Elektrik Abonelik
Sözleşmesi
1- TARAFLAR
İşbu Elektrik Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir
taraftan Kısıklı Caddesi Caddesi Sarkuysan-Ak İş
Merkezi No:4 A Blok Kat:1 Altunizade, Üsküdar,
İstanbul adresinde mukim Fina Elektrik Enerjisi
İthalat İhracat ve Toptan Satış Anonim Şirketi (“Fina”
veya
“CEREAN”)
ile
diğer
taraftan,
__________________________________________________
_______________________________________ (“ABONE”)
arasında, aşağıda yer alan hükümler dahilinde, bir
nüsha olarak tanzim ve imza edilmiş olup, aslı
CEREAN’da ve bir nüshası ABONE’de kalacaktır.
Bu Sözleşme’yi imzalayarak ABONE, CEREAN ile
elektronik ortamda ve sair yollarla paylaştığı tüm
kimlik, adres, elektrik abonelik, sayaç ve diğer
bilgilerin doğruluğunu ve Sözleşme’nin işbu bilgilere
dayanarak kurulduğunu kabul etmiş olur.
2- TANIMLAR
İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin tüm kanun,
yönetmelik, tebliğ, genelge ve Enerji Piyasası
Düzenleme Kurulu kararları ile CEREAN’ın lisansını,
Kanun: Yürürlükteki Elektrik Piyasası Kanunu’nu,
Lisans Yönetmeliği: Yürürlükteki Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliği’ni,
Önemli Olumsuzluk Hali: Lisans Yönetmeliği
tahtında sayılan mücbir sebep hallerini,
PMUM: Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi’ni,
Tarife Paketi: CEREAN tarafından İlgili Mevzuat
kapsamında serbestçe belirlenen ve Sözleşme
kapsamında sağlanan elektrik enerjisi karşılığında
alınacak ücretleri, şart ve kuralları içeren paketi,
TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ni
ifade eder. İşbu Sözleşme’de kullanılan ancak burada
tanımlanmamış ifadeler için İlgili Mevzuattaki
tanımlar geçerli olacaktır.
3- SÖZLEŞMENİN AMAÇ VE KONUSU
İşbu Sözleşme’nin amaç ve konusu, CEREAN
tarafından ABONE’ye elektrik enerjisi satışının koşul
ve şartlarını ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini
belirlemektir.
4- TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında
gerçekleşecek elektrik enerjisi satışının, ancak PMUM
ve yerel dağıtım şirketi nezdinde enerji satışının kayıt
altına alınmasına istinaden ABONE ve CEREAN’ın
İlgili Mevzuat uyarınca yapmış olduğu tüm yasal
başvuru ve işlemlerin olumlu sonuçlanmış olması
halinde gerçekleşeceği konusunda mutabıktırlar. İşbu
koşulların gerçekleşmemesinden dolayı elektrik
satışı başlamaz ise, CEREAN’ın ABONE’ye karşı hiçbir
yükümlülüğü
bulunmayacaktır
ve
CEREAN
Sözleşme’yi derhal haklı nedenle fesih edebilecektir.
İşbu Sözleşme çerçevesinde elektrik enerjisi satışı
(tedarik başlangıcı), işbu
koşulların yerine
getirilmesini müteakip, İlgili Mevzuat’ın ve yerel
dağıtım şirketi uygulamalarının izin verdiği ilk günde
başlayacaktır.
4.2. Elektrik satış hizmetinin kapsamı, verilmesi ve
donanımın kurulması için gereken bilgiler, ABONE
tarafından internet, telefon kanalları veya sair yollar
üzerinden CEREAN’a verilecek olup, uygulanacak
Tarife Paketi ve Sözleşme konusu hizmet bu bilgilere
istinaden belirlenecektir.
CEREAN, makul bir süre öncesinde ABONE’ye, kısa
mesaj, telefon, posta, e-posta yoluyla veya kendi
internet sitesi üzerinden duyurmak suretiyle, sunduğu
elektrik enerjisine
ilişkin Tarife Paketleri’ni
uygulamaya alma, değiştirme, kaldırma, yenileme,
bunların koşullarını ve içeriğini değiştirme ve Tarife
Paketleri’nde ve fiyatlarda değişiklik yapma hakkına
sahiptir.
4.3. CEREAN, abonelik ve müşteri hizmetleri
verilecek kanalları serbestçe belirlemeye ve bu
kanallar üzerinden bir takım işlemleri yapmayı
sınırlandırmaya yetkilidir. ABONE, sunulan kanalları
kullanmak suretiyle gerçekleştireceği abonelik
işlemlerinin ve seçtiği Tarife Paketleri’nin bu
Sözleşme’ye tabi olacağını kabul ve beyan eder.
4.4. Sözleşme kapsamında ABONE tarafından
seçilen Tarife Paketi’nin süreli veya dönemsel olması
halinde ve ABONE’nin bu süre veya dönemin
sonunda aboneliğini sona erdirmemesi veya yeni bir
Tarife Paketi seçmemesi durumunda, elektrik
kesintisi yaşamaması için, ABONE bilgilendirilerek,
aboneliği dönem sonunda yürürlükteki STANDART
Tarife üzerinden fiyatlandırılacaktır.
