Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“SAMSUNG (GALAXY POCKET NEO) AKILLI CEP TELEFONU KAMPANYASI” Taahhütnamesi
Kampanya 21.03.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasında geçerlidir. Yeni / mevcut fiber internet abonelerimiz
SAMSUNG Galaxy Pocket Neo Akıllı Cep Telefonu Kampanyası kapsamında, aşağıdaki listede seçtiğim fiber
internet hizmeti için 24 ay boyunca her ay aşağıda tabloda belirtilen tutardan, kampanya taahhüt süresinden
sonra ise yürürlükteki Turkcell Superonline fiber internet hizmeti mevcut tarifesinden ücretlendirileceğimi ve
işbu taahhütnameyi imzaladığım tarih itibariyle en az 24 ay süresince Turkcell Superonline Fiber İnternet
Hizmeti’ni kullanacağımı, ALO ( sabit telefon hizmeti) indiriminden yararlanmak için Turkcell Superonline’a ev
numaramı taşımam ya da Turkcell Superonline’dan numara tahsis etmem gerektiğini ve 24 ay süresince Turkcell
Superonline ALO hizmetini kullanacağımı, kampanya kapsamında tarafıma ücretsiz olarak verilen SAMSUNG
marka GALAXY POCKET NEO (GT-S5310) model akıllı cep telefonun stoklarla sınırlı olduğunu, kampanyanın 3.
Kişilere devredilemeyeceğini ve Turkcell Superonline’ın ürün değişikliği yapma hakkının saklı olduğunu bildiğimi,
kampanya süresi boyunca gerçekleşen kota aşımı, kullanacağım katma değerli servislerin ücretleri ile ve Turkcell
Superonline sabit ev telefon hizmetine ilişkin görüşme ücretlerinin ayrıca faturalandırılacağını bildiğimi;
Turkcell Superonline’dan, ev numara tahsisi ile, ALO (sabit telefon hizmeti) almayı seçtiysem aksi Turkcell
Superonline tarafından duyurulmadıkça telefon hizmetim için her ay tüm vergiler (% 18 KDV, %15 ÖİV) dahil
4,99 TL minimum kullanım ücreti uygulanacağını;
Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım Koşullarına tabi hız alanlı
tarife seçmem halinde, ay içerisinde seçmiş olduğum paketimin tabloda belirtilen veri indirme (download) veya
veri yükleme (upload) hız alanı sınırlarını aşmamı takiben içinde bulunulan ay sonuna kadar indirme (download)
hızımın 3 Mbps yükleme (upload) hızımın ise 1 Mbps olacağını bildiğimi,
İşbu kampanya taahhütnamesinin imzasından doğacak olan tutarın binde 9,48’inin Damga Vergisi olarak bir
defaya mahsus olmak üzere ilk faturama yansıtılacağını bildiğimi;
İşbu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle ……………………..….. IMEI Nolu SAMSUNG marka GALAXY POCKET NEO
(GT-S5310) model cihazın tarafıma kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve / veya hasar görmemiş
halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim edilmiş olduğunu, işbu taahhütnameye konu kampanyadan
yararlanmak için ibraz edilen bilgi ve belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
İşbu Taahhütname’nin 24 aylık taahhüt süresi bitiminden önce Turkcell Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş
abonelik sözleşmesi ile tesis edilen fiber internet aboneliğimi tek taraflı olarak veya abonelik sözleşmemdeki
veya işbu taahhütnamedeki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Turkcell Superonline tarafından
abonelik sözleşmemin ve/veya işbu taahhütnamenin feshedilmesi ve/veya hizmetimin/hizmetlerimin iptal
edilmesi, kısıtlanması durumunda işbu abonelik süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin
(tüm vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL kurulum ücreti, seçtiğim hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen indirim
miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli, SAMSUNG GALAXY POCKET NEO (GT-S5310) model cihazın
tüm vergiler (%18 KDV) dahil 399 TL bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen
kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak,
faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak
faturalanacağını,
İnternet hizmetimi iptal etmem halinde ALO hizmetimin de iptal olacağını, ancak yalnızca ALO hizmetimi iptal
etmem halinde internet hizmetimin iptal olmayacağını ve bu durumda işbu kampanyanın “24 ay Taahhütlü”
fiyatından yararlanacağımı bildiğimi, numaramı farklı bir operatöre taşımam ya da kendi isteğimle ALO
hizmetimi iptal ettirmem durumunda o ana kadar kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin
(kampanya kapsamında numaramı taşımış olmam ya da numara tahsis ile aldığım ALO hizmeti için seçtiğim
paketin aşağıdaki tabloda belirtilen “24 Ay Taahhütlü ALO Hizmeti ile birlikte Aylık İndirim Tutarı” ile “24 Ay
