T.C.
İSTANBUL KALKINMA AJANSI
ONİKİNCİ KALKINMA KURULU TOPLANTISI
İstanbul Ticaret Odası
02.12.2014
1
Onikinci Kalkınma Kurulu Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Başkanlığın Sunuşları,
2. İstanbul Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul Valisi Sayın Vasip ŞAHİN'in konuşması,
3. Üye mazeretlerinin arzı,
4. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2014 Yılı 6 Aylık Ara
Faaliyet Raporu sunumu,
5. Mali Destek Programları Uygulama Sonrası
Değerlendirme Raporlarının sunumu,
6. Görüş ve öneriler,
7. Kapanış.
2
2014 YILI ARA FAALİYET RAPORU
1 Ocak 2014 - 30 Haziran 2014
3
İSTKA
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu
Ajansın kuruluşundan bugüne kadar;
 Bu sabah gerçekleştirilen toplantı ile birlikte 56 Yönetim Kurulu
toplantısı,
 11 Kalkınma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir (sonuncusu 23
Haziran 2014 tarihinde).
4
Kurumsal Yapı
Mevcut Personel Sayısı
1
7
Uzman
Destek
Personeli
Genel
Sekreter
41
*2 Aralık 2014 tarihi itibarı ile
Ajansın 1 Genel
Sekreter, 41
Uzman, 7
Destek
Personeli
olmak üzere
toplam 49
personeli
bulunmaktadır.*
Kurumsal Yapı
Organizasyon Şeması
KALKINMA
KURULU
YÖNETİM KURULU
GENEL
SEKRETERLİK
Planlama,
Programlama ve
Koordinasyon
Program Yönetim Birimi
İzleme ve
Değerlendirme Birimi
Destek Birimi
Yatırım Destek Ofisi
Birimi
1 Birim Başkanı
10 Uzman
1 Birim Başkanı
1 Birim Başkanı
8 Uzman
12 Uzman
1 Birim Başkanı
2 Uzman
9 Destek Personeli
1 Koordinatör
4 Uzman
6
Bütçe Uygulama Sonuçları
2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirleri
GERÇEKLEŞEN GELİRLER
MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY
İL ÖZEL İDARESİNDEN AKTARILAN PAY
01.01.2014 - 30.06.2014
0,00 TL
959.600 TL
BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAY
5.755.600 TL
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR
1.897.500 TL
FAALİYET GELİRLERİ
5.217.900 TL
GEÇMİŞ DÖNEM TAHSİLATLARI
5.032.500 TL
TOPLAM
18.863.100 TL
2014 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri
GERÇEKLEŞEN GİDERLER
PERSONEL GİDERLERİ
MAL ve HİZMET ALIM GİDERLERİ
İZLEME, DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ
PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ
01.01.2014 - 30.06.2014
2.225.500 TL
713.200 TL
24.200 TL
316.200 TL
TANITIM ve EĞİTİM FAALİYETLERİ
5.000 TL
PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ*
37.355.400 TL
TOPLAM
40.639.500 TL
*Gerçekleşen giderlerin %92’lik kısmına tekabül eden 37 milyon TL’lik kısmını proje destekleme hizmetleri oluşturmaktadır.
Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Faaliyetleri
Doğrudan Faaliyet Desteği
 2014-2023 Bölge Planı öncelikleri doğrultusunda ve paydaş görüşleri de
dikkate alınarak belirlenen konularda faaliyet süresi en fazla 3 ay olmak
kaydıyla, araştırma, analiz ve strateji geliştirme odaklı projelere 85.000
TL’ye kadar destek sağlamak üzere 2014 yılı Şubat ayı içerisinde Doğrudan
Faaliyet Desteği ilanına çıkılmıştır.
 İstanbul’da sektörel analizler, göç, kentsel dönüşüm, ulaşım gibi 23 başlıkta
DFD için başvurular alınmıştır.
 2014 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) Programına başvuru süresi
28/11/2014 saat 17:00’de sona ermiştir. Çevrimiçi başvuruları bu tarihe
kadar tamamlayan paydaşların, matbu başvurularını Ajansımıza en geç
05/12/2014 tarihinde saat 17:00’ye kadar ulaştırmaları beklenmektedir.
1.Doğrudan Faaliyet Desteği Başvuruları
 Yıl içerisinde 29 proje başvurusu alınmıştır. 5 proje başarılı bulunmuş olup,
projelerin uygulaması devam etmektedir.
 Kasım ayı içerisinde 14 adet DFD
başvurusu Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi (KAYS)'ta tamamlanmış ve matbu
kopyaları Ajans tarafından teslim alınarak
değerlendirme süreci başlatılmıştır.
 28 Kasım 2014 tarihine kadar KAYS'ta tamamlanmış ancak matbu kopyaları
Ajansa teslim edilmemiş 33 adet DFD başvurusu vardır. Matbu kopyaların Ajans
tarafından alınmasının ardından değerlendirme süreci başlatılacaktır.
9
Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Faaliyetleri
İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi
 AB Komisyonu, AB üyesi ülke ve bölgelerin Avrupa Bölgesel Gelişme Fonu (ERDF European Regional Development Fund) kaynaklarından yararlanmaları ve yatırımlarını
destekleyecek operasyonel programların onaylanması için Bölgesel Yenilik
Stratejileri’nin (RIS - Regional Innovation Strategies) yürürlükte olmasını zorunlu
kılmaktadır.
 Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji Belgesi’nde
«Tüm Düzey 2 bölgelerinde kalkınma ajanslarının koordinasyonunda bölge plan ve
programları ile entegre olacak şekilde bölgesel yenilik stratejileri hazırlanacaktır»
denilmektedir.
