BİREYSEL BANKKART TESLİM VE BİLGİLENDİRME FORMU
5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Yasası gereğince kart hamillerine verilmesi gereken bilgiler:
-Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği andan itibaren başlar.
-Kartın arkasında yer alan imza hanesi, kart hamili tarafından imzalanmalıdır.
-Kart hamili, kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu bilgilerin
başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bunların kaybolması,
çalınması halinde veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda Bankaya derhal
bildirim yapmak zorundadır.
-Kart hamili, yapacağı kayıp ve çalıntı bildiriminden önceki 24 saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararlardan 5464 sayılı kanunda belirtilen tutarla sınırlı olmak üzere sorumludur. Hukuka
aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yapılmaması hallerinde bu sınır
uygulanmaz.
-Kart hamilinin, 5464 sayılı kanunda belirtilen tutardaki sorumluluğunu sigortalatması mümkündür. Sigorta
işlemlerini yaptırmak için 444 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ni araması gerekmektedir.
-Yurt dışında yabancı para cinsinden yapılan nakit çekme ve alışveriş işlemleri için Bankadan alınan
otorizasyon aşamasında işlem tutarı kartlı sistem kuruluşlarının dönüşüm kurları kullanılarak ABD Doları’na
çevrilir. ABD Doları’nın TL’ ye çevrilmesindeki kur değişiminden doğabilecek farkın giderilmesi amacıyla
Bankanın döviz satış kuruna % …. marj uygulanır.
-Şifrenin üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerekmektedir. Kart hamili, şifrenin üçüncü kişilerin eline geçmemesi
için gerekli önlemleri almalıdır.
-Kartın kaybedilmesi veya çalınması halinde 444 00 00 numaralı Müşteri Hizmetleri aranarak bildirim
yapılmalıdır.
-Kart kullanımı hakkında, 444 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden ve www.ziraatbank.com.tr
adresinden bilgi alınabilir.
-Sözleşmede belirtilen ücret, komisyon ve masraflar, kart hamilinin hesabına borç kaydedilir.
-Kart hamilinin, adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri onbeş gün içinde Banka’ya
bildirmesi gerekmektedir.
Numaralı Bankkart’ımı, içerisinde şifre numarasının yazılı bulunduğu kapalı zarfı ve kart kullanımı ile ilgili yazılı
bilgilendirmeyi teslim aldım.
Kart Hamilinin Adı Soyadı :
İmzası :
KSİ-00005
1
BİREYSEL BANKKART SÖZLEŞMESİ
Ticaret Sicil Numarası; 1148, Merkezi; Doğanbey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 8 Altındağ/ANKARA, Internet
Sitesi Adresi; www.ziraatbank.com.tr olan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (sözleşmede Banka olarak yer alacaktır)
ile......................................................................... .............................................(sözleşmede kart hamili olarak yer
alacaktır) aşağıdaki hususlarda tam bir anlaşmaya varmışlardır:
MADDE 1 - İş bu sözleşme ile Bankaca kart hamiline verilen kartların, kart sistemlerine dahil yurtiçi ve
yurtdışındaki üye işyerlerinde mal ve hizmet alımı karşılığı ödeme aracı olarak, otomatik vezne makinelerinde
(ATM) ve diğer dağıtım kanallarında ise nakit çekim ve kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda
kullanım koşulları belirlenmekte, Banka ile kart hamili arasındaki hukuki ve mali ilişkiler ile tarafların birbirlerine
karşı olan hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.
MADDE 2 - İş bu sözleşmede yer alan;
BANKA: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dir.
BANKA KARTI: Mülkiyet hakkı Bankaya ait olan ve mevduat hesabı veya özel carî hesapların kullanımı dahil
bankacılık hizmetlerinden yararlanmayı sağlayan karttır.
KART HAMİLİ: Banka tarafından verilen banka kartını doğrudan kullanmaya yetkili olan gerçek veya tüzel
kişidir. Bu sözleşmede aksi belirtilmedikçe kart hamili tanımı ek kart hamilini de kapsar.
