BANKACILIK VE FİNANS
UZAKTAN ÖĞRETİM TEZSİZ
YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
1
BANKACILIK İŞLEMLERİ VE
TEKNİKLERİ
BÖLÜM 4
2
ÇEK VE SENET İŞLEMLERİ
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
BÖLÜM HEDEFİ
3
 Çek ve Senet İşlemleri bölümünde öğrenciler aşağıdaki becerileri
kazanacaktır:






Çekin tanımını ve hukuki niteliğini ve unsurlarını
öğrenecekler.
Çekin ekonomik önemini kavrayacaklar.
Çek çeşitlerini tanıyacaklar.
Çek işlemlerine ilişkin genel esasları kavrayacaklar.
Senedin tanımını ve unsurlarını öğrenecekler.
Senedin bankaca kabulü ve ödenmesine ilişkin esaslar
hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
TEMEL KAVRAMLAR
4
 Çek
 Keşideci
 Hamil
 Muhatap
 Keşide çeki
 Çizgili çek
 Bloke çek
 Ciro
 Karşılıksız Çek
 Senet
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
BÖLÜM İÇERİĞİ
5
4.1. Çek İşlemleri
4.1.1. Tanım
4.1.2. Çekin Hukuki Niteliği
4.1.3. Çekin Ekonomik Önemi
4.1.4. Çekte Taraflar
4.1.5. Çekin Unsurları
4.1.6. Çeklerin Düzenlenme (Keşide) Şekilleri
4.1.7. Çek Çeşitleri
4.1.8. Ciro
4.1.9. Çeklerde İbraz Süreleri
4.1.10. Çek Hamilinin Müracaat Hakları
4.1.11. Çekin İbraz Süresinin Geçmesi
4.1.12. Çekte Cayma Hakkı
4.1.13. Ödemeden Men
4.1.14. Çekte Zamanaşımı
4.1.15. Çek Hesabının Açılması
4.1.16. Çekin Ödenmesi
4.1.16.1. Çek Ödenirken Dikkat Edilecek Hususlar
4.1.16.2. Hamiline Çeklerin Ödenmesi
4.1.16.3. Emre Yazılı Çeklerin Ödenmesi
4.1.16.4. Nama Yazılı Çeklerin
Ödenmesi
4.1.17. Karşılıksız Çekler
4.1.17.1. Süresi İçinde İbraz Edilen
Çekin Karşılıksız Olması
4.1.17.2. Karşılıksız Çeklerde Muhatap
Bankanın Yükümlülükleri
4.2. Senet Tahsil İşlemleri
4.2.1. Genel Esaslar
4.2.2. Senedin Unsurları
4.2.3. Bankaların Tahsil Edilmek Üzere
Senet Kabul Etmesi
4.2.4. Vadesinde Ödenmeyen Senetlerin
Banka Tarafından Protesto Edilmesi
4.2.5. Müşterinin Senedin İadesini
İstemesi
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1. Çek İşlemleri
4.1.1. Tanım
6
 Genel anlamda çek, para dolaşımını kolaylaştıran ve para yerine
ödeme aracı olarak kullanılabilen bir kıymetli evraktır.
 TTK’ya göre çek kıymetli evrak olarak kambiyo senetlerinin içinde
yer almaktadır. Görüldüğünde ödenecek bir ödeme aracı olmakla
birlikte, ülkemizde uygulamada borç senedi gibi vadeli olarak da
düzenlenmektedir.
