7. BAĞIRSAĞIN CERRAHİ
GİRİŞİM GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
DOÇ. DR. DİLEK AYGİN
SAKARYA ÜNİ. SAĞLIK YÜKSEK OKULU
CERRAHİ HAST. HEMŞ. ABD.
7.
BAĞIRSAĞIN CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
8.
ANOREKTAL
KANALIN
CERRAHİ
GİRİŞİM
GEREKTİREN HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
9.
KARACİĞERİN CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
10.
SAFRA KESESİNİN CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE HEMŞİRELİK BAKIMI
11.
PANKREASIN
HASTALIKLARI
CERRAHİ GİRİŞİM GEREKTİREN
VE
HEMŞİRELİK
BAKIMI
7. BAĞIRSAK HASTALIKLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Crohn Hastalığı (Regional Enterit)
Apandisit
Divertiküler Hastalık
Divertikülozis
Divertikülit
Herni
İntestinal Obstrüksiyon (Barsak Tıkanması- İleus)
Barsak Tümörleri
Ostomi ve Hemşirelik Bakımı
Hemoroid
Anal Fissür
Peri Anal Fistül
Pilonidal Kist
7.1. Crohn Hastalığı
(Regional Enterit)

Crohn Hastalığı ani düzelmeler ve akut alevlenmeler gösteren,
kronik inflamatuar bir hastalıktır.

En sık terminal ileumda görülür.

Tıbbi tedavi uygulanır.

İshal ve abdominal krampları önemek için barsak motilitesini
azaltan ilaçlar, hafif sedatif ve antispazmotikler verilir.

Sindirimi kolay, posasız ve besleyici değeri yüksek bir diyet
uygulanır.
7.1. Crohn Hastalığı
(Regional Enterit) devam…
Cerrahi girişim komplikasyonlara
yöneliktir.
 Obstrüksiyon,
 fistül,
 abse,
 perforasyon,
 kanama
gibi
komplikasyonlar
geliştiğinde
tıbbi
yanıt
alınmadığında ameliyat uygulanır.
Cerrahi girişim hastalıklı alanın
rezeksiyonu ile birlikte uç uca
anastomozudur.
www.e-saglikci.org
7.2. Apandisit

Apendiksin akut inflamasyonuna akut apandisit denir.

Akut apandisit, en sıklıkla erişkinde 20-30 yaş grubunda
görülmektedir.
saglik.uzman.org
7.2. Apandisit
Belirti ve Bulgular

En önemli belirtisi karın ağrısıdır.

İştahsızlık
ağrıdan
önce
önemsenmeyen bir belirtidir.

Bulantı kusma hastaların %75’inde görülür.

Konstipasyon, diyare,
vardır.

Vücut sıcaklığı 37.5-38.0 C arasındadır. Orta derecede
lökositoz vardır.
görülen
çoğu
kez
gaz çıkaramama gibi bulgular
7.2. Apandisit (devam…)


Palpasyonla, Mc Burney noktasında aşırı
duyarlılık saptanır.
Mc Burney noktası; göbek ile krista iliaka
anterior superior arasındaki çizginin 1/3
dış kısmı ile 2/3 iç kısmının birleştiği
yerdir .
Tedavi
Akut apandisitte belirtiler ortaya çıktıktan
sonraki 24-48 saat içinde apendektomi (appendiksin çıkarılması)
yapılır.
Tedavi için gecikilirse appendiks perfore olur ve peritonit gelişir.
Apandisitin en yaygın komplikasyonu perforasyon olan
kısımda lokal abselerin oluşmasıdır.
7.3. Divertiküler Hastalık

Divertikül, intestinal mukozanın, bağırsak duvarının müsküler
tabakası arasından fıtıklaşması ve dışa doğru bir kese
oluşturmasıdır.

Birden fazla divertikül olmasına divertikülozis denir.

GiS'de divertiküllerin en sık görüldüğü yer, kalın barsak
özellikle sigmoid kolondur.

Divertikülle birlikte giden ve komplikasyonları da içeren
duruma "divertiküler hastalık" denir.
Divertikül
www.saglik.ca
www.uspharmacist.com
www.medicinabih.info
7.3. Divertiküler Hastalık
(devam…)
Divertikül oluşumunda iki faktör rol oynar
1.
2.
Kolon lümeni ile periton boşluğu arasındaki basınç
farkı;
Barsak duvarındaki zayıf bölgeler (genellikle kan
damarlarının barsak duvarını geçtiği kısımlar)
7.3. Divertiküler Hastalık
(devam…)


Hastaların büyük kısmında belirti yoktur.
Belirtileri olanlarda kramp tarzında, genellikle gaz
çıkarma ya da barsak hareketleriyle azalan ağrı vardır.
Tedavi
 Divertiküloziste tedavi, belirti ve bulguları gidermeye,
komplikasyonları önlemeye yöneliktir.

Komplike olmayan divertikül hastalığı yüksek oranda lifli
diyet ve laksatiflerle tedavi edilir.

Komplike divertiküloziste hastaya ağızdan bir şey
verilmez, yatak istirahati ve parenteral sıvı verilir.
7.3. Divertiküler Hastalık
Hemşirelik Bakımı

Hastalara liften zengin besinleri yemeleri ve konstipe kalmamaları
önerilir.

Vücuttan emilen miktarı azalttığı için alınan sıvı miktarı arttırılmalıdır.

Hasta şişmansa kilosunun azaltılması gerekir.

Karın içi basıncın artması önlenmelidir.

Bağırsak alışkanlığında ve dışkı özelliğinde değişiklik olursa, ateş ve karın
ağrısı gibi belirti ve bulgular varsa hastanın hekime başvurması söylenir.

Divertikülozisin en önemli komplikasyonları, masif rektal kanama ve
divertikülittir.
7.4. Divertikülit

Divertikülit, divertikülün en sık görülen komplikasyonudur.

Divertikülit, dışkının iritasyonu nedeniyle divertikül
duvarında gelişen bir inflamasyondur.

Genel olarak divertiküller sayıca çoksa, (10 yıl ya da daha
uzun zamandan beri varsa), diverkülit gelişme olasılığı
daha fazladır.
www.acilveilkyardim.com
7.4. Divertikülit
Divertikülit geliştiğinde en sık görülen
belirti ve bulgular





Ağrı (sıklıkla akut başlar, kalıcıdır, sol alt kadrandadır ve
genellikle sırta yayılır)
Ateş
İştahsızlık,
Bulantı ve kusma
Disüri ve sık idrara çıkma yakınmaları (mesanenin tutulumu)
Divertikülit nedeniyle gelişen komplikasyonlar
karın içi abseler, fistüller, bağırsak obstrüksiyonu
yaygın peritonittir
7.4. Divertikülit
Tedavi

Komplikasyon gelişmediyse tıbbi tedavi uygulanır.