KARTLI SİSTEM KURULUŞU : Banka kartı veya kredi kartı sistemi kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya
Üye İş Yeri anlaşması yapma yetkisi veren MasterCard International, Visa International, American Express,
Diners Club International, Japan Credit Bureau International gibi kuruluşlardır.
POS (POINT OF SALE): Kartın manyetik şeridinin veya çipinin okutulduğu ya da kart numarasının tuşlandığı
satış terminalidir.
ÜYE İŞ YERİ: Banka ile Üye İş Yeri sözleşmesi imzalamış, kredi ve banka kartı hamillerine her türlü mal ve
hizmet alımında kart kullanım imkânı sunan, verilen yetki dâhilinde nakit ödemesi de yapabilen gerçek veya
tüzel kişidir.
ATM: Kartın manyetik şeridi veya çipi okutularak ve kart şifresi kullanılarak bankacılık hizmetlerinin sağlandığı
otomatik vezne makinesidir.
ŞİFRE (PIN): Kart ile işlem gerçekleştirilebilmesi için girilmesi gereken rakamlar grubudur.
MADDE 3- Kart hamili, Banka tarafından verilen Banka Kartı ve şifre numarasını kullanmak suretiyle, Bankanın
ve Kartlı Sistem kuruluşlarının veya Bankanın yapacağı anlaşmalar çerçevesinde diğer bankaların söz konusu
kartlar için hizmete açtığı her türlü cihaz ve uygulamalar aracılığı ile sağlanacak tüm olanaklardan Bankanın
tanıdığı limitler dahilinde yararlanabilir. Kart ve şifre kullanılarak gerçekleştirilen işlemler imza karşılığı olmadan
yapılır.
MADDE 4- Kart hamilinin sorumluluğu, kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının
öğrenildiği andan itibaren başlar.
MADDE 5- Kartın arka yüzünde bulunan imza paneli kart hamili tarafından, kart teslim alınır alınmaz imzalanmak
zorundadır. Kartın imzalanmamasından ve/veya kartın başkasının kullanımına verilmesinden doğacak her türlü
mali, hukuki ve cezai sorumluluk kart hamiline aittir.
MADDE 6- Kart hamili kart ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini güvenli bir şekilde korumak ve bu
bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almak, bunların kaybolması, çalınması
halinde veya iradesi dışında gerçekleşen herhangi işlemi öğrenmesi durumunda derhal Bankanın 444 00 00
numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ne telefon ile bildirimde bulunmak zorundadır.
MADDE 7- Kart hamili bankaya yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı
kullanımdan doğan zararlardan 5464 sayılı kanunda belirtilen tutarla sınırlı olmak üzere sorumludur. MADDE 8Kart hamili, ilgili sigorta primini ödemek koşulu ile bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen
hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için sigorta yaptırılmasını talep edebilir.
MADDE 9- Hukuka aykırı kullanımın, hamilin ağır ihmaline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört
saat içinde yapılmaması hallerinde sorumluluk kart hamiline aittir. Şifre bilgilerinin güvenli bir şekilde
korunmaması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemlerin alınmaması kart
hamilinin ağır ihmali olarak değerlendirilir.
MADDE 10- Kart hamili, kart ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerinin kaybolması veya çalınması
halinde yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olacaktır.
MADDE 11- Kart hamili, adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren
on beş gün içinde Banka’ya yazılı bildirmekle yükümlüdür. Adres değişikliğini söz konusu süre zarfında
Banka’ya bildirmemesi halinde eski adrese yapılacak bildirimler geçerli olacaktır.
KSİ-00005
2
MADDE 12- Banka kartı ile hafta içinde, mesai saatleri dâhilinde ve mesai saatlerinden sonra yapılan para
çekme işlemlerinin valörü aynı iş günü, para yatırma işlemlerinin valörü ise bir sonraki iş günüdür. Hafta
sonlarında ve tatil günlerinde yapılan para çekme işlemlerinin valörü bir önceki iş günü, para yatırma
işlemlerinin valörü ise takip eden ilk iş günü olacaktır.
