T.C.
KONYA VALİLİĞİ
Halk Sağlığı Müdürlüğü
Sayı
Konu
:
:
35706687/903.99
KPO Aile Sağlığı Elemanı Alımı
İlan Metni
.
KONYA İLİ BOŞ OLAN AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMLERİNE KAMU
GÖREVLİSİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ALIMI DUYURU METNİ
Sağlık Bakanlığının 01.07.2011 tarih ve 22100 sayılı yazısı gereği ilimize kamu
görevlisi olmayan sözleşmeli aile sağlığı elemanı istihdam edilmek üzere 70 pozisyon tahsis
edilmiştir. Bu kapsamda 5258 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan yönetmelikler
çerçevesinde kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmak üzere başvuran
kişilerin aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvuruları kabul edilerek sözleşme
imzalatılacaktır.
1)Söz konusu pozisyonlara;
a) Türkiye'de mesleğini icra etmeye yetkili ve orta öğretim veya yükseköğretim
kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (Toplum Sağlığı) acil tıp teknisyenliği
bölümlerinden mezun olanlar başvurabilecektir.
b) Vekil ebe, hemşire olarak çalışan kişiler de başvuru yapabilecektir.
2) Başvuru için ilimizde ikamet şartı aranmayacak, ülke genelinden başvuru
alınacaktır.
3) Başvuru tarihi itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olanlar(657 sayılı
Kanun 4/A, 4/B, 4924 sayılı kanun, 399 sayılı KHK, 5393 sayılı Kanunun 49. uncu maddesine
göre çalışanlar v.b.) başvurmayacaktır. Ancak 5258 sayılı Kanun kapsamında kamu görevlisi
olmayan aile sağlığı elemanı olarak çalışmakta iken sözleşmesini usulüne uygun olarak sona
erdirenler başvurabileceklerdir.
4)Başvuru bir dosya ile doğrudan aile sağlığı elemanı olarak sözleşme yapılacak kişi
tarafından Halk Sağlığı Müdürlüğüne yapılacak olup posta ve diğer yollarla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru dosyasında kişiye ait;
* T.C. Kimlik numarası bulunan geçerli bir kimlik belgesinin onaylı fotokopisi,
* Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin noter
onaylı sureti,(Tescil edilmiş bulunan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslının
getirilmesi halinde, belgenin fotokopisi, aslına uygunluğu kontrol edildikten sonra birim
sorumlusu/müdür yardımcısı tarafından isim ve Unvan yasılarak tasdik edilmek suretiyle
kabul edilecektir.)
*Adli sicil kaydının bulunmadığına dair beyan,(Müdürlük, beyanın doğruluğunu adli
sicil bilgilerini verebilecek mercilerden teyit eder.)
*Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına ilişkin
sağlık raporu,
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
*Aile sağlığı elemanı olarak sözleşme imzalamak istediğine ve başvuru tarihi
itibariyle altı ay öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığına dair imzalı dilekçe,
* Dört adet vesikalık fotoğraf yer alacaktır.
Kişiye ait bu belgelere ek olarak;
* İlimizde görev yapmakta olan sözleşmeli bir aile hekimince imzalanmış, kişi ile
çalışmak istediğini açıkça beyan eden imzalı dilekçede bulunacaktır.
* Başvuru dosyasında eksiklik bulunmadığı tespit edildikten sonra kişi, çalışacağı
sözleşmeli aile hekimi ile birlikte Müdürlüğümüzde aile sağlığı elemanı sözleşmesi
imzalayacaktır.
