VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’ye,
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. (kısaca “Vodafone”) tarafından yürütülen “A.C.A.İ.P. Akıllı
Telefon Kampanyaları”ndan (“Kampanya”) yararlanmak istemem sebebiyle ......./......./........ tarihli, [
] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik
Sözleşmesi ile işbu 5 (beş) sayfadan ibaret olan Taahhütname’nin ön ve arka yüzünde yer alan
hükümleri, bilgileri inceleyerek kendi koşullarıma uygun bularak imzaladım. İşbu Taahhütname ile;
1. Kampanya kapsamında, Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma Kampanya duyurularında ve
Ek-.1’de belirtilen Vodafone Faturalı..........................................................................................
tarifesini ve bu tarifeye denk gelen cihaz taksit bedelli seçenek ile tarafıma önerilen
.....................................................model cihazı (“Cihaz”) kendi seçimim doğrultusunda belirlediğimi
ve yukarıda belirtilen hattımı işbu Taahhütname’yi imzaladığım tarihten itibaren en az
........(............................) ay süresince (“Taahhüt Süresi”) kullanacağımı, İşbu Taahhütname’yi
imzaladığım tarih itibariyle Kampanya’ya katıldığım hattımı Taahhüt Süresi boyunca Madde
10’daki düzenleme saklı kalmak kaydıyla Kampanya kapsamında kullanmayı taahhüt ettiğim
yukarıda belirtilen tarifeye tabi olarak kullanacağımı ve faturalarımı düzenli olarak ödeyeceğimi,
2. Cihaz bedelinin yetkili Vodafone Satış Kanal(lar)ınca tarafıma fatura edileceğini, ancak bu
bedeli Vodafone Satış Kanal(lar)ına ödemeyeceğimi; Cihaz bedelini yetkili Vodafone Satış
Kanal(lar)ına peşin olarak ödemem halinde Vodafone’un sorumlu olmayacağını ve Vodafone’dan
ödemiş olduğum bedelin iadesi ve benzeri herhangi bir talepte bulunmayacağımı,
3. İşbu Kampanya kapsamında seçmiş olduğum Kampanya seçeneği doğrultusunda tarafıma
tahsis edilen Cihaz’a ilişkin bedelin yetkili Vodafone satış kanalınca ve/veya Vodafone Teknoloji
Hizmetleri A.Ş. tarafından Vodafone’a temlik edildiğini/temlik edileceğini, Vodafone satış kanalı
veya Vodafone Teknoloji Hizmetleri A.Ş. tarafından işbu bedelin Tahsilatına Aracılık Edilen
Hizmetler (“Cihaz Taksit Bedeli”) adı altında tarafıma kesilecek faturalara yansıtılacağını bildiğimi
ve bu tutarları ödeyeceğimi,
4. Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibari ile işbu Kampanya’ya anlık dahil olacağımı ve
seçmiş olduğum Kampanya seçeneği tutarının hesaplanmasında ilk ay için, Taahhütname’yi
imzaladığım tarihi takiben ilk fatura dönemime kadar olan sürenin göz önünde
bulundurulacağını ve aylık tarife ücretinin bu süreye oranlanarak hesaplanacağını ve fatura
edileceğini, ancak seçmiş olduğum Kampanya seçeneği kapsamında aylık Cihaz Taksit
Bedeli’nin tamamının ilk fatura dönemime toplam tutar olarak yansıtılacağını bu süreyi takip
eden kalan her bir fatura dönemlerimde ise faturalarıma aylık tarife ücretimin ve Cihaz
Taksit Bedeli’nin tamamının aynen yansıtılacağını; bununla beraber Taahhütname’yi
imzalayarak Kampanya’ya dahil olduğum tarihte Kampanya kapsamındaki hattıma hali
hazırda tanımlı tarife dışında Kampanya kapsamındaki tarife paketlerinden birine anlık geçiş
yapmayı talep etmem durumunda, geçiş yapılan tarifenin oranlanarak hesaplanacak aylık
tarife ücretine ek olarak mevcut tanımlı tarife paketinin ücretini de ödemem gerektiğini,
5. Kampanya duyurularında belirtilen koşulları sağlamam halinde Kampanya seçeneği karşılığı
aylık tutarı (Cihaz Taksit Bedeli ve seçmiş olduğum tarife kullanım ücreti) aylık ve peşin olarak
Vodafone tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyebileceğimi veya Vodafone tarafından
belirlenen ve Kampanya duyurularında yer alan tutarı kredi kartı ile ödeyebileceğimi;
6.
