AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
1- İşbu Avantajlı Prestij Menü Kampanyası Taahhütnamesi’nin (“Taahhütname”) EK-1’inde belirtilen
hattımızın/hatlarımızın Avantajlı Prestij Menü Kampanyası (“Kampanya”) kapsamında Avea İletişim
Hizmetleri A.Ş. (“AVEA”) tarafından sunulan ve EK-1’de işaretlenen Prestij Menü Tarifesi’ne
kaydedilmesini, söz konusu hattı / hatları ayrıntıları işbu Taahhütnamenin ekinde belirtilen Tarife ile
aşağıda belirtilen şartlar kapsamında EK-1’deki taahhüt süresi tercihimize göre 12, 24 veya 36 ay
süresince kullanacağımızı;
2- Avantajlı Prestij Menü Kampanyası’ndan, mevcut veya yeni Avea abonelerinin Prestij Menü
Tarifelerindeki (Prestij Menü 250 Tarifesi, Prestij Menü 500 Tarifesi, Prestij Menü 1000 Tarifesi, Prestij
Menü 2000 Tarifesi, Prestij Menü Orta Tarife, Prestij Menü Büyük Tarife) hatları için 12, 24 veya 36
aylık (EK-1’de tercih edilen taahhüt süresi kadar) taahhüt vererek ve işbu Taahhütnameyi imzalayarak
faydalanabileceğini;
3- Tarife’nin sabit ücreti karşılığında kullanılabilecek dakikaların işbu Taahhütname’nin EK-2’de
belirtildiği şekilde kullanılabileceğini;
4- Kampanya kapsamında Ek 1’de yer alan hatlarımızla Kampanya’ya kayıt yaptırdığımız tarihten
itibaren, Tarife’nin aylık sabit ücreti üzerinden, seçimimize göre 12, 24 veya 36 ay geçerli olmak üzere,
Kampanya’ya kayıt yaptırdığımız tüm hatlar için 12 aylık taahhütte %25 aylık sabit ücret indirimi, 24
aylık taahhütte %35 aylık sabit ücret indirimi ve 36 aylık taahhütte %35 aylık sabit ücret indirimi
sağlanacağını;
5- Tarife aylık sabit ücretinin sadece şirket içi hatlara, yurt içinde faaliyet gösteren diğer mobil
telekomünikasyon işletmecilerinin yurtiçinde ve yurtdışında bulunan abonelerine, yurtiçinde bulunan
Avea abonelerine ve sabit hatlara doğru yapacağım ses çağrılarının karşılığı olduğunu; KKTC dahil
yurtdışında faaliyet gösteren mobil telekomünikasyon işletmecilerinin abonelerine, KKTC dahil yurt
dışında bulunan sabit hatlara doğru, Avea Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, özel
servis numaralarına, ve tüm katma değerli hizmet sunulan numaralara doğru yapacağım aramaların,
faks, data, WAP aramalarının, görüntülü aramaların “www.avea.com.tr” adresli Avea’nın resmi web
sitesinde belirtilen güncel fiyatlar üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini;
6- Tarife’nin sabit ücreti karşılığında kullanılabilecek dakikaların, Avantajlı Prestij Menü Kampanyası
kapsamında, yurt içindeki AVEA hatlarına doğru yapılan çağrılar, yurt içindeki şirketiçi hatlara doğru
yapılan çağrılar, yurtiçi diğer operatör ve yurtiçi ev-iş hatlarına doğru yapılan çağrılar için ayrı ayrı
olmak üzere işbu Şartname’nin EK-2’sinde belirtildiğini, Tarife’nin sabit ücreti karşılığında
kullanılabilecek dakikaların aşılması durumunda bu yönlere yapılan çağrıların 60 Kr/dk üzerinden
ücretlendirileceğini,
7- “Şirket içi hatlar”ın, Kurumumuza AVEA tarafından tahsis edilen AVEA kurumsal faturalı hatları
olduğunu bildiğimizi;
8- İşbu Taahhütname’nin imzalanmasını müteakiben, Tarife’ye kayıt olacak hattımızı/hatlarımızı
kullanıma açıldığı tarihten itibaren (aktive edildiği tarihten itibaren) 12, 24 veya 36 ay (EK-1’de tercih
edilen taahhüt süresi kadar) boyunca faturalı sistem kapsamında açık tutacağımızı, söz konusu
hatlardan herhangi birinin Taahhütname imza tarihinden itibaren 12, 24 veya 36 aylık (taahhüt süresi
tercihimiz hangisi ise) süre içerisinde haberleşmeye kapatılması, başka bir operatöre taşınması,
herhangi bir üçüncü kişiye devredilmesi, faturasız sisteme geçirilmesi, tarifesinin değiştirilmesi, AVEA
tarafından Abonelik Sözleşmesi ve/veya ilgili mevzuat uyarınca haklı nedenle kapatılması da dahil
herhangi bir sebeple yukarıdaki taahhütlerimizi yerine getirmememiz durumunda Kampanya ile
tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma bedelinin;