 5941 sayılı Çek Kanunu ile de çeklerin neredeyse vadeli olarak
düzenlenmesi öngörülmüş, yasal düzenleme piyasa uygulamasına
yaklaştırılmıştır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.2. Çekin Hukuki Niteliği
7
 TTK’daki hükümlere göre çekin hukuki niteliği dört başlıkta
toplanabilir:
1. Kıymetli evrak niteliği
2. Havale niteliği
3. Emre yazılı senet niteliği
4. Ödeme aracı niteliği
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.3. Çekin Ekonomik Önemi
8
 Çek kişinin nakit para taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırır
 Çek paranın kaybolmasını veya çalınmasını önler
 Çek para naklini kolaylaştırır ve nakit hareketlerini
sınırlandırır
 Çek ile ödemelerin geliştiği ülkelerde, kaydi para nakdi
paranın yerine geçtiği için, bankaların kasalarında
bulundurmak zorunda oldukları para azalır
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.4. Çekte Taraflar
9
 Çekte üç taraf bulunmaktadır:
- Çeki düzenleyen (keşideci)
- Çek tutarı kendisine ödenecek olan (hamil)
- Çek tutarını ödeyecek olan banka (muhatap)
 Çekte muhatap olarak sadece banka gösterilebilir
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.5. Çekin Unsurları
10
 Çek düzenlenmesi şekil şartlarına tabidir. Belirlenmiş olan şekil
-
-
şartlarının çek üzerinde bulunmaması durumunda çek, çek
özelliğini kaybedecektir.
“Çek” kelimesi
Belirli bir bedel
Çeki ödeyecek kişi (muhatap)
Çekin ödeme yeri
Çekin keşide tarihi ve yeri
Keşidecinin imzası
Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı
Keşidecinin hesap numarası
Bankaca basılan veya bastırılan ve TCMB’ce belirlenen baskı
şekline uygun çek yaprağı
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.6. Çeklerin Düzenleme (Keşide) Şekilleri
11
 Nama yazılı çekler
 Emre yazılı çekler
 Hamiline yazılı çekler
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.7. Çek Çeşitleri
12
 Keşide çeki
 Çizgili çek
 Bloke çek
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Keşide Çeki
13
 Banka müşterilerinin para nakli konusundaki isteklerini
gerçekleştirmek üzere düzenlenir.
 Müşteri çeki düzenleteceği şubeye çek tutarını nakden ya
da hesaben yatırır, şube bankanın ödemeyi yapacak diğer
şubesi üzerine çeki keşide eder.
 Keşide çekleri nama yazılı olarak düzenlenir ve ciro edilerek
devredilemezler.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Çizgili Çek
14
 Çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekmekle yapılır.
 Amaç, çek tutarının yanlışlıkla bir şahsa ödenmesini
önlemek ve güvenliği arttırmaktır.
 Çizgili çek sadece bankalara veya bankanın müşterisine
ödenir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bloke Çek
15
 Çekin karşılığının bankada mevcut olduğunun garanti
edilmesi amacıyla çek üzerine bloke kaydı konulabilir.
 Uygulamada genellikle resmi daire ve kuruluşlar adına
yazılan çekler bloke edilmektedir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.8. Ciro
16
 Ciro, emre yazılı kıymetli evraktan doğan hakların bir başka
kişiye devretmesi için hamilin yazıp imzaladığı bir beyandır.
 Ciroda ciro eden muhataba ödeme yetkisi, ciro edilene de
kabz yetkisi vermektedir.
 Cironun Şartları:
-
-
-
Cironun çek veya alonj üzerine yazılması ve ciranta tarafından el yazısıyla
imzalanması gerekir.
Ciro kayıtsız şartsız olmak zorundadır. Ancak ciranta çekin tekrar ciro
edilmesini yasaklayabilir veya çekin ödenmemesinden sorumlu olmayacağı
şartı koyabilir.
Kısmi ciro yapılamaz.
Muhatap banka lehine ciro yapılamaz.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.9. Çeklerde İbraz Süresi
17
 Çek görüldüğünde ödenir, çeklerde vade yoktur. Vade söz konusu
olmamakla birlikte TTK çekler için ibraz süreleri saptamıştır. Bu
nedenle çekin, keşide tarihinden itibaren belirli bir süre içinde
tahsil edilmek üzere muhataba ibraz edilmesi gerekir.
 İbraz süreleri çekte keşide günü olarak belirtilen tarihten
başlamak üzere,
-
-
Çek düzenlendiği yerde ödenecekse 10 gün,
Başka bir yerde ödenecekse 1 ay,
Başka bir ülkede ise 1 ay, başka bir kıtada ise 3 aydır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.10. Çek Hamilinin Müracaat Hakları
18
 Çek keşide edene, çek hamilinin müracaat hakkı, çekin
ödenmemesi halinde süresi içinde bu hususun çekin üzerine
yazılmasına bağlıdır. Aksi takdirde çek keşidecisi çekten ötürü
borçlu olmayacaktır.
