TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
AVRUPA
BİRLİĞİ’NE
KATILIM İÇİN
ULUSAL EYLEM
PLANI
I. Aşama
Kasım 2014 - Haziran 2015
AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM İÇİN
ULUSAL EYLEM PLANI
I. Aşama
Kasım 2014 - Haziran 2015
AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATILIM İÇİN
ULUSAL EYLEM PLANI
I. Aşama
Kasım 2014 - Haziran 2015
T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Mustafa Kemal Mah. 2082.Cad. No:4
06510 Bilkent/ANKARA
T: 0 (312) 218 13 00
F: 0 (312) 218 14 54
www.ab.gov.tr
ISBN: 978-605-5197-30-8
Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 5’inci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde
bandrol taşıması zorunlu değildir.
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
İÇİNDEKİLER
FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI .....................................................................................................................................................................................1
FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI .......................................................................................................................................................................................8
FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ ....................................................................................................................................................10
FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI ...............................................................................................................................................................................13
FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU.....................................................................................................................................................................................................15
FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU ............................................................................................................................................................................................26
FASIL 8: REKABET POLİTİKASI ...................................................................................................................................................................................................31
FASIL 9: MALİ HİZMETLER .........................................................................................................................................................................................................47
FASIL 10: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA ......................................................................................................................................................................................49
FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA ....................................................................................................................................................................................53
FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI ...................................................................................................................................................57
FASIL 14: TAŞIMACILIK POLİTİKASI ...........................................................................................................................................................................................64
FASIL 15: ENERJİ........................................................................................................................................................................................................................70
FASIL 16: VERGİLENDİRME .......................................................................................................................................................................................................78
FASIL 18: İSTATİSTİK..................................................................................................................................................................................................................82
FASIL 19: SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM ................................................................................................................................................................................85
FASIL 20: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI ................................................................................................................................................................................90
FASIL 22: BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU .............................................................................................................................92
FASIL 23: YARGI VE TEMEL HAKLAR ..........................................................................................................................................................................................97
FASIL 24: ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK .........................................................................................................................................................................107
FASIL 25: BİLİM VE ARAŞTIRMA ..............................................................................................................................................................................................117
FASIL 26: EĞİTİM VE KÜLTÜR ..................................................................................................................................................................................................119
FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ...................................................................................................................................................................................123
FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI .................................................................................................................................................................129
FASIL 29: GÜMRÜK BİRLİĞİ .....................................................................................................................................................................................................134
FASIL 30: DIŞ İLİŞKİLER ............................................................................................................................................................................................................136
FASIL 32: MALİ KONTROL .......................................................................................................................................................................................................139
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 1: MALLARIN SERBEST DOLAŞIMI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU1:
1. Malların Serbest Dolaşımı Faslının Tarama Sonu Raporu, Portekiz Dönem Başkanlığının 17 Ekim 2007 tarihli mektubu ile resmen
tarafımıza iletilmiştir.
Açılış Kriterleri:
1. Alkollü içecekler başta olmak üzere, motorlu araçlar dışında kalan Gümrük Birliği kapsamındaki mallara yönelik ithalat izin ve
lisansları ile orantısız sertifika uygulamaları kaldırılmalıdır. Motorlu araçlara yönelik ithalat izinlerinin kaldırılmasına ilişkin bir plan
Komisyona sunulmalıdır.
2. AT Antlaşması’nın 28 ila 30. maddelerine (üye devletler arasında ithalat ve ihracatta kotaların kaldırılmasına ilişkin) aykırı olan
tedbirlerin iç taraması tamamlanarak, bu tedbirlerin kaldırılmasına yönelik bir plan hazırlanmalı ve karşılıklı tanıma hükmü iç
hukuka aktarılmalıdır.
3. İlaçlar da dâhil olmak üzere, diğer yatay ve usule ilişkin tedbirler konularında uyum sağlanmasına yönelik hedefleri kapsayan bir
eylem planı sunulmalıdır.
4. Piyasa gözetimine ilişkin AB müktesebatının uygulanması için gerekli idari kapasitenin geliştirilmesine yönelik hedefleri içeren
kapsamlı bir strateji Komisyona sunulmalıdır.
1
1. Malların Serbest Dolaşımı Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
1
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Oyuncak Güvenliği
Yönetmeliği
Oyuncak Güvenliğine ilişkin
2009/48/AT sayılı Direktif
88/378/AET sayılı Direktife
uyum amacıyla çıkarılan
Oyuncaklar Hakkında
Yönetmeliğin,
(RG: 18.11.2003/ 25293),
88/378/AET sayılı Direktifi
yürürlükten kaldıran
2009/48/AT sayılı Direktife
uygun olarak yenilenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2015
I. Dönem
2
Hafif Yolcu ve Ticari
Araçlardan Çıkan
Emisyonlar (Euro 5 ve Euro
6) Bakımından ve Araç
Tamir ve Bakım Bilgilerine
Erişim Konusunda Motorlu
Araçların Tip Onayı ile İlgili
Uygulama Usul ve
Esaslarına İlişkin Tebliğde
(Tebliğ No: SGM-2009/22)
(RG: 27.12.2009/ 27445)
değişiklik yapılması
Hafif Yolcu ve Ticari
Araçlardan Çıkan Emisyonlara
ilişkin (AT) 692/2008 Sayılı
Tüzükte Değişiklik Yapan
(AB) 136/2014 sayılı Tüzük
Söz konusu Tebliğ ilgili AB
mevzuatına uyumlu olarak
yayımlanmış olup, (AB)
136/2014 sayılı Tüzüğün
SGM-2009/22 sayılı Tebliğ
ile ilgili kısmına uygun
şekilde tadil edilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
3
Tarımda Kullanılan
Kimyevi Gübrelere Dair
Yönetmelikte
Gübrelere ilişkin
(AT) 2003/2003 sayılı
Tüzükte değişiklik yapan
Tarımda Kullanılan Kimyevi
Gübrelere Dair Yönetmelik,
ilgili AB mevzuatına uyumlu
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
2015
I. Dönem
2
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB Mevzuatı
(RG: 18.03.2004/ 25406)
değişiklik yapılması
(AB) 463/2013 sayılı Tüzük
4
Bilgisayar ve Bilgisayar
Sunucularının Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ2
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan Bilgisayar ve
Bilgisayar Sunucularının
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine ilişkin
(AB) 617/2013 sayılı Tüzük
5
Ev ve Büro Tipi Elektrikli
Ürünlerin Hazır Bekleme ve
Kapalı Moddaki Enerji
Tüketimlerine Dair
Tebliğde
(RG: 27.08.2011/28038) ve
Televizyonların Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 23.09.2011/28063)
değişiklik yapılması
Ev ve Ofis Tipi Elektrikli
Ürünlerin Hazır Bekleme ve
Kapalı Moddaki Enerji
Tüketimlerine ilişkin
(AT) 1275/2008 sayılı Tüzüğü
ve Televizyonların Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine
ilişkin (AT) 642/2009 sayılı
Tüzüğü tadil eden
(AB) 801/2013 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
olarak yayımlanmış olup,
söz konusu Yönetmeliğin
(AB) 463/2013 sayılı Tüzük
dikkate alınarak tadil
edilmesi amaçlanmaktadır.
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında
bilgisayar ve bilgisayar
sunucularının çevreye
duyarlı tasarım gereklerine
ilişkin ilgili AB mevzuatına
uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında ev
ve ofis tipi elektrikli
ürünlerin hazır bekleme ve
kapalı moddaki enerji
tüketimlerine ve
televizyonların çevreye
duyarlı tasarım gereklerine
ilişkin ilgili AB mevzuatına
uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
4 ile 12 arasındaki tedbirler, 15. Enerji Faslı altında da yer almaktadır.