4.5. ABONE’nin seçtiği ve kullandığı Tarife Paketi’nin
herhangi bir zamanda CEREAN tarafından
uygulamadan kaldırılması ve ABONE’nin CEREAN’ın
bildirimine rağmen yeni bir Tarife Paketi seçimi
yapmaması halinde, CEREAN ABONE’yi
zamlanmayan 201401
bilgilendirerek güncel STANDART Tarife üzerinden
fiyatlayacaktır.
4.6. Tüketilen elektriğin miktarının tespitinde,
ABONE’nin internet, telefon kanalları veya sair
yollarla belirttiği
tesisatlarının elektrik giriş
noktalarında bulunan sayaç ve ölçüm devreleri
üzerinden kayıt ve tespit edilen aktif enerji miktarları
esas alınacaktır. ABONE, işbu sayaçları, Elektrik
Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ’e
uygun olacak şekilde tesis ettiğini veya edeceğini,
ayrıca işbu sayaç ve ölçüm devrelerinin bakım,
onarım ve değişimini yerel dağıtım şirketinin talebi
halinde yaptıracağını beyan ve taahhüt eder.
4.7. ABONE tarafından tüketilen elektriğin miktarının
tespiti ve sayaçların okunması, İlgili Mevzuat uyarınca
yerel dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır. Bu
bağlamda,dağıtım şirketinin yapmış olduğu ölçümler
İlgili Mevzuat uyarınca CEREAN tarafından PMUM
sisteminden temin edilecek veya gerektiğinde buna
ilişkin tutanak, ABONE tarafından posta ile ya da
elektronik ortamda CEREAN’a gönderilecektir.
CEREAN gerekli gördüğü durumlarda endeks
okumasını kendisinin belirleyeceği yollar ile yapabilir.
Endeks okumasının CEREAN’ın yaptığı hallerde
CEREAN’ın endeks okuması
ile ilgili dağıtım
şirketinin yapmış olduğu endeks okumaları arasında
bir fark olması durumunda, CEREAN’ın kayıtları ve
hesaplaması dikkate alınacaktır.
4.8. ABONE, CEREAN’ın işbu Sözleşme hükümleri
çerçevesinde yapılacak elektrik enerjisi satışı ile ilgili
yükümlülüğünün sadece elektrik enerjisinin
fiyatlandırılması açısından olduğunu kabul eder.
Şöyle ki; satılacak elektrik enerjisinin fiziksel olarak
tedariğinde ve taşınmasında sorumlu kişi,
münhasıran İlgili Mevzuat uyarınca görevlendirilmiş
olan iletim ve / veya dağıtım şirketleridir. Teknik
sebeplerden (dağıtım hattı kopması, trafo bozulması,
frekans düşümü halleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı
olmaksızın), üçüncü şahısların sebep olacağı arıza
hallerinden veya Önemli Olumsuzluk Halleri’nden
ötürü ABONE’nin tüketim birimlerine elektrik enerjisi
tedarik edilememesi halinde, ABONE CEREAN’ın
sorumlu olmadığını ve CEREAN’dan herhangi bir
tazminat talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder.
4.9. ABONE’nin sistemde kullandığı reaktif enerji ve
sistemden çektiği güç de ölçülecektir. Şayet bu
ölçümlerin Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği’nde
veya diğer İlgili Mevzuatta belirtilen yasal sınırları
aşması halinde ABONE, birim bedeli aktif enerji birim
bedelinden yüksek olmamak koşulu ile ve Elektrik
Piyasası
Tarifeler
Yönetmeliği
çerçevesinde
CEREAN’a reaktif enerji bedeli ve güç aşım bedeli
ödeyeceğini kabul eder. Aynı şekilde, tüketim
birimlerinde trafo, hat ve dağıtım kaybı olması
halinde, işbu kayıplar ile alakalı tüm bedeller ve
sayaçlar ile alakalı varsa kesme/bağlama veya
sökme/takma
bedelleri
ABONE’ye
ayrıca
yansıtılacaktır.
4.10. ABONE’nin işbu Sözleşme’nin imzalanması ve
uygulanmasından doğan yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen yerine getirmemesi halinde, CEREAN
elektriği kesme veya kestirme ve Sözleşme’yi madde
6.2. uyarınca feshetme hakkına sahiptir.
4.11. ABONE, Sözleşme kapsamında elektrik satışının
sağlanması, sayaçların okunabilmesi veya elektriğin
kesilebilmesi amacıyla gerekli kurulum, kesim ve
teknik destek işlemleri için CEREAN veya ilgili
dağıtım şirketi personeline ya da CEREAN’ın
belirleyeceği üçüncü kişilere, gerekli çalışma alanı,
giriş hakkı ve haberleşme imkânı ve temel ihtiyaçların
karşılanması için gerekli alanı, kablolama iznini ve
enerjiyi sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
4.12. ABONE’nin kendisinden kaynaklanan sorunlar
ABONE’nin sorumluluğunda olup, CEREAN’a hiçbir
kusur ve sorumluluk yüklenemez.