Akut divertikülitte amaç, kolonun dinlenmesini sağlamaktır, bu nedenle
hasta ağız yoluyla beslenmez.

Ağrı, inflamasyon geçinceye ve ateş düşünceye kadar hasta parenteral
yolla beslenir ve NG tüp uygulanır.

Apse, fistül, perforasyon, barsak obstrüksiyonu, yineleyen kanama ve
şiddetli ağrı gibi divertikül hastalığı komplikasyonlarında cerrahi tedavi
uygulanır.

Cerrahi girişimle genellikle divertikül ya da kolonun etkilenen segmenti
çıkarılır.
7.5. Herniler
(Karın Duvarı Hernileri)
Herni’ bir organ, doku yada organın bir kısmının
bulunduğu yerden dışarı çıkmasıdır.
Herni kitlesi, itilerek karın içine yerleştirilebiliyorsa
"redükte herni";
herni kitlesi, karın içine itilemiyorsa
"irredükte ya da inkarsere herni" denir
7.5. Herniler
(Karın Duvarı Hernileri)
www.gazihastanesi.com
7.5. Herniler (devam…)
Herni oluşumunda başlıca iki faktör rol oynar
Karın Duvarındaki Defekt
Konjenital kollojen
Doku zayıflığı ya da
İnguinal ligament açıklığının geniş olması
Travma
nedeniyle olabilir.
Karın İçi Basıncın Artması
•hamilelik
•şişmanlık
nedeniyle artar.
7.5.1. Herni Türleri
• İnguinal herni
• Femoral herni
• Umblikal herni
• İnsizyonel herni
Femoral Herni
Kadınlarda daha sık görülür.
Femoral halkada bir yağ tıkacı gibi başlar, sonra genişler,
peritonu çeker ve mesane, herni kesesi içine girer.
Bu tip hernide sıklıkla inkarserasyon ve strangülasyon
gelişir.
www.fitik.biz
Umblikal Herni


Fetal hayat süresince var olan ve umblikal
damarlar ile umblikal kordun geçmesine izin veren
konjenital karın duvarı defektinin devam etmesi
sonucu umblikal herniler olur.
Erişkinlerde umblikal herni, şişman ve çok doğum
yapmış kadınlarda daha sık görülür .
www.fitik.biz
İnsizyonel Herni

Bu tip herniler, ameliyat yapılan kişilerde enfeksiyon,
yetersiz beslenme, aşırı distansiyon ve şişmanlık gibi
nedenlerle insizyon yerinin tam iyileşmediği durumlarda
görülür.

İnsizyonel herni, genellikle ameliyattan sonraki ilk yıl
içinde ve nadiren 2-3 yıl sonra gelişir.
Herni
Tedavi Yaklaşımı
•
Olası strangülasyon komplikasyonlarını önlemek için hernilerde
tedavi cerrahidir.
Hemşirelik bakımı
 Bazı hernili hastalar herninin üzerine yerleştirilen bir yastık ve
yerinde tutan bir kemerden oluşan fıtık kemeri kullanırlar.
 Herni tamiri sonrasında hastanın idrar yapma güçlüğü olabilir bu
nedenle hemşire mesane distansiyonu bakımından dikkatli
olmalıdır.
 Hastaya öksürük egzersizi yaptırılmaz ancak derin nefes alma ve
dönme sağlanmalıdır.
 Taburculuk sonrasında 6 ile 8 hafta süreyle ağırlık kaldırma ya da
zorlu fiziksel aktivite kısıtlanır.
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
(Barsak Tıkanması- İleus)

Bağırsak içindeki kapsamın ileri doğru geçişinin kısmen
engellenmesi, yavaşlamasıyla da tamamen durmasıdır.

İntestinal
obstruksiyon
pilordan
anüse
bağırsakların herhangi bir yerinde olabilir.

En yaygın olarak ince bağırsakta, özellikle
bağırsağın en dar kısmı olan ileumda görülür.
kadar
ince
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
(devam…)
İntestinal obstrüksiyona neden olan faktörler üç
grupta toplanabilir



Mekanik Faktörler
Nörojenik Faktörler
Vasküler Faktörler
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
(devam…)
Akut mekanik ileus sebepleri:

Adhezyonlar

Herniler

Volvulus

İnvajinasyon

Tümörler
invajinasyon
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
(devam…)
Obstrüksiyona Neden Olan Nörojenik Faktörler :

Paralitik İleus: En çok görülen bağırsak
tıkanıklığı nedenidir. Bu durumda adinamik ileus
adını alır.

Paralitik
ileus
sempatik
aktivitenin
artıp
parasempatik sistemin baskılanmasıyla gelişir.
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
(devam…)
Obstrüksiyona neden olan vasküler nedenler:

Tam tıkanma (Mezenterik infarktüs)

Parsiyel tıkanma (Abdominal Anjina)
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
Fizik Muayene



Abdominal distansiyon, ağrı, hassasiyet
Bağırsak seslerinin azalması ya da olmaması
Dehidratasyon bulguları olabilir
Ayakta direkt batın grafisi: hava-sıvı seviyeleri
Klinik şüphe halinde ek görüntüleme.
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
(devam…)

Klinik tablo barsak tıkanmasının yerine göre değişir.

En sık görülen bulguları bulantı, kusma, karın ağrısı,
distansiyon, gaz çıkaramama ve kabızlıktır.

Yüksek barsak tıkanmalarında karın ağrısı genellikle
kusma ile geçer.
Kalıcı, kolik tarzı ağrı genellikle daha alt düzeylerde
barsak tıkanmalarında görülür.

7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
Tedavi Yaklaşımı-1

Tedavide barsakların, gaz ve sıvı boşaltılması yoluyla
rahatlatılması amaçlanır.

Sıvı ve elektrolit dengesini korumak için normal serum
fizyolojik ve potasyum içeren damar içi sıvılar verilmelidir.

Çoğu mekanik tıkanmalar cerrahi yolla tedavi edilir.
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
Tedavi Yaklaşımı -2

Tedavide barsağın tıkalı kısmının çıkartılması ve kalan
sağlıklı barsak uçlarının ağızlaştırılması uygulanabilir.

İntestinal Obstrüksiyonlar, özellikle ince bağırsak
obstrüksiyonları acil cerrahi girişimi gerektiren ciddi
durumlardır.

