CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
Ülkemizde ve dünyada, hastanelerde en çok tüketilen ilaç grupları arasında antibiyotikler
birinci veya ikinci sırada yer almaktadır. Etkilerini sadece hastalar üzerinde değil, hastanenin
mikrobiyolojik ortamında da göstermeleri nedeniyle antibiyotikler diğer tüm ilaç gruplarından
farklı bir özelliğe sahiptir. Uygunsuz antibiyotik kullanımı hem direnç gelişimi ve yayılımı ile
yakından ilişkilidir, hem de maliyeti ve ilaç yan etkilerinin görülme sıklığında artışa neden
olmaktadır. Buna bir önlem olarak ortaya konulan 01.03.2011 SUT talimatında 3. Kuşak
Sefalosporinler (Seftriakson), Makrolidler, Aminoglikozidler, Kinolonlar ve Glikopeptid
Antibiyotiklerin cerrahi profilakside kullanılamayacağı belirtilmiştir.
Antibiyotiklerin profilaktik olarak kullanım süreleri de sınırlıdır. Birçok cerrahi girişimde,
antibiyotiklerin postoperatif dönemde verilmeye devam edilmesinin gerekli olmadığı,
süperinfeksiyona neden olduğu ve antimikrobiyal direnç gelişimini artırdığı bilinmektedir.
Bu klavuz ile hastanemiz için cerrahi antibiyotik kullanım rehberi oluşturulması planlanmıştır.
Rehberin tüm hekimlerimiz tarafından değerlendirilip yapılacak eleştirilere göre düzenlenerek
her yıl güncellenmesiyle en doğru hali alacağını düşünüyoruz.
1-AMAÇ:
Cerrahi alanda post-operatif enfeksiyonun önlenmesi, postoperatif enfeksiyonun morbidite
ve mortalitesinin engellenmesi, sağlık bakım maliyetinin ve süresinin azaltılması, hasta ve
hastanenin mikrobiyal florası üzerine olumsuz etki yapmaması
2-KAPSAM:
Bu talimat, Enfeksiyon Kontrol Komitesini ve tüm Cerrahları kapsar.
3- CERRAHİ PROFİLAKSİ:
3.1.Antimikrobiyal profilaksi yüksek enfeksiyon riski taşıyan (temiz-kontamine ve
kontamine) cerrahi girişimler, materyal implantasyonları ve postoperatif enfeksiyonun sık
görülmese de ciddi sonuçlarla seyredebilme olasılığı olan herhangi bir işlemde
uygulanmalıdır. Kirli/Enfekte ameliyatlarda ise profilaksi değil tedavi gereklidir.
3.2. Optimal etkinlik elde edilebilmesi için antimikrobiyal profilaksinin cerrahi insizyondan
1 saat önceki zaman dilimi içinde tercihen anestezi indüksiyonu ile birlikte yapılması
gereklidir.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
3.3.Profilaksi, Güncel uygulamada tek doz verilmektedir, 24 saati geçmemelidir,
Postoperatif dönemde sürdürülmemelidir. Şayet ameliyat 4 saatten fazla sürerse
intraoperatif dönemde 4 saat ara ile ilave dozlar yapılmalıdır. Profilaksinin, drenler
çekilinceye kadar sürdürülmesi yanlıştır. Göğüs ya da mediastinal drenaj tüpü v.b.
uzaklaştırılana kadar profilaksinin devamına dair kanıt yoktur. Vankomisin ancak beta laktam
alerjisi ve metisilin dirençli organizmalarla olan enfeksiyonların oranının yüksek olduğu
durumlarda HEKK (Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi) önerisi ile kullanılmalıdır.
Vankomisin infüzyon süresi bir saatten kısa olmamalıdır. Uzun süreli profilaksilerde
antibiyotik profilaksi sakıncalarının olduğu unutulmamalıdır (örnek: C.difficile koliti,
süperenfeksiyon, toksik veya allerjik reaksiyonlar, yalancı güven hissi). İmmünsüpresif
hastalar için profilaksi süresi maksimum 72 saat olmalıdır. Penisilin allerjisi olan hastalarda
profilakside önerilen ajan klindamisindir.