4.13. CEREAN tarafından
elektrik satışının
sağlanması için, ABONE’ye tahsis edilen veya
ABONE’ye ait olan her türlü donanımdan, abonelik
hakkının kullanımına ilişkin kullanıcı adı ve şifrenin
güvenliğinden ve kullanımından ABONE sorumludur.
ABONE, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması,
kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için
derhal CEREAN’a bildirimde bulunmakla yükümlüdür.
Aksi takdirde ABONE, bildirim tarihine kadar yapılan
yetkisiz kullanımdan sorumludur. ABONE, kullanıcı
adı ve şifresi ile yapılan tüm işlemlerden sorumlu
olacağını, söz konusu şifre ve kullanıcı adının kendisi
tarafından kullanılmadığını iddia etmeyeceğini,
bunların yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki,
mali ve cezai sorumluluğun kendisine ait olacağını
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.14. CEREAN tarafından, makul süre öncesinde
usulünce ABONE’ye bilgi verilerek, şifre kullanımına
veya
elektronik
işlem
kayıtlarına
yönelik
uygulamalara geçilebilir.
CEREAN, ABONE’nin
talebinin Önemli Olumsuzluk Hali bu yollarla yapılan
ABONEtalebinin
mücbir sebepler ve teknik
imkânsızlıklar nedeniyle alınamamasından veya
karşılanmamasından sorumlu değildir.
zamlanmayan 201401
4.15. ABONE, bu Sözleşme’den doğan haklarını
CEREAN’ın muvafakati olmaksızın üçüncü şahıslara
kiralayamaz ve/veya devir, temlik ve rehin edemez.
4.16. ABONE, Sözleşme kapsamında tedarik ettiği
elektrik enerjisini hiçbir şekilde 3. kişilere satamaz,
kullandıramaz, yeniden satma konu olacak şekilde
ticari amaçla kullandıramaz.
4.17. ABONE, CEREAN’ın Müşteri Hizmetleri Çağrı
Merkezi ve internet üzerinden yaptığı her türlü
görüşmelerin işlemlerin
CEREAN tarafından
kaydedileceğini ve bu kayıtların CEREAN tarafından
belirlenen süre boyunca saklanacağını ve bunların
kesin delil sayılacağını kabul ve taahhüt eder.
4.18. CEREAN, ABONE tarafından internet, telefon
kanalları veya sair yollar üzerinden CEREAN’a
verilmiş olan abone iletişim bilgilerini kullanarak, yeni
Tarife Paketleri, kampanyalar, borç ödeme ihbarları,
Tarife Paketi değişiklikleri, elektrik kesim bildirimlerini
yapabilir, ABONE’nin borç durumu vs. hakkında
ABONE’ye bilgi verebilir ve ABONE’ye İlgili
Mevzuat’ta öngörülen diğer bildirimlerde bulunabilir.
İlgili Mevzuat gereğince gönderilen herhangi bir
bildirim ve iletilerin CEREAN’dan kaynaklanmayan
sebeplerle ulaşmamasından CEREAN sorumlu
olmayacaktır. ABONE, bu anlamda internet, telefon
kanalları veya sair yolllar üzerinden CEREAN’a verdiği
bilgilerin geçerli, doğru, ve kendisine ait olduğunu ve
değişiklikleri derhal bildireceğini kabul, beyan ve
taahhüt eder. ABONE, İlgili Mevzuat’ın zorunlu
kıldıkları hariç olmak üzere, söz konusu bildirim ve
iletileri istememesi halinde talebini Müşteri
Hizmetleri Çağrı Merkezi veya CEREAN’n sağladığı
elektronik sistem vasıtasıyla CEREAN’a iletebilir.
4.19. İşbu Sözleşme’de belirtilmeyen hususlarda; İlgili
Mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ABONE’nin
herhangi bir kanun veya İlgili Mevzuat’a uymaması
nedeniyle kendisine ceza kesilmesi ve bu cezanın
CEREAN tarafından ödenmesi halinde, ABONE
CEREAN’ın yaptığı ilk tebligata istinaden bu cezayı 5
(beş) iş günü içerisinde ödemeyi ve bu cezaya sebep
olan durum veya hareketi neticesinde CEREAN’ın
uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin etmeyi
kabul ve beyan eder.
4.20. ABONE’nin işbu Sözleşme kapsamında elektrik
enerjisi satılan tüketim birimlerinde, CEREAN
tarafından veya resmi makamlarca, inceleme ve
denetleme yapılması veya bilgi istenmesi
durumunda, ABONE ilgili tüketim birimlerini
denetlemeye ve incelemeye açmak ve talep edilmiş
olan bilgileri doğru ve eksiksiz olarak zamanında
CEREAN yetkililerine veya ilgili kuruma ulaştırmak ile
yükümlüdür.
4.21. ABONE, İlgili Mevzuat uyarınca tabi olduğu
tarife kurallarına göre içinde bulunduğu ayda, bir
önceki aya oranla ortalama % 20 (yüzde yirmi) ve
üzeri değerinde kapasite artırımı veya kapasite
indirimi öngördüğü durumlarda CEREAN’ı kapasite
değişiminin
15
(onbeş)
gün
öncesinden
bilgilendirmekle yükümlüdür.