 İstanbul Kalkınma Ajansı da İstanbul Yenilik Stratejisi’nin hazırlığını, İstanbul Yenilik
Araştırması ile başlatmış olup, yenilik ekosisteminin ve taraflarının (toplum, kamu,
üniversiteler ve işletmeler) mevcut durumunu tespit etmeye ve yenilik stratejisine altlık
oluşturacak bilgiyi temin etmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilik
Araştırmasının tamamlanmasının ardından strateji geliştirme çalışmaları başlatılacaktır.
10
Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Faaliyetleri
İşbirlikleri ve Koordinasyon
Paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi ve potansiyel işbirliği olanaklarının
geliştirilmesi amacıyla çeşitli etkinliklere katılım sağlanmıştır:
 14 Ocak 2014 tarihinde Bursa-Eskişehir-Bilecik
Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen
Kümelenme ve Rekabetçilik Zirvesi,
 27-28 Şubat 2014 tarihlerinde Kayseri’de Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen ve
Stratejik Plan Hazırlama Çalıştayı,
 16-19 Nisan 2014 tarihlerinde Gaziantep’de İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından
düzenlenen 2. Kalkınma Ajansları Konferansı,
 14 Mayıs 2014 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi İnovasyon ve Rekabet Odaklı Kalkınma
Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İNOVUYGAR) tarafından düzenlenen
Uluslararası Yenilik Ortak Konferansı.
Düzenli Katılım Sağlanan
Kurul ve Komisyonlar
Aşağıda belirtilen kurul ve komisyonlara düzenli olarak katılım
sağlanmaktadır:
•
İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu
•
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu
•
İstanbul Finans Merkezi Alt Komite Toplantıları
•
AB Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu
•
İstanbul Sanayi Odası Çevre İhtisas Kurulu
•
GAP Kalkınma Platformu Yürütme Kurulu
•
Organize Sanayi Bölgeleri Parsel Tahsis, Satış ve Devir İşlemleri ile Ruhsat
ve İzinlerin Değerlendirilmesi Komisyonu
•
Marmara Havzası Yönetim Heyeti
Program Yönetimi Faaliyetleri
 2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında 25 Kasım 2013 tarihi itibariyle 5
tanesi kar amacı gütmeyen kurumlara, 2 tanesi ise işletmelere yönelik olmak üzere
toplam bütçesi 100 milyon TL olan 7 adet program için ilana çıkılmıştır.
 Programlara 591 adet başvuru gerçekleşmiştir.
 81 bağımsız değerlendirici projelerin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesinde
görev almıştır.
 Değerlendirmeler neticesinde 139 projeyle sözleşme imzalanmıştır.
İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri
 2014 Yılı Mali Destek Programı kapsamında
destek başvurusunda bulunan projelerin risk
ve ihtiyaç analizlerini yapmak amacıyla toplam
255 projeye ön izleme ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde proje başvuru
sahipleriyle birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
 Faaliyetleri devam etmekte olan projelere, izleme uzmanları tarafından toplam
312 izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
 2010 yılı ve 2011 yılı Mali Destek Programlarına ilişkin değerlendirme çalışmalarına
hız verilmiştir.
Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
 Yatırım Destek Ofisi (YDO), yatırım destek ve tanıtım hizmetleri kapsamında İstanbul’daki iş ve
yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşvikleri ile ilgili faaliyetleri
yürütmektedir.
 YDO, İstanbul’a yatırım yapmak isteyen birçok sektör ve kurum temsilcisini ağırlamakta,
Bölge’nin yatırım imkanları hakkında bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunmaktadır.
 İstanbul’un iş ve yatırım ortamını geliştirmeye, tanıtmaya ve Bölge’ye yerli ve yabancı
yatırımcı çekmeye yönelik olarak ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlamaktadır.
 Çeşitli fuarlarda stantlar açılmakta, konferans ve
seminer gibi etkinliklerde konuşmalar ve sunumlar
düzenlenmekte, ikili iş görüşmelerinde yabancı
yatırımcılara İstanbul’un yatırım tanıtımı bağlamında
bilgilendirmeler yapılmaktadır.
Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri
Yurtdışı Heyetler
 İsviçre-Rus ortaklığındaki bir firmanın Ar-Ge ve
üretim tesisleri için yatırım yeri bulunması
kapsamında İstanbul Trakya Serbest Bölgesi
ziyareti,
 Belçika Krallığı Antwerp Kenti Valisi Cathy BERX’le
görüşme,
 Hollanda-Türkiye Ticaret Odası yetkilileri ile çalışma
ziyareti,
 Birmingham Üniversitesi’nin Uluslararası Kalkınma
Bölümü Öğretim Üyeleri ve Yüksek Lisans öğrencileri ile
çalışma ziyareti,
 Libya Sivil Girişimciler Kurumu ile Bingazi Yerel Meclisi
yetkilileri ile çalışma ziyareti ,
 Çin Halk Cumhuriyeti Jiangsu Eyaleti Heyeti ile çalışma
ziyareti.
ÜSTÜN YETENEKLİ
ÇOCUKLAR
ÖRNEK PROJELER
Üstün Yetenekli Çocuklar ile İlgili Projeler
•
TÜBİTAK’ın 2009 yılında yaptığı çalışmada ve Milli Eğitim Bakanlığı verilerinde
Türkiye’deki nüfusun %2’sinin üstün zekâlı olduğu tespit edilmiştir. İstanbul özelinde; 519 yaş aralığındaki üstün zekâlı çocuk ve genç sayısı söz konusu oranının nüfusa
yansıtılmasıyla 64.920 olarak bulunmuştur.