İntestinal obstrüksiyonlara 24 saat içinde tanı konulup,
tedavi uygulanmazsa mortalite hızı yükselir.
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
Hemşirelik Bakımı-1
•
Yaşam bulguları, şok yönünden izlenmelidir.
•
Hasta, dehidratasyon ve elektrolit dengesizliği belirtileri yönünden
izlenmelidir.
•
Alınan ve çıkarılan sıvı kaydedilmelidir. Saatlik idrar miktarı 40 ml
altına düşerse hekime haber verilmelidir.
•
Serum elektrolit düzeyleri yakından izlenmelidir.
7.6. İntestinal Obstrükiyonlar
Hemşirelik Bakımı-2
•
Analjezikler genellikle
verilmeyebilir.
tıkanma
tanısı
konana
dek
•
Hemşire rahatlık sağlayacak önlemler almalı, rahat bir ortam
sağlayarak ziyaretleri en az sayıda tutmalıdır.
•
Yaygın bir ameliyat sonrası komplikasyonu olan paralitik ileus
belirtileri yönünden hasta gözlenmelidir.
7.7. Bağırsak Tümörleri
•
İnce bağırsak tümörleri oldukça nadir görülür.
•
Kalın barsakta en sık görülen bening tümör poliptir
•
Kalın barsağın malign tümörleri kolorektal karsinomlar sık
görülür.
7.7.1. İnce Bağırsak Tümörleri
Belirti Ve Bulgular
•
•
•
•
•
•
•
•
Makroskopik ya da Gizli Kanama,
Anemi,
Ağrı,
Bulantı,
Kusma,
Kilo Kaybı
Kabızlık Ve
Obstrüksiyona Neden Olur.
7.7.1. İnce Bağırsak Tümörleri
(devam…)

Malign tümörlerden ince bağırsakta en çok görüleni’
adenokarsinom’dur.

En sık ileumda, daha sonra jejunumda, en az duodenumda
görülür.

Görülme yaşı 50-60 tır. Erkeklerde 2 kat fazla görülür.

Tedavisi Cerrahidir.
İnce Bağırsak Tümörleri
7.7.2.Kalın Bağırsak Tümörleri






En sık benign tümörleri ‘polip’lerdir.
Polipler kanser öncüsü lezyonlar olabilir.
Polipler nedeniyle obstrüksiyon ve invajinasyon da
gelişebilir.
Tedavi poliplerin çıkarılmasıdır.
Kalın bağırsağın malign tümörleri arasında ‘kolorektal
karsinomlar’ en sıktır.
Kolorektal karsinomlar GİS in en sık en çok rastlanılan
tümörleridir.
Kalın bağırsak tümörleri
7.7.2. Kalın Bağırsak Tümörleri
(devam…)
Kolorektal karsinomların dağılımına bakıldığında:




Rektosigmoid bölgede (%55-60)
İnen kolonda (%10-15)
Transvers kolonda (%5-10)
Çıkan kolon ve rektumda (%15-20)
yer aldığı görülmektedir.
Dışkılama
alışkanlığının
değişmesi
Rektal
kanama
Tenezm
Karın
ağrısı
Kalın Bağırsak
Tümörleri
Belirti Ve Bulgular
Obstrüksiyon
7.7.2. Kalın Bağırsak Tümörleri
Belirti Ve Bulgular

Dışkılama alışkanlığının değişmesi

Rektal kanama:



Kanama gizli veya taze kanama şeklindedir.
Sağ kolon lezyonlarında genellikle gizli
kanama vardır ve bu hastalar demir eksikliği
anemisi ile hekime başvururlar.
Taze kanama daha çok sol kolon ve rektum
karsinomlarında görülür.
7.7.2. Kalın Bağırsak Tümörleri
Belirti Ve Bulgular (devam…)

Karın ağrısı: En sık görülen belirtidir.
Hem sağ, hem sol kolon karsinomlarında görülür.

Tenezm: Sol kolon ve rektum karsinomlarında
dışkılamadan
hissedilir.

Sol
kolon
sonra
bağırsaklar
ve
rektum
obstrüksiyona neden olur.
boşalmamış
tümörleri
sıklıkla
7.7.3. Kalın Bağırsak Tümörleri
Tanı Ve Tedavi
Tanı:
 Rektal tuşe
 Proktosigmoidoskopi, kolonoskopi,
 Baryumlu kolon grafisi
Tedavi:
 Kolorektal kanserlerin tedavisi, tümörün yerine,
evresine, ve hastanın genel durumuna göre değişir.
 Temel tedavi şekli cerrahidir.
 Radyoterapi, kemoterapi ve immünoterapi cerrahi
tedaviye ek olarak uygulanır.
7.7.4.Barsak Ameliyatı Sonrası
Görülen Komplikasyonlar












Paralitik ileus
Mekanik tıkanıklık
İntraabdominal septik durumlar
Peritonit
Abse oluşumu
Cerrahi yara komplikasyonları
Enfeksiyon
Yara ayrılması
İntraperitonel enfeksiyon ve yara enfeksiyonu
Anostomoz komplikasyonları
Anostomoz ayrılması
Fistül
7.7.5. Bağırsak Hastalıklarında
Cerrahi Girişimler

Çekum, çıkan kolon,ve transvers kolonun sağ kısmındaki
tümörlerde ‘sağ hemikolektomi’ uygulanır.

Transvers kolonun ortasındaki lezyonlarda ‘transvers
kolektomi’ uygulanır.

Transvers kolonun sol yarısındaki veinen kolon tümörlerinde
Sol hemikolektomi uygulanır.
7.7.5. Bağırsak Hastalıklarında
Cerrahi Girişimler (devam…)
Rektosigmoid segmentte yer alan tümörlerde
uygulanan başlıca cerrahi girişimler şunlardır:








Anterior rezeksiyon + primer anastomoz
Abdominoperineal rezeksiyon + kalıcı kolostomi
Proktosigmoidektomi ameliyatı
Enteretomi (yabancı cismin çıkarılması)
Polipektomi (cerrahi veya endoskopik)
İntestinal by pass (irrezektabl tümörlerde)
Apendektomi, divertikül eksizyonu
Adhezyolizis
7.7.6. Barsak Ameliyatı Uygulanacak
Hastalarda Preoperatif
Hemşirelik Bakımı-1
Ameliyat öncesi hasta ve yakınlarına ameliyatın hangi amaçla
yapılacağı ve ameliyat sonrası ne gibi değişikliklerin olacağı
açıklanır.
Barsak ameliyatı uygulanacak hastanın ameliyat öncesi hazırlığı

Genel ameliyat öncesi hazırlığa ek olarak

Beslenme yetersizliği varsa düzeltilmesini,

Anemi varsa kan transfüzyonunu,
7.7.6. Barsak Ameliyatı Uygulanacak
Hastalarda Preoperatif
Hemşirelik Bakımı-2

Enfeksiyonun Önlenmesi (Barsak ameliyatlarında abdominal
kesinin ve yapılacak anastomozların iyileşmesi ve barsak
aktivitesinin kısa sürede geriye dönebilmesi için)

Barsakların mekanik temizliği yapılır ve antibiyotik uygulanır.

