DR. GÜRHAN ÖZ
-Tanım
- Etyolojİ
-Tanı yöntemleri
-Tedavi
Hemoptizi: Traeabronşial ağaç veya
pulmoner parankimden kaynaklanan kanın
ekspektorasyonu
Masif hemoptizi: 24 saatte 400 ml kan
ekspektorasyonu
(Ölüm sebebi :KAN KAYBI DEĞİL ASFİKSİ??)
 HEMOPTİZİ
?
HEMATEMEZ ?
Kanama solunum sistemi kaynaklı mı?
-GİS kaynaklı mı ?
-Travma Öyküsü var mı ?
 Hemoptiziye
yaklaşımda ilk basamak kanın
gerçekten solunum sisteminden gelip
gelmediğinin tespit edilmesidir.
Özellikle hematemezi hemoptiziden ayırmak
gerekmektedir.
 Hemoptizi
öksürük
köpüklü
açık kırmızı
pH > alkalin
 Hematemez
bulantı – kusma
köpüklü değil
kahve telvesi
pH > asidik
melena

Bronşial arterler
masif hemoptizi de
önemli rol oynar

1-Torasik aortadan
(Debisi yüksek)
2-Arcus aortadan
İnflamatuar hst
 Neoplaziler
 Travmalar
 İatrojenik
 Pulmoner Emboli
 A-V fistüller
 Sarkoidoz

Kardivasküler
hastalıklar
 Bronkovasküler
fistüller
 Diffüz parankimal
hastalıklar

İnflamatuar hastalıklar
1-

-TBC

Nekrotizan
Pnömoniler

Kistik Fibrozis
-Multifaktoriyel(pulmoner
Rasmussen anevrizması

-Aspergillosis
Kavite etrafında bronşial
arter dalları destrüksiyonu)
 -Bronkolityazis
abse bronşial-pulmoner şant)
(Histoplazma ve tbc)
 Bronşektazi
Bronş duvarı harabiyeti –
bronkopulmoner
anastomozlar

Akciğer absesi (%2050 masif hemoptizi !!)
2-NEOPLAZİLER
- Santral yerleşimli tm
-Karsinoid tm
- özefagus tm direkt
bronşial yayılım
3-TRAVMA
-Penetran
kardiopulmoner
yaralanmalar
*Fistüller (geç dönem)
4-İATROJENİK
-Pulmoner arter
kateterizasyonu(
Pulmoner arter
rüptürü)
- Bronkoskopik BX
sonrası
5-PULMONER EMBOLİ
6-A-V FİSTÜLLER
(HEREDİTER-HEMORAJİK
TELENJEKTAZİ)
 Parankim
hasarı
sonucu kaviteler
oluşmaktadır.
 Kilo kaybı
öksürük
purulan balgam
gece terlemesi
 Temas öyküsü
 Parankim
içinde
sınırlanmış pü
kolleksiyonu
 Öksürük, balgam,
ateş, kilo kaybı,
clubbing
 Altta yatan Ca (
%10-15)
 % 10 mortalite
 Tumör
nekrozu,
vasküler hasar,
 Metastatik kanser
 Pulmoner
damar yatağında aniden ortaya
çıkan oklüzyon
 Hemoptizinin nadir sebeplerinden
 Göğüs ağrısı
öksürük
taşipne & taşikardi
dispne
 Normal AKC grafisi
-İNFARKT VE NEKROZ
PULMONER ARTER
DALLARI İLE
ANASTOMOZ
-HEPARİNİZASYON
HEMOPTİZYİ
ARTIRIR
PULMONER EMBOLİ
 Bronşiollerin
kronik
dilatasyonu
 Dilatasyon çevre
destek dokusunun
hasarı sonucudur
 Kistik fibrozis
 Öksürük
Purulan balgam

-
NEOPLAZİLER
Santral yerleşimli tm
-Karsinoid tm
- özefagus tm direkt
bronşial yayılım
 Orta
segment
bronşlarının kronik
inflamasyonu
 HİKAYE
-FM
Yaş
Sigara
Semptomların süresi
Eşlik eden semptomlar
Kan miktarı
Travma
Vasküler anomaliler
Koagulopati (Konjenital / Edinilmiş)
 Laboratuar
Tam kan sayımı & koagulasyon testleri
Balgam tetkikleri
Akciğer grafisi
BT
PPD
 Nazal
kavite, nazofarinks, larinks ve
hipofarenksin endoskopisini içeren dikkatli
bir baş-boyun muayenesi gerekmektedir.
Böylece hemoptizinin üst solunum veya alt
solunum yollarından köken aldığı
belirlenebilir.
 Rutin
tetkikler için her zaman vakit
olmayabilir.
 PA AC ,hemogram ,Torax BT mümkün ise
 Bronkoskopi
 _özellikle RİJİT Bronkoskopi aktif kanama
sırasında en önemli invaziv işlem
 Bronşial arteriografi
 Pulmoner anjiografi
 Torax BT
 Geniş
lümenli
 Ventilasyona ve aspirasyona izin verir
 Gaa da yapılır
 Lokalizasyonu tespit eder.
 Balon kateterleri ,soğuk lavaj uygulamasına
izin verir
 İyi görüntü sağlar.
 Sağlam ac in ventilasyonuna izin verir.
 AMAÇ
1-Asfiksinin önlenmesi
2-Kanama bölgesinin lokalizasyonu
3-Hemorajinin durdurulması
4-Hemoptizi sebebinin belirlenmesi
5-Hemoptizinin kesin olarak tedavi edilmesi
 1-Buzlu
salin lavajı
-Bronşial arterlerde vazokonstrüksiyonla
kanamayı durdurur
-Tanı ve tedavi için gerekli zamanı sağlar.
-Rijit bronkoskopla Gaa da yapılır.
 2-Balon
Tamponadı uygulanması
FOB ile embolektomi kateteri yerleştirilir
 3-Pulmoner
izolasyon
Çift lümenli entübasyon ile sağlam bölgenin
havalanması ve kanamalı bölgede kanamanın
durdurulmasını sağlayarak zaman kazandırır
 Arteriyel
Embolizasyon
-sınırda pulmoner rezervi olan hastalarda
arteriografi sonrası lokalizasyon
sağlanabilirse kanayan bronşial artere
selektif embolizasyon uygulanır.
Dezavantajı :sınırlı sayıda Merkezde
uygulanabilmesi
 1-Pulmoner
rezervi yeterli olan genel durumu
operasyonu kaldırabilecek hastalarda ilgili
bölgenin rezeksiyonu
2-Diğer tedavilerin fayda sağlamadığı
durumlarda
(Buzlu salin lavajı selektif entübasyon vs)
3-Masif kanama kontrol altına alındıktan ve
lokalizasyon tam olarak yapıldıktan sonra
yapılmalı (Çift lümenli tüp, bronkoskopi )
 Acil
cerrahi endikasyonları (ilk kontrolden 2448 saat sonra)
 1-Fungus kitlesi (Tüm vakalar kontrol altına
alındıktan sonra tekrar kanar)
 2-Akciğer absesi(Büyük damar erozyonu
yapar)
 3-Kontrol metodu yetersizliği
 4-Persistan radyo opasite
 1-
Pulmoner rezeksiyonlar (Lobektomi
segmentektomi)
 !!Büyük rezeksiyonlardan mümkün olduğunca
kaçınılmalı
Download

Ders slaytları - Hemoptizi