3
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Bakanlığı
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
6
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Kızıl Ötesi ve Doğrusal
Olmayan Lambaların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
(AT) 244/2009 sayılı Tüzüğü
tadil eden Kızıl Ötesi ve
Doğrusal Olmayan Lambaların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine ilişkin
(AT) 859/2009 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında,
kızıl ötesi ve doğrusal
olmayan lambaların çevreye
duyarlı tasarım gereklerine
ilişkin ilgili AB mevzuatına
uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
7
Entegre Balastsız
Florasanlar ve Yüksek
Yoğunluklu Boşalmalı
Lambalar ve Balastların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 27.08.2011/ 28038)
değişiklik yapılması
2005/32/AT sayılı Direktifin
uygulanmasına ilişkin ve
2000/55/AT sayılı Direktifi
yürürlükten kaldıran, Entegre
Balastsız Florasanlar ve
Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı
Lambalar ve Balastların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine ilişkin
(AT) 245/2009 sayılı Tüzük
ve bunu tadil eden
(AB) 347/2010 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında
entegre balastsız florasanlar
ve yüksek yoğunluklu
boşalmalı lambalar ve
balastların çevreye duyarlı
tasarım gereklerine ilişkin
ilgili AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
8
Salmastrasız Devirdaim
Pompalarının Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 23.09.2011/ 28063)
değişiklik yapılması
(AT) 641/2009 sayılı Tüzüğü
tadil eden Salmastrasız
Devirdaim Pompalarının
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine ilişkin
(AB) 622/2012 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında
salmastrasız devirdaim
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
4
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
pompalarının çevreye
duyarlı tasarım gereklerine
ilişkin ilgili AB mevzuatına
uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
9
Elektrik Motorlarının
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 07.02.2012/ 28197)
değişiklik yapılması
2005/32/AT sayılı Direktifi
uygulayan, Elektrik
Motorlarının Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine ilişkin
(AT) 640/2009 sayılı Tüzüğü
tadil eden (AB) 4/2014 sayılı
Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında
elektrik motorlarının
çevreye duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
10
Elektrik Süpürgelerinin
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan, Elektrik
Süpürgelerinin Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine
ilişkin (AB) 666/2013 sayılı
Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında
elektrik süpürgelerinin
çevreye duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2014
II. Dönem
11
Doğrusal Lambalar ve Led
Lambaların Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
2009/125/AT sayılı Direktifin
uygulanmasına, Doğrusal
Lambalar ve Led Lambaların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
5
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
12
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Fırın ve Davlumbazların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Gereklerine ilişkin
(AB) 1194/2012 sayılı Tüzük
uygulanması kapsamında
doğrusal lambalar ve led
lambaların çevreye duyarlı
tasarım gereklerine ilişkin
ilgili AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan Ev Tipi Fırın, Set
Üstü Ocak ve Davlumbazların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine ilişkin
(AB) 66/2014 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı Tasarımına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 07.10.2010/27722)
uygulanması kapsamında
fırın ve davlumbazların
çevreye duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin olarak
ilgili AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
6
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
3
Kurumsal
Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
“Ulusal PGD Strateji Belgesi (2010-2012)
ve (2012-2014) dönemleri için
hazırlanmıştır. 17.06.2014 tarihinde
yapılan Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Koordinasyon Kurulu toplantısında
“2014 yılı sonrası için ulusal PGD
politikalarını içerecek yeni bir Strateji
Belgesi’nin hazırlanmasına yönelik
çalışmalara başlanacağı” kararı alınmış
ve bu kapsamda çalışmalara
başlanmıştır. Belge, tamamlandıktan
sonra, Avrupa Birliği Bakanlığına
iletilecektir.
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
(RG: 13.04.2013/ 28617) ile 2001/20
sayılı Direktife uyum sağlanmıştır.
Klinik Araştırmalar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik (RG: 25.06.2014/ 29041)
yayımlanmış ve mezkur Yönetmeliğin 13.
maddesi 1. fıkrasına “Bu araştırmalar,
kişisel verilerin gizliliğine riayet edilmek
kaydıyla kamuya açık bir veri tabanına
kaydedilir.” ifadesi eklenmiştir.
Veritabanına dair çalışmalar hazırlık
aşamasındadır.
1
Ulusal Piyasa Gözetimi ve
Denetimi (PGD) Strateji
Belgesi (2015- 2017)3
Faslın, piyasa gözetimi konusundaki
AB müktesebatının uygulanması için
gerekli olan idari kapasitenin
iyileştirilmesi için temel unsurları
ve hedefleri içeren kapsamlı bir
stratejinin Komisyona sunulmasına
dair açılış kriterinin karşılanması
amaçlanmaktadır.
2
Klinik Araştırmalar
Veritabanı
Klinik araştırmalara ilişkin 2001/20
sayılı Direktifi Mayıs 2016
tarihinden itibaren yürürlükten
kaldıracak
(AB) 536/2014 sayılı Tüzük, Avrupa
çapında bir veri tabanı
oluşturulmasını öngörmektedir.
Ülkemiz AB üyesi olmadığından
klinik araştırmalarla ilgili portala
giriş yapma hakkına sahip değildir.
Ulusal düzeyde oluşturulacak
veritabanı ile klinik araştırmaların
takibi konusunda önemli bir fayda
sağlanması amaçlanmaktadır.
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Strateji Belgesi (2015- 2017), 28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı altında da yer almaktadır.
7
Sorumlu
Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Ekonomi
Bakanlığı
2014
II. Dönem
Sağlık Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 2: İŞÇİLERİN SERBEST DOLAŞIMI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU4:
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.
Gayrı resmi bilgilere göre açılış kriteri öngörülmemektedir.
Ancak taslak tarama sonu raporunda işgücü piyasasına erişim konusunun müzakerelerin ilerleyen safhalarında ele alınacağı ve bu aşamada
Komisyonun revize edilen taslak Ortak Tutum Belgesi ile birlikte bir “etki analizi raporu” sunacağı ifade edilmektedir.
4
2. İşçilerin Serbest Dolaşımı Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
8
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Avrupa Sağlık Sigortası Kartı
(ASSK-EHIC) konusunda Sosyal
Güvenlik Kurumunun, diğer ilgili
kurumların ve tarafların
kapasitesinin artırılması
Amacı
Mevcut Durum
2014 yılında başlayan ve 2015
yılının ilk yarısında tamamlanacak
olan “Avrupa Sağlık Sigortası Kartı
(ASSK-EHIC) Konusunda Kapasite
Artırma Projesi” kapsamında
Sosyal Güvenlik Kurumunun, ilgili
kurumların ve sosyal tarafların
ASSK hakkındaki bilgi
düzeylerinin artırılması
amaçlanmaktadır.
9
Kurumsal yapılanma olarak bu
alanda herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır.
Sorumlu Kurum
Sosyal Güvenlik
Kurumu
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 3: İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU5:
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslının Tarama Sonu Raporu Portekiz Dönem Başkanlığı’nın 31 Ekim 2007 tarihli mektubu
ile resmen tarafımıza iletilmiştir.
Açılış Kriteri:
1. Bu fasıl kapsamına giren AB müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu bakımından gerekli
tüm adımlara ilişkin bir takvimi de içeren detaylı bir strateji hazırlanmalıdır.
5
3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
10
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
4817 sayılı Yabancıların
Çalışma İzinleri
Hakkında Kanunda
(RG: 06.03.2003/
25040) değişiklik
yapılması
Kişilerin serbest dolaşımına ilişkin
2004/38/AT sayılı Direktif
Üçüncü ülke vatandaşlarının
bilimsel araştırma amacıyla ülkeye
kabullerine ilişkin 2005/71/AT
sayılı Direktif
Tek Pazarda hizmetlere ilişkin
2006/123/AT sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Çalışma izin süreçlerinin
düzenlenerek iş kurma ve
geçici hizmet sunumu
alanlarında AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve hizmetlerin
serbest dolaşımına katkıda
bulunulması
amaçlanmaktadır.
Üçüncü ülke vatandaşlarının bir
üye ülkede ikamet ve
çalışmalarına ilişkin birleşik izin
talebine ve yasal olarak üye
ülkelerden birinde ikamet eden
üçüncü ülke vatandaşlarının
haklarına dair 2011/98/AB sayılı
Direktif
11
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni Çıkarılacak
Mevzuat
Uyum Sağlanması
Öngörülen AB Mevzuatı
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi
(TYÇ) Yönetmeliği ve eki TYÇ
Belgesi6
Hayat Boyu Öğrenme için
Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi’nin
kurulmasına ilişkin
2008/C 111/01 sayılı
Tavsiye Kararı
Düzenlemenin Amacı
Yeterliliklerin uluslararası
alanda tanınırlığını,
şeffaflığını ve
karşılaştırılabilirliğini
sağlayarak bireylerin
hareketliliğinin
desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Mesleki
Yeterlilik
Kurumu
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
6
7
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi (AYÇ) ile
Referanslanması ve Referanslama
Raporu7
Sorumlu Kurum
Amacı
Mevcut Durum
Yeterliliklerin şeffaflığının
sağlanması, yeterliliklerin farklı
ülkeler arasında tanınmasının
teşvik edilmesi, yeterliliklerin
tanınması ve diğer Ulusal
Yeterlilik Çerçeveleri ile
karşılaştırma yapılabilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlanan TYÇ Belgesinin onay
süreci tamamlanma
aşamasındadır.
Erasmus+ çerçevesinde finanse
edilen ve AYÇ ulusal irtibat
noktasının yürüttüğü proje ile
referanslama süreci başlatılmıştır.
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Yönetmeliği ve eki TYÇ Belgesi, 26. Eğitim ve Kültür Faslı altında da yer almaktadır.
TYÇ’ nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile Referanslanması ve Referanslama Raporu, 26. Eğitim ve Kültür Faslı altında da yer almaktadır.
12
Mesleki Yeterlilik
Kurumu
Yükseköğretim
Kurulu
Milli Eğitim
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
4. Sermayenin Serbest Dolaşımı Faslı, 19 Aralık 2008 tarihinde Fransa Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Sermaye hareketleri ve ödemelere ilişkin olarak, Türkiye, Eylem Planı’nda belirtildiği üzere mevzuat uyumu konusunda önemli
ilerlemeler kaydetmelidir.