4.22. ABONE’nin abone grubunun değişmesine
neden olabilecek her türlü uygulamayı ve/veya
gelişmeyi bunu takip eden en geç 5 (beş) gün
içerisinde CEREAN’a ve aynı zamanda ilgili dağıtım
şirketine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
ABONE, bildirim yapmaması neticesinde CEREAN’ın
uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve
beyan eder.
5- MALİ HÜKÜMLER
5.1. ABONE, ilgili fatura döneminde tükettiği elektrik
enerjisi miktarına ilişkin olarak, seçmiş olduğu tarife
paketi kapsamında belirtilen birim satış fiyatı
üzerinden hesaplanan elektrik tüketim bedelini;
ayrıca elektrik tüketimi ile alakalı perakende satış
bedelini, CEREAN’ın belirleyeceği aylık hizmet
bedelini ve diğer tüm masraf, harç, bedel, fon,
kullanım bedeli, vergi vb. bedelleri ödemek ile
yükümlüdür. Bu kapsamda ABONE, perakende satış
fiyatına ilaveten, CEREAN tarafından belirlenen aylık
hizmet bedelini, TEDAŞ’ın ilgili Tarifesi’nde belirtilen
Perakende Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil
olmak üzere tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım
Bedeli, İletim Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç
Okuma, TRT Payı, Enerji Fonu, BTV) toplamını ve
madde 4.9.’da belirtilen şekilde varsa reaktif enerji
bedeli ve güç aşımı bedelleri ile yine varsa sayaç
açma/kapama ve sökme/takma bedellerini ve
elektrik tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili
Mevzuatta uygulanan veya ileride uygulanacak olan
diğer tüm vergi, ücret, masraf, fon, bedel, vs. de
ödeyeceğini; ve ilgili faturasında belirtilen son ödeme
tarihi geçtikten sonra yapılan ödemeler için günlük
bazda ve ilgili faturada belirtilen oranda gecikme faizi
ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
5.2. Elektrik satış fiyatları ile alakalı gelecekte tahsil
edilmeye başlanabilecek her türlü ek bedel, masraf,
harç, vergi, fon, kullanım bedeli, vb. nihai
faturalandırma hesabına katılacak olup, bu tip her
türlü ek vergi, harç, fon, kullanım bedeli ve bedeli
ödeme yükümlülüğü, İlgili Mevzuat’ta bunların
CEREAN tarafından ödenmesi öngörülmüş olsa bile
ABONE’ye aittir. CEREAN tarafından ödeme yapıldığı
zamlanmayan 201401
hallerde derhal ABONE’ye rücu edilecektir.
5.3. CEREAN, ABONE’ye aylık/dönemsel olarak
ABONE’nin seçmiş olduğu Tarife Paketi üzerinden,
madde 5.1. uyarınca fatura düzenler ve ABONE’ye
posta, elektronik posta veya SMS (cep telefonuna
kısa mesaj) yoluyla veya gelecekte CEREAN’ın
kullanıma açacağı tüm uygulamaları da kullanarak
gönderir. ABONE’nin faturaların kendisine elektronik
posta yoluyla değil de, basılı olarak, adresine
gönderilmesini yazılı olarak talep etmesi halinde,
CEREAN, postalama ücreti ABONE’ye ait olmak
üzere, ilgili faturaları basılı olarak
ABONE’nin
adresine posta yoluyla gönderir. Faturanın postayla
veya e-posta yoluyla gönderiminde, CEREAN’ın
kontrolü dışında meydana gelen nedenlerden dolayı
ABONE’ye
geç
ulaşmasından
veya
hiç
ulaşmamasından CEREAN sorumlu tutulmayacaktır.
Faturanın ABONE’ye ulaşmaması veya geç ulaşması
halinde ABONE, fatura bilgilerini Müşteri Hizmetleri
Çağrı Merkezi, online işlem merkezi ve gelecekte
CEREAN’ın kullanıma açacağı diğer uygulamalar
üzerinden öğrenecektir. Sözleşme herhangi bir
nedenle sona erene kadar ABONE, faturanın
kendisine ulaşmasını beklemeden, seçtiği Tarife
Paketi ve kampanyada yer alan tüm bedelleri, madde
5.1.’de, İlgili Mevzuatta ve tüm diğer yasalarda ve
mevzuatta belirtilmiş olan tüm kullanım bedeli, vergi,
resim ve harç ve diğer bedellerle birlikte Tarife Paketi
koşullarında ve belirtilen son ödeme tarihine kadar
ödemekle yükümlüdür. ABONE, faturada belirtilen
son ödeme tarihine kadar borcunu kısmen veya
tamamen ödemez ise, CEREAN sağlanan elektrik
enerjisi tedariğini durdurma,
sona erdirme,
ABONE’nin elektriğini kesme veya kestirme hakkına
sahiptir.
5.4. CEREAN, ABONE tarafından yapılacak
ödemeleri öncelikle geçmiş dönem borçlarına ilişkin
faize ve geçmiş dönem borçlarına mahsup etme
hakkını saklı tutar.