3.4.Ameliyat esnasında doz tekrarı gereken durumlar: Majör kanama (>1500 ml), sıvı
replasmanı >15 ml/kg yapılması, ameliyat süresi kullanılan antibiyotiğin yarı ömrünün iki
katından daha uzun ise (Sefazolin için 4 saatten uzun süren operasyonlarda) doz tekrarı
gerekir.
3.5.Antibiyotiğin Verilme Yolu: Cerrahi profilakside antibiyotikler intravenöz verilmelidir.
Oral kullanım gerektiren durumlar: Elektif kolon cerrahisinde barsak temizliği için ve ürolojik
cerrahide verilebilir. Lokal kullanım gerektiren durumlar ise göz ameliyatlarında topikal
damla ve subkonjuktival enjeksiyon şeklindedir. Şant ameliyatlarında ventrikül içi
uygulamalar yapılabilir.
4.CAE GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER:
CAE gelişiminde cerrahi alanın mikrobiyal kontaminasyonu (endojen flora, eksojen
kontaminasyon; cerrahi ekip, ameliyathane ortamı, aletler vb), bakteriyel kontaminasyonun
miktarı, mikroorganizmanın virulansı ve konakçı direnci önemlidir. Ayrıca hastanın yaşı,
beslenme durumu, diabetes mellitus, obesite, vücudun başka bir yerinde enfeksiyon
bulunması, mikroorganizmalarla kolonizasyon, immünsupresyon, operasyon öncesi hastanede
yatış süresi, ameliyat tipi, cerrahi el yıkama süresi, cilt antisepsisi, preoperatif cilt hazırlığı,
ameliyat süresi, antimikrobiyal profilaksi, ameliyathane havalandırması, aletlerin yetersiz
sterilizasyonu, cerrahi alanda yabancı cisim, cerrahi drenler, cerrahi teknik, kötü hemostaz,
ölü boşluk kalması, doku travması gibi faktörlerde CAE oluşmasında önemli risk faktörleridir.
CAE oluşumu açısından kontaminasyon derecesi ve enfeksiyon riskine göre cerrahi işlemlerin
sınıflandırılması yapılır ve bu yaklaşım yol göstericidir.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
Tablo 1. Cerrahi yara sınıflandırması
Yara
Sınıflaması
Temiz
Yara Tanımı
Enfeksiyon
riski (%)
Elektif yapılan travmatik olmayan ameliyatlardır. İnflamasyon <2
bulunmaz. Solunum, sindirim ve genitoüriner sisteme ait bir
girişim içermez. Ameliyat tekniğinde hata yoktur. Örnek:
Tiroidektomi, mastektomi, biyopsi, splenektomi,
adrenalektomi, sempatektomi, lümen açılmasını gerektirmeyen
fıtık ameliyatları, kapalı femur fraktürü onarımı vb. bu gruba
girerler
Temiz/
kontamine
Acil girişim ya da solunum, sindirim ve genitoüriner sisteme < 10
girişim yapılmıştır.Önemli bir kontaminasyon yoktur.Ameliyat
tekniğinde minör hatalar olabilir. Antibiyotik profilaksisi
gerekir. Operasyon süresi uzarsa ek doz da verilmelidir.Örnek:
apendektomi, safra yolları ameliyatları, kolesistektomi, vajinal
histerektomi,komplikasyonsuz ülser için yapılan mide
rezeksiyonları, elektif kolorektal ameliyat vb
Kontamine
Gastrointestinal kanaldan, ya da infekte genitoüriner kanaldan ~ % 20
önemli kontaminasyon vardır. Akut, pürülan olmayan
inflamasyon bulunur.Cerrahi teknikte önemli hatalar vardır. 4
saatten eski olmayan penetran travma ya da kronik açık yara
vardır. Perfore apandisit, akut kolesistit, koledok taşı ve mide
kanseri ameliyatları, ince ve kalın barsak rezeksiyonları, açık
kırıklar bu grubun tipik girişimleridir.