2. AB üyesi devletlerdeki gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimine ilişkin olarak, Türkiye, yabancılar tarafından gayrimenkul
ediniminin aşamalı olarak AB müktesebatıyla uyumlu bir şekilde serbestleştirilmesine yönelik somut önlemleri ve takvimi de içeren
bir eylem planı sunmalıdır.
3. Müsadere de dâhil olmak üzere, kara paranın aklanması ile mücadeleye ilişkin olarak, Türkiye, AB müktesebatına ve Mali Eylem
Görev Gücü (FAFT) tavsiyelerine uyumda ilerleme kaydetmelidir.
4. Türkiye, izleme kayıtlarını sunarak, müsadereyi de içerecek şekilde suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye ilişkin tüm alanlardaki
ilgili mevzuatı gereği gibi uygulayacak ve yürütecek yeterli idari kapasiteye sahip olduğunu göstermelidir.
13
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Suç Gelirlerinin
Aklanması,
Araştırılması, El
Konulması, Müsaderesi
ve Terörizmin
Finansmanına İlişkin
Avrupa Konseyi
Sözleşmesinin (CETS
No. 198)
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun8
Aklama ve terörizmin
finansmanının önlenmesine ilişkin
olarak 2012 yılında revize edilen
Mali Eylem Görev Gücü Tavsiyeleri
Düzenlemenin Amacı
Aklama ve terörizmin
finansmanı ile ulusal ve
uluslararası mücadelede
etkinliğin artırılması
amaçlanmaktadır. Faslın
kapanış kriterinin
karşılanması bakımından
önem arz etmektedir.
Mevcut Durum
Başbakanlık’ta
Sorumlu
Kurum
Dışişleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
MASAK
İçişleri
Bakanlığı
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (CETS No. 198) Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun, 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı ile 24. Adalet Özgürlük ve Güvenlik Faslı altında da yer almaktadır.
8
14
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 6: ŞİRKETLER HUKUKU
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
6. Şirketler Hukuku Faslı, 17 Haziran 2008 tarihinde Slovenya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye, AB müktesebatına uyumu sağlamak için Türk Ticaret Kanunu Tasarısını, Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama
Şekli Hakkında Kanun Tasarısını ve diğer ilgili mevzuatı kabul etmelidir.
2. Türkiye, Sermaye Piyasası Kanununu ilgili AB müktesebatı ile uyumlu olarak değiştirmelidir.
3. Türkiye, muhasebe, mali raporlama ve denetime ilişkin mevzuatının, ikincil düzenlemeler de dahil olmak üzere, AB müktesebatı ile
tam uyumunu sağlamalıdır.
4. Türkiye, denetim standartlarının ve etiğin belirlenmesinde, kamu gözetimi sistemi kapsamında bağımsız denetçilerin ve denetim
şirketlerinin yetkilendirilmesinde ve kalite güvencesi çerçevesinde faaliyetlerinin izlenmesinde tek başına en üst yetkili otorite olarak
Türkiye Denetim Standartları Kurumunu kurmalıdır.
5. Türkiye, Şirketler Hukuku faslına ilişkin AB müktesebatını doğru şekilde uygulamak için idari kapasitesini güçlendirmelidir.
15
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Maddi Duran Varlıklar
TMS 16
(RG:31.12.2005/
26040) ile Tarımsal
Faaliyetlere İlişkin
Türkiye Muhasebe
Standartları, TMS 41
(RG:24.02.2006/
26090) Hakkında
Tebliğlerde değişiklik
yapılması
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2014
II. Dönem
Müşterek Anlaşmalara
İlişkin Türkiye Finansal
Raporlama Standardı
(TFRS 11) Hakkında
Tebliğde
(RG:28.10.2011/
28098)
değişiklik yapılması
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2014
II. Dönem
16
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
3
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Finansal Araçlara İlişkin
Türkiye Finansal
Raporlama Standardı
(TFRS 9-3. Versiyon)
Hakkında Tebliğde
(RG:28.10.2011/
28098)
değişiklik yapılması
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2014
II. Dönem
4
Düzenleyici Erteleme
Hesaplarına İlişkin
Türkiye Finansal
Raporlama Standardı
(TFRS 14) Hakkında
Tebliğ
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2014
II. Dönem
5
Müşterilerle Yapılan
Sözleşmelerden Doğan
Hasılata İlişkin
Türkiye Finansal
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
2015
I. Dönem
17
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Raporlama Standardı
(TFRS 15) Hakkında
Tebliğ
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Standartları
Kurumu
6
Bireysel Finansal
Tablolara İlişkin Türkiye
Muhasebe Standardı
(TMS 27) Hakkında
Tebliğde
(RG:28.10.2011/
28098)
değişiklik yapılması
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
7
Finansal Araçlara İlişkin
Türkiye Finansal
Raporlama Standardı
(TFRS 9- 4. Versiyon)
Hakkında Tebliğde (RG:
18.09.2014/ 29123)
değişiklik yapılması
Uluslararası Muhasebe
Standartlarının Uygulanmasına
İlişkin (AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük
Halihazırda
(AT) 1606/2002 sayılı
Tüzük açısından tam uyum
sağlanmıştır. Bununla
birlikte, IAS/IFRS’ler
Uluslararası Muhasebe
Standartları Kurulu
tarafından sürekli olarak
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
18
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
revize edilmektedir.
Bu doğrultuda ilgili
TMS/TFRS’lerin de
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
8
Bağımsız Denetçiler İçin
Etik Kurallar Hakkında
Tebliğ
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair (AB)
537/2014 sayılı Tüzük
9
Sınırlı Bağımsız Denetim
Standardı (SBDS 2400)
Tarihi Finansal
Tabloların Sınırlı
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
2015
I. Dönem
19
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Bağımsız Denetimi
Hakkında Tebliğ
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair (AB)
537/2014 sayılı Tüzük
10
Güvence Denetimi
Standardı (GDS 3000)
Tarihi Finansal Bilgilerin
Bağımsız Denetimi veya
Sınırlı Bağımsız
Denetimi Dışındaki
Güvence Denetimleri
Hakkında Tebliğ
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair
(AB) 537/2014 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
20
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Standartları
Kurumu
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
11
Güvence Denetimi
Standardı (GDS 3400)
İleriye Yönelik Finansal
Bilgilerin İncelenmesi
Hakkında Tebliğ
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair
(AB) 537/2014 sayılı Tüzük
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
21
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
12
13
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Güvence Denetimi
Standardı (GDS 3402)
Hizmet Kuruluşundaki
Kontrollere İlişkin
Güvence Raporları
Hakkında Tebliğ
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
Güvence Denetimi
Standardı (GDS 3410)
Sera Gazı Beyanlarına
İlişkin Güvence
Denetimleri Hakkında
Tebliğ
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair (AB)
537/2014 sayılı Tüzük
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
22
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
14
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Güvence Denetimi
Standardı (GDS 3420)
Bir İzahnamede Yer Alan
Proforma Finansal
Bilgilerin Derlenmesine
İlişkin Raporlama
Yapmak Üzere
Üstlenilen Güvence
Denetimleri Hakkında
Tebliğ
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair (AB)
537/2014 sayılı Tüzük
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair
(AB) 537/2014 sayılı Tüzük
23
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
15
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
İlgili Hizmetler
Standardı (İHS 4410)
Finansal Bilgileri
Derleme İşleri Hakkında
Tebliğ
Yıllık Mali Tabloların ve Konsolide
Mali Tabloların Bağımsız
Denetimine İlişkin 2006/43/AT
sayılı Direktif
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair (AB)
537/2014 sayılı Tüzük
16
Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinde
(RG: 16.12.2012/
28509) değişiklik
yapılması
2006/43/AT sayılı Direktifi
Değiştiren 2014/56/AB sayılı
Direktif
Kamu Yararını İlgilendiren
Şirketlerin Bağımsız Denetimine
İlişkin Özel Hükümlere Dair (AB)
537/2014 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Türkiye Denetim
Standartları Tebliğleriyle,
ilgili AB Direktiflerinin
denetim standartları ve
denetimin raporlanmasıyla
ilgili hükümlerine uyum
sağlanmıştır.
Bilgi sistemleri hariç,
yayımlanmamış olan 2400
No.lu Standart, Tarihi
Finansal Tabloların
Denetimleri Dışındaki
Diğer Güvence
Denetimlerine İlişkin
Standartlar ve Etik Kurallar
yayımlanarak, denetim
standartları ve denetimin
raporlanmasıyla ilgili AB
mevzuatına uyum
düzeyinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Hazırlık aşamasında
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
Bağımsız Denetim
Hazırlık aşamasında
Yönetmeliği ile
yetkilendirme, sicil, mesleki
etik ilkeler, kalite güvence
sistemi ile incelemeler ve
cezai yaptırımlar konusunda
2006/43/AT sayılı Direktife
uyum sağlanmıştır.