MADDE 13- Kart hamiline herhangi bir şekilde fazla ödeme yapıldığının Bankaca tespit edilmesi halinde hemen
iadesi, aksi halde fazla ödenen miktarın, temerrüt faizi, fon, gider ve vergisiyle birlikte teminatını teşkil etmek
üzere, kart hamilinin hesabının bulunduğu şubedeki diğer hesap ve alacaklar ile başka şubelerde kart hamili
adına açılmış açılacak sair hesap, müşterek hesap ve alacakların borca yetecek miktarları Bankaya rehnedilmiş
olup bu miktarlar üzerinde Banka’nın takas ve mahsup hakkı bulunmaktadır. Banka doğacak alacağını, bu
hesap ve alacaklardan mahsup etmeye yetkilidir.
MADDE 14- Banka, kartların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikayet ve itirazlara ilişkin gerekli
tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza,
mücbir sebep ve benzeri durumlar nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu
tutulamaz.
MADDE 15- Banka, kart hamillerinin kart kullanımı ile ilgili olarak yapacakları şikayet ve itiraz başvurularını,
başvuru tarihinden itibaren yirmi gün içinde hamilin başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli bir şekilde
cevaplar. Banka kartı kullanılarak yapılan tüm işlemlerde Banka kayıtları geçerli, bağlayıcı ve delil niteliğindedir.
Kart hamilinin bu kayıtlara karşı itirazları ancak yazılı belge ile ispatlanır.
MADDE 16- Banka, kart şifresi veya kartın kullanılması için gerekli olan kimliği belirleyici diğer bilgilerin gizli
kalması amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgeleri, ATM makbuzları ve yazışmalarda kart
numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür.
MADDE 17- Banka, kart hamilinin sözleşme hükümlerine aykırı davranması halinde ve/veya haklı sebeplerin
varlığı halinde kartın iadesini talep edebilir, karta el koyabilir, kartın yenilenmemesini ve iptalini sağlayabilir.
MADDE 18- Kart hamili, 444 00 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezi ile sebep göstermeksizin kartını iptal
ettirebilir. Sözleşme iptal tarihinden itibaren geçerliliğini kaybeder.
MADDE 19- Kart hamilinin ölümünden sonra kart ve şifre kullanılmak suretiyle yapılan işlemlerde Banka’nın
hiçbir sorumluluğu yoktur. Mirasçıların dahi bu nedenlerle Banka’dan hiçbir talep hakkı olmayacaktır. Bu tür
işlemlerin gerçekleşmesi halinde Banka’nın kart hamilinin kanuni mirasçılarına rücu etme hakkı vardır.
MADDE 20- Kart hamilinin, yurt dışında gerçekleştireceği nakit çekme ve alışveriş işlemleri için Banka’dan
alınacak otorizasyon aşamasında işlem tutarı kartlı sistem kuruluşlarının dönüşüm kurları kullanılarak ABD
Doları’na çevrilir. ABD Doları’nın Türk Lirası’na çevrilmesindeki kur değişiminden doğabilecek farkın
giderilmesi amacıyla Banka’nın işlem tarihindeki döviz satış kuruna Bankaca belirlenen marj uygulanır.
Yapılacak bu işlemler için kart hamilinin Banka nezdindeki hesaplarına bloke konulur veya borç olarak
kaydedilir.
MADDE 21- Kart hamili, alışveriş terminalleri kullanılarak yapılan alışverişlerin karşılığı tutarların, hesabından
otomatik olarak çekilerek üye işyerinin hesabına aktarılması/ödenmesi konusunda Banka’yı yetkili kılar.
MADDE 22- Banka, kart hamilinin POS/sanal POS kullanarak yaptığı alışverişlerden, satılan mal ve hizmetten,
teslimattan veya ayıplı olmasından sorumlu olmayacaktır.
MADDE 23- Kart hamili, Banka nezdindeki hesabını kapattırdığı takdirde kartı Banka’ya iade edeceğini kabul
eder.