 Süresi içinde ibraz edildiği halde karşılığı olmayan çekin, muhatap
bankaca arkası yazılması gerekir. Ancak bu durumda çek hamili,
cirantalar, keşideci ve diğer çek borçlularına karşı müracaat
haklarını kullanabilir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.11. Çekin İbraz Süresinin Geçmesi
19
 Çek ibraz süresi içinde muhatap bankaya ibraz edilmediği
takdirde hamil, keşideci ve cirantalara karşı müracaat hakkını
kaybeder.
 Çek ibraz süresinin bitiminden sonra ciro yoluyla devredilemez.
Bu sürenin bitiminden sonra yapılan ciro, alacağın temliki sayılır.
 İbraz süresi geçtikten sonra, çekten cayma talimatı yoksa banka
çek bedelini ödeyip ödememekte serbesttir. İbraz süresinin
geçmesinden sonra, bankanın çeki ödemeyi reddetmesi halinde
hamilin keşideci ve cirantalara karşı başvuru hakkı yoktur.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.12. Çekte Cayma
20
 İbraz süresi içinde keşidecinin çekten cayması, yani bankayı
ödemeden yasaklaması mümkün değildir.
 İbraz süresi içinde bir çekten cayma, ancak çekin keşidecinin
rızası dışında (çalınma, kaybolma vb.) elinden çıkmış olması
durumunda mümkündür.
 İbraz süresi geçtikten sonra çek keşidecisi çekten cayma hakkına
sahiptir.
 Eğer çekten cayılmamışsa banka zamanaşımı süresi içinde ibraz
edilen çeki ödeyebilir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.13. Ödemeden Men
21
 Keşideci çekin kendisinin ve üçüncü bir kişinin elinden rızası olmaksızın çıktığını
iddia ederek muhatap bankayı çeki ödemeden men edebilir. Çekin keşidecisinin
ve hamilinin elinden rızası olmaksızın çıktığı durumlar,
- Çalınma
- Kaybolma
- Zorla imzalattırma
- Zorla alınma
 Ödemeden men talimatı kesinlikle yazılı, tarih ve keşideci imzasına sahip
olmalı, ayrıca talimat mektubunda çekin keşidecinin elinden rızası olmaksızın
çıktığı ve çekin ödenmemesi gerektiği belirtilmelidir.
 Ödemeden men edilen bir çek ibraz süresi içinde bile ibraz edilse, bankaca
ödenmez. Ödenmesi durumunda banka sorumlu olur.
 Keşideciden başka bir kimsenin çekin rızası olmadan elinden çıktığını iddia
ederek ödemeden men talebinde bulunması durumunda, talebin geçerli olması
için mahkeme kararı gereklidir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.14. Çekte Zamanaşımı
22
 Çeklerde genel olarak zaman aşımı 6 aydır. Zamanaşımının
başlangıç tarihleri, hak ve borç sahipleri ile doğuş nedenlerine
göre farklılık gösterir.
-
-
Hamilin; cirantalarla keşideci ve diğer çek borçlularına karşı sahip
olduğu başvurma hakları ibraz müddetinin bitiminden itibaren altı
ay geçmekle zaman aşımına uğrar
Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvuru
hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile
kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren altı ay geçmekle
zaman aşımına uğrar
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.15. Çek Hesabının Açılması
23
 Bankaların çek karnesi talep eden, çek hesabı açtırmak isteyen
müşterilerinin yasaklı olup olmadığını araştırmaları gerekmektedir.
Ayrıca başvuru sahibinin ekonomik ve sosyal durumunun
belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni göstermeleri gerekmektedir.
 Bankalar çek hesabı açmak isteyen müşterilerinin yasaklılıklarına ilişkin
adli kayıtlardan gerekli tespitleri yapabilmeleri için; gerçek kişi başvuru
sahiplerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi
örneklerini, ikametgah belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir
olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkar olanların ise
esnaf ve sanatkar sicili kayıtlarını almak zorundadır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.15. Çek Hesabının Açılması
24
 Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcinin imzası olmadan
açılamaz. Ayrıca çek hesabı açılmasının veya mevcut çek hesabından
çek defteri verilmesini isteyen kişi her defasında tacir veya esnaf veya
sanatkar olup olmadığını ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek
hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda
bulunur.