işbu Taahhütname’de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar sağlanan tüm
indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname kapsamında tahsil edileceği
belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş indirimli aylık ücretlerin toplamının kıyas edilerek bunlar
arasından düşük olanın AVEA tarafından son faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı
ödeyeceğimi,
9- Avea tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları uyarınca Tarifeye kayıtlı
hattımızı / hatlarımızı, FCT ya da benzer cihazlarla veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da
haberleşme maksadı dışında kullanmamız halinde, tarafımıza SMS veya arama yoluyla bilgi verilerek, bu
bildirimin ardından ilgili hattımızın Avea tarafından görüşmeye kapatılabileceğini, ara ödeme talep
edilebileceğini, tarifemizin değiştirilebileceğini veya abonelik sözleşmemizin feshedilebileceğini, tüm bu
hallerde Avea’dan herhangi bir talepte bulunmayacağımızı;
10- Bu tarifeye kaydedilen hattımızı/hatlarımızı FCT ya da benzer cihazlarla kullanmayacağımızı, Avea
tarafından belirlenen ve abonelere duyurulan makul kullanım esasları kapsamında ve bu esaslara
ilişkin şartlara ek olarak bu tarifeye kaydedilen hattımızın / hatlarımızın FCT ya da benzer cihazlarla
kullanılması halinde, Avea’nın ilgili hattı/hatları görüşmeye kapatma dahil hakları saklı kalmak
kaydıyla, Avea tarafından ilgili hattımıza /hatlarımıza ait faturaya/faturalara 500 TL’nin (beşyüz Türk
Lirası) ceza tutarı olarak ayrıca yansıtılacağını ve söz konusu tutarı AVEA’ya ödeyeceğimizi,
hattımızın/hatlarımızın bu sebeple görüşmeye kapatılması durumunda Avea’dan herhangi bir talepte
bulunmayacağımızı;
11- İşbu Taahhütname kapsamında AVEA tarafından Şirketimize verilen her türlü bilgi ve teknik veriler,
know-how, standart ve uygulama, eğitim ve dokümanlar, fiyat ile ilgili bilgiler, teknik detaylar, teknik
çizimler ve yazışmaların tümünün ticari sır ve gizli bilgi olduğunu, bunları, kopyalamayacağımızı ve
başkalarının kullanımına vermeyeceğimizi, çalışanlarımıza işin doğru bir şekilde yürümesi için gerekli
olduğu kadarı ile açıklayacağımızı ve kendi faaliyetimiz ile ilgili iş ve faaliyetlerimiz dışında
kullanmayacağımızı, kullandırtmamak için basiretli bir tacirden beklenen her türlü önlemi alacağımızı, bu
gizlilik yükümümüzün paket süresince ve paket süresinin sona ermesi halinde dahi herhangi bir süreye
tabi olmaksızın süreceğini,
12- Tarifeden yararlanmak için sunmuş olduğumuz tüm belgelerin Şirketimize ait ve doğru olduğunu,
işbu Taahhütname’nin, işbu Taahhütname ekinde sunmuş olduğumuz Şirketimiz imza sirkülerinde
yetkili kişi tarafından imzalanmış olduğunu;
13- İşbu Taahhütname’nin eklerinin Taahhütname’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu, Taahhütname’nin 2
(iki) nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte EK-1’in de imzalanmış olduğunu ve imzalı
nüshalarından birisinin tarafımızdan teslim alındığını ve diğer nüshasının AVEA’da kalacağını,
14- Avea’nın Prestij Menü tarifesinin tüm mali, uygulama, süre ve sair koşullarını, usulüne uygun
olarak duyurmak kaydıyla değiştirebileceğini,
15- İşbu Taahhütname’ye göre doldurulması gereken alanların doldurulmamış olması ve/veya eksik
ve/veya hatalı doldurulmuş olması ve/veya Taahhütname sonunda yer alan Tarife ve ödeme
seçeneklerinden herhangi birinin seçilmemiş olması halinde işbu Taahhütname ekindeki Tarife’den
faydalanamayacağımızı, ilgili alanların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından tarafımızın sorumlu
olduğunu bildiğimizi;
15 (onbeş) madde ve 3 (üç) adet ekten oluşan işbu Taahhütname’de yukarıda yazılı hususların tümünü
okuduğumuzu, anladığımızı, işbu Taahhütname konusu Tarife’den ancak bu şartlar kapsamında
yararlanabileceğimizi bildiğimizi ve tüm bunları kabul ettiğimizi gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve
taahhüt ederiz.
