Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek Programı
Sıkça Sorulan Sorular ve Cevapları Listesi
(Son Güncelleme Tarihi: 14.04.2015)
+ Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu
1. Başvuru Sahibi ve ortaklarının proje deneyimi BAP2 Mali Destek Programı
kapsamında sunulan projelerin değerlendirme aşamasında etkili olacak
mıdır?
Cevap: Başvuru sahibi ve ortaklarının proje tecrübeleri Başvuru Rehberi'nde yer
alan Değerlendirme Tablosu’nda mali ve işletme kapasitesi başlığı altında
değerlendirilecektir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme
2. Sosyal güvenlik primi veya vergi borcu olan kurumlar proje başvurusunda
bulunabilir mi?
Cevap: Mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden, yapılandırılmış
borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olanlar,
yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna vadesi
geçmiş borcu olanlar ile mahalli idareler dışındaki gerçek veya tüzel kişilerden,
söz konusu proje ve faaliyetine ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tutarının
yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle
haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar mali destek programlarına
başvuru yapabilirler, ancak sözleşme imzalandığı tarih itibariyle yukarıda sayılan
yükümlülüklerini yerine getirmeyen başvuru sahipleri mali destekten
yararlanamazlar.
Referans: Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu 2.1.1.1.1.3.1. Başvuru Sahibinin ve Ortaklarının Uygunluğu BAP2
Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.2.1. Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
3. Katı atık birliğinin başvuru sahibi olduğu bir projede birliğin üyesi olan
belediyelerin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına katkı payı borcu olması
başvuruya ve sözleşme imzalamaya engel teşkil eder mi?
Cevap: Mahalli idare birlikleri kendilerini oluşturan üyelerden bağımsız bir tüzel
kişiliğe sahiptir. Bu nedenle birlik üyelerinin Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansına
katkı payı borçlarının bulunması bahsi geçen kurumların bu mali destek
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
programına başvuru yapmasına ve kazanması halinde sözleşme imzalamasına
engel teşkil etmemektedir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Programa Kimler
Başvurabilir?
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
+ Proje Ortaklarının Uygunluğu
1. BAP2 Mali Destek Programı kapsamında vakıflar ve dernekler proje ortağı
olabilirler mi?
Cevap: BAP2 Mali Destek Programı kapsamında ortaklar, kanuni merkezlerinin
ya da yasal şubelerinin TR82 Düzey 2 Bölgesi (Kastamonu, Çankırı, Sinop İlleri)
içinde kayıtlı bulunması şartı dışında Başvuru Sahipleri için belirtilen uygunluk
kriterlerini aynen karşılamalıdırlar. Bu nedenle vakıflar ve derneklerin BAP2
kapsamında sunulan projelere ortak olması uygun değildir. Öte yandan vakıflar
ve dernekler ancak iştirakçi olarak projeye dâhil olabilirler.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
+ Proje ve Faaliyetlerin Uygunluğu
1. Temiz içme ve kullanma suyu teminine ve kanalizasyon sistemlerine
yönelik faaliyetler BAP2 Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek
midir?
Cevap: Temiz içme ve kullanma suyu teminine ve kanalizasyon sistemlerine
yönelik faaliyetler uygun proje ve faaliyet konuları arasında yer almamaktadır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.3.1.2. Uygun Olmayan Proje Konuları
2. Şehir içi yolların yapımı ve bakımının yapılması BAP2 Mali Destek Programı
kapsamında desteklenecek midir?
Cevap: Otoyol, devlet yolu, il ve ilçe yolu, şehir içi yollar, turistik yollar, orman ve
köy yolları statüsündeki yolların yapımı ve bu yollar üzerindeki köprü, menfez vb.
yapıların inşaatını içeren faaliyetler uygun proje ve faaliyet konuları arasında yer
almamaktadır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.3.1.2. Uygun Olmayan Proje Konuları
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
3. Köylere Hizmet Götürme Birliği misafirhane için başvuru yapabilir mi?
Cevap: Kamu kurumları ve belediyeler tarafından işletilen misafirhane,
öğretmenevi, sosyal tesis gibi işletmelere yönelik projeler bu mali destek
programı kapsamında desteklenmeyecektir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.3.1.2. Uygun Olmayan Proje Konuları
4. BAP2 Mali Destek Programı kapsamında idari hizmet binaları yapımı
desteklenmekte midir?
