TEZ-KOOP-ĐŞ SENDĐKASI BAŞKANLAR KURULU SONUÇ
BĐLDĐRĐSĐ
Başkanlar Kurulumuz 24-25 Nisan 2014’de Ankara’da Tez-Koop-Đş Sendikasında toplanarak,
Sendikamızın yinelenen 9. Olağan Genel Kurulu ve Türkiye gündemini ve sendikal hareketin
sorunlarını, taşeronlaşma, örgütlenme konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirerek aşağıda yer
alan hususların basına, kamuoyuna ve teşkilatımıza duyurulmasına karar vermiştir.
1. Başkanlar Kurulumuz, 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde gerçekleştirilen Tez-Koop-Đş
Sendikası 9. Olağan Genel Kurulu sonucunda görevlerine yeniden seçilen Genel Başkan
Osman Gürsu ve Yönetim Kurulunu kutlar, daha da güçlü bir Tez-Koop-Đş Sendikası
yaratmak için tüm desteğini Genel Yönetim Kuruluna sunar.
2. Kayyım, sendikaların çalışma ve örgütlenme süreçlerini tıkayan, endüstriyel ilişkilerde
onarılmaz yaralar açan bir kurumdur. Başkanlar Kurulumuz, işçinin iradesini yok sayan,
sendikaların bağımsızlık ilkesini zedeleyen bu sürecin bir daha yenilenmemesini temenni
eder ve bu hususta bütün sendikaları ve işçileri ortak ve kararlı bir tavır sergilemeye davet
etmektedir.
3. Türkiye’de her gün 4 işçi arkadaşımız iş cinayetleri nedeniyle yaşamını yitirmekte, 6
arkadaşımız yaralanmakta ve her yıl ortalama 1200 işçi arkadaşımız hayatını
kaybetmektedir. 2014 yılının ilk üç ayında 246 arkadaşımız hayatını yitirmiştir. 2012
yılında çıkarılan Đş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, bir çok önlemi ilk defa yaşama
geçirmesine rağmen iş kazalarının önlenmesinde yetersiz kalmaktadır. Bunda gerek
yasanın uygulanmasının ertelenmesi, gerekse etkin yaptırım ve denetim mekanizmalarının
tanımlanmaması başrolü oynamaktadır. Yetkililerin yaşananlardan ders çıkararak derhal
yeni önlemler alması gerekmektedir. Başkanlar kurulumuz, Kofederasyonları ve siyasi
partileri bu konuda derhal etkin önemeler almaya davet eder.
4. Türkiye artık bir taşeron işçi cehennemine dönüştürülmüştür. Daha düşük ücretli işçi
çalıştırarak işgücü maliyetlerini düşürme gayreti, işçiler ve emekçileri koruyan bütün
koruma önlemleri etkisizleştirmektedir. Türkiye’de 2002 yılında 360 bin olan taşeron işçi
sayısı 2014 yılı itibariyle 1,75 milyona ulaşmıştır. Kamuda ise 350 bin kadrolu işçi
bulunuyorken 700 bin taşeron işçi çalışmaktadır. Bu tür kuralsız istihdam politikası
sürdürülemez, sürdürülmemelidir. Üniversitelerde, okullarda, hastanelerde, karayollarında
binlerce işçi bu tür çalıştırmanın muvazaalı çalıştırma olduğunu yargı aracılığıyla tespit
ettirmiş, ancak siyasi iktidar yaklaşık 3 yıldır yargı kararlarını uygulamamakta
direnmektedir. Başkanlar kurulumuz, kamuda güvenceli istihdamın sağlanması ve bütün
çalışanların toplu sözleşme haklarından yararlanabileceği bir ortam yaratılması
gerekliliğini bir kez daha yenilemektedir.
4. Bugün hâlâ emekçilerin özgürce örgütlenmesinin önünde onlarca engel bulunmakta,
Anayasal sendika seçme hürriyeti baskıyla, tehditle ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır.
Başkanlar Kurulumuz, üyelerimize yönelik bu tür saldırıları şiddetle kınamaktadır.
5. 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu Đş Sözleşmesi Kanunu’na ilişkin ILO Uzmanlar Komitesi
kararı yayınlanmış ve toplu sözleşme yetki süreci ILO’nun 98 Sayılı sözleşmesine aykırı
bulunmuştur. Tez-Koop-Đş Sendikası, söz konusu yasanın anti-demokratik olduğunu ve
yeni yasaklar getirdiğini defalarca dile getirmiştir. Bu çerçevede siyasi iktidarın
çalışanların uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış Anayasal hakları olan
örgütlenme ve toplu pazarlık haklarını özgür biçimde kullanabilmeleri için vakit
kaybetmeksizin sendikalar ve konfederasyonların da görüşlerini alarak yenilemesi
gerekmektedir.
6. Başkanlar Kurulumuz, emeğin kazanılmış haklarına yönelik saldırıların, işsizliğin,
yoksulluğun arttığı, çalışma
hayatında kuralsız,
güvencesiz, esnek çalışma
biçimlerinin ve taşeronlaşmanın hâkim kılınmaya çalışıldığı, sendikal hak ihlallerinin,
düşünce özgürlüğünü yok etmeye yönelik girişimlerin arttığı bir dönemde; 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma Gününün ülke çapında en kitlesel katılımla etkin ve
güçlü bir şekilde kutlaması gerektiğine inanmaktadır. Türkiye’de çalışma yaşamının
ve emekçilerin bu kadar ağır ve yıkıcı sorunları bulunurken siyasi iktidarın 1Mayıs
kutlamalarını bir mekân tartışmasına indirgeyerek kısıtlama çabası, bu sorunları
gölgelemektedir. Özellikle Đstanbul’da yapılacak 1 Mayıs’ın Türkiye işçi sınıfı
açısından artık bir sembol haline gelmiş Taksim Meydanında kutlanmasının valilikçe
yasaklanması ise iktidarın çalışanlara ve örgütlerine, en temel insan haklarına karşı
yaklaşımını göstermektedir. Bugüne kadar, defalarca kutlama yapılan ve hiçbir
kutlamada herhangi bir olay yaşanmamasına rağmen, 1Mayıs için getirilen kısıtlama,
demokratik anlayışla bağdaşmaz. Hükümetin 1 Mayıs ve emek güçlerine karşı
takındığı tutum, demokratik yönetim anlayışından oldukça uzaktır. Gerçek
demokrasinin inşasının Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümünün tek ilacı olduğunu
bir kez daha hatırlatmak isteriz. Đşçi ve emekçiler Türkiye’nin her tarafında 1 Mayıs’ı
alanlarda el ele, kola kutlayacaktır, üyelerimizle beraber Tez-Koop-Đş Sendikası olarak
bizlerde alanlarda yer alacağız.
Üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Download

Sonuç Bildirgesi için tıklayınız. - Tez-Koop