Mekanik temizliği ve antibiyotikleri kapsar.

Mekanik temizlikte amaç, dışkıyı ortadan kaldırmak, bakteri
kapsamını azaltmak, antibiyotiklerin etkisini artırmak ve ameliyat
tekniğini kolaylaştırmaktır.

Mekanik temizlik son 3 gün az posalı ve sulu diyet, bir önceki gün
ağızdan ve anal yoldan alınan lavmanları ve ameliyat sabahı yine
anal yoldan alınan lavmanları kapsar.
7.7.7. Barsak Ameliyatı Uygulanan
Hastaların Postoperatif Hemşirelik Bakımı-1

Ameliyat sonrası bakım, yapılan ameliyat ve uygulanan anesteziye
göre değişir. (Lokal anesteziyle uygulanan herni ameliyatlarından
sonra hasta kısa sürede ayağa kalkar ve iyileşir. Barsak rezeksiyonu
gerektiren ameliyatlardan sonra ise hastanın iyileşmesi çok daha
uzun sürer.)

Barsak aktivitesinin geri dönmesi açısından hastanın gaz çıkarması
ve steteskopla barsak hareketlerinin duyulması önemlidir.

Peristaltik aktivite geri dönünceye kadar NG tüp uygulanır.
(Peristaltik aktivite geri dönüp hasta ağızdan almaya başladığında
önce sıvılar verilir, giderek yumuşak ve katı gıdalara geçilir)
7.7.7. Barsak Ameliyatı Uygulanan
Hastaların Postoperatif Hemşirelik Bakımı-2

Hastanın drenleri olabilir. Drenlerden gelen drenajın özelliği,
miktarı ve kokusu değerlendirilmelidir.

Ameliyattan sonra barsaklarda distansiyon nedeniyle abdominal
kramplar gelişebilir.

Hekim gaz için rektal tüp uygulanmasını isteyebilir.

Barsak segmenti çıkarıldıysa, beden bu duruma uyum yapıncaya
dek, barsak alışkanlığının değişeceği hastaya söylenmelidir.

Hasta taburcu olmadan önce uyulması gereken diyet ve aktivite
kısıtlamalarının neler olduğu, evde yardıma ihtiyacı olduğunda
hastaneden kiminle ve nasıl iletişim kuracağı açıklanmalıdır.
7.7.7. Barsak Ameliyatı Uygulanan
Hastaların Postoperatif Hemşirelik Bakımı-3
Abdominoperineal rezeksiyon uygulanmışsa abdominal
İnsizyona ek olarak perinede de derin bir yara olduğu
unutulmamalıdır.
Hastada birde kolostomi mevcuttur ve kolostomi bakımı
ayrı bir önem gerektirir.(Günümüzde ostomi
hemşireliği kavramı gelişmiştir.)
7.8. Ostomi ve Hemşirelik Bakımı
Ostomi - Stoma; Yunanca’dan gelen bir kelime olup,
“açıklık” ya da “ağız” anlamına gelir.
Barsak
stoması,
barsağın
ağızlaştırıldığı yapay bir açıklıktır.
karın
duvarına
Her yaş grubunda uygulanabilen stomalar, geçici ya
da kalıcı olabilir.
Kalıcı olanlar, hayat boyu görevini yaparken, geçici
olanlar stoma açılmasını gerektiren durum ortadan
kalkınca yeni bir cerrahi müdahale ile kapatılır.
7.8. Ostomi Türleri
İleostomi
İleumun karın duvarına
açılmasıdır.
Çekostomi
Çekumun karın duvarına
açılmasıdır.
Kolostomi
Kolonun karın duvarına
açılmasıdır.
7.9. Kolostomi
Kolostomi kolonun yapay olarak açılıp, batın
duvarına ağızlaştırılmasıdır.

Geçici ve kalıcı kolostomiler olmak üzere iki gruba ayrılırlar.

Kolostomiler kolon üzerindeki yerlerine göre de isim alırlar.
Örneğin;çekostomi, asendan kolostomi, transvers kolostomi.

Kolostomiler ayrıca ‘tek ağızlı’ya da ‘çift ağızlı’; end ve loop
olarakta sınıflandırılırlar.
7.9. Kolostomi Bölgeleri
Dışkı stoma çevresindeki
deriye zarar verebilen ve
sindirim
enzimlerinden
zengin, sıvı veya yarı sıvı
halde olacaktır.
Dışkı genellikle sıvı veya
yarı katı olacaktır.
Çünkü
stoma
yatay
kolonun
soluna
doğru
yaklaştıkça sindirim enzimi
içeriği azalır ve kıvamı
giderek koyulaşır/sertleşir.
7.9. Kolostomi Bölgeleri
(devam…)
•Dışkı yarı katı veya katı halde
olacaktır.
•Çünkü dışkı çıkan kolon ve
yatay kolonda ilerlerken suyun
büyük
bir
kısmı
emilmiş
olacaktır.
•Dışkı normal yapı ve içerikte
olacaktır.
•Çünkü dışkı kalın bağırsakta
inerken suyun tamamı emilmiş
olacaktır.
Kolostominin Komplikasyonları

Parastomal herni: Stoma cerrahisini takiben stomaya
sahip olan hastaların % 20‟sinde meydana
gelebilmektedir.

Prolapsus: Ameliyattan aylar sonra ortaya çıkar.