Cevap: BAP2 Mali Destek Programı kapsamında idari hizmet binaları yapımı
programın öncelikleri arasında yer almamaktadır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri
5. BAP2 Mali Destek Programı
desteklenmekte midir?
kapsamında
sosyal
donatı
unsurları
Cevap: BAP2 Mali Destek Programı kapsamında sosyal donatı unsurları
desteklenmektedir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 1.2. Programın Amaç ve Öncelikleri
+ Maliyetlerin Uygunluğu
1. Projede yapılacak 10.000 TL ve üzeri makine-ekipman ve hizmet alımlarına
ilişkin olarak sunulacak proforma faturalar bütçeye nasıl yansıtılacaktır?
Cevap: İlgili makine-ekipman ve hizmet alımına ilişkin proforma faturalarda bedeli
en düşük olan bütçeye yansıtılacaktır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu ve 2.2.1.Başvuru Sırasında Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
2. Projenin uygulanması için gerekli olan ihale ilan maliyetleri uygun maliyet
midir?
Cevap: Satın alma rehberine uygun gerçekleştirilmiş olması koşuluyla ihale ilan
maliyetleri uygun maliyettir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
3. Yapılacak altyapı işlerinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın listesinde
bulunmayan birim fiyatlar için maliyet tahmini nasıl gerçekleştirilecektir?
Cevap: T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın listesinde bulunmayan birim fiyatlar
için, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yayınladığı birim fiyatlar kullanılarak,
bu kurumların listelerinde yer almayan diğer yapım işleri için ise piyasadan fiyat
araştırması yoluyla özel birim fiyat oluşturularak maliyet tahmini
gerçekleştirilecektir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu ve 2.2.1.Başvuru Sırasında Dikkat
Edilmesi Gereken Hususlar
4. Proje hazırlık aşamasında gerçekleştirilen giderler (proje hazırlama,
danışmanlık vb.) uygun maliyet kapsamında mıdır?
Cevap: Bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilmesi için projenin
uygulama süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple proje
hazırlık aşamasında gerçekleştirilen giderler (proje hazırlama, danışmanlık
vb.) uygun maliyet olarak değerlendirilmemektedir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu
5. Proje uygulama aşamasında projenin yürütülmesine ilişkin olarak
gerçekleştirilen danışmanlık giderleri uygun maliyet kapsamında mıdır?
Cevap: Proje uygulama aşamasında projenin yürütülmesine ilişkin olarak
gerçekleştirilen
danışmanlık
giderleri
uygun
maliyet
olarak
değerlendirilmemektedir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4. Maliyetlerin Uygunluğu
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
+ Diğer Hususlar
1. Mülkiyeti belediyeye ait olan fakat özel bir işletmeciye kiralanan bir tesiste
belediye tarafından proje yapılabilir mi?
Cevap: Mülkiyeti belediyede bulunan ancak kullanım hakkı kira sözleşmesi ile
devredilmiş olan tesislerde yapılacak projeler kullanım hakkını elinde bulunduran
kişi tarafından gerçekleştirilmelidir. Böyle bir durumda belediyenin mülkiyete sahip
taraf olarak proje başvurusunda bulunması mümkün değildir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.2.1. Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
2. Proforma fatura yerine teklif mektubu sunulabilir mi?
Cevap: Proforma fatura yerine teklif mektubu sunulabilir, ancak program
rehberinde proforma fatura için geçerli olan tüm gereklilikler teklif mektubu için de
geçerli olacaktır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.2.1 Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
3. Bu program kapsamında Ajanstan mali destek almaya hak kazanan proje
sahiplerinin sözleşme imzalamaktan vazgeçmesi durumunda herhangi bir
yaptırım söz konusu mudur?