•
Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de üstün yetenekli olarak tanılanmış
öğrencilerin sadece %6’sı Bilim ve Sanat Merkez’lerinden faydalanabilmektedir. Kalan
%94 yetenekleriyle ilgili hiçbir eğitim almamaktadır. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü
verilerine göre, İstanbul geneline hizmet veren 3 adet Bilsem ise 858 öğrenciye hizmet
vermektedir. Bu durumda İstanbul, %2 lik üstün yetenekli özel eğitim oranıyla Türkiye
ortalamasının gerisindedir.
•
Üstün yetenekli çocuklar; doğuştan gelen bilişsel yapı ve yetenek farklılığı nedeniyle
çocukların yeteneklerinin geliştirilip ortaya çıkarılmasına katkı sağlamak için verilen
eğitimlerin farklılaşması gerekir.
•
İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projeler ile yeterli eğitim alamama
veya eğitimsizlik nedeniyle dezavantajlı konuma düşen üstün yetenekli çocuk ve
gençlerin eğitimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.
Üstün Yetenekli Çocuklar ile İlgili Projeler
2012 yılı Mali Destek Programları kapsamında destek verilen
aşağıdaki 4 adet projenin uygulanması tamamlanmıştır.
Proje Adı
Başvuru Sahibi
Yeteneğim Geleceğim Projesi
Bağcılar Belediyesi
Avcılar Zenginleştirilmiş Eğitim
Projesi-AVZEP
Avcılar Kaymakamlığı
Dezavantajlı Konumda Olan Üstün
Zekâlı Çocukların Ve Ebeveynlerinin
Gelişim Ve Eğitimlerinin
Desteklenmesi Projesi
Tüm Üstün Zekalılar
Derneği
Üsküdar Çocuk Üniversitesi
Üsküdar Belediyesi
Üstün Yetenekli Çocuklar ile İlgili Projeler
2014 yılı Mali Destek Programları kapsamında destek verilen
aşağıdaki 6 adet projenin uygulamasına devam edilmektedir.
Proje Adı
Başvuru Sahibi
Daha Çok Dahi Çocuk
Ümraniye Belediyesi
Enderun Çocuk Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeka İstanbul
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Üstün/Özel Yetenekli Çocuklara Destek Eğitim
Hizmeti Sağlanması, Toplumsal Bilinç Ve
Duyarlılığın Arttırılması
Bahçelievler Kaymakamlığı
Bilişim Akademisi-FÜBA
Fatih Üniversitesi
Dezavantajlı Özel Yetenekli Çocuklar İçin
Zenginleştirilmiş Destek Eğitim Programı Projesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Yeteneğim Geleceğim Projesi
Bağcılar Belediyesi
Üsküdar Çocuk Üniversitesi Projesi
Üsküdar Belediyesi
Avcılar Zenginleştirilmiş Eğitim Projesi
Avcılar Kaymakamlığı
Enderun Çocuk Üniversitesi Projesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ
25
Kalkınma Ajansı Destekleri
Destek Araçları
Teknik Destek
Mali Destekler
Faiz Desteği
Faizsiz Kredi
Desteği
Doğrudan Finansman
Desteği
Proje Teklif
Çağrısı
Güdümlü Proje
Desteği
Doğrudan Faaliyet
Desteği
26
Güdümlü Proje Desteği
Güdümlü Proje
• Özel sektör işletmeciliğini
güçlendirme
• % 75 destek oranı
• Yıl boyunca başvuru yapabilme
• Azami 2 yıl destek süresi
•
•
•
•
İyi uygulama örnekleri
Yeni organizasyon modelleri
Üniversite-sanayi işbirliği
Özel bilgi-beceri-teknoloji geliştirme
transfer ve yaygınlaştırma…
Başvuru Belgeleri
Yönetim
Kurulu
O
N
A
Y
Kalkınma
Bakanlığı
27
Güdümlü Proje Desteği
İstanbul
Kalkınma
Ajansı
Kar Amacı
Gütmeyen
Çatı
Kuruluş STK
Proje ile sektörün
olabildiğince geniş
bir kesimine hizmet
• Konu ve koşulları belirler
• Koordinasyon sağlar
• Projenin geliştirilmesinde
katılımcı rol oynar
Güdümlü
Proje
Üniversite
Bilgi Üretimi
Ar-Ge
İnovasyon
Eğitim
28
Proje Uygulayıcısı ve Ortaklarının
Uygunluğu
GPD Projelerinde:
 Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,
 Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,
 Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi siteleri,
 Sivil toplum kuruluşları,
 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı
gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler proje
uygulayıcısı ve ortağı olabilir.
29
Faaliyetlerin Uygunluğu
Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde;
 Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,
 İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,
 Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi,
 Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni
finansman modellerinin geliştirilmesi,
 Üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi,
 Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri
oluşturulması,
 Kümelenmelerin desteklenmesi,
 Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve
 Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi
esastır.
30
Uygun Olmayan Faaliyetler
 Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları,
 Mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma,
yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet
binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri,
 Kamu yatırım programında yer alan projeler,
 Sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler,
 Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve
teknik engeller bulunan projeler.
