Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
SAMSUNG GALAXY ACE VE SAMSUNG GALAXY S3 MİNİ
CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) Samsung Galaxy Ace ve Samsung Galaxy S3 Mini
Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen şartlar kapsamında
yararlanacağımı bildiğimi,
Buna göre;
1. Kampanya’nın 31 Ekim 2014 tarihine kadar geçerli olduğunu, AVEA’nın Kampanya süresini
uzatabileceğini, Kampanya’nın sadece S.E.Ç İnternet Ekle 1000 Tarifesi (“Tarife”) ile geçerli olduğunu,
Kampanya katılım süresi içerisinde Kampanya’dan faydalanmak amacıyla burada belirtilen şartlarla EK
1’de belirtilen cihazlardan birinin (“Cihaz”) alınması ve işbu Taahhütname’nin imzalanması kaydıyla
Taahhütname’nin imzalandığı tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay (“Taahhüt Süresi”) süresince geçerli
olacağını,
2.
İşbu Taahhütname ile Kampanya kapsamına alınan ................................ numaralı hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süresince faturalı sistemde adıma kayıtlı bir
şekilde açık olması gerektiğini, Kampanya’dan, ancak S.E.Ç İnternet ekle 1000 Tarifesinde bulunmam
kaydıyla yararlanabileceğimi, Kampanya kapsamında Ek-1’de yer alan seçimime göre Samsung Galaxy
Ace ve Samsung Galaxy Mini S3 cihazlarından birini yine Ek 1 ‘de yer alan ücretler dahilinde
alabileceğimi,
3. Kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk
Sorgulaması’nda 1.221 ve üstü puan almam gerektiğini, AVEA’nın bu hükümde belirtilen puanı
değiştirebileceğini, KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her türlü başvuru ve onay işlemini
gerçekleştirmem gerektiğini,
4.
Kampanya kapsamında belirlemiş olduğum tarifeyi Taahhüt Süresi’nce değiştiremeyeceğimi; değişiklik
yapmak istediğim takdirde, Kampanya’ya dahil edilmeyeceğimi/Kampanya’dan çıkartılabileceğimi ve bu
durumda işbu Taahhütname’nin (4) No’lu maddesinin geçerli olacağını,
5.
Yukarıda belirtilen durumlara aykırı davranmam/hattımı iptal etmem/Kampanya’dan süresinden önce
çıkmam/hattımın AVEA tarafından Abonelik Sözleşmesi veya ilgili mevzuat uyarınca iptal edilmesine
sebebiyet vermem/faturasız sisteme geçirmem/numaramı başka bir operatöre taşımam/üçüncü bir kişiye
devretmem/hattımın tarifesini değiştirmem halleri de dahil olmak üzere taahhüdüme aykırı davranmam
halinde Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı ve hattımı iptal
etme/Kampanya’dan çıkma/AVEA tarafından hattın iptal edilmesi/faturasız sisteme geçme/devir/tarife
değişikliği dahil işbu Taahhütname’ deki taahhüdüme aykırılık hallerinden birinin gerçekleşme
(“Taahhüdüme Aykırılık”) tarihinden itibaren Kampanya kapsamında yer alan Cihaz’ın işbu
Taahhütname EK 1’inde belirtilen aylık taksitlerinden kalan tutarların toplamının tamamının
yanısıtlacağını, cayma bedeli olarak ile Kampanya’dan yararlandığım süre boyunca AVEA tarafından
hattımın faturasına yansıtılan indirim bedellerinin toplamı ile kalan aya ilişkin tarife bedelleri
toplamından lehime olan tutarın ilgili döneme ilişkin faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı
ödemeyi kabul ettiğimi,
6. Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G aboneliğinin otomatik olarak açılacağını ve tarifemi 3G şebekesinde
kullanacağımı, 3G hızından yararlanabilmem için AVEA 3G kapsaması içerisinde olmam gerektiğini:
AVEA 3G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
7. İşbu Taahhütname’ye göre doldurulması gereken alanların hiç doldurulmamış, eksik veya hatalı
doldurulmuş olması halinde Kampanya’ya dâhil edilmeyeceğimi veya Kampanya’dan çıkartılabileceğimi,
8. İşbu Kampanya kapsamında Kampanya’dan yararlanan hattımın faturasına Taahhüt Süresi boyunca Ek 1’de yer
alan indirim tutarının yansıtılacağını bildiğimi,
9. Kampanya’dan, Kampanya’dan yararlanacak hattımın numara taşıma, yeni hat tesisi ve Avea, Taraftar, TTNET
ve diğer iş birliği faturasız tarifelerinden geçiş yoluyla EK 1’de yer alan tarifeye kaydolması üzerinden işbu
Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en fazla 30 gün geçmiş olması halinde yararlanabileceğimi ve işbu
Taahhütname imza tarihi itibariyle AVEA tarafından sunulan taahhütlü başka bir cihaz kampanyasından
yararlanıyor olmam halinde Kampanya’dan faydalanamayacağımı bildiğimi,
10. İşbu Kampanya kapsamında Cihaz’ı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim
edeceğini,
11. AVEA’nın cihaz kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 3 (üç) adet ile sınırlama hakkının
bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının üçten fazla olması halinde dahi, AVEA’nın dördüncü
hattım için beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini bildiğimi,
12. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca ekte yer alan Cihaz Bedeli’ne yine ekte yer alan Tarife