2006/43/AT sayılı Direktifte
değişiklik yapan
Kamu
Gözetimi,
Muhasebe ve
Denetim
Standartları
Kurumu
2015
I. Dönem
24
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
2014/56/AB sayılı Direktif
ile kamu yararını
ilgilendiren şirketlerin
denetiminin gözetimine
yönelik özel hükümler
içeren (AB) 537/2014 sayılı
Tüzüğe yönelik incelemeler
devam etmekte olup, uyum
sağlanması için atılması
gereken adımlara izleyen
dönemlerde karar
verilecektir. Gerek
görüldüğü takdirde AB
mevzuatına uyum
sağlanmasına yönelik
düzenleme yapılması
amaçlanmaktadır.
25
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 7: FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
7. Fikri Mülkiyet Hukuku Faslı, 17 Haziran 2008 tarihinde Slovenya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Komisyonun 3 Nisan 2008 tarihinde Türkiye’ye sunduğu işleyiş esasları çerçevesinde Fikri Mülkiyet Hukuku alanındaki konularda
başarılı bir diyalog tesis edilmelidir.
2. Korsan ve taklit faaliyetlerle mücadeleye ilişkin hakların uygulatılmasında icracı kurumların yeterli idari kapasiteye sahip olması
sağlanmalıdır.
3. Türkiye soruşturmalar, kovuşturmalar ve ihlallere ilişkin hukuki eylemler ve Fikri Mülkiyet Hukukunun etkin uygulanmasına dair
geliştirilmiş performansı hakkında, AB’ye ihraç edilen taklit ve korsan ürünlerin sayısında büyük ölçüde düşüşü de içeren tatmin edici
bir ilerleme kaydı sunmalıdır.
4. Türkiye, hakların Topluluk düzeyinde tüketilmesi ve ek koruma sertifikalarının uygulamaya sokulması ile ilgili müktesebata uyumunu
tamamlamalı ve bu hakların katılımla birlikte uygulanmasını sağlamalıdır.
26
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
551 sayılı Patent
Haklarının Korunması
Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname
ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde (556 ve
554 sayılı KHK’lar)
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Markalara ilişkin 2008/95/AT
sayılı Direktif
Marka mevzuatımızın AB
mevzuatı ile uyum
düzeyinin arttırılması ve
uygulamada yaşanan
sorunların giderilmesi
amaçlanmaktadır.
Tasarımların korunmasına ilişkin
98/71/AT sayılı Direktif
Tasarım mevzuatımızın AB
mevzuatı ile uyum
düzeyinin arttırılması ve
uygulamada yaşanan
sorunların giderilmesi
amaçlanmaktadır.
Jenerik tıbbi ürünlerin üretimi ve
gelişmekte olan ülkelere ihracatı
için zorunlu lisanslama sistemine
ilişkin (AT) 2006/816 sayılı Tüzük
Taraf olduğumuz
uluslararası anlaşmalarda
belirlenen kural ve
standartlara uyum
gözetilerek, ülkemizin
gerçeklerine ve
ihtiyaçlarına uygun, daha
iyi işleyebilecek bir
sistemin tesis edilmesi
amaçlanmaktadır.
Biyoteknolojik buluşların
korunmasına ilişkin
98/44/AT sayılı Direktif
27
Mevcut Durum
TBMM’de
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
3
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye
İlişkin Uygulama Yönetmeliği
(RG: 30.03.2013/
28603)
Markalara ilişkin 2008/95/AT
sayılı Direktif
Kanunun kabul edilmesini
müteakip çıkarılacak bu
düzenleme ile uygulama
usullerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Türk Patent
Enstitüsü
2015
I. Dönem
554 sayılı Endüstriyel
Tasarımların Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye İlişkin
Uygulama Yönetmeliği
(RG: 30.03.2013/
28603)
Tasarımların korunmasına
ilişkin 98/71/AT sayılı Direktif
Kanunun kabul edilmesini
müteakip çıkarılacak bu
düzenleme ile uygulama
usullerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Türk Patent
Enstitüsü
2015
I. Dönem
551 sayılı Patent Haklarının
Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnameye
İlişkin Uygulama Yönetmeliği
(RG: 30.03.2013/
28603)
Biyoteknolojik buluşların
korunmasına ilişkin
98/44/AT sayılı Direktif
Kanunun kabul edilmesini
müteakip çıkarılacak bu
düzenleme ile uygulama
usullerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Türk Patent
Enstitüsü
2015
I. Dönem
Topluluk tasarımlarına ilişkin
(AT) 2002/6 sayılı Tüzük
Jenerik tıbbi ürünlerin üretimi
ve gelişmekte olan ülkelere
ihracatı için zorunlu lisanslama
sistemine ilişkin (AT) 2006/816
sayılı Tüzük
28
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
2
3
4
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi
ve Eylem Planı
Ulusal düzeyde öncelik ve
hedeflerin belirlenmesi,
fikri haklar politikaları ile
kalkınma politikaları arasındaki
uyumun güçlendirilmesi,
alt düzeydeki plan ve stratejilere
genel çerçeve oluşturulması,
fikri hakların ve bu haklara konu
ürünlerin kalkınma sürecine
katkısının artırılması
amaçlanmaktadır.
Ulusal Fikri Haklar Strateji Belgesi
ve Eylem Planı, ilgili kurum ve
kuruluşların nihai
değerlendirmesine gönderilmiş
olup, bu aşamanın
tamamlanmasını müteakip
Ekonomi Koordinasyon Kurulunun
görüşlerine sunulacaktır.
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
Fikri haklar alanında görev yapan
uygulayıcılara yönelik 2015 yılı
Eğitim Programı
Fikri hakların etkin bir şekilde
korunması kapsamında
uygulayıcıların teknik bilgilerinin
artırılması ve fikri haklar
mevzuatının uygulanmasında
yeknesaklığın sağlanması
amaçlanmaktadır.
Uygulayıcılara yönelik farklı türde
etkinlikler düzenlenmesi yönünde
çalışmalara başlanmıştır.
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
Kamuoyunda fikri haklar alanında
bilinç seviyesini ve farkındalığı
arttırmaya yönelik 2015 yılı
Etkinlik Programı
Fikri haklar alanında toplumun
bilgi, bilinç ve farkındalık
seviyesinin arttırılması
amaçlanmaktadır.
Fikri haklar alanında kamuoyu
bilinçlendirme çalışmaları, ilgili
kurum ve kuruluşlar tarafından
sürdürülmektedir.
İl denetim komisyonlarınca korsan
faaliyetlerle mücadelede kullanılan
teknik cihazların, niteliksel ve
niceliksel olarak güçlendirilmesi
Korsan faaliyetlerle mücadelede
denetimlerin daha etkin ve hızlı
bir şekilde yapılmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Ülkemizde korsanlıkla mücadeleye
yönelik denetim faaliyetleri İl
Denetim Komisyonları ve kolluk
kuvvetlerince
gerçekleştirilmektedir. Halihazırda
29
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
35 adet karekod okuyucu cihaz
denetim komisyonlarınca aktif
şekilde kullanılmaktadır.
5
Sinema ve müzik eserlerine ilişkin
olarak Telif Hakları Genel
Müdürlüğü arşivlerinde bulunan
kayıt-tescil ve bandrol işlem
belgelerinin dijital ortama
aktarılması yoluyla dijital arşiv
oluşturulması
Telif haklarına ilişkin soruşturma
ve yargılama sürecinde bilgi ve
belge talebinin daha hızlı ve
güvenli bir şekilde karşılanması
amaçlanmaktadır.
30
Genel Müdürlük arşivinde bulunan
150 bin kayıt tescil belgesi, 12 bin
karar belgesi, 50 bin bandrol işlem
belgesi ve bunların dosya
muhteviyatının
dijitalleştirilmesine ilişkin
çalışmalar başlatılmıştır.
Kültür ve Turizm
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 8: REKABET POLİTİKASI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
8. Rekabet Politikası Faslının Tarama Sonu Raporu, Avusturya Dönem Başkanlığı’nın 28 Haziran 2006 tarihli mektubu ile resmen tarafımıza
iletilmiştir.
Açılış Kriterleri:
1. Devlet destekleri konusunda şeffaflığın sağlanmasını teminen, Gümrük Birliğinin son aşamasının uygulanmasına ilişkin 1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararının kapsadığı tüm devlet desteği tedbirlerinin kapsamlı bir envanteri AB tarafına iletilmelidir.
2. 2001 yılından bu yana çelik sektöründe kapasite değişimine ve her bir şirkete verilen devlet desteklerine ilişkin ayrıntılı bilgi
sunulmalıdır.
3. Türkiye ve AB arasındaki mevcut ikili anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla devlet desteklerinin
onaylanması, devlet destekleri uygulamasının izlenmesi ve devlet desteklerinin geri alınmasına ilişkin genel şartları ve kuralları
belirleyen bir devlet destekleri kanunu kabul edilmelidir.