31
MALİ DESTEK PROGRAMLARI UYGULAMA
SONRASI DEĞERLENDİRME
RAPORLARININ SUNUMU
32
Çalışma Süreci
Literatür taraması
OECD ve AB
ülkelerinde uygulanan
yöntemlerin
araştırılması
Değerlendirme
yönteminin
geliştirilmesi
Değerlendirmenin
Ajans tarafından
yapılması kararı
Yöntemin Özellikleri
Programlarımızın yapısına uygun
Objektifliği sağlayan
Diğer projelerle ve programlarla karşılaştırmaya
imkan veren
Uygulama sonrası ortaya çıkan sonuçları dikkate
alarak beklenen sonuçları da analize katan
Yararlanıcılardan alınan verilere ve anketlere
dayalı masa başı bir çalışma
Değerlendirmenin Amacı
Programın başarısının ölçülmesi
Geri bildirim sağlanması
Hesap verebilirliğin sağlanması
Değerlendirme Kriterleri
(OECD & EU)
İLGİLİLİK
ETKİLİLİK
ETKİNLİK
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
ETKİ
2010
Sosyal İçerme
Toplumsal Bütünleşme
Mali Destek Programı
Uygulama Sonrası
Değerlendirme Raporu
Projelerin Sonuçları
Program hedefi: Dezavantajlı grupların sosyal hayata katılımı
Faaliyetler (2011 Temmuz – 2012 Aralık)
Kadınlara, engellilere, gençlere, romanlara mesleki eğitim
Engellilere ve cinsel ist. mağ. çocuklara rehabilitasyon hizmeti
Şiddete maruz kalan kadınlara sığınma evi hizmeti
Gençlerin madde bağımlılığı hakkında farkındalığını artırma faaliyetleri
Sonuçlar
hedef grup
kadın + engelli + genç + roman
engelli + cinsel ist.mağ.çocuk
şiddete maruz kadınlar
madde bağımlılığına eğilimli
gençler
sonuç
gerçekleşen
istihdam
178
rehabilitasyon
214
korunma
50
bağımlılığın
1.435
önlenmesi
10 yıl içinde beklenen
984
200
1.450
1.435
Beklenen sonuçlar; uygulama sonrası ortaya çıkan sonuçlar, sürdürülen
faaliyetler ve çarpan etkileri dikkate alınarak tahmin edilmiştir.
İlgililik
PROGRAMIN
İLGİLİLİĞİ
uyum
Proje
sonuçları
Program
Hedefleri
katkı
PROJENİN
İLGİLİLİĞİ
Üst
politikalar
Bölgesel & ulusal kalkınma planları
( teklif çağrısı dönemi & güncel )
Etkililik
Performans göstergelerine (hedeflere) ne oranda ulaşıldığı
YARARLANICI
İl Emniyet Müdürlüğü
Eyüp Belediyesi
Esenler Belediyesi
Çatalca Kaymakamlığı
Tuzla Kaymakamlığı
Çekmeköy Kaymakamlığı
Şile Belediyesi
Sultangazi Belediyesi
Bağcılar Belediyesi
Esenyurt Belediyesi
Sultanbeyli Belediyesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
ORTALAMA
Etkililik
Oranı
185%
79%
117%
80%
106%
89%
107%
66%
115%
100%
100%
154%
84%
106%
Etkinlik
Maliyetine oranla fayda üretme başarısı
“Elde edilen sonuçlar katlanılan maliyetlere
değdi mi?”
“ Toplam sosyal refah arttı mı?”
sorularına yanıt aranır
Fayda - Maliyet Analizi
(En yaygın, gelişmiş ve karşılaştırılabilir yöntem)
Proje döneminde ve sonrasında belirli bir süre
içinde katlanılan ve katlanılması beklenen
maliyetler ile üretilen ve üretilmesi beklenen
faydaların ekonomik değerleri hesaplanır.
 Elde edilen gelirler
 Tasarruf edilen giderler
 Toplumun ödemeye istekli olduğu tutar
(piyasa değeri olmayan faydalar için)
Fayda - Maliyet Analizi
Belirlenen zaman serisi için hesaplanan maliyet
ve fayda değerleri ‘bugünkü değer’ formülüyle
projenin sona erdiği tarih itibariyle iskonto edilir.
(İskonto oranı = projenin finansmanında kullanılan
kaynakların alternatif getiri oranı)
İskontolu fayda değeri > iskontolu maliyet değeri
=> net fayda üretildi; refah artışı sağladı
Net Fayda
HEDEF GRUPLARI
ücretler (net) +
verilen
hizmetlerin piyasa
değeri
(rehabilitasyon,
psikolojik destek,
eğitim ve barınma)
DEVLET
ücretler
yasal yük.
(vergi + SGK
primi)
DEVLET
proje
maliyetleri
Programın Etkinliği
- Ajans
=> 8,8 milyon TL
- Yararlanıcı kamu kurumları => 8,8 milyon TL
10 yıllık projeksiyonda
toplam fayda – toplam maliyet
(2012 yılsonu itibariyle net bugünkü değerleri)
= 101 milyon TL net fayda
TOPLAM NET FAYDA
(kümülatif)
Yararlanıcı
Proje Süresi
2011-2012
ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI
-353.934,04
TUZLA KAYMAKAMLIĞI
-1.266.903,77
ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI
46.547,34
BAĞCILAR BELEDİYESİ
-1.789.159,37
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ -1.758.754,49
EYÜP BELEDİYESİ
-476.925,95
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
-244.931,83
ESENLER BELEDİYESİ
-425.119,83
ŞİLE BELEDİYESİ
-1.744.826,80
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
-2.240.145,36
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
1.Yıl
2013
-149.108,28
-1.214.992,81
211.948,96
-853.840,21
-1.943.511,99
808.926,20
-24.855,26
-79.160,31
-1.855.897,52