Kirli / Enfekte Solunum, gastrointestinal ve genitoüriner perforasyon ya da 4 ~ % 40
saatten eski travmatik yara vardır. Pürülan akıntı saptanır.
Örnek: Kolon perforasyonu, intraabdominal apse drenajı,
peritonit eksplorasyonu vb.
5. CAE’ nı önlemeye yönelik öneriler 5.1.Operasyon Öncesi: Elektif cerrahi girişim
planlanan hastada var olan tüm enfeksiyonlar tedavi edilmeli, ya da elektif cerrahi girişim
enfeksiyon iyileşene kadar ertelenmelidir. Cerrahi girişim tekniği açısından bir engel
oluşturmayan kıllar cerrahi öncesi kesilmemelidir. Eğer gerekli ise kıllar operasyondan hemen
önce kesilmelidir ve tercihen tıraş makinesi kullanılmalıdır. Diyabetik hastalarda kan şekeri
regüle edilmeli ve operasyon öncesi hiperglisemiden kaçınılmalıdır. Tütün kullanımı
operasyondan en az 30 gün önce bırakılmalıdır. Operasyondan önceki gece hasta antiseptik
bir ajan kullanarak banyo yapmalıdır. İnsizyon yapılacak alanda görünür bir kirlilik varsa
önce bu alan yıkanıp temizlenmeli ardından antiseptikli cilt temizliği yapılmalıdır. Antiseptik
madde operasyon alanına merkezden kenara doğru dairesel hareketler yaparak
uygulanmalıdır. Antiseptik uygulanacak alan, operasyon sırasında ortaya çıkabilecek olası
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
durumlarda insizyonu genişletmeye veya yeni insizyonlar açmaya veya diren yerleştirmeye
uygun genişlikte olmalıdır. Operasyon öncesi hastanede yatma süresi preoperatif hazırlık
testleri elverdiği ölçüde kısa olmalıdır. ASA skorunun >2 olması ve operasyon süresinin uzun
olması postoperatif cerrahi alan enfeksiyonunu belirleyen iki önemli risk faktörüdür.
5.2.Enfekte ya da Kolonize olmuş cerrahi personele yaklaşım: Bulaşıcı enfeksiyon hastalığı
bulgu/semptomu olan cerrahi personel, durumu hakkında yetkililere gecikmeden haber
vermelidir. Cildinden drenajlı lezyonu olan cerrahi personel; kültürleri alınıp, enfeksiyon
kayboluncaya kadar görevinden uzaklaştırılır.
5.3.Asepsi ve cerrahi teknik: İntravenöz ilaç verirken veya epidural, spinal ya da intravenöz
kateter yerleştirirken asepsiye dikkat edilir. Steril gereçler ve solüsyonlar, kullanımdan hemen
önce açılır. Cerrahi alanda dokuya nazik davranılıp, dikkatli kanama denetimi sağlanmalı ve
ölü boşluklar oluşumu önlenmelidir. Drenaj için kapalı-emici dren kullanılmalı ve dren,
insizyondan ayrı bir kesi ile yerleştirilip ve mümkün olan en kısa sürede çekilmelidir.
5.4.Postoperatif İnsizyon Bakımı: Postoperatif pansuman 24-48 saat sonra steril olarak yapılır.
Cerrahi alana temastan önce ve pansumanı değiştirdikten sonra eller yıkanmalıdır. Pansuman
değiştirilirken steril teknik kullanılmalıdır. CAE’larının erken ve hızlı tespit etmek amacıyla
enfeksiyon semptomları açısından hasta ve refakatçi eğitimi, ilgili hekim tarafından
verilmelidir.