 Çek karnesi verilecek olanlarda tacir ve tacir olmayan ayrımına
gidilmiştir. Bu düzenleye göre tacir ve tacşr olmayanlara farklı çek
karnesi verilecektir. Tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerde tacir
çeki kullanması zorunludur.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.16. Çekin Ödenmesi
25
 Çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz
edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra
ödeme yapılacaktır. Çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye
ibraz edildiğinde çekin ibraz edildiği şube tarafından karışılığı sorulmak
suretiyle ödenecektir. TTK’da çekin görüldüğünde ödeneceği, buna
aykırı herhangi bir kayıt ( çekte vade şartı ) yazılmamış sayılacağı
belirtilmekte ve keşide günü olarak gösterilen günden önce ödemek için
ibraz oluna çekin ibraz günü ödeneceği hükme bağlanmıştır.
 Yeni çek kanunu keşide tarihinden önce ( ileri tarihli çekler ) bankaya
ibraz edilen çekler ile ilgili farklı düzenleme getirmiştir ve neredeyse
vadeli çeke izin veren bir düzenlemeye gidilmiştir. Buna göre keşide
tarihinden önce çeklerin muhatap bankaya ibraz edilerek tahsil edilmesi
mümkün olmayacaktır. İleri tarihli çekin keşide tarihinden önce ibrazı
halinde karşılı varsa ödenecek, karşılığının olmaması halinde çekin
keşide tarihinde veya daha sonra ibraz süresi içinde ibrazı gerekecektir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.16.1 Çek Ödenirken Dikkat Edilecek Hususlar
26
 Önemli bir hataya yol açmamak için öncelikle çekte aşağıdaki kontroller
yapılır:
- Çekin zorunlu unsurlarının tam olup olmadığı
- Çek üzerinde silinti, kazıntı ve tahrifat olup olmadığı
- Rakam ve yazı ile yazılan meblağın aynı olup olmadığı
- Keşideci imzasının doğruluğu
 Bu kontrollerden sonra çekin karşılığının olup olmadığı kontrol edilerek
ödeme yapılır. Yazı ve rakamla yazılmış tutarların farklı olması halinde
yazılı tutar geçerli olur.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.16.2. Hamiline Yazılı Çeklerin Ödenmesi
27
 Çek ilgili hesabın bulundu şubeye ibraz edildiğinde çeki
ibraz eden kişinin kimlik tespiti yapıldıktan sonra çek bedeli
ibraz eden kişiye ödenir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.16.3. Emre Yazılı Çeklerin Ödenmesi
28
 Emre yazılı çekler lehtara, ciro varsa son hamiline ödenir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.16.4. Nama Yazılı Çeklerin Ödenmesi
29
 “Emre yazılı değildir” ibaresi bulunan ( nama yazılı ) çekler
lehtara, temlik varsa son hamile ödenir. Nama yazılı çek
namına çek düzenlenen kişi tarafında ibraz edildi ise hamilin
kimlik tespiti yapıldıktan sonra ödenir. Çeki başka biri ibraz
ederse yazılı temlik beyanı aranır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.17. Karşılıksız Çekler
4.1.17.1. Süresi İçinde İbraz Edilen Çeklerin
Karşılıksız Olması
30
 Çekin karşılıksız çıkması halinde işlem, çekin arka yüzüne
bankanın yasal yükümlüğü düşüldükten sonra kalan
miktarın karşılıksı olduğu yazılarak yapılır.
 Çekin arka yüzüne bankanın yükümlüğü çerçevesinde
ödediği miktar, ibraz eden gerçek kişini adı ve soyadı
yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi
halinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka
yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle işlem tamamlanır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.1.17.2. Karşılıksız Çeklerde Muhatap
Bankanın Yükümlülükleri
31
 Bankaların karşılıksız çekler için yasa ile belirlenmiş
tutarlarda ödeme yükümlükleri bulunmaktadır. Süresinde
muhatap bankaya ibraz edilen bir çekin karşılıksız çıkması
halinde hamilinin bankaya karşı yasadan doğan azami 600.YL’ ye kadar alacak hakkı bulunmaktadır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2. Senet Tahsil İşlemleri
4.2.1. Genel Esaslar
32
 Bankalar ellerindeki senetleri vadesi geldiğinde tahsil etmek
isteyen müşterilerine tahsil hizmeti de vermektedir. Bankalar
bu hizmetleri belli bir komisyon karşılığında verir.