5.5. Faturada belirtilen son ödeme tarihinden sonra
yapılan ödemeler için CEREAN tarafından günlük
bazda ve faturalarda belirtilen oranda gecikmeli gün
sayısı kadar gecikme faizi uygulanır. Uygulamadaki
güncel gecikme faizi oranları ABONE’ye gönderilen
faturalarda bildirilir.
5.6. ABONE’nin faturaya itiraz süresi, faturanın tebliğ
tarihinden itibaren 8 (sekiz) gün olup, faturaya itiraz,
ödeme yükümlülüğünü durdurmayacak veya ortadan
kaldırmayacaktır.
5.7. CEREAN’a olan herhangi bir borcunu
ödememesi halinde ABONE, söz konusu borca ilişkin
olarak, temerrüt hükümleri uygulanacağını; CEREAN
tarafından
yasal
takip
ve
icra
yoluna
başvurulabileceğini ve bu durumda anapara borcuna
ilaveten faiz, avukatlık ücreti dahil tüm icra ve
mahkeme harç ve masraflarını, anapara borcuna
işleyen faizden kaynaklanan tahakkuk etmiş veya
ileride getirilecek her türlü faiz, vergi, resim, harç vb.
mali yükümlülükleri de ödeyeceğini, ve tüm bu
tutarlara temerrüt faizi işleyeceğini; ayrıca CEREAN’ın
teminat göstermeksizin ihtiyati haciz kararı almaya
yetkili olduğunu, ihtiyati haciz/tedbir için teminat ibraz
etmesi halindeyse ilgili teminata temerrüt faizi
yürütülmesini ve teminata ilişkin temerrüt faizi ve
tüm masrafları da ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
5.8. ABONE veya CEREAN tarafından herhangi bir
sebep ile elektrik enerjisi sağlanamaması,
ödemelerde aksaklık nedeniyle hizmetin askıya
alınması ilgili Tarife Paketi’ndeki ücretlerin
faturalanmasına engel değildir.
5.9. ABONE, Sözleşme kapsamında CEREAN’a karşı
doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin,
yapacağı ödemelerin, masraf, faiz vb. borçlarının,
CEREAN’ın uğrayabileceği her türlü zarar ve
kayıpların teminatını teşkil etmek üzere, CEREAN
tarafından belirlenecek süre içerisinde ve yine
CEREAN tarafından saptanacak koşul, şekil ve
miktarda her türlü teminatı vermekle yükümlü
olduğunu kabul ve taahhüt eder. CEREAN dilerse bir
veya birden çok teminat isteyebilir. ABONE, verdiği
teminatın türünü, miktarını ve koşullarını CEREAN’ın
dilediği zaman değiştirmeye yetkili olduğunu,
CEREAN’ın dilerse yeniden teminat istemeye veya
ek/ilave teminat istemeye yetkili olduğunu kabul ve
beyan eder. ABONE, kendisi tarafından verilen
teminat, kısmen veya tamamen nakde çevrildiği
takdirde teminatı derhal CEREAN’ın istediği miktarda
yeniden vermeyi veya miktarını arttırmayı kabul ve
taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında verilen
veya verilecek olan teminatlar, bu teminatlarla ilgili
olarak elde edilen her türlü haklar ve alacaklar,
ABONE’nin Sözleşme kapsamında CEREAN’a karşı
doğmuş ve doğacak her türlü borç ve taahhütlerinin,
tamamının, CEREAN’ın mevcut ve ileride
doğabilecek, vadesi gelmiş veya gelmemiş bütün
alacaklarının teminatını teşkil eder. ABONE,
CEREAN’ın bu teminatlardan , vadesi gelmemiş
alacaklarını da, ABONE’ye herhangi bir bildirim veya
ihbarda bulunmadan tahsil etmeye yetkili olduğunu
kabul eder. CEREAN, işbu madde kapsamında talep
ettiği şekilde ve sürede bir teminat veya ek teminat,
ABONE
tarafından
kendisine
verilmediği,
yenilenmediği, değiştirilmediği veya teminatın miktarı
zamlanmayan 201401
arttırılmadığı sürece, diğer tüm hakları saklı kalmak
kaydıyla, Sözleşme kapsamında hizmet vermeme,
yükümlülüklerini yerine getirmeme, verdiği hizmeti
sona erdirme veya durdurmaya, ve Sözleşmeyi
Madde 6.2 uyarınca haklı nedenle derhal fesih etme
hakkına sahiptir. ABONE, CEREAN’a olan tüm
borçlarını ödemediği ve Sözleşme devam ettiği
sürece, teminatların kısmen veya tamamen geri
verilmesini talep edemez.
5.10. CEREAN tarafından tanzim edilmiş bir faturada
belirtilen son ödeme tarihine kadar, fatura bedelinin
eksiksiz olarak ödenmemiş olması halinde, ABONE
hiçbir ihtara gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş
sayılır ve bu durumda CEREAN Sözleşme’yi herhangi
bir ihbara veya ihtara hacet kalmaksızın derhal
feshetme ve ABONE aleyhine tüm alacak, hak ve
talebi için gider ve masrafları ABONE’ye ait olmak
üzere her türlü yasal yollara başvurma hakkına
sahiptir. Ayrıca, bu hallerde CEREAN hiçbir ihbara
gerek olmaksızın ABONE’nin elektrik enerjisini
kestirme hakkına da sahiptir. Ayrıca işbu durumda
CEREAN, önceden hiçbir ihbara gerek duymaksızın
ABONE’nin vermiş olduğu teminatı nakde çevirme ve
irat kaydetme hakkına sahip olup, nakde çevrilen
teminatlar ABONE’nin borcunun fazi ve masraflarıyla
birlikte kapatılmasına yetmiyor ise, CEREAN kalan
borcun hukuki yollardan ABONE’den tahsili cihetine
gitme, ve Sözleşmeden doğan diğer haklarını
kullanma ve yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.