7. Kredi kartı yolu ile ödemem halinde seçmiş olduğum Kampanya seçeneği karşılığı gelen kredi
kartı için belirlenen bedelin Kampanya duyuruları kapsamında Vodafone tarafından internet vb
mecralarda duyurulan anlaşmalı banka(lar)ın tarafıma ya da benimle aynı soy ismine sahip
yakınıma ait kredi kartıyla ödemeyi,
8. Kredi kartı yolu ile yapmış olduğum işbu Kampanya seçeneğime ilişkin aylık kredi kartı
ödemelerinin Vodafone tarafından gönderilecek olan ilgili aylık faturalarımda vergi vb masraflar
dahil olarak avans tutarı şeklinde belirtilmesini, seçmiş olduğum ve 24 ay boyunca kullanmayı
taahhüt ettiğim faturalı tarife kullanım ücretinin Vodafone tarafından ayrıca aylık fatura tutarıma
yansıtılacağını,
9. Duyurulan Kampanya koşulları kapsamında peşin ödeme seçeneğini seçmişsem yine ilgili
Kampanya seçeneği ücretimin Vodafone tarafından aylık faturalarıma Aylık Toplu Süre ve
Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler (Cihaz Taksit Bedeli) adı altında yansıtılacağını,
GSM No:
□□□ □□□ □□ □□
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ
10. Sadece Kampanya’da kaldığım süre boyunca, Kampanya kapsamında seçtiğim tarife bedeline
Ek-1’de belirtilen tutarlarda aylık indirim yansıtılacağını ancak taahhüt süremin sonunda ya da
herhangi bir sebeple Kampanya kapsamı dışına çıkmam durumunda bu indirimin
sonlandırılacağını bildiğimi,
11. İşbu Taahhütname süresince, Vodafone tarafından internet sitesi vb yollarla aksi
belirtilmedikçe, Kampanya kapsamında olan tarifeler arasında (Red Classic, Red, Red Elite ve
Genç Avantaj Extra) sadece eşit veya üst bedelli tarifelere geçiş yapabileceğimi, daha sonra bu
eşit/üst paketten daha az aylık ödemeli bir pakete geçemeyeceğimi, eşit/üst bedelli pakete geçiş
yapmam durumunda Kampanya’ya girişte seçtiğim tarife üzerinden verilen indirim miktarının
değişmeyeceğini ve bu eşit/üst bedelli pakete geçiş işleminin tarafıma başka bir cihaz tahsis
edilmesini sağlamayacağını bildiğimi,
12. Kampanya kapsamında belirtilen tarifelere giriş koşulları tarifelere bağlı olup kullanım koşulları
ve ücretlendirilmeleri cihaz kampanyası kapsamında değişiklik göstermeyeceğini, ve bireysel
tarifelerle ilgili esaslar ile detayların www.vodafone.com.tr adresinde belirtildiğini,
Vodafone tarafından kendi seçimim doğrultusunda tarafıma tahsis edilen ...... (..........) adet
Cihaz’ın kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış olarak tarafıma teslim edildiğini,
13. İşbu Kampanya taahhüt süresinin son ayında, en geç hesap kesim döneminde, taahhüt
süremin bitmesinin ardından hattıma tanımlı tarife paketimi değiştirmeyi talep etmemem
durumunda, Kampanya kapsamında hattıma tanımlı tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam
edeceğimi ancak taahhüt süresi bitişini takip eden fatura dönemim itibariyle Cihaz Taksit Bedeli’nin
faturama yansıtılmayacağını ve tarifem üzerinden yansıtılan indirimin ortadan kalkacağını bildiğimi,
14. Vodafone’un, tarife ve Kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve
İletişim Kurumu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkına sahip
olduğunu bildiğimi,
15. İşbu Taahhütname’yi imzalamakla, tarafıma tahsis edilen söz konusu Cihaz’la ilgili teknik
sorunlarda Vodafone sorumluluğu yanında Tüketici Hakları Mevzuatı kapsamında üretici, ithalatçı,
distribütör firmanın garanti şartlarının da geçerli olduğunu, garanti kapsamındaki hizmetleri
üretici/ithalatçı firma yetkili servislerinden alacağımızı bildiğimi, cihaz’ın kaybolması ve/veya
çalınması hallerinin Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi’ni ve/veya Taahhütname’yi sona erdirmek
ve/veya GSM hattını iptal etmek için haklı sebep teşkil etmeyeceğini ve Taahhütname
hükümlerinin aynen devam edeceğini,
16. İşbu Taahhütname’ye tabi hattım ile, bu Taahhütname’yi imzaladığım tarih itibariyle işbu
Taahhütname süresince başka bir Vodafone kampanyasına katılamayacağımı ve tarafıma ait en
fazla 2 farklı GSM numarası ile aynı anda 2 kampanyadan yararlanabileceğimi bildiğimi,