Stenoz: Geç bir komplikasyondur. Gaita yumuşatıcılar,
parmakla ve bujilerle dilatasyon gaita akışını sağlar.
Stoma etrafı ölçülmelidir.
7.10. Stomanın Özellikleri
Stoma parlak kırmızı
kırmızıya
yakın
görünümdedir.
Ameliyat
dönemde
(ödemlidir).
sonrası
stoma
veya
bir
erken
şişkindir
Şişkinlik birkaç ay sonra
kaybolur ve stoma giderek
küçülür.
7.10. Stomanın Özellikleri
(devam…)
Stomada sinir uçları bulunmaz. Bu nedenle ağrı veya
diğer duyular hissedilmez.
Stoma kan damarlarınca zengindir. Sürtünme ve
zorlama ile küçük kanamaların oluşması normaldir.
Eğer kanama uzarsa ve stomadan gelen içerik de kanlı
ise mutlaka hekime haber vermek gerekir.
Stoma İle İlgili Sorunlar-1
1) Cilt Tahrişi (İritasyon)
 Mukostatin
 Nistatin içeren pudralar
 Topikal antifungallerle soruna
çözüm getirilebilir
3) İshal
Akut mide rahatsızlıkları,
Bağırsak enfeksiyonları,
Kullanılan ilaçlar,
Yenilen yemeklerden kaynaklanabilir
2) Sızıntı
 Stoma çapı ölçülerek, bu ölçüye
Günde en az 8 bardak su içilmeli,
uygun torba kullanımında sızıntı
önlenecektir.
Baharatlı yiyeceklerden, meyve,
sebze, meyve suyu ve sütlü
yiyeceklerden uzak durulmalı.
İshal süresince cilt tahrişini önlemek
önemlidir.
Stoma İle İlgili Sorunlar-2
4) Konstipasyon




Bu dönemde hasta rahatsızlık ve sancı deneyimleyebilir.
Taze sebze ve meyve yemeli,
Ağrı kesici alımı azaltılmalı,
Düzenli beslenilmeli
5) Besinlerin sindirimi esnasında gaz oluşumu
Kolostomili bireyler, gaz çıkısını kontrol edemezler.
Fazla gaz oluşumunu önlemek için; Yemekler düzenli
olarak yenmelidir,
Yemek yerken hava yutmamak için konuşulmamalıdır
Stoma İle İlgili Sorunlar-3
6) Koku yapan besinlerin azaltılması
 Balık,
 Yumurta,
 Soğan ve sarımsak,
 Yeşil sebzeler,
 Salatalık,
 Peynir,
 Lahana,
 Kuru baklagil
Bunun yanında;
 yoğurt,
 yayık ayranı,
 nane sekeri gibi besinlerin ise
kokuyu baskıladığı bilinmektedir.
7) Kullanılan İlaçlar
Ostomili hastaların yüksek doz ilaç
kullanmaları gerektiğinde ilaçların organlar
üzerindeki etki ve yan etkilerinin ne
olduğunu hemşire bilmelidir.
Antibiyotikler ve vitaminler kokuya neden
olan yaygın ilaçlardır.
Hasta yeni bir ilaç almaya başladığında
ilacın emilip emilmediğini anlamak için
torba kontrol edilmelidir.
Diyare yapan ilaçlar: Oral antibiyotikler
Konstipasyon yapan ilaçlar: Narkotik
analjezikler, Antipsikotikler, Sedatifler
Stoma İle İlgili Sorunlar-4
8) Boşaltımın Sağlanması
Kolostomili hasta, boşaltımı iki şekilde gerçekleştirir:
1. Kolostomi torbası kullanarak, dışkının torbaya boşalması
2. Torba kullanmaksızın, kolonun irigasyonla boşaltılması.
Transvers ya da sağ kolon kolostomisi olan hastalar, kesinlikle,
torba kullanmalıdır. Çünkü buradan gelen dışkı, sıvı özelliktedir.
9) Sosyal Aktiviteler
Kolostomisi olan hasta, tam anlamıyla normal yaşamını
sürdürebilir. Hastalar, ameliyattan önceki tüm spor ve sosyal
aktivitelerini ameliyattan sonra da yapabilirler. Seyahat etmek
de sorun yaratmaz.
7.11. İleostomi Bakımı
Cerrahiyi takiben giren çıkan takibi çok önemlidir.
Hasta sıvı ve elektrolit dengesi bozukluğu, özellikle
sodyum, potasyum ve sıvı kaybı bulgu ve belirtileri
bakımından izlenmelidir.
Cerrahi sonrası ilk 24-48 saatte stomadan drenaj
miktarı ihmal edilebilir düzeyde olabilir.
7.11. İleostomi Bakımında
Hasta Eğitimi
Hastaya günde en az 2 litre sıvı alması söylenmelidir;
diyarede ve yazın terleme arttığında daha fazlası
gerekebilir.
Hekim hastaya evde bikarbonat solüsyonu almasını
önerebilir.
Genellikle başlangıçta lif açısından yüklü olmayan bir
diyet verilir.
Stoma yüksek vasküler içeriği nedeniyle genellikle kanar.
Hastaya az miktarda kanamanın normal olduğu
söylenmelidir.
7.12. Kolostomi Uygulanan
Hastanın Hemşirelik Bakımı-1
Ameliyat
sonrası
hemşirelik
bakımı;
stomanın
değerlendirilmesi, derinin korunması, kese seçimi ve
hastanın değişmiş olan bedenine psikolojik adaptasyonuna
yardımcı olma üzerinde odaklanmalıdır.

Kolostomi açıksa, dışkı sızıp sızmadığı izlenmeli

Dışkının ameliyat yarasına bulaşması önlenmeli

Kolostomiye uyum yapabilmesi için hasta psikolojik
açıdan desteklenmeli
7.12. Kolostomi Uygulanan
Hastanın Hemşirelik Bakımı-2

Kolostomi bakımının nasıl yapılacağı öğretilmeli

Kolostomi torbası çıkarıldıktan sonra stomanın rengi kontrol edilir.

Normalde stoma, parlak kırmızı renkte ve nemli olmalıdır.

Stoma soluk renkliyse anemiyi göstererir, Gri-mavi stoma iskemiyi,
kahverengi siyah stoma ise nekrozu gösterir

Stoma çevresindeki cilt, ılık suyla temizlenir, dışkı bulaşmışsa
sabunla yıkanır, sonra kurulanır,

Hemşire 8 saatte bir stomanın rengini kontrol etmelidir.
7.12. Kolostomi Uygulanan
Hastanın Hemşirelik Bakımı-3
Açık uçlu, şeffaf, plastik koku çıkarmayan keselerle deriyi
korumak ve drenajın toplanmasını izlemek kolay olur.
Drenajın rengi, miktarı ve kıvamı kayıt edilir.
Deri iritasyon bakımından değerlendirilir.
Çıkan ve transvers kolondaki kolostomilerde yarı sıvı gaita
çıkışı olur.
Kolostomi irrigasyonu barsak işlevlerini düzenlemek,
kabızlığı geçirmek ya da barsağı cerrahiye hazırlamak için
yapılır.
Kolostomi İrigasyonu
8. ANOREKTAL
KANALIN CERRAHİ
GİRİŞİM
GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
8. Anorektal Kanalın Cerrahi Girişim
Gerektiren Hastalıkları Ve Hemşirelik
Bakımı
Anorektal Kanalın Yapı Ve Fonksiyonları:

Kalın bağırsağın en uçta bulunan ve uzunluğu 4 cm olan bölgesi
anorektal kanaldır.