Taahhütlü Aylık İndirim Tutarı” arasındaki farkın yararlandığım ay sayısı kadar bedeli) toplam bedeli ile işbu
kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda seçmiş olduğum paketin “24 Ay
Taahhütlü ALO hizmeti ile birlikte Aylık Tutar” bedelinin taahhüt süresi bitimine kadar kalan ay sayısı ile
çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutarın karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma
kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi, taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen
seçmiş olduğum hız / kota paketinin tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda
tüm vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL kurulum ücreti hariç o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli
servislerin (seçtiğim hizmet için aşağıdaki tabloda belirtilen indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar
bedeli, kampanya kapsamında tarafıma ücretsiz olarak verilen SAMSUNG marka GALAXY POCKET NEO (GTS5310) model cihazın tüm vergiler (%18 KDV) dahil 399 TL bedeli) toplam bedeli ile işbu kampanya
taahhütnamesi kapsamında belirlenen kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı
ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma
kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını, hizmeti sonlandırma talebimi Turkcell Superonline’a veya ilgili
hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla sözleşmeyi her zaman sona
erdirebileceğimi, aboneliğimin sonlandırılması halinde hizmet kapsamında Turkcell Superonline tarafından
tedarik edilen modemi www.superonline.net adresinde belirtilen Turkcell Superonline Bayisine çalışır
durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün içerisinde teslim edeceğimi, teslim etmemem ya da
eksik / arızalı teslim etmem durumunda tüm vergiler (%18 KDV) dahil 150 TL Turkcell Superonline modem
ücretinin faturalandırılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin uygulanmasından doğacak ihtilaflar bakımından Abonelik Sözleşmesi’nde yer alan usule
ilişkin maddelerin uygulama alanı bulacağını bildiğimi kabul ve beyan ederim. İşbu taahhütnamede belirtilen
dakika paketi fiyatlarına tüm vergiler (%18 KDV ve %15 ÖİV) dahildir.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan SUPERONLINE İLETİŞİM
HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL SUPERONLINE) ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış,
faturalama ve pazarlamaya esas olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi
için, TURKCELL ve TURKCELL SUPERONLINE'ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve
beyan ederim.
Evet
Hayır
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve lokasyon
verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline tarafından işlenerek
bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü kişilerle paylaşılmasına izin
veriyorum. Bu izni ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri alınması halinde bu durumun işbu
taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan ederim.
Evet
Hayır
SAMSUNG Galaxy Pocket Neo Akıllı Cep Telefonu Kampanyası 24 Ay Taahhütlü;
Hız Alanı **
İndirme
(Download)
Hız Alanı**
yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
Aylık
Kampanya
Tutarı
Aylık
İndirim
Tutarı
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
109 TL
40 TL
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
79 TL
15 TL
25 Mbps
Limitsiz
100 GB
50 GB
79 TL
69 TL
10 TL
Hız
Kota
100 Mbps
SAMSUNG Galaxy Pocket Neo Akıllı Cep Telefonu Kampanyası 24 Ay Taahhütlü (ALO Hizmeti ile birlikte)* ;
Hız Alanı **
İndirme
(Download)
Hız Alanı**
yükleme
(Upload)
Tarife
Fiyatı
Aylık
Kampanya
Tutarı
Aylık
İndirim
Tutarı
Limitsiz
250 GB
50 GB
149 TL
99 TL
50 TL
50 Mbps
Limitsiz
150 GB
50 GB
94 TL
69 TL
25 TL
25 Mbps
Limitsiz
100 GB
50 GB
79 TL
59 TL
20 TL
Hız
Kota
100 Mbps
* ALO hizmeti ile birlikte fiyat seçeneğinden yararlanmak için Turkcell Superonline’dan ses hizmeti
(numara taşıma ya da tahsis) alınması zorunludur.
** Hız Alanı Adil Kullanım Koşullarını ifade etmektedir.
İşbu …(…) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm kampanya
koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha Turkcell Superonline’da kalmak
üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasını saklayabileceğimi bildiğimi beyan ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Samsung Akıllı Cep Telefonu Kampanyası