AĞCİYƏR XƏRÇƏNGİ
Ə. ƏLİYEV ad. AzDHTİ
Onkologiya kafedrası
Klinik Prezantasyon ve Tanı
Şikayet ve Simptomlar
Tanıda Genel Yaklaşımlar
Ayrıcı Tanı
Primer Tümör Tanısı
Hücre Tipi Doğrulama
Erken Tarama ve Tanı
AĞCİYƏR KANSERİ TANISI
NECƏ KONMAKTADIR ?
Anemnez ve Fizik Muayene
Görüntüleme testleri
Balgam sitolojisi
Bronkoskopi
İğne biyopsisi
Mediastinoskopi
Kemik iliği biyopsisi
Kan testleri
Simptomlar
İyileşmeyen öksürük
Derin nefes almakla ortaya çıkan göğüs ağrısı
Ses kısıklığı
Yeni başlayan nefes hırıltısı
Kilo kaybı, iştah azalması
Kanlı yada paslı balgam
Nefes darlığı
Kitle (kanserin deri yada lenf düğümlerine yayılması nedeniyle
oluşan boyun veya supraklavikuler elle hissedilen kitle )
Nedeni ortaya konamayan ateş
Bronşit veya zatürre gibi tekrarlayan enfeksiyonlar (akciğerin iltihabi
hastalıkları)
Simptomlar
En sık semptom toraks içi tümörün lokal
etkisine bağlı öksürük
Semtomsuz hasta oranı %2-15
Metastaza bağlı semptomlar %30
Uzak organlara yayıldığında
Sümük ağrısı
Nörolojik belirtiler
Sarılık
Görüntüleme testleri
1. Akciğer Grafisi
2. Bilgisayarlı Toraks Tomografisi
3. Manyetik Rezonans görüntüleme
4. Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
5. Kemik sintigrafisi
Akciğer Grafisi
Bilgisayarlı tomografi, vücudun çevresinde dönerek x-ışınları ile çeşitli açılardan
resimler alabilen bir makinedir.
İşlemi takiben alınan resimler bir bilgisayar aracılığı ile birleştirilir ve ayrıntılı kesitsel
görüntüler elde edilir.
Bilgisayarlı Tomografi (BT)
Tümörün boyutları, şekli ve bulunduğu yer
Büyümüş olan lenf düğümleri
Aynı zamanda karaciğer, böbrek üstü bezleri,
beyin ve akciğer kanserinin yayılabileceği diğer
iç organlardaki kitlelerde taranabilir
Erken evre akciğer kanserlerinin tanısında xışını ile çekilen rutin göğüs grafilerine kıyasla
çok daha duyarlıdır.
Manyetik Rezonans görüntüleme (MRI)
Güçlü manyetik ve radyo dalgaları ile birlikte bir
bilgisayar kullanılarak ayrıntılı kesitsel görüntüler
elde edilir.
Bilgisayarlı tomografinin aksine, manyetik
rezonans incelemesinde x-ışınları kullanılmaz.
Bu nedenle radyasyon tehlikesi yoktur.
Güçlü manyetik alan nedeni ile çekim esnasında
hastanın üzerinde metal eşya olmamasına
dikkat edilmelidir.
MRI
Multiplaner görüntü elde eder
Kitlenin naturu hakkında bilgi verir
Medullaspinalis, diafragma invazyonu
Superior sulkus tm
Pozitron Emisyon Tomografi (PET)
Kanserli dokularda toplanan, şeker molekülüne
bağlanmış düşük doz radyoaktif bir madde
kullanılır.
Kanser tanısından ziyade, saptanan kanserin
evrelendirmesinde kullanılmaktadır.
PET
Soliter pulmoner nodullerin saptanması
Benign-malign lezyon ayırımı
Metastatik lezyonların saptanması
Malignite derecesinin saptanması
Tedaviye cevabın değerlendirilmesi
Fibrozisle kalıntı tümörün ayrımın
Radyonekrozla nüksün ayrımında kullanılmaktadır
Duyarlılığı %93-98 (soliter pulmonr nodul)
Duyarlılığı % 82 (akciğer kanseri evrelemesi)
Sümük sintigrafisi
Damar yoluyla verilen bir radyoaktif madde kullanılır. Bu
madde kemiklerde kanserin yayılmış olduğu anormal
bölgelerde toplanır. Ancak kanser dışında diğer bazı
hastalıklarda da (kırık, kireçlenme bölgeleri vs...) bu
yöntem ile anormal sonuçlar elde edilebilir.