4. Mevcut ikili anlaşmalardan kaynaklanan devlet destekleri kurallarının tam olarak uygulanması için gerekli yetkilere sahip işlevsel
olarak bağımsız bir devlet destekleri otoritesi kurulmalıdır. Bu otorite, devlet desteği tedbirlerini ve münferit devlet desteklerini
onaylama yetkisine sahip olduğu gibi kanuna aykırı olarak verilen desteklerin geri alınması yetkisine de sahip olmalıdır. Bu
gerçekleşene kadar, Gümrük Birliği Kararı gerekleri doğrultusunda, yeni destek tedbirlerinin kabul edilmesinden veya mevcut
olanların uzatılmasından kaçınılmalıdır.
5. Türkiye ve AB arasındaki mevcut ikili anlaşmalardan kaynaklanan yükümlülükler ile uyumsuz olduğu belirlenen tüm diğer destek
tedbirlerinin veya eş etkili tedbirlerin uyumlaştırılması amacıyla açık bir takvim içeren, Komisyonun kabul edeceği bir eylem planı
sunulmalıdır.
6. Kömür ve çelik ürünlerinde ticarete ilişkin olarak, AKÇT ve Türkiye arasındaki anlaşmaya aykırı şekilde verilmiş devlet
desteklerinden hiçbir çelik şirketinin faydalanmamasının temini amacıyla gerekli tüm tedbirler kabul edilmelidir. 2001 tarihinden bu
yana verilmiş olan bu destekler, ancak ulusal bir yeniden yapılandırma programı(UYYP) içerisine derç edilmiş sınırlı koşullar altında
Konsey tarafından kabul edilebilir. Böyle bir yeniden yapılandırma programı, bu koşulları en iyi şekilde karşılamak amacıyla, 1 Eylül
2006 tarihinden önce kabul edilmelidir.
31
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında
Kanunda
(RG:13.12.1994/
22140) Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
AT Antlaşması’nın 81. ve 82.
Maddelerinde Yer Alan
Rekabete İlişkin Kuralların
Uygulanmasına İlişkin
(AT) 1/2003 sayılı Tüzük
Teşebbüsler Arası
Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin (AT) 139/2004 sayılı
Tüzük
Kartel Davalarında Uygulanacak
Uzlaşma Usullerine İlişkin
(AT) 773/2004 sayılı Tüzüğü
Değiştiren (AT) 622/2008 sayılı
Tüzük
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(1).
Maddesi Kapsamında Rekabeti
Hissedilir Ölçüde Etkilemeyecek
Anlaşmalara İlişkin 2014/C
291/1 sayılı Bildirim (de
minimis)
Düzenlemenin Amacı
4054 sayılı Kanunda, bu Kanunun
kabul edildiği 1994 yılından beri
esaslı bir değişiklik yapılmamıştır.
Yapılacak değişiklik ile, özellikle
2000’li yılların ortalarından
itibaren AB Rekabet Hukuku
uygulamalarında yapılan esasa ve
usule ilişkin değişikliklerin hayata
geçirilmesi ve bu alanda mevcut
durumdaki uyum seviyesinin daha
da güçlendirilmesi
hedeflenmektedir. Yapılacak
değişikliklerle, birleşmeler
alanında esasa ve usule ilişkin
değişiklikler, antitröst alanında ise
uygulamaya yönelik olarak de
minimis, taahhüt, uzlaşma gibi
müesseseler getirilmek suretiyle
AB Hukukuna uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
32
Mevcut Durum
TBMM’de
Sorumlu
Kurum
Rekabet
Kurumu
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uzlaşmanın Usul ve
Esaslarına İlişkin
Yönetmelik
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Kartel Soruşturmalarında
Uygulanacak Uzlaşma Usullerine
İlişkin (AT) 773/2004 sayılı
Tüzüğü Değiştiren (AT) 622/2008
sayılı Tüzük
Kartel Soruşturmalarında 1/2003
sayılı Tüzüğün 7. ve 23.
Maddelerine Uygun Karar
Alınmasını Teminen Uygulanacak
Uzlaşma Usullerine İlişkin 2008/C
167/01 sayılı Bildirim
2
9
Pazar Payı ve Ciro
Eşikleri Bakımından
Kurulun Soruşturma
Konusu
Yapmayabileceği
Anlaşma, Uyumlu Eylem
ve Kararlar Hakkında
Tebliğ
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(1).
Maddesi Kapsamında Rekabeti
Hissedilir Ölçüde Etkilemeyecek
Anlaşmalara İlişkin 2014/C 291/1
sayılı Bildirim (de minimis)
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde,
haklarında soruşturma
başlatılan ve ihlalin
varlığını kabul eden
teşebbüs veya teşebbüs
birlikleri ile uzlaşmaya
ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında9
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde,
Kurulun soruşturma
konusu yapmayabileceği
anlaşma, uyumlu eylem ve
teşebbüs birliği kararlarına
ilişkin pazar payı ve ciro
gibi ölçütlerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında10
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
10
33
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
3
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Muafiyet Bildiriminin ve
İncelenmesinin Usul ve
Esasları Hakkında
Tebliğ
AT Antlaşması’nın 81(3).
Maddesinin Uygulanmasına İlişkin
2004/C 101/08 sayılı Kılavuz
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde,
muafiyet bildiriminin ve
incelenmesinin usul ve
esaslarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında11
Rekabet
Kurumu
2015
I. dönem
4
Teşebbüsler Tarafından
Verilen Rekabet
Sorunlarının
Giderilmesine Yönelik
Taahhütlerin Esas ve
Usulüne İlişkin Tebliğ
AT Antlaşması’nın 81. ve 82.
Maddelerinde Yer Alan Rekabet
Kurallarının Uygulanmasına İlişkin
(AT) 1/2003 sayılı Tüzük
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde,
taahhüt uygulamasına
ilişkin usul ve esasların
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında12
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
5
Grup Muafiyeti
Tebliğlerinde değişiklik
yapılması
AT Antlaşması’nın 81(3).
Maddesinin Belirli Kategorideki
Anlaşma ve Uyumlu Eylemlere
Uygulanmasına İlişkin
(AET) 19/65 sayılı Tüzüğü
Değiştiren (AT) 1215/1999 sayılı
Tüzük
Mevcut grup muafiyet
tebliğlerinin 4054 sayılı
Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunda
öngörülen değişiklikler
çerçevesinde gözden
geçirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında13
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(3).
Maddesinin Dikey Anlaşmalar ve
Uyumlu Eylemlere Uygulanmasına
İlişkin (AB) 330/2010 sayılı Tüzük
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
13 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
11
12
34
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(3).
Maddesinin Motorlu Araçlar
Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve
Uyumlu Eylemlere Uygulanmasına
İlişkin (AB) 461/2010 sayılı Tüzük
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(3).
Maddesinin Teknoloji Transferi
Anlaşmalarına Uygulanmasına
İlişkin
(AB) 316/2014 sayılı Tüzük
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(3).
Maddesinin Sigorta Sektöründeki
Belirli Kategorilerdeki Anlaşma,
Karar ve Uyumlu Eylemlere
Uygulanmasına İlişkin
(AB) 267/2010 sayılı Tüzük
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(3).
Maddesinin Belirli Kategorilerdeki
Araştırma ve Geliştirme
Anlaşmalarına Uygulanmasına
İlişkin (AB) 1217/2010 sayılı
Tüzük
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 101(3).
Maddesinin Belirli Kategorilerdeki
35
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Uzmanlaşma Anlaşmalarına
Uygulanmasına İlişkin (AB)
1218/2010 sayılı Tüzük
6
Rekabet Kurulundan
İzin Alınması gereken
Birleşme ve
Devralmalar Hakkında
Tebliğde
(RG:07.10.2010/
27722)
değişiklik yapılması
Teşebbüsler Arası
Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin (AT) 139/2004 sayılı Tüzük
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde ilgili
tebliğin değiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında14
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
7
Rekabet Kurulu
Nezdinde Yapılan Sözlü
Savunma Toplantıları
Hakkında Tebliğde
(RG: 24.04.2010/
27561) değişiklik
yapılması
Komisyon Soruşturmalarının AT
Antlaşması’nın 81. ve 82.
Maddelerine Göre Yürütülmesine
İlişkin (AT) 773/2004 sayılı Tüzük
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde sözlü
savunma toplantılarına
ilişkin usul ve esasların
yeniden düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında15
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
Rekabet İhlallerine
İlişkin Başvuru Usulüne
Dair Tebliğde
(RG: 23.08.2012/
28390) değişiklik
yapılması
Komisyonun AT Antlaşması’nın 81.
ve 82. Maddesi Kapsamında
Şikayetleri Ele Almasına İlişkin
2004/C 101/05 sayılı Bildirim
4054 sayılı Kanunda
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde
rekabet ihlallerine ilişkin
yapılacak başvuru ve
şikâyetlerde bulunması
Hazırlık aşamasında16
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
8
(AT) 139/2004 sayılı Teşebbüsler
Arası Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin Tüzüğün Uygulama Tüzüğü
[(AT) 802/2004]
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
16 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
14
15
36
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
gereken şekli ve esasa
ilişkin hususların yeniden
ele alınması
amaçlanmaktadır.
