Akciğerin Süpüratif Hastalıkları
Bronşektazi

1.
2.
3.
Bronş duvarının kas ve elastik
kompenentlerinin destrüksiyonu sonucunda
anormal ve kalıcı genişlemeler.
Boğmaca ve Kabakulak için etkin aşı
Akciğer Tbc prevalansında azalma
Antibiotik

Etyoloji
1)-Kazanılmış
-Bronkopulmoner enf (%30-60),
-Bronş obstruksiyonu ybc cisim asp tm hiler lap %5-10
-diğer (rekürren asp pnömonisi ,irritan madde inh.)

2)Konjenital
-anatomik defektler(trakeamalazi,bronkomalazi)
-vasküler defektler (intralober sekestrasyon)
-silier bozukluklar (kartagener send,immotil silia )
-Immun yetm (Ig G ve Ig A yetmezliği)
Bronşektazi
Patogenez:
1.
Bronşların obstruksiyonu veya anormal dilatasyonu
2.
Kronik persistan enfeksiyon
Fizyopatoloji

Orta çaplı bronşlarda (segment ve subsegmental )

Normal çapının 4 katına kadar genişleme
Bronş duvarında esnek doku ve kas dokusu yerine nedbe
dokusu


Silier fonksiyon bozukluğundan dolayı sekresyon ve bakteriler
yeterince temizlenemez ,mukus tıkacı oluşur
Segmenter pulmoner arter ile genişlemiş bronş arasında
anastomoz !!Abondan hemoptizi
Yerleşim





Alt lob (posterolateral segment)
Sol alt lob (%60-80 lingula)
Sağ alt lob (%45-60 orta lob)
Bilateral (%30-40)
Tbc→Üst lob ve sağ orta lob
Solda daha sık olma nedeni



Sol ana bronşun trakea ile olan geniş açısından dolayı drenajı
sağa göre zor
Sol ana bronşun pulmoner arteri çaprazladığı yerde hafif bası
Sol ana bronşun sağdan daha dar olması
Pseudo (yalancı) Bronşektazi

Atipik pnömoniye bağlı bronşlarda
genişleme

Geçici genişleme

Birkaç haftalık tedavi ile geçer
Raid’in bronkografi bulgularına
göre Bronşektazi



1. Silindirik (hafif dilatasyon, bronş ağacının dallanma sayısı normal)
2. Variköz (yaygın genişleme, lokal tomurcuk gibi genişleme alanları,
dallanma orta derecede azalmış)
3. Kistik (Sekresyonla dolu genişlemiş bronşlar keseciklerle sonlanır,
dallanma çok azalmış)
Klinik




Rekürren öksürük
Mukoprülan balgam
Ateş
Hemoptizi
Çomak parmak
Kilo kaybı
Dispne
Tanı






Hikaye
Fizik muayene
Balgam kültürü
Orta derecede anemi
Sedimentasyonda yükselme
Lökositoz
Radyoloji



PA Akciğer grafisi
* Peribronşial fibrozis ve kalan
sekresyonlara bağlı lineer işaretler (Tramvay
yolu=ince paralel çizgiler)
* Diş macunu=kalın paralel çizgiler
* Bal peteği=ekmek içi
Bronkoskopi (etyoloji, hemoptizinin yeri,
aspirasyon)
Bronkografi

HRCT
*Silindirik B: Kalın duvarlı genişlemiş
bronşlar, tramvay yolu (düz bronşial
genişleme)
*Variköz B: Genişlemiş bronşlarda
tomurcuk benzeri görüntü
*Sakküler B: Dilate bronşta hava sıvı
seviyesi ve kistler
Bronşektazinin
komplikasyonları









Tekrarlayan pnömoni
Akciğer absesi
Ampiyem
Bronkoplevral fistül
Kanama
Beyin absesi
Mediyastinit
Septik emboli
Amiloidozis
Bronşektazi den korunma ??