Tablo 2. Bilimsel Kanıt Düzeylerine Göre Cerrahi Antibiyotik Profilaksisi Önerileri
Operasyon türü
Antibiyotik
Profilaksisi
Önerisi
Kardiyotorasik cerrahi
Açık kalp cerrahisi, Koroner arter bypass, protez kapak
operasyonları
Önerilir
Pulmoner rezeksiyon
Önerilir
Kulak, burun, boğaz cerrahisi
Baş boyun cerrahisi , Kontamine, temiz kontamine
Önerilir
Baş boyun cerrahisi, Temiz
Önerilmez
Kulak cerrahisi, Temiz
Önerilmez
Tonsillektomi
Önerilmez
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
Genel Cerrahi
Kolorektal cerrahi
Mutlaka önerilir
Apendektomi
Önerilir
Açık safra cerrahisi
Önerilir
Meme cerrahisi
Önerilir
Endoskopik gastrostomi
Önerilir
Gastroduodenal cerrahi
Önerilir
Özofagus cerrahisi
Önerilir
İnce barsak cerrahisi
Önerilir
Laparoskopik ve açık herni operasyonları (greft konulan)
Önerilir
Laparoskopik ve açık herni operasyonları (greft konulmayan)
Önerilmez
Laparoskopik kolesistektomi
Önerilmez
Nöroşirürji
Kraniotomi
Önerilir
BOS şant operasyonu
Önerilir
0bstetrik/jinekoloji
Sezaryen
Önerilir
Abdominal histerektomi
Önerilir
Vaginal histerektomi
Önerilir
Abortus indüksiyonu
Önerilir
Göz cerrahisi
Katarakt cerrahisi
Önerilir
Ortopedi
Total kalça replasmanı
Mutlaka önerilir
Total diz eklemi replasmanı
Mutlaka önerilir
Kapalı kırık fiksasyonu
Önerilir
Kalça kırığı tamiri
Önerilir
Spinal cerrahi
Önerilir
Protez takılan ortopedik operasyonlar
Önerilir
Protez içermeyen diğer elektif operasyonlar
Önerilmez
Üroloji
Transrektal prostat biyopsisi
Önerilir
Litotripsi
Önerilir
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
Transuretral prostat rezeksiyonu
Önerilir
Transuretral mesane tümörü rezeksiyonu
Önerilmez
Damar cerrahisi
Alt ekstremite amputasyonu ,abdominal ve alt ekstremite damar
cerrahisi
Önerilir
Tablo 3. Cerrahi proflaktik antibiyotik kullanma doz ve süresi
Antibiyotik
Standart doz (IV)
Aztreonam
Siprofloksasin
Sefazolin
Sefuroksim
Sefoksitin
Klindamisin
Gentamisin
Neomisin
1-2 g
400 mg
1-2 g
1-2 g
1-2 g
600-900 mg
1.5 mg/kg
1 g PO 19,18 ve 9
saat önce
0.5-1 g
1g
Metronidazol
Vankomisin
Yarılanma ömrü
(saat)
1.5-2
3.5-5
1.2-2.5
1-2
0.5-1.1
2-5.1
2-3
2-3
Ek doz gerektiğinde önerilen süre
(saat)
3-5
4-10
2-5
3-4
2-3
3-6
3-6
----
6-14
4-6
6-8
6-12
Tablo 4. Ameliyatın tipine göre cerrahi profilaksi önerisi
CERRAHİ TİPİ
ÖNERİLEN PROFİLAKSİ
AÇIKLAMALAR
Tek doz profilaksi yeterlidir
BAŞ-BOYUN CERRAHİSİ Sefazolin 2.0 g I.V. (tek doz)
+Metronidazol 500 mg IV veya
Klindamisin 600-900 mg, I.V., tek
Oral, faringeal mukozaları
doz+/- Gentamisin 1.5 mg/kg, I.V.,
kapsayan ameliyatlarda
profilaksi önerilir. Kontamine tek doz
olmayan baş ve boyun
cerahisinde gerekmez.
Sefazolin 1-2 gr iv veya Sefuroksim
1.5 gr iv veya Klindamisin 600 mg
Tonsillektomi,
iv
adenoidektomi, rinoplasti
için profilaksi önerilmez.
Kulak cerrahisinde profilaksi
önerilmemekle birlikte,
gerekli görüldüğünde
uygulanabilir.