Cevap: Sözleşme imzalamak üzerine davet edilen ancak kendilerine yapılan
tebligata rağmen tebliğ tarihinden on iş günü içerisinde sözleşme imzalamak
üzere Ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat etmiş
sayılır. Böyle bir durumun ortaya çıkması söz konusu başvuru sahipleri için
herhangi bir yaptırıma neden olmaz.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.2.1 Başvuru Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
4. BAP2 Mali Destek Programı kapsamında kamu kurumu niteliğinde olan
başvuru sahipleri alacakları mali destekleri muhasebe kayıtlarında nasıl
gösterecekler?
Cevap: Destekler kamu idareleri yönünden “Kalkınma Ajansları Mali
Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların
Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar”
çerçevesinde muhasebeleştireceklerdir.
Referans: Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı,
Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
5. Bütçe oluşturulurken yabancı para birimi cinsinden yapılacak satın alımlara
ilişkin harcamalar nasıl bütçelendirilmelidir?
Cevap: Uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Ajans yalnızca
milli para birimi cinsinden sözleşme düzenleyebilir ve destek sağlayabilir. Ancak
Ajans tarafından karşılanacak toplam uygun maliyetler belirlenirken, yararlanıcılar
tarafından zorunlu olarak milli para birimi dışındaki yabancı para cinsinden
yapılmış harcamalara ilişkin yabancı para cinsinden düzenlenmiş harcama
belgeleri sunulması durumunda, bu belgelerdeki miktarlar belgenin düzenlenme
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınmak
suretiyle milli para birimine dönüştürülür ve dönüşüm sonucu hesaplanan tutarlar
dikkate alınır. Bütçe yapılırken bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır.
Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Madde 24)
6. Eş finansman miktarının tamamı proje başladığında proje hesabına
yatırılmalı mıdır?
Cevap: Eş finansmanın tamamının başlangıçta yatırılması zorunlu değildir.
Projede ön görülen harcamaların gerçekleşme durumuna göre eş finansman
süreç içerisinde parça parça yatırılabilir. Ancak Ajanstan ara ödeme talep
edilebilmesi için Ajans tarafından yararlanıcının proje hesabına aktarılan ön
ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının proje hesabına aktardığı tutarın
harcanmış olması gerekmektedir.
Referans: Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Proje Uygulama Rehberi
7. Ayni katkılar proje bütçesinde gösterilecek midir?
Cevap: Proje sahibi, finansmanını projeden sağlamamak koşuluyla, kimi
faaliyetleri kendi kaynaklarıyla gerçekleştirebilir. Bu tür faaliyetler ayni katkı olarak
değerlendirilecektir. Bu faaliyetlerin maliyetlerinin proje bütçesi dışından
karşılanması ve proje bütçesine konulmaması gereklidir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.4.3 Ayni Katkılar
8. BAP2 Mali Destek programı kapsamında yararlanıcılardan teminat alınacak
mı?
Cevap: Program dâhilinde sadece kamu kurumu niteliğindeki meslek
kuruluşlarından, projelerinin destek almaya hak kazanması halinde, projenin
toplam uygun maliyetinin %10’u kadar teminat alınacak olup, nihai ödeme
sonrası teminatlar serbest bırakılacaktır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
9. Ön inceleme aşamasında sunduğum evraklarda eksik olması halinde proje
başvurum kabul edilmez mi?
Cevap: Başvuru formu ve ekleri haricindeki destekleyici belgeleri eksik olan
başvuru sahiplerine beş iş gününü geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir. Bu süre
içerisinde eksiklikleri tamamlamayanların başvuruları reddedilir.
Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği – Md. 18/2b
10. Ajans personeli potansiyel başvuru sahiplerine proje yazımı konusunda
yardımcı olabilir mi?