-Humoral İmmün yetmezliklere
erken tanı
(Ig a ve Ig G eksiklikleri )
Pnömoniler etkin ve yeterince ted. edilmeli
Bronşektazi erken dönemde altta ybc cisim obst
aranmalı( bronkoskopi)
Tbc de etkili anti tbc ted
Tedavi

1. Tıbbi ve Konservatif tedavi
*Antibiotik (Balgam kültürü, 14 gün)
*Fizyoterapi, postural drenaj
*Bronkoskopi (aspirasyon, kültür)
*Antiinflamatuar
*Bronkodilatatör
*Mukolitik ve ekspektoran tedavi
*İnfluenza ve pnömokok aşısı
*Etyolojiye yönelik tedavi

Bronşial artere selektif embolizasyon:
Masif hemoptizi (Genel durumu kötü,
cerrahi kabul etmeyen hasta)
Tedavi

2. Cerrahi
*Tıbbi tedaviye cevap vermeyen
lokalize
*Lokalize olup sık tıbbi tedavi
istemeyen
*Belirli bölgeden masif hemoptizi
Preop hazırlık






Trakeobronşial ağaç görüntülenmeli
(HRCT)
Bronkoskopi (Yabancı cisim, obst,
anomali)
Geniş spektrumlu antibiyotik
Sigara
SFT ve Kan gazları
Göğüs fizyoterapisi





Segmental rezeksiyon
Lobektomi
Pnömonektomi (Tek taraflı yaygın)
Cerrahi mortalite %1-8.6
Cerrahi sonrası %80 asemptomatik
%15 iyleşme
%5 faydasız
Akciğer Absesi





Akciğer parankiminin bir bölgede harap
olması ve içinde pü toplanması
Değişik etyolojik ve patolojik etkenler
Lokalize destrüktif
Kaviter
Süpüratif bir hastalıktır
AKCİĞER ABSESİ

ETYOLOJİ:Orofarenks ve
nazofarenksdeki maddelerin aspirasyonu
*Alkol koması
*Genel anastezi
*Epilepsi nöbetleri
*Kafa travması
*Suda boğulma
AKCİĞER ABSESİ



Regürjitasyona neden olan özefagus
hastalıkları: hiatus hernisi, divertikül,
striktür.
Özofago-trakeal fistül
Kötü ağız bakımı






Sağ üst lob posterior
Sağ alt lob süperior segment
Alfa ve beta hemolitik Streptokok
Stafilokoklar
Hemolitik olmayan Streptokoklar
E. Koli
Klinik




ÜSYE belirtileri
Yüksek ateş
Produktif öksürük
Göğüs ağrısı
Abse kavitesinin boşalması
*Hemoptizi
*Pirülan balgam (bol, kusar tarzda)
Opportunistik (fırsatçı) abseler



Vucut savunma mekanizmalarını
zayıflatan hastalıklar
Çocuklarda: Prematurite, Konjenital
defektler, Bronkopnömoniler, kan
diskrazileri, sistemik hastalıklar
Yaşlılarda: Malign hast, İmmün-süpresif
ilaç, kortikosteroid ve radyasyon tedv
Opportunistik (fırsatçı) abseler





Birden fazla ortaya çıkan abse
Hastanede yatarken ortaya çıkarlar
Stafilokokkus aureus en sık
Özel bir yer seçmezler, her yerde olur
Sağda daha fazla
Tanı



Akciğer grafisi→pnömonitis evresinde
pnömonik infiltrasyon, kavite, hava-sıvı
seviyesi, atelektazi, pnömotoraks,
plevral kalınlaşma
BT
Bronkoskopi (altta yatan neden ve
aspirasyon)
Tedavi



Esas tedavi medikal: drenaj ve antb.
Drenaj→Postural drenaj
Transtorasik tüp drenajı
(Monaldi drenajı)
Antibiyotik: Kültür antibiogram, geniş
spektrumlu ikili antb.(En az 3 hafta,
gerekirse 2 ay devam edilir)
CERRAHİ TEDAVİ

Cerrahi *Durdurulmayan masif kanama
*2 aylık medikal tedaviye
rağmen 6cm çapında kalın duvarlı abse
*Bronkobiliyer fistül, ampiyem,
bronşektazi
*Kavite oluşturmuş akciğer
kanseri
CERRAHİ TEDAVİ





Genellikle lobektomi
Vasküler yapışıklıklar ve hiler LAP
nedeniyle teknik zorluklar çıkabilir.
Kompl: Metastatik beyin absesi,
septisemi, Bronkobiliyer fistül, Ampiyem
Mortalite %5 civarında
Opportinistik abselerde mortalite çok
yüksek
Download

Bronşektazi ... - AKÜ Göğüs Cerrahisi