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
OFTALMİK CERRAHİ
Gentamisin (% 0.3 sol.), veya
tobramisin (% 0.3 sol.) işlem
öncesinde 1-2 damla topikal olarak
uygulanır ve neomisin-gramisidinpolimiksin B ± sefazolin veya
tobramisin100 mg (20 mg)
subkonjonktival
Katarakt Ekstrasyonu
Penetran Oküler
Yaralanmalar
Ampisilin /sulbaktam veya
Siprofloksasin 200 mg+
Klindamisin 600 mg
BEYİN CERRAHİ
Sefazolin (1-2 g IV) tek doz veya
Vankomisin (1 g IV) tek doz
Temiz ve implant içermeyen
Klindamisin (900 mg IV) tek doz
veya Amok/Klav 1.2 g, IV veya
Kraniotomi
Sefuroksim 1.5 g + Metronidazol
Temiz,kontamine(sinüslerden İ.V.
geçiliyorsa,transsfenoidal,
Sefazolin (1-2 g IV) tek doz veya
transorofarengial)
Vankomisin 1 g tek doz veya
Vankomisin(10mg)+gentamisin (3
BOS Şantı
mg) fizyolojik su ile sulandırılarak
intraventriküler veya TMP/SMZ
160/800 mg iv
KARDİYOVASKÜLER
CERRAHİ
Spinal cerrahide genel olarak
profilaksi önerilmez. Ancak
füzyon, yabancı madde
yerleştirilmesi ya da uzun
süren girişimlerde yararı
kanıtlanmamış olmakla
birlikte profilaksi (sefazolin
veya klindamisin ile)
kullanılabilir.
Sefazolin (1-2 g, İV), tek doz (veya Kardiyak kateterizasyon için
3x1 g 1-2 gün) veya
profilaksi önerilmez.
Kardiotorasik cerrahide
profilaksi 72 saate kadar
Aşağıdaki durumlarda
Sefuroksim (1.5 g, IV)., tek doz
uzatılabilir.Drenlerin
kullanılır;
(veya 2x1- 1.5 gm, 1-2 gün) veya
çekilmesine kadar
sürdürülmemelidir. Bypass
Kardiyak cerrahi, Abdominal Vankomisin (1.0 g, İV), tek doz
biterken 2. doz antibiyotik
aorta rekonstrüksiyonu, Kasık veya 12 saatte bir 1g 1-2 gün.
uygulanır. MRSA sıklığı ise
insizyonu içeren bacak
Vankomisin önerilir. Kasık
operasyonları, Prostetik
Nazal S.aureus taşıyıcılığı olan
insizyonlarında, Sefuroksim
yabancı cisim konulan
hastalara operasyondan önceki
vasküler girişimler, İskemi
geceden başlanarak nazal mupirosin eklenir.
nedeniyle alt ekstremite
5 gün kullanılır.
amputasyonu, Kalıcı
pacemaker takılması
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
MİDE VE BİLİYER SİSTEM
CERRAHİSİ
(Gastroduodenal, Perkütan
endoskopik gastrostomi ve
laporoskopik kolesistektomi
dahil)
Sefazolin (1-2 g IV) veya
Sefoksitin veya Seftizoksim veya
Sefuroksim (1.5 g, ıv). tek doz
(Bazı otörler 12 saatte bir 2-3 ilave
doz önermektedir).
Gastroduodenal Yüksek
Risk: Aklorhidrili, gastrik
motilitesi azalmış, morbid
obes, kanserli veya mide
kanaması geçiren hastalar
Biliyer Yüksek Risk:
Obesite, ›70 yaş, diabet, nonfonksiyone safra kesesi (akut
kolesistit epizodu,
kolelitiazis), tıkanma sarılığı,
kanal taşları olan hastalar
Yalnız yüksek riskte yapılır
KOLOREKTAL CERRAHİ
(APPENDEKTOMİ DAHİL)
Elektif cerrahi
Cerrahiden önceki gün sulu diyet ve Peritonit gelişmişse; Gram (-)
mekanik barsak temizliği yapılır ve: aerop ve anaeropları içeren
antibakteriyel tedavi
ORAL: Neomisin sülfat 1g PO + başlanır.Örn.:
eritromisin baz 1 g PO (Cerrahiden Seftriakson+Metronidazol.