EKLER:
EK-1 : Prestij Menü Tarifesine Kaydedilecek Numara(lar), tarife ve taahhüt süresi tercihleri
EK-2:
Avantajlı Prestij Menü Kampanya indirimi sonrası tarife fiyatları
EK-3: İmza sirküleri ve Kimlik Fotokopisi (imzalayan kişi vekaletname kapsamında imzalıyor ise ayrıca
vekaletname sureti)
Firma Unvan :
İsim : Bayi Kodu :
T.C. Kimlik No : Bayi Adı :
Tarih : Tarih :
İmza : Kaşe-İmza:
Ek-1: Avantajlı Prestij Menü Kampanyasına Kaydedilecek Numara(lar), tarife ve taahhüt süresi tercihleri:
Tarife tercihi
Numara
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Prestij
250
Prestij
500
Prestij
1000
Prestij
2000
Taahhüt tercihi
Prestij
Orta
Prestij Taahhütsüz 12 ay 24 ay 36 ay
Büyük
%25 ind. %35 ind. %35 ind.
Tarife tercihi
Numara
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Prestij
250
Prestij
500
Prestij
1000
Prestij
2000
Taahhüt tercihi
Prestij
Orta
Prestij Taahhütsüz 12 ay 24 ay 36 ay
Büyük
%25 ind. %35 ind. %35 ind.
Ek-2: Avantajlı Prestij Menü Kampanya indirimi sonrası tarife fiyatları aşağıda belirtilmiştir.
(KDV ve ÖİV dahil ücretlendirmedir.)
Prestij
Menü 250
Tarifesi
Prestij
Menü 500
Tarifesi
Prestij
Menü 1000
Tarifesi
Prestij
Menü 2000
Tarifesi
Prestij
Menü Orta
Tarifesi
Prestij
Menü Büyük
Tarifesi
Tarife Aylık Sabit Ücreti
(TL)
40
55
75
85
95
105
Avantajlı Prestij Menü
Kampanyası/ 12 ay %25
indirimli fiyat (TL)
30
41.25
56.25
63.75
71.25
78.75
Avantajlı Prestij Menü
Kampanyası/ 24 ay %35
indirimli fiyat (TL)
26
35.75
48.75
55.25
61.75
68.25
Avantajlı Prestij Menü
Kampanyası/ 36 ay %35
indirimli fiyat (TL)
26
35.75
48.75
55.25
61.75
68.25
250 dk
Avea
500 dk
Avea
1.000 dk
Avea
2.000 dk
Avea
3.000 dk
Avea
5.000 dk
Avea
250 dk
Sabit Hatlar
500 dk
Sabit Hatlar
1.000 dk
Sabit Hatlar
2.000 dk
Sabit Hatlar
3.000 dk
Sabit Hatlar
5.000 dk
Sabit Hatlar
Aylık Sabit Ücret
Karşılığı Paket Dakika &
SMS & Internet
250 dk
500 dk
1.000 dk
2.000 dk
3.000 dk
5.000 dk
Diğer
Diğer
Diğer
Diğer
Diğer
Diğer
Operatörler Operatörler Operatörler Operatörler Operatörler Operatörler
250 Her
yöne SMS
500 Her
yöne SMS
1.000 Her
yöne SMS
2.000 Her
yöne SMS
3.000 Her
yöne SMS
5.000 Her
yöne SMS
2 GB
İnternet
2 GB
İnternet
2GB
İnternet
2 GB
İnternet
3 GB
İnternet
5 GB
İnternet
Aylık Paket Dakikaları Aşıldığında Yurtiçi Heryöne arama ücreti
60 Kr/dk
Aylık paket kapsamındaki SMS’ler aşıldığında yurtiçi Heryöne SMS ücreti
60 Kr/adet
Aylık paket kapsamındaki Internet Paketi aşıldığında Internet kullanım ücreti
0,05 TL/MB
Download

AVANTAJLI PRESTİJ MENÜ KAMPANYASI