Anüsten itibaren 2 cm lik kısım anal kanaldır.

Anorektal kanalın cerrahi girişimi gerektiren hastalıkları:

Hemoroidler

Anal fissür

Anorektal abse

Preianal fistül

tümörlerdir
8. Anorektal Kanal Hastalıklarının
Belirti ve Bulguları-1
ANAL PİRURİTUS:
Mukus, dışkı ve
mikroorganizmalar
ın neden olduğu
irritasyon aşırı
kaşıntıya neden
olur.
KANAMA
AĞRI
8. Anorektal Kanal Hastalıklarının
Belirti ve Bulguları-2
Kanın sadece tuvalet
Kağıdında olması,
Rektumdan kanama olması
•genellikle sol kolon
•Anorektal lezyonlar nedeniyledir.
•Perianal lezyonları;
Dışkı üzerinde kan
bulunması
Kanın dışkıyla karışmış
olması,
•İnflamatuar bağırsak hast
•Proksimal kolon karsinomunu
•Sol kolon yada
rektumdaki polip
•Karsinomları
düşündürür.
Dışkılamadan sonra
tuvalet içinde kan
görülmesi
Hemoroidleri
düşündürür.
8.1. Hemoroidler

Hemoroidler perianal venlerin genişlemesiyle ve karın içi
basıncın artmasıyla oluşur.

Konstipasyon ve kalıtım en önemli etyolojik faktördür.

Hemoroidli hastaların çoğunda kronik konstipasyon
şikayeti ve ailede hemoroid öyküsü vardır.

Hemorodiler, internal (iç) ve eksternal (dış) olabilirler.
İnternal (İç) ve Eksternal (Dış)
Hemoroid
8.1. Hemoroidler (devam…)
Hemoroidler , anatomik ve klinik durumlarına göre 4
derecede bulunurlar:




1.derecede Anüsten çıkmayan
2. derecede Dışkılama ve ıkınmada anüsten çıkan, sonra
kendiliğinden geri çekilen
3.derecede: Dışkılamadan sonra el ile itilebilen
4.derecede: Normalde de anüs dışında bulunan, geri
itilemeyen hemoroidler söz konusudur.
8.1. Hemoroidler (devam…)

Eksternal hemoroidlerin başlıca bulgusu, anüste bir
kitle olmasıdır.

İnternal hemoroidlerde ise kanama ve prolapsus
vardır.

Diğer belirti ve bulgular, kaşıntı ve konstipasyondur.

Kanama parlak kırmızı renklidir, dışkı üzerinde ya da
tuvalet içinde görülür.
8.1. Hemoroid
Tedavi
•
Komplikasyon (kanama, tromboz ve strangülasyon)
oluşturmayan, fazla sorun yaratmayan küçük
hemoroidlerde tıbbi tedavi uygulanır.
•
Tıbbi
tedavide
uygun
diyetle
konstipasyonun
önlenmesini, sıcak oturma banyoları ve anestetik etkisi
olan pomatların lokal olarak uygulanmasını kapsar.
8.1. Hemoroid
Tedavi (devam…)
•
Skleroterapi: Sık kullanılan bir tedavi yöntemi
değildir. Hemoroidlerin etrafına kinin ve üre hidroklorit
gibi sklerozan sıvılar enjekte edilir. Bu tedavi lokal
olarak ileri derecede fibrozis oluşturur ve hemoroidler
ortadan kaldırılır.
•
Lastik bant ligasyonu: internal hemoroidlerde
kullanılan bir yöntemdir. Özel bir aletle hemoroidlerin
tabanına bir lastik bant geçirilir. Bağlanan hemoroid
doku 3-5 gün içinde nekroz olarak düşer.
•
Hemoroidektomi: hemoroidlerin eksizyonudur.
8.1. Hemoroid Ameliyatında
Hemşirelik Bakımı
•
Konservatif hemşirelik bakımında konstipasyonu önleyici önlemler,
uzun süre ayakta durma ya da oturmanın önlenmesi ve ne zaman tıbbi
bakımın gerekli olacağının anlatılması gibi konularda eğitim verilir.
•
Hemoroidektomi sonrası ağrı sık rastlanan sorundur.
•
Hemşire işlemin küçük olmasına karşın, ağrının çok şiddetli olduğunun
ve başlangıçta narkotiklerin verilmesi gerektiğini bilmelidir.
•
Oturma banyolarına cerrahiden 1-2 gün sonra başlanır. Drenajı
absorbe etmek için rektuma sargı yerleştirilebilir. Dışkı yumuşatıcı ajan
kullanılabilir.
•
Rahatsızlığı azaltmak için barsak hareketlerinden önce ağrı kesiciler
verilebilir.
8.1. Hemoroid Ameliyatı
Hasta Eğitimi
•
Taburculuk öncesi eğitimde diyetin önemi, anal
bölgenin bakımı, komplikasyon belirtileri ile konstipe
olmaktan ve ıkınmadan kaçınma üzerinde durulur.
•
İlk 1-2 hafta oturma banyoları tavsiye edilir.
•
Bir süre dışkı yumuşatıcı kullanabilir.
•
Düzenli hekim kontrolüne gelmesi gerekir.
8.2. Anal Fissür

Anal derinin pekten çizgisinin 2 mm aşağısından, anüs
kenarına kadar yırtılmasıdır.

Fissürler kronikleşir ve derinleşirse, anal ülser halini alır.

Fissürler sert dışkının mukozayı yırtması ile meydana gelir.

En tipik belirti kanama ve ağrıdır.
Tıbbi Tedavi
 diyet
ve laksatiflerle konstipasyonun önlenmesini,
anestetik içeren pomat ya da supozutuvar kullanılmasını
ve sıcak oturma banyolarını kapsar.
8.2. Anal Fissür
tumbilgiler.gen.tr
8.2. Anal Fissür Tedavi
Cerrahi Tedavi
 %50 si medikal tedavi ile iyileşir.

6-8 haftada iyileşme olamazsa cerrahi tedavi uygulanır.

En yaygın kullanılan yöntem ‘Lateral internal sfinkterotomi’
İnternal sifinkterin pekten çizgisi altındaki kısmı kesilir, fissürle
birlikte olan anal papilla ve deri çıkıntısı çıkarılır.