19-18-9 saat önce) veya
Metronidazol+Eritromisin PO
girişimden 30 dakika – 4 saat önce
(Cerrahiden 19-18-9 saat önce)
PARENTERAL: Sefazolin 1-2 g
İV + Metronidazol 500 mg IV
(veya ornidazol 500mg IV) veya
Sefoksitin 1-2g IV ya da Sefotetan
Acil cerrahi
Sefazolin 1-2 g, IV + Metronidazol
0.5 g, İV tekdoz veya Sefoksitin 1-2
g, İV
Rüptüre organ
Sefoksitin 3x1, İV 5 gün veya
Seftriakson 2x1 g IV +
Metronidazol 3x0.5 g İV 5 gün
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
ÜROLOJİK GİRİŞİMLER Preoperatif bakteriüri saptananlarda
işlemden 2 saat önce
İdrarı steril hastalarda
antimikrobiyal profilaksi
Oral: Trimetoprim/
tavsiye edilmez. Preop.
sulfometoksazol veya
bakteriüri
Siprofloksasin 500 mg PO, sonra
kateter çıkarılana kadar veya 10 gün
süre ile (oral Nitrofurantoin veya
saptananlar ise önce tedavi
TMP/SMX) verilir.
edilmelidir.
Parenteral: Sefazolin 1.0 g, İ.V.
3x1, 1-3 doz ya da siprofloksasin
400 mg IV verilir
Siprofloksasin 500 mg veya
<24 saat
Aminoglikozid +Metronidazol
yada klindamisin veya 2./3. kuşak
sefalosporin
Transrektal prostat
biyopsisi
Biyopsiden 12 saat önce ve sonra
birer doz verilir
Transuretral veya
transvezikal prostatektomi
Nefrektomi, nefrolitiyazis
ORTOPEDİK CERRAHİ
Kalça artroplastisi, spinal
füzyon
Siprofloksasin 400 mg iv veya 1. ve <24 saat
2. kuşak sefalosporin (sefazolin 1 g
ya da sefuroksim 1.5 g) veya
trimetoprim sulfometoksazol veya
Gentamisin 80 mg iv+ Ampisilin 1
gr iv veya amoksisilin /klavulanik
asit
1. ve 2. kuşak sefalosporin
(sefazolin 1 g ya da sefuroksim 1.5
g), ya da klindamisin tek doz
Sefazolin (1-2 g, İV), tek doz (veya Hemovak çıkarılınca
3x1 g 1-2 gün) veya Vankomisin
profilaksi sonlandırılır.
(1.0 g, İV), tek doz
Total eklem replasmanı (kalça Ameliyathaneye alınca sefazolin 2 g
hariç)
IV, 2 gün veya vankomisin 1.0 g,
İ.V., sonra 2x1.0 g/gün İ.V. (veya
4X500 mg), 2 gün
Kapalı kırıkta açık
redüksiyon+ internal
fiksasyon
Hazırlayan:
Seftriakson 2 g, İ.V. veya İ.M.
Kontrol Eden:
Onay:
CERRAHİ PROFLAKSİDE ANTİBİYOTİK
KULLANIM REHBERİ
Doküman Kodu
Yayın Tarihi
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
YÖN – RH - 01
01.03.2011
01.09.2012
01
1/10 – 10/10
MEME CERRAHİSİ
Parenteral 1. ve 2. Kuşak
Sefalosporinler
Sefazolin (1-2 g, İV), tek doz
TRAVMATİK YARA
(ISIRIK YARALARI
HARİÇ)
Sefazolin 1.0 g, İ.V., 3X1/gün, ≥ 5
gün veya Seftriakson 2.0 g, İ.V., 24
saatte bir ≥ 5 gün.
Mevcut klinik çalışmalar
çerçevesinde, bu alandaki
çoğu girişim için profilaksi
önerilmemektedir
PLASTİK VE
REKONSTRÜKTİF
CERRAHİ
Hazırlayan:
Kontrol Eden:
Onay:
Download

cerrahi profilakside antibiyotik kullanım rehberi