MOZAİK İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Satış Formu ve Taahhütname
Üye No
Smartkart No
Kutu No
Doküman Kodu: DS-02
:
:
:
Tüketici Bilgileri
Adı/Soyadı:
Fatura Adresi
T.C. Kimlik No:
Tel No/GSM No:
Hizmetlerin Kullanılacağı ve Bağlantı Yapılacak
Adres:
Telefon:
Kampanya Adı:
Paket Bilgisi:
Toplam Hizmet Bedeli :
Hizmet Süresi (Ay):
1. İşbu Satış Formu ve Taahhütname kapsamında belirtilen ve D-Smart tarafından sunulan İçerik Hizmetlerinin
bedelini peşin olarak ödeyerek satın aldığımı, ek paketleri/hizmetleri taahhüt süresince kampanyadan hariç
olarak iptal edemeyeceğimi bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
2. Satın aldığım içerik paketini bir üst paket ile değiştirmek istemem halinde yararlanmaya başladığım tarih esas
alınarak yeni paket ile eski paket arasındaki 24 aylık fiyat farkının, bildireceğim ödeme yöntemi vasıtasıyla
peşin olarak tahsil edileceğini bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
3. İşbu Satış Formu ve Taahhütname kapsamında satın aldığım İçerik Hizmetlerinden yararlanabilmem amacıyla
tarafıma sağlanmış olan dijital uydu alıcısı dahil tüm donanım mülkiyetinin D-Smart’a ait olduğunu,
donanımın kullanımı sırasında azami dikkat ve özeni göstermekle mükellef olduğumu, D-Smart’a ait olan
donanımın hiçbir şekilde üçüncü kişilerce hacze konu olamayacağını ve bu gibi ihtimallerde donanımın DSmart’a ait olduğunu ilgili tutanaklarda beyan etmekle yükümlü olduğumu, aksi halde doğacak tüm zarar ve
ziyandan D-Smart’a karşı bizzat sorumlu olacağımı ve mezkur zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
4. İşbu Satış Formu ve Taahhütname kapsamında D-Smart tarafından sağlanacak olan İçerik Hizmetlerine ilişkin
yukarıda belirtilen hizmet bedellerine, bu hizmetlerin tüketiciye iletimini gerçekleştirmek üzere Doğan TV
Digital Platform İşletmeciliği A.Ş. tarafından sağlanan Uydu Platform Hizmeti’nin aylık 2,75 TL tutarındaki
bedeli de dahildir.
5. D-Smart Blu ek paketini satın almam halinde, bu hizmetin kullanımı için internet üzerinden
gerçekleştireceğim aktivasyon sırasında okunacak olan sözleşmeyi elektronik ortamda ayrıca onaylamam
gerektiğini bildiğimi, Blu kullanımımın internet üzerinden veri akışı gerektiren bir servis olduğunu bildiğimi,
kotalı internet paketi kullanmam durumunda Blu kullanımımın da kota içerisinde değerlendirileceğini
bildiğimi kabul ve beyan ederim.
6. Kampanya kapsamında İşbu Satış Formu ve Taahhütname’ye konu hizmetlerle birlikte başkaca hizmetlerin de
birlikte alınmış olması halinde bu hizmetleri ayrı ayrı iptal edemeyeceğimi, kampanya kapsamında sağlanan
indirimlerin ve avantajların bu hizmetlerin bir arada sunulması halinde geçerli olacağını bildiğimi,
hizmetlerden birini hizmet süresi içerisinde iptal ettirip diğer hizmeti almaya devam edemeyeceğimi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
7. Satın aldığım İçerik Hizmetlerinin belirli lisans dönemleri için lisanslanmış ve tüketicilere sunulmakta
olduğunu, hizmet alımı boyunca söz konusu program, kanal ve içeriklerin lisans sürelerinin sona ermesi
MOZAİK İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ve/veya başkaca nedenlerle program, kanal ve içeriklerin sunulamaması ve değişiklikler yapılabileceğini, söz
konusu değişiklikler nedeniyle D-Smart’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını bildiğimi kabul, beyan
ve taahhüt ederim.