-1.920.514,88
2.Yıl
3.Yıl
4.Yıl
5.Yıl
6.Yıl
7.Yıl
8.Yıl
9.Yıl
10.Yıl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
53.352,28 253.474,96 451.286,75 646.814,35 840.084,12 1.031.122,13 1.219.954,17 1.406.605,70 1.591.101,89
-1.112.369,76 -960.212,72 -759.679,35 -511.907,17 -218.013,89 120.902,31 503.762,43 929.506,43 1.397.092,87
375.440,64 537.044,42 696.782,11 854.675,25 1.010.745,14 1.165.012,85 1.317.499,17 1.468.224,67 1.617.209,70
1.611.553,37 5.571.560,06 10.991.333,49 17.836.632,78 26.073.813,18 35.669.816,85 46.592.163,86 58.808.943,16 72.288.803,86
-2.126.136,04 -2.306.651,26 -2.485.082,02 -2.661.452,37 -2.519.306,05 -2.065.975,59 -1.308.666,63 -254.459,93 1.089.686,79
2.079.930,17 3.336.257,42 4.578.077,43 5.805.557,71 7.018.863,86 8.218.159,54 9.403.606,55 10.575.364,78 11.733.592,33
192.680,02 407.703,34 620.243,71 830.329,81 1.037.989,97 1.243.252,20 1.446.144,20 1.646.693,34 1.844.926,67
262.804,29 600.820,11 934.932,74 1.265.187,26 1.591.628,21 1.914.299,64 2.233.245,08 2.548.507,54 2.860.129,55
-1.765.012,95 -1.476.822,35 -995.894,58 -326.719,27 526.291,94 1.558.804,19 2.766.558,21 4.145.369,17 5.691.125,53
-1.604.575,28 -1.292.283,94 -983.598,74 -678.478,03 -376.880,65
-78.765,93 215.906,37 507.175,98
795.082,20
1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79 1.048.615,79
1.048.615,79
ESENYURT BELEDİYESİ
-594.304,20
-554.306,53
-514.770,73
-475.691,47
-437.063,46
-398.881,51
-361.140,46
-323.835,21
-286.960,75
-250.512,08
-214.484,30
İL ÖZEL İDARESİ
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
-105.134,43
Genel Toplam
-9.904.976,94 -6.631.831,28 -1.603.622,64 5.138.679,91 13.554.819,44 23.605.240,16 35.567.556,72 49.396.274,35 65.046.694,01 82.474.900,13 101.637.748,45
Programın Etkinliği
Etkinlik karşılaştırması
Hedef Grubu
ENGELLİLER
İŞSİZ GENÇLER
KADINLAR
Yararlanıcı
ÇATALCA KAYMAKAMLIĞI
TUZLA KAYMAKAMLIĞI
ÇEKMEKÖY KAYMAKAMLIĞI
BAĞCILAR BELEDİYESİ
İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef Grup Toplamı
EYÜP BELEDİYESİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ
Hedef Grup Toplamı
ESENLER BELEDİYESİ
ŞİLE BELEDİYESİ
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ
Hedef Grup Toplamı
MADDE BAĞIMLILIĞINA
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİLİMLİ GENÇLER
ROMANLAR
ESENYURT BELEDİYESİ
CİNSEL İSTİSMARA
İL ÖZEL İDARESİ
UĞRAYAN ÇOCUKLAR
Genel Toplam
Toplam Fayda
(TL)
Toplam
Maliyet
(TL)
3.201.918,58 1.610.816,69
2.663.996,63 1.266.903,77
3.733.164,35 2.115.954,64
79.999.288,68 7.710.484,82
4.602.908,07 3.513.221,28
94.201.276,31 16.217.381,20
12.210.518,28
476.925,95
2.089.858,51
244.931,83
14.300.376,79
721.857,79
3.285.249,38
425.119,83
10.418.545,89 4.727.420,36
5.666.927,76 4.871.845,56
19.370.723,03 10.024.385,75
Toplam
Fayda /
Toplam
Maliyet
1,99
2,10
1,76
10,38
1,31
5,81
25,60
8,53
19,81
7,73
2,20
1,16
1,93
5.740.000,00
4.691.384,21
1,22
379.819,90
594.304,20
0,64
846.980,00
952.114,43
0,89
134.839.176,02 33.201.427,57
4,06
Programın Etkinliği
10 yıl içinde;
• toplumun net kazancının proje harcamalarının 3 katına ulaşması,
DEVLET
HEDEF GRUPLARI
Toplam Fayda
(TL)
56.929.426,29
77.909.749,73
Toplam Fayda /
Toplam Maliyet
1,7
2,3
• devletin harcadığını %70 fazlası ile geri alması ve
• harcadığının 2,3 katı değerinde hedef gruplarına net fayda sağlaması,
beklenmektedir.
Programın Etkinliği
 istihdam sağlayan projelerin rehabilitasyon projelerine
göre daha etkin olduğu,
 daha yüksek ücret düzeyinde istihdam sağlayan
projelerin daha etkin olduğu,
 yapım işi maliyetlerinin ise etkinliği düşürdüğü,
gözlemlenmiştir.
Sürdürülebilirlik
Faaliyetlerini sürdürerek fayda üretmekte olan ya da
Sürdürülebilir faydalar üretmiş olan
projelerin sürdürülebilir olduğu sonucuna varılmıştır.
1: evet
0: hayır
Yararlanıcı
Proje Faaliyetleri
Sürdürülmektedir
İl Emniyet Müdürlüğü
Eyüp Belediyesi
Esenler Belediyesi
Çatalca Kaymakamlığı
Tuzla Kaymakamlığı
Çekmeköy Kaymakamlığı
Şile Belediyesi
Sultangazi Belediyesi
Bağcılar Belediyesi
Esenyurt Belediyesi
Sultanbeyli Belediyesi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Özel İdaresi
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
1
1
0
Projenin
Projede
Sürdürülebilir Sürdürülebilirliği
Sağlanmıştır
Fayda Üretilmiştir
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
0
Etki
Kamu müdahalesinin;
- hedef grubuna ve
- kalkınma göstergelerine
etkileri değerlendirilir.
