ERKEN EVRE OVER
KANSERLERİNDE YÖNETİM
Dr. Aytekin Altıntaş
Adana
Erken evre over
kanseri
Pelvisde Sınırlı Over Kanseri
Erken evre over kanseri
evreleme
EVRE I
IA
Tek overde, kapsül
sağlam,yüzeyde tümör
yok, sitoloji -
IB
İki overde, kapsül
sağlam,yüzeyde tümör yok,
sitoloji -
IC Tumor 1 veya 2 overde
IC1
Cerrahi sırasında rüptür
IC2
Cerrahi öncesinde rüptür
veya yüzeyel tümör
IC3
Sitoloji +
EVRE II
IIA
Uterus ve/veya
tuba tutulumu
IIB
Diğer pelvik
intraperitoneal
tutulum
Over
Kanseri
Erken
evre
Evre
IA,IB,IC
İleri evre
Lokal
İleri
Evre II
Evre IIIIV
Erken evre over kanseri
tedavi
Hastanın
Yaşı
Fertiliteyi koruma isteği
Uterusu koruma isteği
Performansı
Tumor
Histoloji
Grade
Olanaklar
Erken evre over kanseri
evreleme-tedavi
Ortahat insizyon-Laparoskopik girişim
Abdominal kavitenin palpasyonu- incelenmesi
Peritoneal sitoloji
Anormal olduğu düşünülen her noktadan biopsi
Tek-Çift taraflı adneksiyal ekstirpasyon (Yüksek bağlama)
Eğer
diğer over makroskopik olarak normal görünüyorsa
Histerektomi?
mikroskopik
tümör olma olasılığı
Apendektomi
Omentektomi
Pelvik-paraaortik LND
%0-2.5
Erken evre over kanseri
evreleme gerekli mi?
• Subklinik metastazların belirlenmesi için gerekli…
• Klinik olarak erken evre olduğu düşünülen olguların
yaklaşık üçte birinin cerrahi evrelendirmeden sonra
ileri evre olduğu gösterilmiştir.
EN SIK MTS YERLERİ
Paraaortik
Pelvik
Omentum
Periton
Sitoloji
Erken evre over kanseri
LND gerekli mi?
Klinik olarak şüpheli olmayan lenf nodlarında da tutulum
olma olasılığı vardır.
Subklinik LN metastaz oranı %13 (A.Ayhan )
Sağkalım süresi üzerine olumlu etkisi var mıdır?
Epitelyal over Kanserlerinde
lenfadenektominin sağkalıma etkisi
LVSI yoğunluğu ve LN
tutulumu ilişkisi
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
YOK
AZ
Orta
Çok
Matsuo, Cancer Medicine 2012; 1(2): 156–164
Erken evre over kanseri
Omentektomi gerekli mi?
• Normal görünen omentumun çıkarılmasına gerek var mı?
• Erken evrede omentumda mikroskopik mts oranı %27arasında değişir. (Evre I de %3.5 A.Ayhan)
• BİOPSİ YETERLİ OLUR MU?
• Mikroskopik mts lar KT ile yokedilebilir.
• Öyleyse rasgele biopsi omentektomiden daha iyidir.. ???
Arie AB. Gynecologic Oncology 131 (2013) 784–790
Optimal-suboptimal cerrahi
Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.
Adjuvan kemoterapi
Optimal-suboptimal cerrahi
Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.
Optimal cerrahi yapılanlarda
Adjuvan kemoterapi etkisi
Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.
ADJUVAN KEMOTERAPİ
Suboptimal cerrahi
Trimbos JB. J Natl Cancer Inst. 2003 95(2):113-25.
Adjuvan tedavi
Carboplatin ve taxane
Grade 3
Clear Cell
Evre IA ve
IB
KT
Grade 2
İzlem
Grade 1
İzlem
Adjuvan tedavi
Karboplatin ve taxane
Evre IC
Grade 1,2,3
KT
Fertilite koruyucu cerrahi
•
40 yaşın altındaki hastalarda düşünülmeli
• Olası obstetrik ve onkolojik sonuçlar açısından
bilgilendirilmeli
• Uyumlu hasta olmalı. Tedavi sonrası yakın izlem
• (Diğer over ve uterus)
• Tam bir cerrahi evreleme yapılmış olmalı
• Histoloji ve grade mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Fertilite koruyucu
cerrahi
Evre I A, Grade 1-2
Tartışmalı Endikasyon
Grade 3, IC, clear cell
0bstetrik sonuçlar
Patients
Pregnancies
Birth
Recurrence
Death
Colombo et al
56
25
16
3
2
Zanetta et al
84
33
22
5
3
Duska et al
6
2
2
1
1
Morice et al
34
10
7
10
4
Schilder et al
52
17
26
5
2
Park et al
62
22
22
11
6
Raspagliesi et al
10
3
3
0
0
Colombo et al
24
7
6
7
2
328
119(%36)
104(%87)
Total
20(%6)
42(%13)
20(%6)
YANITLANMASI
GEREKEN SORULAR
Gebeliğin seyrini etkiler mi?
Bırakılan overde gizli mts olasılığı
Daha sonra yeni bir kanser gelişme riski
Üreme tamamlandıktan sonra oeferektomi?
Alınmayan over ve uterusun rekürens riskine katkısı….
Fertilite koruyucu
tedavi
• %60-100 varan gebelik oranları
• Düşük riskinde artma olmaması
• Konjenital anomalilerde artma olmaması
• Rekürens riskinde artma olmaması
Fertilite koruyucu tedavi’nin
olanaklılığını göstermektedir.
İzlem
İlk iki yıl 2-4 ayda bir sonra 3 yıl 4-6 ayda bir sonra yılda bir
Öykü
Fizik muayene
Tümör belirteçleri (Ca 125 ve diğerleri)
Görüntüleme yöntemleri
CT
MRI
PET-CT
ÖZET
• Erken evre over kanserinde prognoz iyidir.
• Cerrahi evrelendirme gereklidir.
• Evre 1C ve bütün grade 3 ve kötü histolojik yapıda
olanlarda adjuvan kemoterapi verilmelidir.
• Uygun hastalarda fertilite koruyucu tedavi yapılabilir.
• Herkadar asemptomatik olgularda izlem için kullanılan
yöntemlerin hastaların sağkalımı üzerine bir katkısı
gösterilmemişse de yakın izlemeye devam edilmelidir.
The majority of ovarian cancer patients will re- lapse within five years requiring salvage chemotherapy. Current practice involves long-term surveillance of women for recurrence by exams, serum
bi- omarkers, and imaging. There is no evidence that any of these modalities will impact survival
versus wait- ing for the presentation of symptoms and initiating treatment at that point in time.
However, for many
patients the follow-up visit presents an opportunityfor medical reassurance about the likelihood of recurrence despite counseling about the limitations ofthe screening tests [49]. Furthermore, patients with arising
CA125 may suffer anxiety knowing that theirdisease is recurring but treatment is not recom-mended until
they have symptoms. The psychologicalbenefit to follow up is important, and providing theseservices in a
cost-effective manner is paramount. In-terventions to proactively reduce patient stress, anxi-ety and/or
depression may be an appropriate consideration
. The approach to post-treatment surveil- lance should be individualized taking into account the
clinical benefit of the second-line therapy, costs, mor- bidity and mortality of the surveillance
methods, available treatment options and, lastly, patient pref- erence [5].
he good obstetrical results after fertility sparing with a
conception rate between 60 and 100%, and an abortion
rate under 30% makes the conservative treat- ment of
early EOC a worthy option for those women who desire it.
Download

Aytekin Altaş