9
Dosyaya Giriş Hakkının
Düzenlenmesine ve
Ticari Sırların
Korunmasına İlişkin
Tebliğde
(RG: 18.04.2010/
27556)
değişiklik yapılması
AT Antlaşması’nın 81. ve 82.
Maddeleri, AEA Anlaşması’nın
53,54 ve 57. Maddeleri ile
(AT) 139/2004 sayılı Tüzük
Kapsamındaki Davalarda
Komisyon Dosyasına Giriş
Kurallarına İlişkin 2005/C 325/07
sayılı Bildirim
4054 sayılı Kanunda
Hazırlık aşamasında17
Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun çerçevesinde,
mevcut Tebliğin
değiştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
10
Birleşme ve
Devralmalara İlişkin
Kılavuzlarda değişiklik
yapılması
Teşebbüsler Arası
Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin (AT) 139/2004 sayılı Tüzük
Rekabet Kurulunca
birleşme ve devralmalara
ilişkin maddeye
dayanılarak çıkarılan
kılavuzların öngörülen
Kanun değişiklikleri
paralelinde, yeniden
çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Rekabet
Kurumu
2015
I. Dönem
Teşebbüsler Arası
Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin (AT) 139/2004 sayılı Tüzük
Kapsamındaki Komisyon
İçtihadına İlişkin 2008/C 95/01
sayılı Konsolide Bildirim
Hazırlık aşamasında18
Teşebbüsler Arası
Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin Tüzük Kapsamında Yatay
Olmayan Birleşmelerin
Değerlendirilmesine İlişkin
17
18
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının kabul edilmesinden sonra çıkartılacaktır.
37
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
2008/C 265/07 sayılı Kılavuz
Teşebbüsler Arası
Yoğunlaşmaların Kontrolüne
İlişkin Tüzük Kapsamında Yatay
Birleşmelerin Değerlendirilmesine
İlişkin 2004/C 31/03 sayılı Kılavuz
11
12
Araştırma Geliştirme ve
Yenilik Faaliyetlerine
Yönelik Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
Araştırma Geliştirme ve Yenilik
Faaliyetlerine Yönelik Devlet
Desteklerine İlişkin 2014/C
198/01 sayılı Çerçeve
Belirli Nitelikleri Haiz
İşletmelerde Risk
Sermayesini Teşvik
Etmeye Yönelik Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve
Risk Sermayesi Yatırımlarına
Yönelik Devlet Desteklerine İlişkin
2014/C 19/04 sayılı Bildirim
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 107. ve
108. Maddeleri Uyarınca Belirli
Kategorilerdeki Desteklerin İç
Pazarla Uyumlu Olduğunu Beyan
Eden (AB) 651/2014 sayılı Tüzük
Mikro, Küçük ve Orta Boy
İşletmelerin Tanımı İle İlgili
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı19
2014
II. Dönem
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
11 ile 25 arasındaki tedbirler için sorumlu kurum olarak belirtilen Hazine Müsteşarlığı ile Devlet Destekleri İzleme ve Denetleme Kurulu ile Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü kast
edilmektedir.
19
38
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
13
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
2003/361/AT sayılı Tavsiye
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bölgesel Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
2013/C 209/01 sayılı 2014-2020
Dönemi Bölgesel Devlet Desteği
Kılavuzu
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 107. ve
108. Maddeleri Uyarınca Belirli
Kategorilerdeki Desteklerin İç
Pazarla Uyumlu Olduğunu Beyan
Eden (AB) 651/2014 sayılı Tüzük
14
Düzenlemenin Amacı
Çevrenin Korunmasına
Yönelik Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
2014-2020 Dönemi Çevre Koruma
ve Enerjiye Yönelik Devlet Desteği
Hakkında 2014/C 200/01 sayılı
Kılavuz
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
39
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Hakkında Antlaşma’nın 107. ve
108. Maddeleri Uyarınca Belirli
Kategorilerdeki Desteklerin İç
Pazarla Uyumlu Olduğunu Beyan
Eden (AB) 651/2014 sayılı Tüzük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
15
Devlet Desteğinin Nakit
Hibe Karşılığının
Belirlenmesinde Esas
Alınacak Referans Faiz
Oranının Belirlenmesine
Dair Yönetmelik
Referans ve İskonto Faiz
Oranlarının Belirlenme
Yönteminin Revize Edilmesine
İlişkin 2008/C 14/02 sayılı
Bildirim
Rekabet politikasının
Hazırlık aşamasında
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülükleri yerine
getirmek amaçlanmaktadır.
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
16
Devlet Desteklerinin
İzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkında
Kanun Kapsamında
Yapılacak Başvuru ve
İnceleme İşlemlerine
Dair Yönetmelik
AT Antlaşması’nın 93. Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Kuralları
Düzenleyen (AT) 659/1999 sayılı
Tüzük
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlamak ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
AT Antlaşması’nın 93. Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Kuralları
40
Hazırlık aşamasında
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Düzenleyen (AT) 659/1999 sayılı
Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin
(AT) 794/2004 sayılı Tüzük
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülükleri yerine
getirmek amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
17
Devlet Desteklerinin
İzlenmesi ve
Denetlenmesi Hakkında
Kanun Uyarınca
Yapılacak Bildirimlerin
Usul ve Esaslarına Dair
Yönetmelik
AT Antlaşması’nın 93. Maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Kuralları
Düzenleyen (AT) 659/1999 sayılı
Tüzüğün Uygulanmasına İlişkin
(AT) 794/2004 sayılı Tüzük
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
18
Garanti Şeklinde
Sağlanan Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
AT Antlaşması’nın 87. ve 88.
Maddelerinin Garanti Şeklinde
Sağlanan Devlet Desteklerine
Uygulanmasına İlişkin
2008/C 155/02 sayılı Bildirim
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II Dönem
41
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
19
İhmal Edilebilir
Tutardaki Devlet
Desteklerinin
İzlenmesi ve
Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkındaki Antlaşma’nın 107 ve
108. Maddelerinin İhmal Edilebilir
Tutardaki Desteklere
Uygulanmasına İlişkin
(AB) 1407/2013 sayılı Tüzük
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
20
İstihdam Eğitim ve
Belirli Nitelikleri Haiz
İşletmelere Yönelik
Devlet Desteklerinin
İzlenmesi ve
Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
Münferiden Bildirime Tabi Eğitim
Desteklerinin Uyumluluğuna
İlişkin Kuralları Düzenleyen
2009/C 188/01 sayılı Bildirim
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkında Antlaşma’nın 107. ve
108. Maddeleri Uyarınca Belirli
42
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Kategorilerdeki Desteklerin İç
Pazarla Uyumlu Olduğunu Beyan
Eden (AB) 651/2014 sayılı Tüzük
Dezavantajlıların ve Engellilerin
İstihdamına Yönelik Münferiden
Bildirime Tabi Devlet
Desteklerinin Uyumluluğuna
İlişkin Kuralları Düzenleyen
2009/C 188/02 sayılı Bildirim
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Mikro, Küçük ve Orta Boy
İşletmelerin Tanımı ile İlgili
2003/361/AT sayılı Tavsiye
21
Kamu İdarelerine Ait
Taşınmazların Satışı
Kiralanması,
Üzerlerinde İrtifak
Hakkı Tesisi veya
Kullanım İzni Verilmesi
Yoluyla Teşebbüslere
Sağlanan Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
Kamu İdarelerine Ait Arazilerin ve
Taşınmazların Satışında Devlet
Desteğine İlişkin Hususları
Düzenleyen 97/C 209/03 sayılı
Bildirim
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
43
Hazırlık aşamasında
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
22
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Kamu Teşebbüsleri ile
Belirli Teşebbüslere
Sağlanan
Devlet Desteklerinin
İzlenmesi ve
Denetlenmesine
Dair Yönetmelik
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Üye Devletler Ve Kamu
Teşebbüsleri Arasındaki Mali
İlişkilerin Şeffaflığına İlişkin
2006/111/AT Sayılı Direktif
AB Devlet Destekleri Kurallarının
Genel Ekonomik Yarara Yönelik
Hizmetlerin Tazminine
Uygulanması Hakkındaki 2012/C
8/02 sayılı Bildirim
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkındaki Anlaşma’nın 106(2).