Etki
Sosyal İçerme ve Sosyal Kalkınma İlişkisi:
Sosyal
İçerme
•
•
•
•
Sosyal
Entegrasyon
Bireylerin
Artan Yaşam
Kalitesi
Toplumun
Genel İyi
Olma Hali
Dünya Sosyal Kalkınma Zirve Toplantısı Eylem Planı,
Binyıl Kalkınma Hedefleri,
Dokuzuncu Kalkınma Planı,
İstanbul Bölge Planı (2010-2013)
Sosyal
Kalkınma
Etki
Projelerde Sosyal İçermeyi Sağlayan/Dışlanmayı Önleyen Sonuçlar:
• Sürdürülebilir istihdam;
sosyal içermenin en temel yolu olarak benimsenmiştir.
OECD Bölgesel Kalkınma Endeksi
sosyal içerme => işsizlik %
AB Sürdürülebilir Kalkınma Göstergeleri
Kalk. Bak. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi => işsizlik %
• Şiddete maruz kalan kadınların korunması,
• Engellilerin rehabilite edilmesi
• Gençlerin madde kullanımından uzak tutulması
• Cinsel istismara uğrayan çocukların psikolojik iyileşmelerinin sağlanması
Etki
hedef grup
işsiz kadınlar
şiddete maruz kadınlar
işsiz engelliler
işgücü dışında kalan
engelliler
işsiz gençler
madde bağımlılığına eğilimli
gençler
cinsel istismar mağduru
çocuklar
işsiz romanlar
TOPLAM (net) =
gerçekleşen sonuç
203.000
13.000
8.000
232.000
169.000
10.000
5.700
72.000
592.783
istihdam
31
korunma
50
istihdam
85
rehabilite
160
edilme
istihdam
60
madde
kullanımından 1.435
uzak durma
psikolojik
54
iyileşme
istihdam
2
1.877
toplam sosyal
10 yılda
beklenen
içerme oranı
gerçekleşen beklenen
çarpan
(gerçekleşen
sonuç
sosyal
etkisinin
+ beklenen
içerme oranı (sürdürülen
sonucu
+ çarpan)
faal.)
0,0002
0,0038
0,0106
99
1.450
885
0
0
0
0,0006
0,1154
0,1213
0,0007
200
0
0,0016
0,0004
0
0
0,0004
0,1435
0
1.435
0,2870
0,0095
0
0
0,0095
0,0000
0,0032
0
2.634
0
1.435
0,0000
0,0100
Engelsiz İstanbul MDP İle Birlikte
Toplam Etki
hedef grup
işsiz kadınlar
şiddete maruz kadınlar
işsiz engelliler
işgücü dışında kalan
engelliler
işsiz gençler
madde bağımlılığına
eğilimli gençler
cinsel istismar mağduru
çocuklar
işsiz romanlar
TOPLAM (net) =
gerçekleşen sonuç
203.000
13.000
8.000
232.000
169.000
10.000
5.700
72.000
592.783
istihdam
korunma
istihdam
rehabilite
edilme
istihdam
madde
kullanımından
uzak durma
psikolojik
iyileşme
istihdam
10 yılda
toplam sosyal
beklenen
içerme oranı
gerçekleşen beklenen
çarpan
(gerçekleşen
sosyal içerme sonuç
etkisinin
(sürdürüle
+ beklenen
oranı
sonucu
n faal.)
+ çarpan)
31
50
240
0,0002
0,0038
0,0300
99
1.450
1.452
0
0
0
0,0006
0,1154
0,2115
502
0,0022
500
0
0,0043
60
0,0004
0
0
0,0004
1.435
0,1435
0
1.435
0,2870
54
0,0095
0
0
0,0095
2
2.374
0,0000
0,0040
0
3.501
0
1.435
0,0000
0,0123
Dışsal Etkiler
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Dışsal Etkiler:
 madde bağımlılığı önlenen gençler ile rehabilite edilen cinsel
istismar mağduru çocuklar ve engellilerin anne/babalarının
(3.698)
 rehabilite edilen aile içi şiddete maruz kadınların çocuklarının
(1.500)
sosyal dışlanmalarının önüne geçilmesi beklenmektedir.
Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik Dışsal Etkiler:
Bölgedeki işsizlerin binde 2’sinin istihdam edilmesi beklenmektedir.
Katkısallık
 Ajans desteğinin projenin gerçekleşmesine katkısı?
√
 Projenin elde edilen sonuçlara katkısı?
√
Anket analizinin sonucu:
Ajans desteğinin katkısallığı tam =>
Beyan edilen proje sonuçlarının tamamı Ajans desteği sayesinde
Projelerin Genel Değerlendirmesi
Etkililik
Sürdürülebilirlik
Etki
Etkinlik
toplam
Toplam
toplam
hedefine
sürdürülebilir
Yararlanıcı
fayda / başarı
faaliyet
başarı sosyal başarı Başarı Puanı
başarı
ulaşma
fayda
toplam puanı
puanı içerme puanı
puanı sürdürülüyor
oranı
üretilmiş
(10'luk sistem)
maliyet
oranı
Bağcılar Belediyesi
10,38
2
115%
1
1
1
2
0,1063
2
8,75
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
1,31
1
154%
2
1
1
2
0,0113
2
8,75
İl Emniyet Müdürlüğü
1,22
1
185%
2
1
0
1
0,2870
2
7,50
Esenler Belediyesi
7,73
2
117%
1
0
1
1
0,0001
1
6,25
Şile Belediyesi
2,20
1
107%
1
1
1
2
0,0005
1
6,25
Sultanbeyli Belediyesi
1,16
1
100%
1
1
0
1
0,1154
2
6,25
Tuzla Kaymakamlığı
2,10
1
106%
1
0
1
1
0,0038
1
5,00
Eyüp Belediyesi
25,60
2
79%
0
0
1
1
0,0003
1
5,00
Sultangazi Belediyesi
8,53
2
66%
0
0
1
1
0,0001
1
5,00
Çekmeköy Kaymakamlığı
1,76
1
89%
0
1
0
1
0,0008
1
3,75
Çatalca Kaymakamlığı
1,99
1
80%
0
1
0
1
0,0007
1
3,75
Esenyurt Belediyesi
0,64
0
100%
1
0
1
1
0,0000
1
3,75
0,89
0
0
0
0
0
0,0095
1
1,25
İl Özel İdaresi
84%
ort.