17. İşbu Taahütname geçerlilik süresi bitiminden önce; Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi
ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu Taahhütname’deki
yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya
hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması, kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem,
dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön ödemeli hatta çevirmem ve/veya
numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem, tabi olduğum Kampanya
paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem durumunda hiçbir
zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem
için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle
ödenmesi gereken toplam tutarı aşmaması koşuluyla cezai şartın, Cihaz’ın taahhütname
imza edildiği tarihte Vodafone tarafından belirlenen ve internet vb mecralarda da duyurulan
Kampanya’ya özel Ek 1’de belirtilen Vodafone maliyetlerden, işbu yukarıda belirtilen
hallerin meydana geldiği tarihe kadar Cihaz Taksit Bedeli altında tarafımca yapılmış
ödemelerin düşülmesi suretiyle hesaplanacağı ve ayrıca bu tutara; işbu Taahhütname
kapsamında Kampanya’da kaldığım süre boyunca aylık tarife paket ücreti üzerinden
Vodafone tarafından yapılan Kampanya’ya özel indirimlerin de ekleneceğini ve bu bedeli
ödeyeceğimi, kredi kartı yolu ile ödeme yapmış olduğum ilk 12 fatura dönemi içinde isem;
Vodafone tarafından tarafıma gönderilecek ilk faturada ilk 12 fatura dönemi için hesaplanan
ceza tutarı faturasına kalan avans tutarının da yansıtılarak ceza faturamdan düşüleceğini ve
ve hesaplamaya dahil olan kalan Kampanya taahhüt sürem için peşin ödenmesi gerekli
tutarın ise ayrıca toplam olarak yukarıda belirtilen aykırılık hallerini takip eden ilk faturama
cezai şart olarak yansıtılacağını ve işbu tutarı tam ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi,
peşin olarak ödeme yapmakta olduğum kalan Taahhütname sürem içinde isem; kalan
taahhüt ettiğim toplam aylık taahhüt tutarları toplamının Vodafone tarafından tarafıma
gönderilecek ilk faturada cezai şart olarak aylık faturama yansıtılacağını ve işbu tutarı tam
ve eksiksiz olarak peşinen ödeyeceğimi ödeyeceğimi ancak bu cezai şart tutarlarının hiçbir
zaman, fesih ya da sona erme tarihinden Taahhütname süresi sonuna kadar olan dönem
için tarafımca işbu Taahhütname’nin 1. Maddesi uyarınca taahhüt edilmiş olması nedeniyle
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ
ödenmesi gereken toplam tutarı aşmayacağını,
18. Yukarıda belirtildiği üzere işbu Taahhütname’yi ihlal etmem halinde, tarafıma gönderilecek
ceza bedelini içerir faturaya ilaveten, aykırılık/iptal/fesih hallerinin gerçekleştiği ilgili fatura
dönemine ait Kampanya paketinin aylık toplam taahhüt tutarı ücretinin tamamını içerir faturanın da
Vodafone tarafından ceza faturasını takiben tarafıma ayrıca gönderileceğini ve bu bedeli
ödeyeceğimi,
19. İşbu Taahhütname’de düzenlenmeyen konularda Vodafone Bireysel Tip Abonelik
Sözleşmesi’nin hükümlerinin uygulanacağını,
20. Kampanyaya giriş yapmam ile 3G servisinin otomatik olarak açılacağını,
21. Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak
veya işbu Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Taahhütname’nin
Vodafone tarafından feshedilmesi ve/veya hattımın iptal edilmesi, dondurulması, kapatılması,
kısıtlanması ve/veya hattımı iptal etmem, dondurmam, kısıtlamam, kapatmam, devretmem, ön
ödemeli hatta çevirmem ve/veya numara taşınabilirliği kapsamında başka bir operatöre geçmem,
tabi olduğum Kampanya paketimi Kampanya kapsamında yer almayan bir tarife ile değiştirmem ve
böylelikle çıkış yaptığım kampanyanın cezasını ödememiş olmam durumunda, ilgili kampanyadan
çıkış tarihimi müteakip 2 ay içerisinde yeni bir cihaz kampanyasına giriş yapamayacağımı bildiğimi,
22. İşbu Taahhütname’nin imza tarihi itibariyle yürürlüğe gireceğini, ............ (................................)