Ameliyattan sonra her gün dışkı yapılması ve dışkının yumuşak
olmasının önemi hastaya açıklanır. Sıcak oturma banyoları ve
dışkılamadan sonra anal bölgenin sıcak suyla yıkanması, ağrıyı
azaltır ve yararının iyileşmesine katkıda bulunur.
8.3. Anorektal abse
Anal glandların enfeksiyonları, travmaları,
malign hastalık, radyasyon ve crohn
hastalığı sonucu gelişebilir.

Tedavisinde kural tanımlandıktan hemen
sonra abselerin drene edilmesidir.

www.dermanbey.com
8.4. Peri-anal Fistül

Rektum ile perineal deri arasında bulunur.

Tedavisi cerrahidir.

Fistül eksize edilir.

Ameliyattan sonra günde 3-4 kez sıcak oturma
banyoları ve irigasyon yapılarak yara temiz
tutulur.
www.hekimce.com
8.5. Tümörler

Anal kanal kanserleri tüm kolorektal kanserler
arasında %1-2,5 oranında görülür.

Büyük bir kısmı Epidermoid kanserlerdir.

Rektal kanama, anal ağrı, anal kaşıntı, muköz akıntı,
tenesmus, anüste kitle hissi gibi belirtileri vardır.

Tedavisi cerrahidir.
8.6. Pilonidal Sinüs;
•
Sakrum tabanında yer alan , içinde kıl bulunan enfekte bir
oluşumdur. Kistten deri yüzeyine açılan sinüsler de vardır.
•
Pilonidal kistin deri yüzeyindeki kılların dönüp deriye batması ve
enfekte olması sonucu geliştiği düşünülmektedir.
•
Sürekli iritasyon (giysilerin oluşturduğu) kılların geri dönüp
enfekte olmasına yol açabilir.
•
Genç erişkinlerde özellikle erkeklerde sık görülür.
•
Ağrı, şişlik ve akıntı vardır.
•
Tedavisi kistin cerrahi eksizyonudur.
9. KARACİĞERİN
CERRAHİ GİRİŞİM
GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
9. Karaciğerin Cerrahi Girişim
Gerektiren Hastalıkları Ve Hemşirelik
Bakımı




Karaciğer Kistleri (Kist Hidatik)
Karaciğer Abseleri
Karaciğerin Benign Tümörleri
Karaciğerin Primer Ve Metastatik Tümörleri
Bu Hastalıklara Uygulanan Girişimler
Kistotomi, Kistektomi
Abse Drenajı
Tanı Amaçlı Biyopsi(açık veya Kapalı)
Karaciğer Kısmi Rezeksiyonu veya Tam Eksizyon
+Transplantasyondur.
9.1. Kist Hidatik

Kist hidatiğin etkeni Taenia Ekinokokustur.

İnsan bağırsağındaki embriyon mukozayı delerek vena
porta yoluyla karaciğere gelir.

Hepatomegali ve genellikle ateşsiz sarılık en sık görülen
bulgudur.

Tıbbi tedavide Mebendazol ve Metrifonad kullanılır.

Cerrahi tedavi çeşitlidir. Kistotomi+drenaj, kistektomi,
lobektomi, marsupyalizasyon vs. uygulanabilir.
Kist Hidatik
Kist Hidatik
Kist Hidatik
9.2. Karaciğer Abseleri
Piyojenik abseler;
 Sıklıkla safra kesesi ve safra yolları hastalıkları nedeniyle
oluşur.
 Ateş, karın ağrısı, halsizlik, bulantı, kusma gibi belirti ve
bulguları vardır.
 Tedavisi antibiyotik, cerrahi yada perkütan drenaj ve
nedene yönelik tedaviyi kapsar.
Amebik Karaciğer absesi;
 Amebiasis , Entomoeba histolitika enfeksiyonu sonucu
gelişir.
 Tedavide Metronidazol kullanılır.
9.3. Karaciğer Tümörleri
Primer tümörleri;
 Benign tümörler; Adenom,Fibroma, hemanjioma,
Kolonjioma
 Malign tümörler; Hepatoselüler karsinom,sarkoma,
Hemanjioendotelyoma, Karsinoma
Metastatik Tümörleri;
 Kolon %65; mide %45; böbrek %27 oranında
oranında görülür.
9.4. Karaciğerin Cerrahi Girişimi Gerektiren
Hastalıklarında Hemşirelik Bakımı-1

Biyopsiden 6 saat önce hasta aç bırakılır.

Genel ameliyat öncesi hazırlığa ek olarak Kc fonksiyonlarını
değerlendirmeye yönelik testler uygulanır.

Biyopsi sonrası 8-12 saatlik sürede hastanın yaşam bulguları
yakından izlenir.

Kanamayı işaret eden taşikardi ve kan basıncı düşüklüğü
belirtileri dikkatli bir şekilde değerlendirilmelidir.

Hastanın hangi nedenden ameliyat edileceği ve olası
komplikasyonlar anlatılmalıdır.
9.4. Karaciğerin Cerrahi Girişimi Gerektiren
Hastalıklarında Hemşirelik Bakım-2

Hasta 24 saat yatak istirahatine alınmalıdır.

Kanama riskini azaltmak için 1-2 saat sağ yana yatırılır.

Kanama problemi varsa, doktor istemine göre K-vit yapılabilir.

Kc’ in normal fonksiyonları ve normalden sapma belirtileri
bilinmelidir.
9.5. Ameliyatı Sonrası Hemşirelik
Bakımı
Genel post op bakıma ek olarak;
 Diren varsa hangi amaçla olduğu bilinmelidir.
Kc fonksiyon bozukluğuna yönelik olarak;
 kanama,
 asit,
 ödem,
 hipoproteinemi,
 sarılık,
 toksik maddelerin bedende birikimi,
 karbonhidrat, protein, yağ metabolizma bozuklukları,
 sıvı-elektrolit dengesizlikleri yönünden izlenmeli,
10. SAFRA KESESİNİN
CERRAHİ GİRİŞİM
GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE
HEMŞİRELİK
BAKIMI
10. Safra Kesesi ve Safra
Yolları Hastalıkları





Safra taşları
Akut kolesistit
Safra kesesi karsinomu
Koledok taşları
Safra yolları tümörleri
10.1. Safra Taşları

Safra kesesinin akut ve kronik inflamatuar hastalıkların en
önemli nedeni safra taşlarıdır.
Taş oluşumuna yol açan durumlar şu şekilde özetlenebilir.
 DM,
 Çok sayıda gebelik,
 vagotomi,
 İleal hastalık veya rezeksiyon,
 KC Sirozu
10.2. Akut Kolesistit

Akut kolesistit: Safra kesesi inflamasyonudur.
10.3. Safra Kesesi Karsinomu

Az görülür ancak prognozu kötüdür.

