64’LÜK TARİFE TAAHHÜTNAMESİ
1- İşbu
64’lük
Tarife
Taahhütnamesi’nin
(“Taahhütname”)
ekinde
belirtilen
hattımın/hatlarımın Avea “64’lük Tarife’ye kaydedilmesini, söz konusu hattı/hatları ayrıntıları
işbu Taahhütname’nin ekinde belirtilen Bireysel Faturalı “64’lük Tarife” (“Tarife”) ile aşağıda
belirtilen şartlar kapsamında 12 ay süreyle kullanacağımı;
2- Söz konusu tarifenin aylık sabit ücretinin, işbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle KDV
ve ÖİV dahil 64.-TL (altmış dört Türk Lirası) olan sabit ücretinin, taahhüt süresi içinde usulüne
uygun şekilde güncellenebileceğini bildiğimi ve kabul ettiğimi;
3- Tarife’nin aylık sabit ücretinin; yurt içi her yöne kullanılmak üzere ayda 1000 (bin) dakikalık
sesli arama, Avea yönüne yurtiçinde kullanılmak üzere ayda 3.000 (üçbin) dakikalık sesli arama,
sabit hatlar yönüne yurtiçinde kullanılmak üzere ayda 1.000(bin) dakikalık sesli arama karşılığı
olduğunu,
4- 12 ay Tarife kullanımı taahhüdü karşılığında ise yeni hat aktivasyonu yapmış olmam veya NT
ile gelmiş olmam halinde aktivasyon sonrası ilk 12 ay için geçerli olmak üzere yurt içi her yöne
kullanılmak üzere ek 200 (ikiyüz) dakikalık sesli aramanın tarafıma sağlanacağını,
5- Hattımı faturasızdan faturalı 64’lük Tarife’ye geçirmem halinde ilk 3 ay boyunca yurt içi her
yöne kullanılmak üzere ek 200 (ikiyüz) dakikalık sesli aramanın tarafıma sağlanacağını, bu
şekilde faturasız hattan Tarife’ye geçen abonelerin ancak üçüncü ay sonunda Müşteri
Hizmetlerini arayarak 12 ay taahhüt vermeleri karşılığında taahhüt verdikleri süre boyunca geçerli
olacak ek 200 dakikaya hak kazanabileceğini bildiğimi,
6- KKTC dahil yurtdışına, Avea Müşteri Hizmetlerine, bilgi ve danışma numaralarına, 444 ile
başlayan numaralar hariç özel servis numaralarına ve tüm katma değerli hizmet sunulan
numaralara doğru yapacağım aramaların, faks, veri, WAP aramalarının “www.avea.com.tr”
adresli Avea’nın resmi web sitesinde belirtilen güncel fiyatlar üzerinden ayrıca
ücretlendirileceğini;
7- İlgili fatura döneminde tarafımca bu tarifeye kayıtlı olarak kullanılan hat başına toplam yurt
içi her yöne sesli arama süresinin ilk 12 ay boyunca aylık 1200 (binikiyüz), 12 aylık sürenin
sonunda ise aylık 1000 (bin) dakikayı geçmesi ve/veya aylık olarak Avea’lılarla yurt içi sesli
aramaların 3000 (üçbin) dakikayı aşması ve/veya aylık olarak sabit hatlar yönüne yapılan yurtiçi
sesli aramaların 1000(bin) dakikayı aşması halinde, tüm yurt içi sesli aramaların dakikasının KDV
ve ÖİV dâhil 0.415 TL üzerinden ücretlendirileceğini,
8- İlgili Tarife ile tüm yurtiçi her yöne SMS kullanımlarının 0.415 TL üzerinden
ücretlendirileceğini,
9- Aylık kullanım kapsamındaki dakikaların sonraki aya devretmeyeceğini,
10- Makul kullanım esasları uyarınca; tarifeye kaydedilen hatların, FCT ya da benzer cihazlarla
veya ticari amaçla yahut kötü niyetli olarak ya da haberleşme maksadı dışında kullanılması
halinde, ilgili hattımın Avea tarafından bilgi vermek suretiyle görüşmeye kapatılabileceğini veya
tarifesinin değiştirilebileceğini,
11- Avea’nın Bireysel Faturalı 64’lük Tarife’nin tüm mali ve sair koşullarını, usulüne uygun olarak
önceden duyurmak kaydıyla taahhüt süresi içinde ilgili mevzuata uygun olarak
değiştirebileceğini,
12- İşbu Taahhütname konusu hattımı/hatlarımı 12 ay boyunca faturalı abonelik kapsamında
açık tutmayı taahhüt ettiğimi, söz konusu hattımı/hatlarımı kapatmam veya başka bir operatöre
taşımam, kapatılmasına neden olmam veya faturasız bir tarifeye geçiş yapmam halleri de dahil
bahsi geçen taahhütlerimi yerine getirmemem durumunda AVEA tarafından ilgili
hattıma/hatlarım bakımından taahhüt kapsamında kapatılan her bir hat için
kapatma/fesih/taşıma/devir/faturasız hatta geçiş tarihine kadar AVEA tarafından sağlanan
ücretsiz dakikaların, tarafımdan kullanılan kısmı ile Tarife’nin dakika birim fiyatının çarpılması
neticesinde elde edilen tutarı AVEA’ya ödeyeceğimi;
13- İki nüsha olarak hazırlanmış işbu Taahhütname ile birlikte eklerinin de imzalamış olduğumu
ve imzalı nüshalarından birisini teslim aldığımı ve diğer nüshasının AVEA’da kalacağını,
13 (onüç) madde ve 2 (iki) adet ekten oluşan işbu Taahhütname’de yukarıda yazılı hususların
tümünü okuduğumu, anladığımı, işbu Taahhütname konusu Tarife’den ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi gayrikabili rücu kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
EKLER:
EK 1 : Kimlik Fotokopisi
Bireysel Faturalı 64’lük Tarifeye Kaydedilecek Numara(lar):
1. …………………………………..
2. …………………………………..
EK 2 : Tarife Şartları
Yeni hat tesisi ve numara taşıma yoluyla tarifeye kayıt olanlar için:
Aylık Ücret*
Her yöne yurt içi ücretsiz dakika
64 TL
1000 dakika
(12 aylık süre için verilecek taahhüt
karşılığı 12 ay(**) ek 200 dakika)
Ücretsiz Avea içi Dakika
3000 dakika
Ücretsiz Ev/İş(sabit hatlar) yönüne dakika
1000 dakika
Ücretsiz Süre Sonrası Yurt içi Her Yöne
SMS
(*) KDV-ÖİV dahil ücrettir.
41.5 Kr/dk
41.5 Kr
(**) “Ay” ifadesi ile kast edilen fatura dönemidir.
Faturasızdan geçiş yoluyla tarifeye kayıt olanlar için:
Aylık Ücret*
Avea harici diğer tüm yönlere yurt içi ücretsiz dakika
64 TL
1000 dakika
ilk 3 ay(**) boyunca her ay ek 200 dakika
Ücretsiz Avea içi Dakika
3000 dakika
Ücretsiz Ev/İş(sabit hatlar) yönüne dakika
1000 dakika
Ücretsiz Süre Sonrası Yurt içi Her Yöne
SMS
(*) KDV-ÖİV dahil ücrettir.
(**) “Ay” ifadesi ile kast edilen fatura dönemidir.
İsim
:
T.C. Kimlik No
:
Tarih
:
İmza
:
41.5 Kr/dk
41.5 Kr
Download

yeni sınırsız tarifesi başvuru formu