indirim bedellerinin uygulanacağını ve hattımın faturasına yansıtılacağını,
13. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında “Tahsilatına Aracılık
Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla
ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
14. AVEA tarafından Ek 1’de yer alan ve hizmet aldığım tarife ücretime işbu Kampanya öncesinde bir
indirim sağlanmış olması durumunda, anılan tarife ücretim ile önceden sağlanan tarife indirimim
arasındaki farkın işbu Kampanya’da sağlanacak ve Ek 1’de belirtilen tarife indirim miktarından düşük
olması halinde veya AVEA tarafından sunulmakta olan bir cihaz kampanyasından halihazırda
yararlanıyor olmam halinde işbu Kampanya’dan yararlanamayacağımı,
15. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi’nce aylık tarife indirimi verileceği için, normal şartlarda Tarife’ye
ayrıca SMS yolu ile 12 ay taahhüt verilerek yararlanılan indirimden ek olarak yararlanamayacağımı
bildiğimi, Kampanya’ya dahil olmadan önce anılan indirimden yararlansam dahi Kampanya’ya katılmamı
takiben bu indirimin de iptal edileceğini bildiğimi,
16. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası ekte belirtilen Cihaz’ı KAPALI HALDE
teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA ve EKSİKSİZ
olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
17. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından
düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti
kapsamındaki taleplerimi, Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen
irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti
kapsamındaki hizmetleri öncelikle üretici firma yetkili servislerinden alacağımı,
18. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen
KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz
kullanım ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu
hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu
vergilerin faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı
kullanmamam veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve
benzeri yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
19. Taahhüt Süresi sonunda başka bir tarifeye geçmek istediğimi AVEA’ya bildirmediğim sürece Kampanya
kapsamında hattıma tanımlanan Tarife’nin geçerli olmaya devam edeceğini ancak Kampanyaya katılım
esnasında seçmiş olduğum Tarife’nin ve bu tarife kapsamında verilen indirimlerin sona ereceğini ve
herhangi bir indirim uygulanmayacağını AVEA’nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun
olarak değişiklik yapabileceğini,
20. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA’nın resmi internet sitesi olan
www.avea.com.tr’de yer alacağını ve söz konusu bilgileri takip etmekle yükümlü olduğumu,
21. İşbu Taahhütname’de yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde adıma tahsis edilen
hattın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından görüşmeye kapatılma hakkının bulunduğunu,
22. İşbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve
mali yükümlülükten tarafımın sorumlu olduğunu ve Kampanya kapsamında düzenlenecek faturalara
yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin tarafımca karşılanacağını,
23. İşbu Taahhütname’nin 1 (bir) asıl nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile cihaz bedelleri tarife
bilgileri ve ödeme seçeneklerinin yer aldığı EK 1’in de tarafımca imzalanmış olduğunu, imzalamış
olduğum asıl nüshanın AVEA’da kalacağını ve imzalamış olduğum asıl nüshadan bir surettin de tarafıma
verildiğini,
24. Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar kapsamında
yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, işbu Taahütname’nin imzalı bir suretini elden
teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Taahhütname ve ekleri tarafımca .../.../..... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış ve bir sureti
tarafımca teslim alınmıştır.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
EK-1 : Kampanya Paketleri ve Ücretlerine İlişkin Liste
Cihaz
Cihaz Bedeli
SEÇ İnternet
Ekle 1000
Tarife Bedeli
Tarife İndirimi
Samsung
27 TL
47 TL
29 TL
Galaxy Ace
Samsung
Galaxy S3
35 TL
47 TL
29 TL
Mini
Yukarıdaki tabloda yer alan bedellere KDV ve ÖİV dahildir.
Samsung Galaxy Ace
Samsung Galaxy S3 Mini
Cihaz + Tarife
Aylık Ödenecek
Toplam Bedel
45 TL
53 TL
Kampanya kapsamına dahil edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No aşağıdaki gibidir:
Hat No
Tarife İsmi
Cihaz Modeli
Cihaz IMEI No
Bu tablo ve imza alanı hat sahibi abone tarafından doldurulması ve imza alanının imzalanması
gerekmektedir. Aksi halde abone Kampanya’dan faydalanamayacak / Kampanya’dan çıkartılacaktır ve
işbu Taahhütname geçersiz addedilecektir.
Ad-Soyad
TC Kimlik No
:
:
İmza:
Download

SAMSUNG GALAXY ACE VE SAMSUNG GALAXY S3 MİNİ