ay süreyle geçerli olacağını, aşağıdaki adresimin tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğini
bildirmediğim takdirde bu adrese yapılacak tebligatların bizzat tarafıma yapılmış sayılacağını ve
geçerli bir tebliğin tüm yasal sonuçlarını doğuracağını, aşağıda verdiğim abone tebligat adresi ile
Vodafone Tip Abonelik Sözleşmesi üzerinde yer alan fatura adresimin aynı olduğunu, gayri kabili
rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt ederim.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ
EK-1 Kampanya kapsamında geçerli paketler, kampanya kapsamında yer alan cihazlar ve ek
ödemelerin detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TÜM ABONELERE AÇIK
TEKLİFLER
Red Classic
Red
Red Elite
Genç Avantaj Extra /
Faturayı Aşmayan Extra
Red Classic
36 aylık
Red
36 aylık
Red Elite
36 aylık
Kampanya Süresince Tarife
İndirimi
Cihaz Bedeli
3,00 TL
3,00 TL
6,00 TL
0,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
8,00 TL
58,00 TL
48,00 TL
41,00 TL
55,00 TL
40,00 TL
29,00 TL
28,00 TL
Aylık Ek Ödeme
55,0 TL
45,0 TL
35,0 TL
60,0 TL
35,0 TL
25,0 TL
20,0 TL
Kampanya Süresince Tarife
İndirimi
3,00 TL
3,00 TL
6,00 TL
0,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
8,00 TL
Cihaz Bedeli
73,00 TL
63,00 TL
51,00 TL
65,00 TL
50,00 TL
44,00 TL
33,00 TL
Aylık Ek Ödeme
70,0 TL
60,0 TL
45,0 TL
70,0 TL
45,0 TL
40,0 TL
25,0 TL
Kampanya Süresince Tarife
İndirimi
3,00 TL
3,00 TL
6,00 TL
0,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
8,00 TL
Cihaz Bedeli
83,00 TL
73,00 TL
61,00 TL
75,00 TL
60,00 TL
54,00 TL
38,00 TL
Aylık Ek Ödeme
80,0 TL
70,0 TL
55,0 TL
80,0 TL
55,0 TL
50,0 TL
30,0 TL
Kampanya Süresince Tarife
İndirimi
Cihaz Bedeli
3,00 TL
3,00 TL
6,00 TL
0,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
8,00 TL
93,00 TL
83,00 TL
71,00 TL
90,00 TL
65,00 TL
59,00 TL
43,00 TL
Aylık Ek Ödeme
90,0 TL
80,0 TL
65,0 TL
95,0 TL
60,0 TL
55,0 TL
35,0 TL
Kampanya Süresince Tarife
İndirimi
3,00 TL
3,00 TL
6,00 TL
0,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
8,00 TL
Cihaz Bedeli
103,00 TL
93,00 TL
81,00 TL
100,00 TL
70,00 TL
64,00 TL
48,00 TL
Aylık Ek Ödeme
100,0 TL
90,0 TL
75,0 TL
105,0 TL
65,0 TL
60,0 TL
40,0 TL
Kampanya Süresince Tarife
İndirimi
3,00 TL
3,00 TL
6,00 TL
0,00 TL
5,00 TL
4,00 TL
8,00 TL
Cihaz Bedeli
113,00 TL
103,00 TL
91,00 TL
110,00 TL
80,00 TL
74,00 TL
53,00 TL
Aylık Ek Ödeme
110,0 TL
100,0 TL
85,0 TL
115,0 TL
75,0 TL
70,0 TL
45,0 TL
Telefon Model(ler)i
iPhone 4S 8GB
Samsung Mega
Zoom & GEAR
Samsung Galaxy S III 16GB
Samsung Galaxy Note II
Nokia Lumia 925 16GB
HTC One Mini
iPhone 4S 16GB
Samsung Galaxy S4 16GB
Samsung Galaxy S4 Active
Sony Xperia Z
LG G2
iPhone 5C 16GB
HTC One
Samsung Note 3 Neo
Sony Xperia Z Ultra
iPhone 5C 32GB
iPhone 5S 16GB
Samsung Galaxy Note 3 **
Sony Xperia Z1 ***
iphone 4s 32GB
iPhone 5 16GB
iPhone 5S 32GB
HTC One Max
Nokia Lumia 1520
Samsung Galaxy S5 16GB*****
HTC One (M8)
iPhone 4S 64GB
iPhone 5 32GB
iPhone 5 64GB
iPhone 5S 64GB
Note 3 & GEAR ****
LG G Flex
Samsung Galaxy S5 32GB*****
Samsung Galaxy S5 & GEAR******
Samsung Galaxy S5 & FIT******
**** Note 3 ile birlikte GEAR akıllı saatini almak isteyen abonelerden 99 TL ön ödeme talep
edilecektir.