Cevap: Ajans personeli teklif çağrıları kapsamında sunulacak herhangi bir
projenin hazırlanması ve yürütülmesinde görev alamaz. Ayrıca bireysel istek
üzerine veya sadece bir kurumun mensuplarıyla sınırlı bilgilendirme, eğitim ve
danışmanlık faaliyetleri yapılamaz.
Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği – Md. 16/2
11. BAP2 Mali Destek Programı’nda proje bazında verilen destek tutarı ve
oranlarının detaylı açıklamasını yapabilir misiniz?
Cevap: BAP2 Mali Destek Programı kapsamında desteklenebilecek projelere
sağlanabilecek en düşük destek tutarı 90.000 TL, en yüksek destek tutarı ise
1.200.000 TL’dir. Verilen bu desteklerin projenin toplam uygun maliyetlerine oranı
en az %25, en fazla ise %75 olmalıdır. Bu tutar ve oranlar ile bu program
dâhilinde sunulabilecek en düşük bütçeli projenin uygun maliyetleri toplamı
120.000 TL olabilir. Böyle bir projede %75 destek oranıyla 90.000 TL talep
edilebilecektir. Aynı şekilde program dâhilinde sunulabilecek en yüksek bütçeli
projenin uygun maliyetleri toplamı 4.800.000 TL olabilir. Böyle bir durumda % 25
destek oranıyla Ajans’tan 1.200.000 TL destek talep edilebilecektir.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 1.3.KUZKA Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak
12. Başvuru sahipleri proje uygulama döneminde gerçekleştirecekleri
faaliyetlere ilişkin satın alma işlemlerini hangi mevzuata göre yürütecektir?
Cevap: Yararlanıcıların desteklenen proje ve faaliyetleri kapsamında yapacakları
ihale ve satın alma faaliyetleri, harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca
belirlenen kurum ve kuruluşlar bakımından kendi mevzuatlarına göre diğer kişi,
kurum ve kuruluşlar bakımından ise Proje Uygulama Rehberinde belirtilen usul ve
esaslara göre yapılır.
Referans: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği – Md. 42/1
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
13. BAP2 Mali Destek Programı kapsamında bir proje sunmak istiyoruz.
Projemizin faaliyetleri farklı ilçelerde gerçekleştirilecektir. Projemiz
değerlendirilirken “Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi 2013” çalışması
kapsamında puanlama nasıl yapılacaktır?
Cevap: Ajans tarafından yapılan “Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi, 2013”
çalışması ile TR82 Bölgesi’nde bulunan tüm ilçelerin sosyoekonomik değişkenler
çerçevesinde endeks derecelendirmesi oluşturulmuştur. Derecelendirme dikkate
alınarak program kapsamında sunulan projelere, uygulama yer(ler)ine göre
Değerlendirme Tablosu İlgililik bölümü 2.4 kısmından (bkz. 2.3.2. Teknik ve Mali
Değerlendirme) farklı puanlar verilecektir. Bu kapsamda uygulama yeri 4. Derece
ilçe olanlara 13 puan, 3. Derece ilçe olanlara 9 puan, 2. Derece ilçe olanlara 5
puan, 1. Derece ilçe olanlara 1 puan verilecektir. Ayrıca proje faaliyetlerinin farklı
ilçeleri kapsaması durumunda, değerlendirme proje faaliyetlerinin ağırlıklı olarak
yürütüleceği ilçe baz alınarak yapılacaktır. Faaliyetlerin ilçelere eşit olarak
dağılması durumunda ilçelerin tabi olduğu puanların ortalaması alınarak
değerlendirme yapılacaktır.
Referans: BAP2 Mali Destek Programı Başvuru Rehberi 2.1.3.4. Proje Teklif Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel
Düzenlemeler
Cebrail Mah. Saray Sk. No: 1 37200 Kastamonu
Tel.
: 0(366) 212 58 52
Faks : 0(366) 212 58 55
E-posta: [email protected]
www.kuzka.gov.tr
Program Yönetimi Birimi
dahili -127, 131, 132
E-posta: [email protected]
Download

Bölge Altyapısının Geliştirilmesi (BAP2) Mali Destek