*İlimize tahsis edilmiş bulunan kamu görevlisi olmayan aile sağlığı elemanı
pozisyonlarında boşalma olması durumunda aşağıdaki öncelik sıralamasına göre işlem
yapılacaktır.
a- İldeki boş pozisyon, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre en düşük
gelişmişlik grubunda yer alan ilçelerden başlanmak suretiyle kullanılacaktır.
b- Boş pozisyon sayısından fazla başvuru dosyası bulunması halinde, ebe, hemşire,
sağlık memuru(toplum sağlığı) ve acil tıp teknisyeni kadrolarının toplamı dikkate alınmak
suretiyle standart kadro mevzuatına göre doluluk oranı en az olan ilçedeki aile hekimi ile
anlaşarak başvuru yapan ile sözleşme imzalanacaktır. Aynı ilçede boş kadro sayısından fazla
başvuru dosyası mevcut ise öncelik (köy ve kasabadaki aile sağlığı merkezlerine öncelik
verilecektir) yükseköğretim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memuru(toplum sağlığı)
ve acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olan sağlık personeline verilecektir. Bu
kapsamda da birden fazla başvuru olması halinde öncelik başvuru evrak giriş numarasına göre
belirlenecektir.
*Başvuru dosyasının eksik olması veya gerçeğe aykırı beyan yapıldığının tespiti
halinde başvuru yapılmamış sayılacak, sözleşme yapılmışsa feshedilecektir. Kamu Görevlisi
olmayan Aile Sağlığı Elemanı İstihdamı için başvurular 11.08.2014 tarihinden 15.08.2014
tarihi mesai bitimine kadar kabul edilecek olup, başvurular Halk Sağlığı Müdürlüğü İnsan
Kaynakları Şubesi Sözleşmeli Personel Biriminde alınacaktır.
* Aile Hekimi sadece 1 kişiye dilekçe verebilecektir.
* Vekil ebe statüsünde olan personel Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak
isterse vekil ebe statüsünden istifa etmesi gerekir.
*Boş olan pozisyonlar için kamuda görev yapan personel sözleşme imzaladığı takdirde
pozisyon listeden çıkartılacaktır.
*Sözleşme imzalayan Aile Sağlığı Elemanları SGK işlemleri için Aile Hekimliği Maaş
Mutemetliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.
*İlimize tahsis edilmiş olan 70 pozisyondan 69'u dolu olup, bu ilan ile 1 pozisyona
yerleştirme yapılacaktır.
*Yerleştirilen kişinin başvurusundan vazgeçmesi veya sözleşme imzalamaması halinde
başvuruda öncelikli 2. kişiyle sözleşme imzalatılır.
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
İlimiz sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralaması aşağıdaki gibidir:
İL
İLÇE
GELİŞMİŞLİK
SIRASI
GELİŞMİŞLİK
GRUBU
GELİŞMİŞLİK
ENDEKSİ
KONYA
Büyükşehir
10
1
3,54941
KONYA
Yalıhüyük
132
2
0,86014
KONYA
Seydişehir
133
2
0,85217
KONYA
Ereğli
160
2
0,67151
KONYA
Akşehir
206
3
0,39866
KONYA
Beyşehir
312
3
0,05353
KONYA
Sarayönü
362
3
-0,08617
KONYA
Karapınar
386
3
-0,11619
KONYA
Kulu
394
3
-0,13075
KONYA
Çumra
397
3
-0,13787
KONYA
Ilgın
404
3
-0,15085
KONYA
Akören
477
4
-0,28035
KONYA
Hüyük
513
4
-0,35658
KONYA
Cihanbeyli
535
4
-0,38724
KONYA
Derebucak
540
4
-0,39324
KONYA
Doğanhisar
559
4
-0,43335
KONYA
Güneysınır
569
4
-0,45554
KONYA
Tuzlukçu
577
4
-0,46594
KONYA
Kadınhanı
578
4
-0,46701
KONYA
Bozkır
633
4
-0,56363
KONYA
Derbent
638
4
-0,57624
KONYA
Emirgazi
639
4
-0,57790
KONYA
Altınekin
642
4
-0,58286
KONYA
Hadım
648
4
-0,59179
KONYA
Yunak
658
5
-0,61962
KONYA
Ahırlı
661
5
-0,62161
KONYA
Çeltik
668
5
-0,63234
KONYA
Halkapınar
690
5
-0,65752
KONYA
Taşkent
702
5
-0,68341
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