***** Samsung Galaxy S5 cihazını Vodafone Red tarifelerinden biriyle ( Red Classic, Red, Red
Elite) kontratlı olarak alan abonelere aksesuar seti hediye edilecektir. Kampanya 11.04.2014 –
30.04.2014 tarihleri arasında geçerli olup bir GSM numarası kampanyadan bir kere
yararlanabilecektir. Kampanya kapsamında 2 adet hediye seti bulunmaktadır: 1. Kırmızı paket
(1 adet ekran koruyucu film, 1 adet arka kapak, 1 adet 2.1A hızlı şarj özellikli mini çakmak şarj
cihazı) 2. Gri Paket (Kırmızı paketin içinde bulunanlara ek olarak 1 adet 16GB Toshiba Micro
SD hafıza kartı). Kampanyaya Vodafone Red Classic yada Red tarifeleriyle katılanlara Kırmızı
Paket. Red Elite tarifesiyle katılanlara Gri Paket hediye edilecektir. Kampanya koşullarını
sağlayan abonelere SMS yoluyla bir kod temin edilecektir. Kodlar tek kullanımlıktır ve tek
seferlik kullanımda geçerlidir. Hediye çeki kodları, aktivasyonun yapıldıgı aynı Vodafone Cep
Merkezi’nde 7 gün süreyle geçerlidir. Kampanya stoklarla sınırlıdır (Kırmızı paket 5000, Gri
paket 5000 adet). Stokların bitmesi durumunda kampanya 30.04.2014’ten önce sona erebilir.
Abone Adı Soyadı:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
VODAFONE A.C.A.İ.P. AKILLI TELEFON KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ
****** Galaxy S5 ile birlikte GEAR akıllı saatini almak isteyen abonelerden 399 TL ön ödeme
talep edilecektir.
****** Galaxy S5 ile birlikte FIT akıllı saatini almak isteyen abonelerden 199 TL ön ödeme talep
edilecektir.

Kampanya kapsamındaki cihazların Vodafone'a maliyetlerleri:iPhone 4S 8GB, Samsung Mega,
Samsung Zoom & GEAR, Samsung Galaxy S III 16GB - 1.440 TL; Samsung Galaxy Note II, Nokia
Lumia 925 16 GB, HTC One Mini, iPhone 4S 16GB, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S4 Active
- 1.800 TL; Sony Xperia Z, LG G2, iPhone 5C 16GB, HTC One, Samsung Note 3 Neo, Sony Xperia Z
Ultra - 2.160 TL; iPhone 5C 32GB, Phone 5S 16GB - 2.340 TL; Sony Xperia Z1, iPhone 4S 32GB,
iPhone 5 16GB, iPhone 5S 32 GB, HTC One Max, Nokia Lumia 1520, Galaxy S5 16GB, HTC One 2
(M8) - 2.520 TL; iPhone 4S 64GB, iPhone 5 32GB, iPhone 5S 64GB, LG G Flex, Galaxy S5 32GB 2.880 TL, Samsung Galaxy Note 3& GEAR - 2.899 TL; Galaxy S5 & GEAR - 2999 TL; Galaxy S5 &
FIT - 2799 TL; iPhone 5 64GB 3.009 TL (Fiyatlara KDV (%18) dahildir)

Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması halinde, bu kısım
kredi kartı sahibi tarafından imzalanacaktır.
“Kampanya kapsamında şahsıma ait kredi kartının kullanılacağını, Taahhütnamede
düzenlenen Cihaz bedelinin, Taahhütname hükümleri kapsamında, işbu kredi kartıma
yansıtılacağını ve bu doğrultuda kredi kartı sahibi olarak işbu Taahhütname kapsamında
tanımlı kredi kartı ile ilgili her türlü yükümlülüğün tarafımdan yerine getirileceğini kabul, beyan
ve taahhüt ederim.”
Kredi kartı sahibinin
Adı, Soyadı :
Email Adresi :
Tebligat Adresi :

Kampanyaya katılan abonenin
Abone Adı, Soyadı :
Abone Email Adresi :
Abone Tebligat Adresi :
IMEI No
:
Cep Merkezi/KSK Unvanı :
Cep Merkezi/KSK Kod No :
Abone Yetkili İmza
:
İmza Tarihi
:........../............/.............
Abone Adı Soyadı:
Cep Merkezi/KSK İmza ve Kaşe:
Abone İmza:
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
Download

Beylerbeyi Mah. BBHA (Gaski Hizmet Alanı ve Su Deposu)