Kemik taramaları özellikle küçük hücreli akciğer
kanserlerinde rutin olarak yapılır.
Küçük hücreli olmayan akciğer kanserlerinde, diğer
tetkikler ile kemik yayılımı olduğuna dair şüpheli bir
durum olduğu takdirde kemik taramaları yapılır.
Balgam sitolojisi
Mikroskop altında balgam örneği
incelenerek balgamda kanser hücrelerinin
var olup olmadığı araştırılır.
Duyarlı bir yöntem değildir.
Balgam Sitolojisi
Bronkoskopi
Bronkoskopi
Kanseri tanısının konması için en sık kullanılan
yöntemdir.
Rahatsız edici bir işlem olması nedeni ile işlem
öncesinde hastaya sakinleştirici ilaçlar verilir.
Bu yöntemle merkezi yerleşimli tümörler çıplak gözle
görülebilir.
Akciğerlerden biyopsi (parça) yada sıvı örneği alınıp
mikroskop altında incelenmesi de mümkündür.
61 yaşında erkek
Karinadan kaynaklanan trakea tm
İğne Biyopsisi
Bronkoskopi ile tanısı konamayan, bronkoskopinin
ulaşamayacağı bölgelerde yerleşmiş akciğer
kanserlerinin tanısında kullanılmaktadır.
Fluoroskopi adı verilen ve x-ışınları ile bir ekranda
görüntü elde eden bir yöntemin yardımı ile veya
bilgisayarlı tomografi kullanılarak akciğerdeki kitleye bir
iğne ile girilir.
Kitleye girildikten sonra kitleden parça alınarak
mikroskop altında kanser hücrelerinin varlığı araştırılır.
Sık olarak kullanılan daha duyarlı bir yöntemdir.
Kemik İliği Biyopsisi
Daha çok küçük hücreli akciğer kanserinin
evrelendirilmesinde kullanılmaktadır.
Bir iğne yardımı ile kemik iliğinden yaklaşık 2 mm
genişliğinde ve 2 cm uzunluğunda silindirik parça
alınır.
Parça genellikle kalça kemiğinin arkasından alınır ve
mikroskop altında kanser hücresi içerip içermediği
araştırılır.
Kan Testleri
Akciğer kanserinin karaciğere yada kemiklere yayılıp
yayılmadığını veya bazı paraneoplastik sendromların
varlığının göstergesi olabilecek bulguları ortaya
koyabilmek amacıyla kan testleri yapılabilir.
AKCİĞER KANSERİ ERKEN
YAKALANABİLİR Mİ ?
Akciğer kanserlerinde erken tanı çoğu zaman tesadüfen, başka
bir hastalık nedeniyle yapılan incelemeler sırasında
konulmaktadır.
Kalp hastalığı, pnömoni veya bir diğer akciğer hastalığı
nedeniyle yapılan akciğer grafisi, akciğer tomografisi,
bronkoskopi, balgamın sitolojik incelemesi sırasında teşhis
koyulabilir.
Hastaların sadece % 15 kadarına erken dönemde tanı
konabilmektedir.
AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİ
Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde, cerrahi en
uygun tedavi seçeneğidir.
Tümörün yerleşimi veya yaygınlığı nedeniyle cerrahi
şansını kaybetmiş akciğer kanseri hastaları başlıca üç
yöntem ile tedavi edilir;
Radyoterapi, Kemoterapi,
Terapötik (Girişimsel) Bronkoskopi
Evreleme
Cerrahi Tedavi
Tüm akciğer kanserleri içinde tümörün yerleşimi,lenfatik tutulum, uzak metastaz
ve hastaların ameliyata uygunluk seçimi nedeniyle ;
Cerrahi tedavi sadece %14 hastaya uygulanabilmektedir.
Lobektomi
Bilobektomi
Pnömonektomi
Sleeve Lobektomi
Segmentektomi
Wedge rezeksiyon
T4N0M0 Evre III B
EVRE
SURVİ % ( 5 Yıl)
IA
IB
85 – 67
78 – 43
IIA
55 – 24
II B
T3
Karinaya yakın
Diafragma, med, perikard
53 – 29
38 - 15
30 - 25
IIIA
MK (Tek N2)
Torakotomi (Tek N2)
Multipl veya bulky N2
IIIB N3
T4
IV
(inop)
10 - 0
30 – 15
İnop. Rayoterapi % 5
3-0
8-6
İnop
Download

Akciğer Kanseri II