AH BİRİM
KODU
AH ADI
SOYADI
İLÇESİ
42.28.002
ALİ ÇOĞALAN
TAŞKENT
42.28.003
MAHMUT
OVACIK
TAŞKENT
42.31.005
ETHEM
AKYEL
YUNAK
42.04.003
İSMAİL
KIRIKIŞLA
ALTINEKİN
42.06.008
HARUN
GÖKSAL
BOZKIR
42.12.003
VOLKAN CAN
DOĞANHİSAR
42.07.013
SUAT ÇETİN
CİHANBEYLİ
42.19.017
OSMAN
BULUT
ILGIN
42.19.016
PAŞA
ÇEVİRGEN
ILGIN
42.23.011
HALİL DOĞAN
KULU
42.21.012
SELİM KOCA
KARAPINAR
42.21.001
MUSTAFA
TOSUN
KARAPINAR
42.25.004
MUSTAFA
ARİF
KARAZEYBEK
SARAYÖNÜ
42.25.005
MUSTAFA
GENÇ
SARAYÖNÜ
42.14.001
EBRU CAN
EREĞLİ
42.14.002
RECEP BAL
EREĞLİ
İletişim
Numarası
ASM ADI
TAŞKENT
BALCILAR
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
TAŞKENT
MERKEZ AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
YUNAK 02
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ALTINEKİN
MERKEZ AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
BOZKIR
SARIOĞLAN
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
DOĞANHİSAR
02 NOLU
HARMAN
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
CİHANBEYLİ
YENİCEOBA
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ILGIN
YUKARIÇİĞİL
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
ILGIN
AŞAĞIÇİĞİL
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KULU
TAVŞANÇALI
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KARAPINAR
HOTAMIŞ
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KARAPINAR
01 NOLU AMİL
ÖNAL AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
SARAYÖNÜ
ÇEŞMELİSEBİ
L AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
SARAYÖNÜ
LADİK HALICI
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EREĞLİ 02
NOLU HACI
MÜTAHİR
ASM
EREĞLİ 02
NOLU HACI
MÜTAHİR
ASM
ADRESİ
BELDE
4925313
Balcılar Kasabası
İLÇE
4971100
Hira mah.Vali izzet bey
cad.
İLÇE
8512332
Fatih mah. Namık
kemal cad.no:32/2
İLÇE
6370236
Ölmez mh.Hastane
cad..
BELDE
4251262
Kızılçakır cad.
İLÇE
5562112
Yeğin mah. Hamam
sok.No:7
BELDE
6761088
Ulucamii mh.Hastane
cad.No:33
BELDE
8957070
Yukrıçiğil ksb.
BELDE
8862058
Aşağıçiğil ksb.
BELDE
6547300
Tavşancçalı Ksb.
BELDE
7672127
Hotamış Ksb.
İLÇE
7552989
Apak Mh.Konya
cad.No:16
BELDE
6281323
Çeşmelisebil Ksb.
BELDE
6274768
Yeni mah.Sağlık
Sok.No:6
İLÇE
7132541
Hacı Mütahir Mh.
Şehitler Parkı Karşısı
İLÇE
7132541
Hacı Mütahir Mh.
Şehitler Parkı Karşısı
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
42.14.009
HİKMET
KOYUNCU
EREĞLİ
42.14.014
HASAN
KESKİN
EREĞLİ
42.14.021
ALİ GÜNENÇ
EREĞLİ
42.27.017
GÖKSEL
SÜNTAR
SEYDİŞEHİR
42.27.016
KAMİL
İŞBİTİRİCİ
SEYDİŞEHİR
42.22.069
MUSTAFA
ŞAHİN
KARATAY
42.22.017
FATMA
KARADEDE
KARATAY
42.24.038
MEVLÜT CAM
MERAM
42.26.144
42.26.145
FİKRET
ASLAN
ALİ ASLAN
EREĞLİ 01
NOLU
KAZANCI
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EREĞLİ 03
NOLU
ABDULLAH
ÖZDOĞAN
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
EREĞLİ 04
NOLU CAHİ
ASM
SEYDİŞEHİR
KETENLİ AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
SEYDİŞEHİR
GEVREKLİ
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KARATAY
OVAKAVAĞI
AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ
KARATAY 43
NOLU
YEDİLER AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
MERAM 45
NOLU HAVVA
VE MEMİŞ
KOÇAK ASM
İLÇE
7124252
Kazancı mh.küsere
Köprü cad.no:48
İLÇE
7125212
Hacı Mustafa mah.Kız
Meslek lisesi Arkası
İLÇE
7102500
Cahi Mh. Şehit Murat
Akutay Cd.