Satın aldığım İçerik Hizmetleri’ni bildirdiğim adreste bireysel amaçla kullanacağımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun ilgili hükümlerine aykırı şekilde toplu ve/veya ticari kullanıma konu yapmayacağımı,
kablolu yahut kablosuz yöntemlerle üçüncü kişilere kullandırmayacağımı yahut işbu Satış Formu ve
Taahhütname kapsamında belirlenen sınırlamalara aykırı amaçlarla kullanmayacağımı, bu yükümlülüklere
aykırı hareket etmem halinde oluşabilecek tüm zararlardan sorumlu olduğumu, aksi halde D-Smart’ın
sunduğu hizmetleri sonlandırma veya askıya alma hakkını haiz olduğunu ve bu sebeple D-Smart’ın maruz
kalacağı her türlü zarar ve ziyan yanında, ayrıca İçerik Hizmetleri nedeniyle ihlal tarihinde ticari müşterilere
uygulanan yıllık hizmet bedelinin 3 (üç) katını ödemekle mükellef olacağımı ve bu tutarı derhal ödemeyi kabul,
beyan ve taahhüt ederim.
Mülkiyeti muhafaza kaydıyla kullanımıma tahsis edilen dijital uydu alıcısının 24 aylık süre sonrasında FTA
(Şifresiz kanallar) için uydu alıcısı özelliği açık olacak şekilde benim kullanımıma bırakılacağını bildiğimi
ancak, 24 ay sonrasında dijital uydu alıcısında oluşabilecek her türlü teknik arıza ve sorunlardan bizzat
sorumlu olduğumu, D-Smart’tan ürün değişimi, tamiri, teknik servisi hizmeti vs. talep edemeyeceğimi, İşbu
Satış Formu ve Taahhütnamenin imzasıyla birlikte daha önceden sahip olduğum hakların sona erdiğini ve bu
Satış Formu ve Taahhütname hükümlerinin yürürlüğe girdiğini bildiğimi, işbu Satış Formu ve
Taahhütnamenin herhangi bir nedenle iptali halinde daha önce mevcut hakların iadesini talep edemeyeceğimi
bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Satış Formu ve Taahhütnamenin herhangi bir nedenle feshi veya sona ermesi halinde tarafıma mülkiyeti
muhafaza kaydıyla teslim edilen dijital uydu alıcısı dahil tüm donanımı 7 gün içerisinde tarafıma bildirilen
yetkili satıcı ve/veya bayilere iade edeceğimi, aksi halde donanım bedelinin adıma faturalanacağını, dijital
uydu alıcısı bakımından sözleşme tarihindeki bedeli olan SD Cihaz için 150 TL, CAM için 150 TL, HD Cihaz
için 300 TL, HD+ Cihaz için 450 TL’yi ödeyeceğimi, Taahhüt Süresi'ni müteakip herhangi bir fesih bildiriminde
bulunmadığım takdirde aldığım hizmetlerin D-Smart tarafından o günkü www.dsmart.com.tr adresinde
yayınlanan cari liste fiyatları üzerinden süresiz şekilde devam ettirilebileceğini kabul beyan ve taahhüt
ederim.
İşbu Satış Formu ve Taahhütnamenin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’i oranında damga vergisi
tutarının bir defaya mahsus olmak üzere Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından tarafıma
faturalandırılacağını bildiğimi ve bu tutarı ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu Satış Formu ve Taahhütnamenin uygulanmasından kaynaklanacak ihtilaflarda İstanbul ve Tüketicinin
ikametgâhı Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. Ayrıca Tüketici, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen
parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem
heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.
Yukarıda belirtilen ürün ve hizmetleri satın aldığımı, hizmetin temel nitelikleri, süresi, fiyatı, teslim koşulları,
fesih koşulları, ihtilaf halinde yetkili mahkeme ve cayma hakkı ile ilgili olarak bilgilendirildiğimi ve D-Smart
tarafından aşağıda belirtilen iletişim yolları ile pazarlama ve bilgilendirme iletişimleri yapılabileceğini kabul ve
taahhüt ederim.
İletişim Kanalları
Adı / Soyadı:
Tarih :
TV
SMS
Telefon
E-Posta
İmza:
B-Mail
MOZAİK İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
Download

D-Smart Peşin