Programın Genel Değerlendirmesi
Programın başarısı; etkinlik ve etki kriterleri ile katkısallık
çerçevesinde değerlendirilmiştir:
Programın Etkinliği = 3
Programın Etkisi = 0,01
Programın Genel Değerlendirmesi
Sonuç olarak;
 Yapılan harcamalar tutarında fayda değerine 2015
yılının ilk çeyreğinde ulaşılması, 10 yılın sonunda ise
3 katı değerinde sosyal refah artışı sağlanması,
 Halihazırda dezavantajlıların % 0,32’sinin sosyal
hayata katılımları sağlanmış olup; 10 yılın sonunda
bu oranın %1’e çıkması,
beklenmektedir.
2011
Engelsiz İstanbul
Mali Destek Programı
Uygulama Sonrası
Değerlendirme Raporu
Projelerin sonuçları
Program hedefi:
Engellilerin istihdam edilerek toplumla bütünleşmeleri
Faaliyetler (2012 Ocak – 2012 Aralık)
Engellilerin istihdam edilebilirliklerinin artırılmasına yönelik
mesleki veya rehabilitasyon amaçlı eğitimler
Sonuçlar
hedef grup
sonuç
gerçekleşen
engelliler
istihdam
rehabilitasyon
155
342
10 yıl içinde
beklenen
567
300
İlgililik
PROGRAMIN
İLGİLİLİĞİ
uyum
Proje
sonuçları
Program
Hedefleri
katkı
PROJENİN
İLGİLİLİĞİ
Üst
politikalar
Bölgesel & ulusal kalkınma planları
( teklif çağrısı dönemi & güncel )
Etkililik
YARARLANICI
Avcılar Kaymakamlığı
Türkiye Görme Engelliler Derneği
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Şile Belediyesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eyüp Belediyesi
Silivri Kaymakamlığı
Ataşehir Kaymakamlığı
Altınokta Körler Derneği
ORTALAMA
Kursiyer
Sayısı
Hedefi
100%
100%
139%
100%
89%
83%
64%
83%
100%
95%
İstihdam
Hedefi
50%
32%
20%
40%
37%
36%
Projenin
Etkililik
Oranı
100%
75%
139%
100%
60%
83%
42%
61%
68%
81%
Net Fayda
HEDEF GRUPLARI
ücretler (net) +
verilen
hizmetlerin piyasa
değeri
(rehabilitasyon)
DEVLET
ücretler
yasal yük.
(vergi + SGK
primi)
STK/VKF.ÜNV./DEVLET
proje
maliyetleri
Programın Etkinliği
- Ajans
- Yararlanıcı kamu kurumları
=> 4,7 milyon TL
=> 0,7 milyon TL
- Yararlanıcı vakıf ünv. ve dernekler => 0,2 milyon TL
10 yıllık projeksiyonda
toplam fayda – toplam maliyet
(2012 yılsonu itibariyle net bugünkü değerleri)
= 89 milyon TL net fayda
Yararlanıcı
Proje Süresi
2011-2012
Avcılar Kaymakamlığı
433.406,74
Türkiye Görme Engelliler Derneği
-317.413,46
Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
-788.629,69
Şile Belediyesi
-712.301,30
İstanbul Aydın Üniversitesi
-904.560,66
Eyüp Belediyesi
-536.791,04
Silivri Kaymakamlığı
-266.225,93
Ataşehir Kaymakamlığı
-680.406,87
Altınokta Körler Derneği
-363.924,08
Genel Toplam -4.136.846,29
1.Yıl
2013
1.136.643,64
137.992,51
124.586,28
-609.926,71
300.925,73
-538.762,38
-180.537,94
-350.292,01
-176.403,98
-155.774,84
2.Yıl
2014
1.831.760,02
588.139,75
2.356.861,86
-508.734,27
1.492.491,95
-540.710,95
-95.839,41
-23.989,09
8.950,77
5.108.930,63
3.Yıl
2015
2.518.849,65
1.033.088,98
5.877.612,01
-408.710,33
2.670.298,75
-542.637,02
-12.118,93
298.545,89
192.165,16
11.627.094,17
TOPLAM NET FAYDA
(kümülatif)
4.Yıl
5.Yıl
6.Yıl
2016
2017
2018
3.198.005,22 3.869.318,35 4.532.879,59
1.472.900,24 1.907.632,84 2.337.345,43
10.656.782,16 16.664.840,03 23.872.767,58
-309.841,41 -212.114,16 -115.515,39
3.834.505,01 4.985.267,77 6.122.742,29
-544.540,85 -546.422,70 -548.282,82
70.634,81
152.432,96
233.286,55
617.356,45
932.485,59 1.243.975,83
373.263,91
552.271,45
729.211,93
19.369.065,53 28.305.712,14 38.408.411,00
7.Yıl
2019
5.188.778,47
2.762.095,99
32.252.053,08
-20.032,09
7.247.081,99
-550.121,45
313.206,51
1.551.869,18
904.109,22
49.649.040,88
8.Yıl
2020
5.837.103,45
3.181.941,80
41.774.683,25
74.348,63
8.358.438,56
-551.938,86
392.203,59
1.856.207,19
1.076.986,91
61.999.974,52
9.Yıl
2021
6.477.942,00
3.596.939,51
52.413.135,62
167.639,51
9.456.961,91
-553.735,28
470.288,48
2.157.030,90
1.247.868,32
75.434.070,96
10.Yıl
2022
7.111.380,57
4.007.145,10
64.140.370,86
259.853,12