5.11. CEREAN, ABONE’nin elektrik tüketiminde
geçmişe göre ciddi artışlar olması durumunda
ABONE’den ara ödeme talep edebilir. Ara ödeme
yapılmadığı takdirde, CEREAN ABONE’ye bilgi
vererek hizmeti kısıtlama ve/veya elektriği kestirme
hakkına sahiptir.
5.12. İşbu Sözleşme’nin imzasından doğan damga
vergisi haricindeki tüm vergi, resim ve harçlar
yasaların yükümlü kıldığı tarafa, damga vergisi ise
ABONE’ye aittir. Damga vergisi, öncelikle CEREAN
tarafından ödenecek, daha sonra CEREAN ödenen
damga vergisi toplam tutarını ABONE’ye fatura
edecektir.
5.13. ABONE, ödenmemiş faturaları nedeniyle
elektriği kesildikten sonra ödeme yapması halinde,
elektriği tekrar bağlanırken CEREAN’a tüm yasal
takip masrafları ve bir de kesme ve yeniden açma
bedeli ödeyeceğini ve bu bedelin CEREAN tarafından
elektriğin açılmasını takiben düzenlenecek ilk
faturasına yansıtılacağını kabul eder.
6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ
6.1. İşbu Sözleşme, Taraflarca imzalandığı tarihte
yürürlüğe girer ve Taraflar’dan birince feshedilinceye
kadar geçerlidir. ABONE, talebini CEREAN’a 7 (yedi)
gün önceden yazılı olarak bildirmek ve varsa Tarife
Paketi’ndeki
fesih koşullarını yerine getirmek
kaydıyla Sözleşme’yi her zaman sona erdirebilir.
ABONE’nin Sözleşme’yi işbu madde kapsamında tek
taraflı feshetmek istemesi halinde, CEREAN yazılı
talebin kendisine ulaşmasını takiben, işbu madde
kapsamında fesih için öngörülen yürürlüktekisüre
içinde, ABONE’nin aboneliği sona erecek şekilde İlgili
Mevzuat uyarınca gerekli merciilere başvuruyu
yapacaktır ve İlgili Mevzuat’ın öngördüğü sürenin
sonunda ABONE’nin aboneliği sona erecek ve
Sözleşme fesih olacaktır.
6.2. (i) Taraflardan birinin bu Sözleşme’nin veya
Tarife Paketi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi
halinde diğer taraf ve (ii) ABONE’nin Sözleşme’nin 4.1.
maddesi
kapsamında
elektrik
satışının
başlayamaması, ABONE’nin herhangi bir faturasını
son ödeme tarihine kadar ödememiş olması,
ABONE’nin İlgili Mevzuat’ın öngördüğü serbest
tüketici limitinin altında kalması, ABONE’ye karşı
herhangi bir kimse tarafından iflas, haciz, ihtiyati
haciz, konkordato vb. yollardan yasal kovuşturmaya
başlanması hallerinde CEREAN işbu Sözleşme’yi
derhal ve Sözleşme’den doğan hakları saklı kalmak
üzere haklı nedenle ve tek taraflı olarak feshedebilir.
Bu madde kapsamında CEREAN tarafından bir fesih
yapılması halinde, ABONE işbu fesih nedeniyle
CEREAN’ın uğradığı zarar ve ziyanı, tüm masrafları, ve
ayrıca kullandığı Tarife Paketi’nde öngörülen iptal
bedeli, fesih tazminatı, cezai şart ve diğer bedelleri
ödemekle yükümlüdür. CEREAN, bu madde
kapsamında fesih halinde, her türlü zarar ve ziyanını
karşılamak için avukatlık ücreti dahil tüm takip ve icra
masraf, gider ve ücretleri ABONE’ye ait olmak üzere,
yasal takip yollarına başvurabilecektir. CEREAN’ın bu
madde hükümlerine uygun olarak Sözleşme’yi
feshetmesi durumunda, ABONE’nin tazminat , zarar
veya ziyan talep hakkı olmayacaktır.
6.3. CEREAN, ABONE’nin Sözleşme’nin tanzimi
sırasında veya internet,telefon kanalları veya sair
yollar üzerinden verilen belge ve bilgilerin
doğruluğunun kontrolü amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşlara başvurarak bilgi edinebilir veya
ABONE’den ek bilgi ve belge talep edebilir. CEREAN,
işbu bilgi ve belgelerin eksik, sahte veya yanlış
olduğunun herhangi bir şekilde saptanması veya
aboneliğin kötü niyetle yapılmış olduğunun tespit
edilmesi halinde, elektrik enerjisi tedarik tarihinden
evvel aboneliği reddetme veya elektrik tedariki
zamlanmayan 201401
başlamış ise Sözleşme’yi Madde 6.2 uyarınca
feshetme hakkına sahiptir.