 Tahsil senetleri olarak adlandırılan bu senetler; poliçe, bono
veya emre muharrer senet olabileceği gibi fatura,
konşimento, adi makbuz, yük senedi, sigorta poliçesi,
ambar veya posta makbuzu olabilir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2.2. Senedin Unsurları
33
 Senet bir ödeme emridir ve şekil şartlarına tabidir. Bir
senedin geçerli olması için üzerinde;
-
“bono” veya “emre muharrer senet” ibaresi taşıması
Kayıtsız şartsız belli bir ödeme vaadinin ve tutarının bulunması
Alacaklının isminin yazılı olması
Vadenin belirtilmesi
Tanzim tarihinin ve tanzim yerinin belirtilmesi
Borçlunun ad, adres ve imzasının bulunması,
gerekmektedir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2.3. Bankaların Tahsil Edilmek Üzere
Senet Kabul Etmesi
34
 Tahsil edilecek kambiyo senetleri bankaya tahsil cirosu ile
ve bir “ senet teslim bordrosu” ekinde verilir. Senet teslim
bordrosunda;
- Senedin protesto edilip edilmeyeceği
- Senet poliçe ise kabule arz edilip edilmeyeceği
- Senet tahsil edildiğinde bedelin müşteriye nasıl ödeneceği
gibi hususlarda açık ve kesin müşteri talimatları yer alır.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2.3. Bankaların Tahsil Edilmek Üzere
Senet Kabul Etmesi
35
 Ayrıca bankalarda senet tahsile alınırken
- Tahsile senet verecek kişiler bankanın müşterisi değilse, müşteriye
-
-
hesap açılmalı ve senedin protesto ve tahsil masraflarını karşılayacak
tutarda para tahsil edilmelidir.
Vadesi geçmiş senetler banka tarafından ancak protestosuz olarak
tahsile kabul edilmelidir.
Banka müşteri ile çıkabilecek anlaşmasızları engellemek için müşterinin
bütün talimatlarını yazılı olarak almaktadır.
Tahsile alınan senetler ile ilgili her türlü sonuçları müşterilere düzenli
olarak bildirmelidir.
Muhatapça kabul edilmediği veya bedeli ödenmediği için protesto edilen
senetler protesto belgesi ile birlikte müşteriye iade edilmelidir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2.4. Tahsile Senet Alırken Dikkat Edilmesi
Gereken Konular
36
- Borçlu adresinin açıksa belirtilmesi
- Banka emrine tahsil cirosunun yapılmış olması
- Senet üzerinde rakam ve yazılı ile yazılan tutarların birbiri ile
uyumlu olması
- Senet üzerinde silinti, kazıntı olmaması
- Vadesine on günden az kalmış senetler protestosuz kaydıyla
tahsile alınmalıdır
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2.5. Vadesinde Ödenmeyen Senetlerin Banka
Tarafında Protesto Edilmesi
37
 Tahsil senetleri ancak müşteri talimatı varsa protesto
edilebilir. Müşteri protesto talimatı vermiş ise ilgili senet
vadeyi takip eden ikinci iş günü içinde protesto edilmek
üzere notere teslim edilir.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
4.2.6. Müşterinin Senedin İadesi İstemesi
38
 Senetlerini tahsile vermiş olan müşteriler her zaman geri
isteme hakkına sahiptir. Bu talebin yazılı olarak yapılmış
olması gerekir. Banka senetleri herhangi bir muameleye tabi
tutmadan iade eder.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Kaynakça
39
 GÜNEY, Alptekin, Banka İşlemleri, Beta Yayınları, 4. Basım,
İstanbul:2010.
Bankacılık ve Finans Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Download

Bankacılık İşlemleri Ders Sunusu-4