10.542.800,23
-555.510,96
547.471,69
2.454.380,89
1.416.776,50
89.924.668,00
Programın Etkinliği
Etkinlik karşılaştırması
Yararlanıcı
Bağcılar İlçe Milli Eğt. Müdürlüğü
Türkiye Görme Engelliler Derneği
İstanbul Aydın Üniversitesi
Altınokta Körler Derneği
Ataşehir Kaymakamlığı
Avcılar Kaymakamlığı
Silivri Kaymakamlığı
Şile Belediyesi
Eyüp Belediyesi
Toplam
Toplam Fayda
(TL)
69.030.550,57
4.324.558,56
11.447.360,89
1.780.700,58
3.134.787,76
9.148.338,81
813.697,62
3.659.335,52
2.835.985,03
106.175.315,33
Toplam Maliyet
(TL)
4.890.179,71
317.413,46
904.560,66
363.924,08
680.406,87
2.036.958,23
266.225,93
3.399.482,40
3.391.495,98
16.250.647,33
Toplam Fayda /
Toplam Maliyet
14,12
13,62
12,66
4,89
4,61
4,49
3,06
1,08
0,84
6,53
Programın Etkinliği
10 yıl içinde;
• toplumun net kazancının proje harcamalarının 5,5 katına ulaşması,
DEVLET
ENGELLİLER
Toplam Fayda
(TL)
Toplam Fayda /
Devletin Toplam Maliyeti
40.071.388,71
66.103.926,62
2,5
4,1
• devletin harcadığını %150 fazlası ile geri alması ve
• harcadığının 4,1 katı değerinde hedef gruplarına net fayda sağlaması,
beklenmektedir.
Sürdürülebilirlik
Yararlanıcı
Proje Faaliyetleri
Sürdürülmektedir
Avcılar Kaymakamlığı
Türkiye Görme Engelliler Derneği
Bağcılar İlçe Milli Eğt. Müdürlüğü
Şile Belediyesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Eyüp Belediyesi
Silivri Kaymakamlığı
Ataşehir Kaymakamlığı
Altınokta Körler Derneği
1
0
1
1
0
1
0
0
0
1: evet
0: hayır
Projede
Projenin
Sürdürülebilir Sürdürülebilirliği
Fayda Üretilmiştir
Sağlanmıştır
0
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Etki
gerçekleşen
sonuç
hedef grup
işsiz engelliler
155
0,0194
567
0,0903
232.000
rehabilite
342
edilme
0,0015
300
0,0028
TOPLAM = 240.000
497
0,0021
867
0,0057
işgücü dışında
kalan engelliler
8.000
istihdam
toplam sosyal
gerçekleşen 10 yılda
içerme oranı
sosyal içerme beklenen
(gerçekleşen +
oranı
sonuç
beklenen)
STB İle Birlikte Toplam Etki
hedef grup
işsiz engelliler
işgücü dışında
kalan engelliler
TOPLAM =
sosyal içerme oranı
(gerçekleşen + beklenen)
STB
0,1213
ENİ
STB + ENİ
0,0903
0,2115
0,0016
0,0028
0,0043
0,0055
0,0057
0,0112
Dışsal Etkiler
Sosyal Kalkınmaya Yönelik Dışsal Etkiler:
Rehabilite edilen engellilerin anne/babalarının
(1.284)
sosyal dışlanmalarının önüne geçilmesi beklenmektedir.
Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik Dışsal Etkiler:
Bölgedeki işsizlerin binde 1,3’ünün istihdam edilmesi beklenmektedir.
Projelerin Genel Değerlendirmesi
Etkinlik
Yararlanıcı
Bağcılar İlçe Milli Eğt. Müdürlüğü
Avcılar Kaymakamlığı
Şile Belediyesi
Türkiye Görme Engelliler Derneği
İstanbul Aydın Üniversitesi
Silivri Kaymakamlığı
Ataşehir Kaymakamlığı
Altınokta Körler Derneği
Eyüp Belediyesi
Etkililik
Sürdürülebilirlik
Etki
Toplam
toplam
toplam
hedefine
sürdürülebilir
fayda / başarı
başarı
faaliyet
başarı sosyal başarı Başarı Puanı
ulaşma
fayda
toplam puanı
puanı sürdürülüyor
puanı içerme puanı
oranı
üretilmiş
(10'luk sistem)
maliyet
oranı
14,12
4,49
1,08
13,62
12,66
3,06
4,61
4,89
0,84
2
1
1
2
2
1
1
1
0
139%
100%
100%
75%
60%
42%
61%
68%
83%
2
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
1
1
1
0
2
1
1
1
1
1
1
1
1
0,0788
0,0010
0,0006
0,0021
0,0056
0,0006
0,0023
0,0009
0,0005
2
1
1
1
1
1
1
1
1
10,00
5,00
5,00
5,00
5,00
3,75
3,75
3,75
2,50
ort.
Programın Genel Değerlendirmesi
Programın Etkinliği = 5,6
Programın Etkisi = 0,0057
Programın Genel Değerlendirmesi
Sonuç olarak;
 Yapılan harcamalar tutarında fayda değerine 2014
yılının ilk çeyreğinde ulaşılmış olup; 10 yılın sonunda
5,6 katı değerinde sosyal refah artışı sağlanması,
 Halihazırda engellilerin % 0,21’inin sosyal hayata
katılımları sağlanmış olup; 10 yılın sonunda bu
oranın %0,57’ye çıkması,
beklenmektedir.
Teşekkür Ederiz…
75
Download

Toplantı Sunumu - İstanbul Kalkınma Ajansı