7- TEBLİGAT VE ABONE BİLGİLERİ
7.1. ABONE; yukarıda verdiği adreslerin tebligat adresi
olduğunu ve bu adreslere yapılacak bütün ihbar ve
tebliğlerin geçerli olduğunu kabul ve taahhüt eder.
ABONE’nin Tebligat Kanunu Madde 7/a uyarınca
tebligata elverişli bir elektronik posta adresi olması ve
bunu CEREAN ile paylaşması halinde bu adrese
yapılacak tüm bildirimler de geçerli sayılacaktır.
7.2. ABONE, her türlü yoldan ibraz ettiği belgeler ve
beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri derhal
CEREAN’a yazılı olarak bildirmedikçe, bu belge ve
bilgiler doğru ve geçerli olarak kabul edilecektir. Bu
belge ve bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem
ve tebligat geçerli sayılacak olup, geçerli bir tebliğin
yasal sonuçlarını doğuracaktır.
7.3. ABONE aylık/dönemsel tüm faturalarının,
postalama ücreti kendisine yansıtılmak kaydıyla
basılı olarak posta yolu ile adresine gönderilmesini
talep etmediği sürece, en son bildirmiş olduğu
e-posta adresine CEREAN tarafından elektronik
posta yoluyla gönderileceğini kabul ve beyan eder.
Faturalar , CEREAN’ın ilgili faturayı ABONE’nin
e-posta adresine göndermesi ile veya ABONE’nin
talebi halinde tebligat adresine göndermesi ile
ABONE’ye tebliğ edilmiş sayılacaktır. Anlaşmazlık
durumunda, CEREAN’ın sistemindeki ilgili e-postanın
gönderildiği tarih ya da CEREAN’ın postalama
listelerindeki tarih tebliğ tarihi olarak kabul edilir.
7.4. ABONE, adres, telefon numarası, e-posta adresi,
tabi olduğu abone grubu ve unvan değişikliği dahil
her türlü bildirimleri CEREAN’a yazılı olarak iletecektir.
İşbu bildirimlerin yapılmaması nedeni ile doğacak her
türlü sorumluluk ABONE’ye aittir.
7.5. CEREAN, ABONE’ye işbu Sözleşme ile ilgili
bildirimleri münhasıran kendi takdirinde olmak üzere,
posta, fax, e-posta, telefon, kurye vs. yollar ile
yapabileceği gibi, göndereceği faturaların üzerine
duyuru ve yazı yazmak sureti ile de yapabilecektir.
Ayrıca, CEREAN, genel uygulamalarını, tarife ve fiyat
duyurularını ve değişikliklerini web sitesinde,
panolarında, şube ve CEREAN Abone Noktalarında
ilan etmekte ve/veya
elektronik posta ile
göndermekte de serbest olup, bu şekilde yapacağı
bildirim ve duyurular da, ABONE’ye yapılmış tebligat
niteliğinde olacaktır.
8- DİĞER ŞARTLAR
8.1. ABONE, işbu Sözleşme'nin yerine getirilmesi ile
ilgili olarak öğrendiği ve elde ettiği tüm bilgileri tam
bir gizlilik içinde tutacağını, CEREAN’ın önceden yazılı
iznini almaksızın bu bilgileri yayımlayamayacağını,
nakledemeyeceğini,
yayamayacağını,
ifşa
edemeyeceğini veya kullanamayacağını kabul, beyan
ve taahhüt eder.
8.2. ABONE’nin CEREAN’a olan doğmuş ve doğacak
her türlü borç ve yükümlülüklerinden ötürü,
ABONE’nin doğmuş ve doğacak tüm hak ve
alacakları üzerinde, CEREAN takas ve mahsup
haklarına sahiptir.
8.3. Taraflar’dan herhangi birinin işbu Sözleşme
çerçevesinde kendisine tanınmış hak, yetki veya
imtiyazı kullanmaması veya kullanmada gecikmesi
bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmez ve
hakların bir kez veya kısmi olarak kullanımı, söz
konusu hakkın tekrar kullanımını veya diğer bir
hakkın, yetkinin veya imtiyazın kullanımını
engellemez. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hüküm
veya
şartından
kaynaklanan
bir
hakkın
kullanılmaması,
o
hakkın
bundan
sonra
kullanılmayacağı anlamına gelmez.
8.4. Taraflar arasında işbu Sözleşme nedeniyle
çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda CEREAN’ın defter
ve kayıtları, CEREAN tarafından kayda alınmış her
türlü ses ve telefon kayıtları ve elektronik kayıtlar
HUMK kapsamında kesin delil teşkil edecektir.
8.5. CEREAN, ABONE’nin muvafakatı gerekmeksizin,
Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini
kısmen veya tamamen istediği zaman, dilediği
üçüncü kişilere rehin, devir, temlik etmeye;
ABONE’nin borç ve taahhütlerinin tümünü veya bir
kısmını satmaya,
temlik etmeye, devretmeye,
nakletmeye, transfer veya başkaca herhangi dilediği
şekilde tasarruf etmeye yetkilidir. ABONE tarafından
seçilen Tarife Paketi’ne ilişkin Kullanım Şartları işbu
Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçasıdır.