BELDE
5941061
Ketenli Ksb.
BELDE
5981001
Gevrekli ksb.
BELDE
3895230
Ovakavağı Ksb.
MERKEZ
2359015
Ahmet Dede Yediler
Mh.Kırbaşı Cad.No:48
MERKEZ
3750254
Telafer Mh. 15513 Sk.
No:9
SELÇUKLU
SELÇUKLU 69
NOLU AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
MERKEZ
2551344
SELÇUKLU
SELÇUKLU 69
NOLU AİLE
SAĞLIĞI
MERKEZİ
MERKEZ
2551344
Sancak Mahallesi
Veysel Karani Cad.
Davet Sok. Limancı
Apt. No:10 /A Selçuklu
Konya
Sancak Mahallesi
Veysel Karani Cad.
Davet Sok. Limancı
Apt. No:10 /A Selçuklu
Konya
İlimizde boş Aile Hekimliği Birimleri (Aile Sağlığı Elemanı)
Dr. Murat UYAV
Vali a.
Halk Sağlığı Müdür V.
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜNE
...................İlçesinde faaliyet gösteren .........................................Aile Hekimi Birimi ile
Aile Sağlığı Elemanı olarak sözleşme imzalamak istiyorum. Başvuru tarihi itibariyle 6 altı ay
öncesine kadar kamu görevlisi olarak çalışmadığımı beyan ederim. Gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğum tespiti halinde başvuru yapmamış sayılmamı ve sözleşme imzalamam
durumunda ise bu sözleşmenin sona erdirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Ayrıca bu
sebeple başvuruyu yapmamış sayılmamdan ve sözleşmemin sona erdirilmesinden dolayı
herhangi bir hak iddia etmeyeceğimi bildiririm.
Gereğini arz ederim.
.../.../2014
imza
Adı ve soyadı
:
Ünvanı
:
T.C. Kimlik No :
Telefon
:
Adres
:
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
AİLE SAĞLIĞI ELEMANI İÇİN BAŞVURU FORMU
( Ebe- Hemşire- Acil Tıp Teknisyenleri- Sağlık Memuru(Toplum Sağlığı)) için
Konya
İlinde..................................................................Aile Hekimliği Biriminde
aşağıda adı geçen Aile Hekimi ile sözleşme imzalayarak; Aile Sağlığı Elemanı olarak görev
almak istiyorum.
1) Adı ve Soyadı
:
2) Ünvanı.
:
3) T.C. Kimlik No
:
4) Doğum yeri ve tarihi :
5) Adres
:
6) Telefon
:
7) E-Mail
:
Tarih- İmza
AİLE HEKİMİ -AİLE SAĞLIĞI ELEMANI MUTABAKAT FORMU
Yukarıda adı, soyadı ve bilgileri bulunan Aile Sağlığı Elemanı ile karşılıklı anlaşarak
Aile Hekimliği Biriminde sözleşmeli olarak çalışmayı kabul ediyorum.
Aile Sağlığı Merkezinin Adı :
Aile Hekimliği Birimi
:
Aile Hekiminin Adı Soyadı :
Tarih- İmza- Kaşe
Horozluhan Mah. A.Basri Sok. No:4 Selçuklu KONYA
Ayrıntılı bilgi için: 0332 223 00 00 (11 08)
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 96c7663b-8cef-4b36-adf1-c10e266a59b8 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

KPO Aile Sağlığı Elemanı Alımı İl