaptırdıkları tarihten
itibaren, Menü paketi, SMS paketi, Dakika Paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü
üzerinden, 24 ay geçerli olmak üzere, kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, % 35 indirim
verilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu'na tarife değişikliği ile abone olan, Avantajlı Menü'ye
Hoşgeldin Kampanyasından faydalanmak için başvuruda bulunan ve 12 ay boyunca bu
tarifeden yararlanmayı taahhüt eden abonelere, tarifeye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren;
Menü paketi, SMS paketi, Dakika Paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü üzerinden,
12 ay geçerli olmak üzere, kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, % 15 indirim verilecektir.
Avantajlı Kurumsal Menü Kurgusu'na tarife değişikliği ile abone olan, Avantajlı Menü'ye
Hoşgeldin Kampanyasından faydalanmak için başvuruda bulunan ve 24 ay boyunca bu
tarifeden yararlanmayı taahhüt eden abonelere, tarifeye kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren,
Menü paketi, SMS paketi, Dakika Paketi ve Data paketi aylık sabit ücretlerinin tümü üzerinden,
24 ay geçerli olmak üzere, kayıt yaptırdıkları tüm hatları için, % 25 indirim verilecektir.
Kampanya kapsamında olan daha yüksek ücretli bir tarifeye geçiş durumunda, hattın
taahhüdü ve indirimi devam edecektir. Cayma bedeli yansıtılmasını gerektiren taahhüdü bozan
haller söz konusu olduğunda, cayma bedeli hesaplanarak ilgili dönem faturasına cayma bedeli
olarak yansıtılacaktır.
Bu kampanyadan faydalanan hatlar, hat bazlı indirim içeriği olan başka bir kampanyadan ve
Avantajlı Faturaya Mola Kampanyası’ndan faydalanamaz.
Avantajlı Menüye Hoşgeldin Kampanya’sına katılan ve Avantajlı Kurumsal Menü
Kurgusundan faydalanan abonelere, kayıtlı oldukları tarife aylık ücretinin tamamı yansıtılacaktır.
Taahhüde aykırılık durumunda aylık ücretinin tümü cezai bedel hesaplamasında esas alınacaktır.
Kampanyaya katılımı müteakiben, Kampanyaya kayıt olan ve Avantajlı Kurumsal Menü
Kurgusundan yararlanmış hatların herhangi birinin kampanyaya katılım tarihinden itibaren
taahhüt edilen süre içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması, herhangi
bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, Avantajlı Kurumsal
Menü kapsamındaki daha düşük sabit ücretli bir ses paketi ile değiştirilmesi veya Menü
Paketinin kapatılması, tarifesinin Avantajlı Kurumsal Menü dışındaki herhangi bir tarife ile
değiştirilmesi veya AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca
haklı nedenle kapatılması da dahil herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda Abone kampanya ile kendisine sağlanan haklardan
yararlanamayacak, seçmiş olduğu pakete ilişkin cayma bedeli; işbu Taahhütname’de yer alan
hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt
Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk
etmemiş aylık ücretlerin toplamı hesaplanıp, kıyas edilerek bunlar arasından düşük olan
AVEA tarafından son faturaya yansıtılacaktır Taahhütname kapsamında abone bu tutarı
ödemekle yükümlüdür.
EK 5: Avantajlı Fatura’ya Mola Kampanyası’ndan Yararlanılması Halinde Kampanya’ya
Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste
Sıra No Hat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Numara Taşıma
12 ay Taahhüt 24 ay Taahhüt
Sıra No Hat
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
Numara Taşıma
12 ay Taahhüt 24 ay Taahhüt
EK 6: Avantajlı Menü’ye Hoşgeldin Kampanyası’ndan Yararlanılması Halinde
Kampanya’ya Dahil Edilecek Hatlara İlişkin Liste
Numara Taşıma/Yeni Aktivasyon
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Hat
12 Ay Taahhüt
24 Ay Taahhüt
Mevcut Müşteri
12 Ay Taahhüt
24 Ay Taahhüt
Sıra No Hat
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
Numara Taşıma/Yeni Aktivasyon
12 Ay Taahhüt
24 Ay Taahhüt
Mevcut Müşteri
12 Ay Taahhüt
24 Ay Taahhüt
Download

AVANTAJLI KURUMSAL MENÜ TARİFESİ ve AVANTAJLI