MADDE 24- Kart hamili, talep edilmesi halinde Bankaca verilecek yurt içinde ve yurt dışında geçerli Banka
kartları için yine Bankaca belirlenecek tutarda bir defaya mahsus olmak üzere giriş aidatı ve her yıl kullanım
bedeli ödeyeceğini, kartı teslim aldığı gün itibariyle bu ücretin …….TL olduğunu, POS kullanarak yapacağı nakit
çekimlerde Bankaca belirlenecek tutarda ve/veya oranda, her işlem için ……..TL ve %...... işlem ücretini kabul
eder.
MADDE 25-Kart hamili, Banka’nın yurtiçi veya yurtdışında yaptığı/yapacağı ikili veya ortak her türlü anlaşma ve
yurtiçi ortak ATM paylaşımı kapsamında diğer banka ATM’lerinden banka kartı ile Bankaca belirlenecek tutarda
ve/veya oranda nakit çekimlerinde, her işlem için ……. TL ve %..........işlem ücretini, bakiye sorma işlemlerinde
ise……….TL işlem ücretini kabul eder.
MADDE 26- Banka, işbu sözleşmede belirtilen ücret, komisyon ve masraflarda meydana gelecek değişiklikleri
uygulamaya yetkilidir.Kart kullanımına bağlı olarak bu sözleşmede belirtilenler dışında kart hamilinden herhangi
bir ödeme talep edilmez ve hesaptan kesinti yapılmaz.
MADDE 27- Kart hamili, Bankaya talimat vermek suretiyle, belirleyeceği başka kişi veya kişilere ek kart
kullanımı konusunda yetki verebilir. Yetkilendirilen kişi ek kartı kullanarak bu sözleşme hükümleri çerçevesinde
KSİ-00005
3
asıl kart hamilinin yapabileceği tüm işlemleri yapabilir. Asıl kart hamili ek kart sahibinin kartıyla yapacağı her
türlü işlemden sorumludur. Ek kartın asıl kart hamiline teslimi de ek kart hamiline teslim hükmündedir.
MADDE 28- 18 yaşını doldurmamış olan ............................................................’a, Banka Kartı ve şifre numarası
verilmesine, kart hamili küçüğün verilecek kart ve şifreyi kullanarak ilgili tüm işlemleri yapmasına, bunlara
ilişkin sözleşme ve tüm belgeleri imzalamasına velisi/vasisi tarafından izin verilmiştir. Küçüklerin Bankkart
hizmetlerinden yararlanması için kullanılan veli/vasi izin belgesi, sözleşme ekinde muhafaza edilecektir. Banka
kartının kullanılması suretiyle yapılacak her türlü işlemlerden doğacak zararların ve tüm sorumluluğun
velisi/vasisine ait olduğunu kabul eder.
MADDE 29- Kısıtlı ...................................................................’a ait Bankkart ve şifre numarası vasisi
...................................................................’a teslim edilmiştir. Yukarıdaki maddelerde belirtilen kart hamiline ait
tüm sorumluluklar kart hamilinin yanı sıra vasi’ye aittir.
Yabancı Uyruklu kart hamili ile Banka arasında çıkacak uyuşmazlıklarda Türk Mahkeme ve İcra Müdürlükleri
yetkili olup Türk Hukuku uygulanır,
MADDE 30- Kart hamili, bu sözleşme şartlarının tümünün müzakere edildiğini ve her hususta mutabık
kalındığını kabul ve beyan eder.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
................................................ŞUBESİ
HES. NO
Sahibinin veya Veli / Vasi’nin
-
Tarih : ...../......./ 20
Hesap
Hesap Sahibi Küçüğün
Adı Soyadı
:........................................................
Adı Soyadı
:........................................................
Adresi
:
Adresi
:
Tel
:
Tel
:
E-Posta
:……………………….@........................... E-Posta
:………………………@............................
İmzası
:
İmzası
:
Adı Soyadı
:
Adı Soyadı
:
İmzası
:
İmzası
:
Şube Yetkilileri
KSİ-00005
4
Download

KSİ-00005-Bireysel Bankkart Sözleşmesi