Maddesinin Genel Ekonomik
Yarara Yönelik Hizmetleri
Sağlamakla Görevlendirilmiş
Belirli Teşebbüslere Kamu Hizmeti
Tazmini Şeklinde Verilen Devlet
Desteklerine Uygulanması
Hakkındaki 2012/21/AB sayılı
Karar
Düzenlemenin Amacı
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Kamu Hizmetlerinin Tazmini
Şeklindeki Devlet Desteklerine
İlişkin Avrupa Birliği Çerçevesi
Hakkında 2012/C 8/03 sayılı
Bildirim
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkındaki Antlaşma’nın 107 ve
108. Maddelerinin Genel
Ekonomik Yarara Yönelik Hizmet
44
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Sağlayan Teşebbüslere Verilen
İhmal Edilebilir Tutardaki Devlet
Desteklerine Uygulanması
Hakkında (AB) 360/2012 sayılı
Tüzük
23
Teşebbüslere Kısa
Vadeli İhracat Kredi
Sigortası Yoluyla
Sağlanan Devlet
Desteklerinin İzlenmesi
ve Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
Avrupa Birliği’nin İşleyişi
Hakkındaki Antlaşma’nın 107 ve
108. Maddelerinin Kısa Vadeli
İhracat Kredi Sigortalarına
Uygulanmasına İlişkin 2012/C
392/01 sayılı Bildirim
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
24
Vergi Düzenlemeleri
Yoluyla Teşebbüslere
Doğrudan Sağlanan
Devlet Desteklerinin
İzlenmesi ve
Denetlenmesine Dair
Yönetmelik
Devlet Desteği Kurallarının
İşletmelerin Vergilendirmesine
İlişkin Tedbirlere Uygulanması
Hakkında 98/C 384/03 sayılı
Bildirim
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Hazırlık aşamasında
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
45
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Hazine
Müsteşarlığı
2014
II. Dönem
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
25
Devlet Desteklerinin
Geri Alınmasına Dair
Yönetmelik
AT Antlaşması’nın 93. Maddesinin
Uygulamasına İlişkin Detaylı
Kuralları Düzenleyen
(AT) 659/1999 sayılı Tüzük
Avrupa Topluluğu Antlaşması’nın
93. Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Kuralları Düzenleyen
(AT) 659/1999 sayılı Tüzüğün
Uygulanmasına İlişkin
(AT) 794/2004 sayılı Tüzük
Kanuna Aykırı ve Uyumsuz Olarak
Verilmiş Devlet Desteklerinin Üye
Devletlerce Geri Alınmasına
Yönelik Komisyon Kararlarının
Etkin Uygulanmasını Sağlamaya
İlişkin 2007/C 272/05 sayılı
Bildirim
Rekabet politikasının
bileşenlerinden biri olan
devlet destekleri
alanındaki AB
müktesebatına uyum
sağlanması ve Gümrük
Birliği’nden (1/95 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı’nın
34. ve 39. maddeleri) ve
Türkiye-AB AKÇT Serbest
Ticaret Anlaşması’ndan (7.
madde) kaynaklanan
yükümlülüklerin yerine
getirilmesi
amaçlanmaktadır.
46
Hazırlık aşamasında
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 9: MALİ HİZMETLER
FASIL KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU20:
9. Mali Hizmetler Faslının Tarama Sonu Raporu Almanya Dönem Başkanlığı’nın 25 Haziran 2007 tarihli mektubu ile resmen tarafımıza
iletilmiştir.
Fasıl için açılış kriteri bulunmamaktadır.
20
9. Mali Hizmetler Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
47
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1-BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
5411 sayılı Bankacılık
Kanununda
(RG: 01.11.2005
/25983-Mükerrer)
değişiklik yapılması
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Kredi kuruluşlarının kurtarma ve
çözümleme çerçevesine ilişkin
2014/59/AB sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
2014/59/AB sayılı
Direktifin getirdiği yeni
çözümleme çerçevesine
uygun olarak Türkiye’deki
mevcut çözümleme
rejimine “köprü banka”
uygulamasının eklenmesi
amaçlanmaktadır.
48
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
TMSF
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 10: BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
10. Bilgi Toplumu ve Medya Faslı, 19 Aralık 2008 tarihinde Fransa Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye özellikle evrensel hizmet, tüketici hakları ve spektrum yönetimi (radyo-frekans tahsisinin uyumu dâhil olmak üzere),
elektronik haberleşme müktesebatı ve bilgi toplumu hizmetleri müktesebatı ile mevzuat uyumunu tamamlamalıdır.
2. Türkiye, piyasa analizlerini takiben etkin piyasa gücüne sahip operatörlere yönelik alınacak rekabeti sağlamaya dönük önlemlerin ve
genel yetkilendirme rejiminin müktesebata uygun olarak uygulanmasını güvence altına almalıdır. Türkiye özellikle, elektronik
haberleşme piyasasında, piyasaya yeni girenlerin haklarının korunması konusunda deneyimlere dayalı bir tutum oluşturmalıdır.
3. Türkiye elektronik haberleşme alanında müktesebatı uygulamaya yönelik yeterli idari kapasitenin yanı sıra telekomünikasyon
düzenleyicisinin şeffaflığını, öngörülebilirliğini ve bağımsızlığını temin etmelidir.
4. Türkiye, ulusal yasal çerçevenin televizyon yayınlarının alımı ve yeniden iletimi özgürlüğü prensibi ile uyumu sağlayacak önlemler
dâhil olmak üzere görsel işitsel politika alanındaki müktesebatı, bilhassa Görsel-İşitsel Medya Hizmetleri Direktifini uyumlaştırmayı
hedefleyen hukuki düzenlemeleri kabul etmelidir.
5. Türkiye görsel işitsel düzenleyici sürecinin şeffaflığının ve yetkili düzenleyici kurumun bağımsızlığının güçlendirilmesi yönünde kabul
edilen önlemlerin etkilerine yönelik olarak ilgili paydaşlarla istişare sürecini tamamlamalı ve bulguları uygun şekilde yansıtmalıdır.
49
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Elektronik Haberleşme
Kanununda
(RG:10.11.2008/
27050) değişiklik
yapılması
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Kişisel verilerin işlenmesi
konusunda bireylerin
korunmasına ilişkin
95/46/AT sayılı Direktif
Elektronik haberleşme sektöründe
mahremiyetin korunmasına ilişkin
2002/58/AT sayılı Direktif
2
Elektronik Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında
Kanun
Elektronik ticarete ilişkin
2000/31/AT sayılı Direktif
Elektronik haberleşme sektöründe
mahremiyetin korunmasına ilişkin
2002/58/AT sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Elektronik haberleşme
sektöründe kişisel verilerin
işlenmesi, saklanması ve
gizliliğinin korunması
hususlarının düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Kanunun 51.
maddesinde değişiklik
yapılmasını öngören
taslak hazırlanmıştır.
Anayasa Mahkemesinin
ilgili kararı gereğince 26
Ocak 2015 tarihinde
Elektronik Haberleşme
Kanununun 51. maddesi
iptal olacaktır.
Söz konusu Kanun 23
Ekim 2014 tarihinde
TBMM'de kabul edilmiş
olup, yayımlanma süreci
devam etmektedir.
Tasarıyla ticari iletişim,
elektronik iletişim
araçlarıyla yapılan
sözleşmeler ve elektronik
ticarete ilişkin bilgi verme
yükümlülükleri ile
uygulanacak yaptırımların
düzenlenmesinin,
tüketiciler ile elektronik
ortamda işlem yapanların
korunmasının ve özellikle
internet üzerinden yapılan
ticari faaliyetlerin daha
güvenli ve şeffaf bir şekilde
yapılması suretiyle AB
müktesebatına uyum
amaçlanmaktadır.
50
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Bilgi
Teknolojileri
ve İletişim
Kurumu
2015
I. Dönem
Adalet
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Elektronik Haberleşme
Sektörüne İlişkin
Yetkilendirme
Yönetmeliğinde
(RG: 28.5.2009/
27241) değişiklik
yapılması
Elektronik haberleşme ağ ve
hizmetlerinde yetkilendirmeye
ilişkin 2002/20/AT sayılı Direktif
Mevcut Yönetmelik,
Yetkilendirme Direktifine
uyum gözetilerek
çıkarılmıştır. Yönetmelik
değişikliği ile, AB
müktesebatına uyum
çerçevesinde işletmecilerin
hak ve yükümlülüklerinin
yeniden ele alınması; genel
yetkilendirme tanımının
mevzuatımızda yer alması
ve yenilikçi, yeni nesil,
yakınsak hizmetlerin
zamanında sunumuna
yardımcı olacak idari
külfetlerin azaltıldığı
düzenleyici çerçevenin
temin edilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilgi
Teknolojileri
ve İletişim
Kurumu
2015
I. Dönem
Numara Taşınabilirliği
Yönetmeliğinde
(RG: 2.7.2009/
27276) değişiklik
yapılması
Elektronik haberleşme ağ ve
hizmetlerine ilişkin evrensel
hizmet ve kullanıcı hakları konulu
2002/22/AT sayılı Direktif
Evrensel Hizmet
Direktifinin 30. Maddesinin
4.3. bendinde yer alan;
“Üye ülkeler, taşımada
gecikme ve istek dışı
taşıma durumlarında,
abonelerin zararlarının
tazmin edilmesini teminen
ilgili işletmecilere uygun
yaptırımların
Hazırlık aşamasında
Bilgi
Teknolojileri
ve İletişim
Kurumu
2015
I. Dönem
Düzenlemenin Amacı
51
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
uygulanmasını
sağlayacaktır.” hükmü
uyarınca yapılacak
düzenleme ile numara
taşıma sürecinde tazminat
mekanizmasının
oluşturulması
amaçlanmaktadır.