8.6. İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, işbu
Sözleşme tahtında çıkacak tüm uyuşmazlıklarda
İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri
yetkilidir.
zamlanmayan 201401
SERBEST TÜKETİCİLERE SATIŞLAR İÇİN
ENERJİ ALIM - SATIM BİLDİRİM FORMU
TEDARİKÇİ
SERBEST
TÜKETİCİ
KODU P
ADI
K
6
6
1
FİNA ELEKTRİK ENERJİSİ İTHALAT İHRACAT VE TOPTAN SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ
KODU
TEDARİKÇİ
LİSANS
TİPİ
ADI
ÜRETİM ŞİRK.
TERMİK
TOPTAN SATIŞ
OTOP.
HİDROLİK
PERAKENDE SATIŞ
OTOP. GRUBU
YENİLENEBİLİR
Yukarıda bilgileri verilen tedarikçi, PMUM’a karşı sorumlu taraf olarak yukarıda bilgileri
verilen serbest tüketicinin elektrik ihtiyacını ……………………………………………. tarihinden
itibaren karşılayacaktır.
TEDARİKÇİ ADINA
1. YETKİLİ KİŞİNİN
2. YETKİLİ KİŞİNİN
1. YETKİLİ KİŞİNİN
2. YETKİLİ KİŞİNİN
ADI SOYADI
TARİH
İMZASI
TÜKETİCİ ADINA
ADI SOYADI
TARİH
İMZASI
zamlanmayan 201401
CEREAN ZAMLANMAYAN ELEKTRİK
Tarife Paketi Kullanım Şartları
Müşteri Numarası:
Abone Grubu:
Mesken
Ticarethane
Sanayi
Abone Adı:
Kimlik/Vergi No:
Adres:
İlçe/İl:
Tarih:
İmza:
Fina Elektrik Enerjisi İthalat İhracat ve Toptan Satış
Anonim Şirketi
İmza:
CEREAN ile imzaladığım Sözleşme kapsamında, işbu
CEREAN ZAMLANMAYAN ELEKTRİK Tarife Paketi
Kullanım Şartları’nı (“Tarife Paketi”) seçtiğimi; ilgili
mevzuatta öngörülen ve gerekli onaylara bağlı
tedarik
başlangıç
tarihimden
itibaren
30.Haziran.2015 tarihine kadar yapacağım elektrik
tüketimimin, (yazı ve rakam ile) _____,__
(________________________________________)
TL/MWh üzerinden sabit kalacak şekilde
ücretlendirileceğini; ayrıca aylık elektrik tüketim
bedelime ilaveten her ay faturalarımda da belirtilecek
olan, CEREAN tarafından belirlenen aylık hizmet
bedelini, TEDAŞ tarifesinde düzenlenen Perakende
Satış Hizmet Faturalama Bedeli de dahil olmak üzere
tüm diğer tarife bileşenlerinin (Dağıtım Bedeli, İletim
Bedeli, Kayıp/Kaçak Bedeli, PSH Sayaç Okuma, TRT
Payı, Enerji Fonu, BTV, KDV) toplamını ve elektrik
tedarik ve satışına ilişkin olarak İlgili Mevzuatta
belirtilen veya ileride uygulanacak diğer tüm vergi,
resim, fon, harç, bedel, kullanım ücretleri vs. de
ödeyeceğimi; faturamda belirtilen son ödeme
tarihinden sonra yapılan ödemeler için günlük bazda
ve faturalarda belirtilen oranda gecikme faizi
ödeyeceğimi; işbu Tarife Paketi süresi bitmeden
evvel, Tarife Paketi’ni
değiştirmek istemem
durumunda veya
Sözleşme’yi fesih etmem
durumunda veya Sözleşme ve işbu Tarife Paketi
Kullanım Şartları’na
uymamam nedeniyle
Sözleşme’nin CEREAN tarafından fesih edilmesi
durumunda veya ilgili mevzuat uyarınca serbest
tüketici kapsamından çıkmam veya abone grubumun
değişmesi dahil CEREAN’dan kaynaklanmayan
herhangi bir nedenle Tarife Paketi süresinden önce
Tarife Paketi’nden herhangi bir nedenle çıkmam
durumunda, İlgili Mevzuatın öngördüğü sürenin
sonunda
CEREAN’ın müşteri
portföyünden
çıkabileceğimi ve çıkış tarihime kadar işbu Tarife
Paketi üzerinden faturalandırılacağımı ; işbu Tarife
Paketi Kullanım Şartları’nın Sözleşme şartlarına tabi
olduğunu ve Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz nitelikte bir
parçası olduğunu, çelişen hususlarda Kullanım
Şartları’nın geçerli olduğunu kabul, beyan ve taahhüt
ederim.
Abone Adı: …………………………………………………………
Tarih: …………………………………………………………………
İmza: …………………………………………………………………
zamlanmayan 201401
Download

cerean_sozlesme_zamlanmayan copy