Tedavisi cerrahidir.
10.4. Koledok Taşları
Koledok taşları; Koledok kanalında taş bulunmasıdır.
Koledok taşları safra kesesi taşlarıyla beraber olabilir.
drahmettekin.com
10.5.Safra Yolları Tümörleri
Safra yolları tümörleri;

Benign tümörler: En sık papillom görülür.

Malign tümörler: Genellikle nadir görülür ve geç
devrede tanımlanır.
10.6. Safra Kesesi Ve Safra Yolları
Hastalıklarına Cerrahi Girişimler

Kolesistektomi (taş, tümör, akut kolesistit)

Kolesistostomi (kolesistektomiyi kaldıramayacak
ağır hastalara lokal anestezi ile yapılır)

Koledokostomi+ T-tüp drenaj

Koledokotomi+koledokoenterostomi
10.7. Kolesistektomi Sonrası
Gelişebilecek Komplikasyonlar
Kolesistektomi sonrası gelişebilecek komplikasyonlar;





Kanama
Subhepatik abse
Safra fistülü
Kalıntı safra taşları
Safra peritoniti
10.8. Safra Kesesi Ve Safra Yolları
Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakımı
Genel post op bakıma ek olarak uygulanan cerrahi
girişime göre bazı özellikler vardır.
Kolesistektomi sonrası
 kanama,
 kalıntı safra taşı,
 safra fistülü,
 safra peritoniti,
 subhepatik abse

açısından hasta iyi takip edilmelidir.
10.8. Safra Kesesi Ve Safra Yolları
Cerrahisi Sonrası Hemşirelik Bakımı
(devam)…

T-tüp mevcutsa tüp bükülmemeli, bası altında
kalmamalı ve gergin olmamalıdır.

T-tüpten gelen drenaj düzenli bir şekilde ölçülüp
kayıt edilmelidir.

Hasta T-tüp ile taburcu edilecekse T-tüp bakımı,
boşaltılması ve gelişebilecek komplikasyonlar
anlatılmalıdır.
11. PANKREASIN
CERRAHİ GİRİŞİM
GEREKTİREN
HASTALIKLARI VE
HEMŞİRELİK BAKIMI
11. Pankreasın Cerrahi Girişim
Gerektiren Hastalıkları Ve
Hemşirelik Bakımı
Psödokistler:

Genellikle akut pankreatit komplikasyonu olarak
ortaya çıkar.

Alkolik pankreatitlerde psödokistler daha sık
görülür.

Kendiliğinden kaybolmayan kistler, cerrahi olarak
drene edilir.
11.1. Pankreas Kanseri
Pankreas kanseri gelişiminde rol oynadığı düşünülen
faktörler
 Fazla sigara içilmesi
 Endüstriyel kimyasal karsinojenlere maruz
kalma
 Fazla miktarda et ve yağ tüketimi
pankreaskanseri.net
11.1. Pankreas Kanseri (devam…)

Pankreas kanserlerinin %60-70 i pankreas başında yer alır.

Bu alanda yer alan tümörler safra yolu obstrüksiyonuna
neden olacaklarından obstruksiyon belirtileriyle ortaya
çıkar.

Pankreas gövde ve kuyruğunda yer alan tümörler yeterince
büyüyünceye kadar belirti ve bulgu vermezler.

Belirti verdiklerinde genellikle çevre dokulara metastaz
vardır.
11.2. Belirti ve Bulgular

Kilo kaybı en sık görülen bulgudur.

Pankreas başı kanserlerinde %80-90 sarılık vardır.

Bağırsak alışkanlığında değişme,
hazımsızlık,
bulantı,
kusma,
tıkanma sarılığı olanlarda kaşıntı görülebilir.




11.3. Tedavi

Panreas kanserlerinin en iyi tedavisi cerrahi
rezeksiyondur.Uygulanan başlıca rezeksiyon
çeşitleri şunlardır.




Pankreatoduodenoktomi
Total pankreatoduodenektomi
Rejyonel pankreatektomi
Piloru koruyarak yapılan pankreaduodenal
rezeksiyon
11.4. Pankreas Cerrahisi Sonrası
Hemşirelik Bakımı-1
Rutin ameliyat sonrası bakıma ek olarak;
 Uygulanan cerrahi girişimin ne olduğu, hangi amaçla
uygulandığı ve komplikasyonlarının neler olduğu anlatılır.

Ameliyat sırasında yerleştirilen drenlerin yeri, yerleştiriliş
amaçları ve drenlerin fonksiyon görüp görmediği

T-tüp varsa fonksiyon görmüyorsa hemen doktora
bildirilmelidir.
11.4. Pankreas Cerrahisi Sonrası
Hemşirelik Bakımı-2

Pankreas dokusunun ne kadarının alındığı, dolayısı ile endokrin
ve ekzokrin zaafiyet olup olmayacağı bilinmelidir.

Bu bağlamda ömür boyu sindirim enzimlerinin dışardan
alınacağı anlatılmalı hastanın kan şekeri takip edilmeli ve
insülini ayarlanmalıdır.

Hasta taburcu olmadan önce eğitim yapılmalı ve bu eğitim; yara
bakımı, diyet, hipoglisemi ve hiperglisemi bulguları ve pankreas
enzim tedavisine yönelik bilgileri kapsamalıdır.
KAYNAKLAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Çınar S., Özbayır T.(2011). Mide ve Duedonum Hastalıkları Ed: Eti Aslan F.
Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım.
Çınar S., Korkmaz D. Fatma (2011). Bağırsak ve Rektum Hastalıkları Ed: Eti
Aslan F. Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım.
Korkmaz D. Fatma (2011). Gastrointestinal stomalar. Ed: Eti Aslan F.
Karadakovan A. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım.
Özhan Elbaş N. (2001). Periferik Damar Hastalıkları Ve Hemşirelik Bakımı. Ed:
Erdil F. Özhan Elbaş N. Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği. Aydoğdu Ofset. IV.
Baskı Ankara Nobel Kitapevi, 2001.
http://helitam.files.wordpress.com
www.medicinabih.info
www.acilveilkyardim.com
www.gazihastanesi.com
www.fitik.biz
taviloğlu.com
adam.com
tumbilgiler.gen.tr
www.dermanbey.com
pankreaskanseri.net
www.e-saglikci.org
Download

(devam)…