PNÖMOTORAKS
Yrd.Doç.Dr Gürhan Öz
PNÖMOTORAKS
 Plevral
aralıkta hava birikmesi ve buna
sekonder gelişen akciğer kollapsı
 Sebep genelde visseral plevra rüptürü
sonucu akciğerden hava kaçağı
 Primer spontan pnx oluşumunda bül ve
bleblerin önemli bir yeri vardır
 Bleb: Alveol rüptürü sonucu visseral
plevra içinde 2cm’den küçük subplevral
hava birikimidir. Genellikle Üst lob
apeksi ve alt lob süperior segmentte
bulunurlar


Bül: Visseral plevra altında yerleşen 1cm’den
büyük hava boşluğu. Amfizemin herhangi bir
türü ile birlikte olabilir veya normal bir
akciğerde de bulunabilir.
Pnx’in ana fizyolojik sonuçları vital kapasitede
azalma ve PaO2’de düşmedir.
PNÖMOTORAKS
PNÖMOTORAKS SINIFLAMA
Pnömotorax
Spontan
Edinsel
Sekonder
İatrojenik
Primer
*Büllöz hastalık (KOAH) *Santral katater
*Subplevral bleb rüptürü *Tbc, kistik fibrozis
*Torasentez
*Diğer hastalıklar *Transtorasik biopsi
Neonatal
Barotravma
Travmatik
*Künt yaralanma
*Penetran yaralanma
PRIMER SPONTAN PNX
20-30 yaş
 Erkek (E/K: 2-5)
 Uzun boylu ve zayıf bireyler
 Ailevi yatkınlık (Otozomol dominant veya X’e
bağlı geçiş)
 Sigara (>22 sigara/gün olanlarda 102 kat)
 Konjenital bronş anamolisi

KLINIK
Nefes darlığı
 Göğüs ağrısı
 Hafif taşikardi
 Pnx olan taraftaki hemitoraksın daha geniş
olması
 Solunuma daha az katılan hemitoraks
 Hiperrezonans
 Solunum sesinin azlığı veya yokluğu
 Trakeal shift

KLINIK
 Tansiyon
pnx: Taşikardi (140 vuru/dk),
hipotansiyon, elektromekanik bozukluk,
siyanoz.
 PA Akciğer: Ayakta, Ekspirasyon
sırasında
Plevral hat, akciğer parankiminde
dansite artışı, periferde hiperlüsens
görünüm, periferde bronkovasküler
dallanmanın görünmemesi
 Bilgisayarlı tomografi : Küçük pnx, bül ve
blepler saptanabilir
PSP KOMPLIKASYONLARI
Persistan hava kaçağı
 Tansiyon pnx
 Pnömomediyastinum
 Cilt altı amfizem
 Hemotoraks
 Horner sendromu
 Reekspansiyon ödemi

SUBKUTAN AMFİZEM
PNÖMOMEDIASTINUM
TANSİYON PNÖMOTORAKS



İnspriumda plevral
boşluğa giren havanın
ekspriumda
Dışarı çıkamaması
nedeniyle intraplevral
oluşan pozitif basınçla
karşı akc ,kalp ve büyük
damarlara baskının
artması
Venöz dönüş azalır ;TA
ve NB basıncı düşmesi ile
hayati tehlike oluşturur
TANSİYON PNÖMOTORAX
BELİRTİLERİ
 Dispne ,siyanoz taşipne ,taşikardi
 Cilt altı amfızemi,
Boyun venlerinde dolgunluk,
Etkilenen tarafta göğüs ağrısı, akciğer seslerinde
azalma, göğüs duvarı hareketlerinde asimetri,
Nabız ve solunum sayısında artma, kan
basıncında düşme,
Hastada ajitasyon ve huzursuzluk, göğüs içinde
basınç hissi

TANSİYON PNÖMOTORAX
TA PNX göğüs cerrahisi acilidir.
Acil bakımın amacı plevral boşlukta artan
basıncı azaltmaktır,
 Tansiyon pnömotoraks açık pnömotoraksa
dönüştürülür. Böylece giren havanın etkilenen
taraftan çıkması sağlanır. Bunun için etkilenmiş
bölgeye büyük delikli bir iğne yerleştirilerek
dekompresyon yapılır.

TEDAVI
Amaç: Plevral aralıktaki havanın tahliyesi, hava
kaçağının kontrolü, nüksün önlenmesi

Gözlem

Oksijen desteği

Basit aspirasyon

Tüp torakostomi

Tüp torakostomi ile sklerozan ajan verilmesi

Torakotomi

Videoyardımlı torakoskopi
TEDAVİ
Gözlem: Tek taraflı, %20 den küçük pnx,
asemptomatik, sağlıklı kişi. 24 saatte hemitoraks
hacminin %1.25’i kadar hava (50-70ml/gün)
hemitoraksttan rezorbe olur.
 İğne aspirasyonu: Midklavikular 2.İCA’dan gri
anjiocut ile aspirasyon yapılır (PSP’de %65,
SSP’de %35 başarılı). 24 saat içinde tekrarlanır,
başarısız olunursa tüptorakostomi uygulanır.

PNÖMOTORAX TEDAVİ
NÜKS
İlk epizottan sonra nüks %20-30 iken, ikinci
epizottan %50’den fazladır.
 Nüksü önlemek için tüp torakostomi yolu ile
sklerozan ajan verilebilir (tetracycline,
minocycline, talk, otolog kan, fibrin glue).

SEKONDER SPONTAN PNX
Altta yatan primer akciğer hastalığı olduğundan
SSP, PSP’den daha ciddi bir klinik tablo gösterir.
 KOAH, Tbc, Akciğer enfeksiyonları, Kistik
fibrozis, Malignite ve diğer hastalıklar
 Ciddi nefes darlığı ve siyanoz görülebilir
 Pulmoner rezervi azalan hastalarda bir akciğerin
parsiyel veya total pnx’i ölüme yol açabilir.



TEŞEKKÜR EDERİM…..
Download

Spontan pnömotoraks - Dr. Gürhan ÖZ