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem
Planı
Amacı
Mevcut Durum
Sosyal, iktisadi ve kültürel yönleri
bulunan bilgi toplumuna dönüşüm
sürecinin sağlıklı bir biçimde
yürütülmesi için gerekli olan
teknik, idari ve mevzuat
altyapısının oluşturulması
amaçlanmaktadır.
52
Taslak Strateji ve Eylem Planı için
görüş alma süreci tamamlanmış
olup, Yüksek Planlama Kuruluna
sunulacaktır.
Sorumlu Kurum
Kalkınma
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 11: TARIM VE KIRSAL KALKINMA
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU21:
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslının Tarama Sonu Raporu, Almanya Dönem Başkanlığı’nın 24 Ocak 2007 tarihli mektubu ile resmen
tarafımıza iletilmiştir.
Açılış Kriterleri:
1. Türkiye, AB gereklerine uygun olarak akredite edilmiş bir IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Bileşeni) Ajansı
kurmalıdır.
2. Türkiye, Ortak Tarım Politikasının mevcut eğilimine uygun biçimde üretimle ilişkili olmayan doğrudan destekler lehine, üretimle
ilişkili doğrudan destek ödemeleri ve fiyat destek tedbirlerinin son yıllarda tarım bütçesindeki öneminin artma eğilimini tersine
çevirmeye yönelik bir stratejiyi Komisyona sunmalıdır. Bu strateji, Kamu İktisadi Teşekküllerine verilen kamu desteğinin AB devlet
yardımları kurallarına uyumlu hale getirilmesine ve bu teşekküllerin AB’nin şeffaflık kurallarına uyumuna yönelik adımları da
içermelidir.
3. Türkiye, müzakerelerin başlatılması için yeterli bir düzeye erişilmesi amacıyla, hububat, şeker, süt, canlı hayvan, meyve ve sebze gibi
hassas ürünleri de kapsayan ve tarım ve kırsal kalkınma alanında doğru ve güvenilir istatistiki bilginin teminine yönelik (hedefler,
nihai tarihler, sorumlu makam ve maliyet tahminlerini dâhil) detaylı bir stratejiyi Komisyona sunmalıdır.
4. Türkiye, tarımsal arazilere ilişkin kontrollere hazırlık amacıyla, arazi tanımlama sistemi ile Ulusal Çiftçi Kayıt Sistemini daha fazla
nasıl geliştireceğine ilişkin bir stratejiyi Komisyona sunmalıdır.
5. Türkiye sığır eti, büyükbaş hayvan (sığır-manda) ve türev ürünlerin ticaretinde uygulanan sınırlamaları kaldırmalıdır.
21
11. Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
53
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Patent Haklarının
Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı
Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun
Tarım ve Gıda Ürünleri Kalite
Programına ilişkin
(AB) 1151/2012 sayılı Tüzük
Coğrafi işaret koruması için TBMM’de
başvuru yapabilecekler
arasına üretici gruplarının
eklenmesi, amblem
kullanımı, yapılan
başvurulara itiraz
süresinin kısaltılması,
anlaşmazlıklar için uzlaşı
sisteminin getirilmesi ve
denetim sisteminin
yeniden düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
Şeker Kanunu
Tarımsal Ürün Piyasalarında Ortak
Piyasa Düzenin Kurulmasına
İlişkin
(AB) 1308/2013 sayılı Tüzük
AB Ortak Piyasa Düzeni
kapsamında şeker sektörü
için uygulanan
düzenlemelere kısmi uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
TC Şeker
Kurumu
2015
I. Dönem
Kota Dışı Şeker Üretimine ilişkin
(AT) 318/2006 sayılı Tüzüğün
uygulanmasına yönelik detaylı
kuralları içeren
(AT) 967/2006 sayılı Tüzük
54
TBMM’de
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
555 sayılı Coğrafi
İşaretlerin Korunması
Hakkında Kanun
Hükmünde
Kararnameye İlişkin
Uygulama Yönetmeliği
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Tarım ve Gıda Ürünleri Kalite
Programına İlişkin
(AB) 1151/2012 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Patent Haklarının
Korunması Hakkında
Kanun Hükmünde
Kararname
(RG: 27.06.1995/22326)
ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun
çerçevesinde uygulama
esaslarının düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
22
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Türkiye’de Tarım İstatistikleri
Sisteminin İyileştirilmesine
Yönelik Strateji Belgesi’nin
hazırlanması ve Avrupa
Komisyonuna sunulması22
Amacı
Mevcut Durum
Faslın üçüncü teknik açılış
kriterinin karşılanması ve AB ile
müzakerelerde kullanılabilecek
güvenilir istatistikî bilgi temininin
güvence altına alınması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Türkiye’de Tarım İstatistikleri Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Strateji Belgesi, 18. İstatistik Faslı altında da yer almaktadır.
55
Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Türkiye İstatistik
Kurumu
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2
Ulusal Coğrafi İşaret Strateji
Belgesi ve Eylem Planı’nın
hazırlanması
Coğrafi işaretlere ilişkin ulusal bir
strateji geliştirilmesi ve bu
stratejinin gerektirdiği
faaliyetlerin bir eylem planı
çerçevesinde gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
56
Hazırlık aşamasında
Türk Patent
Enstitüsü
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 12: GIDA GÜVENLİĞİ, VETERİNERLİK VE BİTKİ SAĞLIĞI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
12. Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası Faslı, 30 Haziran 2010 tarihinde İspanya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere
açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye ilgili açılış kriterini karşılamak için verilen taahhütlerinin uygulanması dâhil olmak üzere, AB müktesebatına uyumlu hayvan
kimliklendirme ve kayıt sistemlerini uygulamalı ve tam işler hale getirmelidir.
2. Türkiye hayvansal yan ürün işletmeleri de dâhil, hayvansal ürün işletmelerinin iyileştirilmesi için onaylanmış bir ulusal program
sunmalıdır. Bu program, işletmelerin iyileştirilmesi sürecinin Türk yetkili makamları tarafından izlenmesine yönelik somut bir planı
içermelidir. Süt sektörüyle ilgili olarak, uygun olmayan çiğ süt kullanımına ilişkin bir strateji de programa dâhil edilmelidir. Türkiye
ayrıca bu ulusal programın uygulanmasında yeterli düzeyde ilerleme kaydetmelidir. Ayrıca Türkiye, ulusal program kapsamında yer
alan işletmelerin iyileştirilme sürecinin izlenmesi için yeterli beşeri ve mali kaynakları tahsis ettiğini göstermelidir.
3. Türkiye, AB üye devletleri ile yeterli düzeyde işbirliğini temin etmek suretiyle hayvan hastalıklarının bildirimine ilişkin
yükümlülüklerini yerine getirmelidir. AB’de ihbarı zorunlu olan hayvan hastalıkları için gözetim ve kontrol önlemleri ile AB
müktesebatında öngörüldüğü gibi başlıca epizootik hastalıklar için acil eylem planlarını uygulamalı ve önceden oluşturulan detaylı bir
eradikasyon planının uygulanması suretiyle Şap Hastalığına ilişkin AB müktesebatını tam olarak uygulamalıdır.
4. Türkiye Nakledilebilir Süngerimsi Ensefalopati (TSE) kontrolüne yönelik olarak toplam yem yasağı, belirli risk materyallerinin
kontrolü, TSE testlerini içeren etkili bir sistemi iç hukuka aktarmalı ve uygulamalıdır.
5. Türkiye hayvan refahına ilişkin AB mevzuatını iç hukukuna aktarmalı ve bu mevzuatın en geç katılım tarihi itibarıyla etkin olarak
uygulanabilmesi için yeterli bir süre öncesinde sektörün farkındalığını sağlayıp hazırlığını temin etmelidir.
6. Türkiye, özellikle AB ile tam uyumlu bir resmi kontrol sisteminin hayata geçirilmesi için, sistemin finansmanını da gözeterek, işlevsel
Sınır Kontrol Noktaları başta olmak üzere AB müktesebatı doğrultusunda ilgili idari yapıları kurmaya ve geliştirmeye devam
etmelidir. Türkiye idari kapasitesini ve alt yapısını daha da artırmalıdır; Türkiye, katılım tarihine kadar bu fasıl kapsamındaki tüm
müktesebatın doğru bir şekilde yürütülmesi ve uygulanmasına ilişkin yeterli idari kapasiteye sahip olacağını göstermelidir.
57
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Çiftlik Hayvanlarının
Refahına İlişkin
Yönetmelik
Çiftlik Hayvanlarının
Korunmasına İlişkin 98/58/AT
sayılı Direktif
Hayvan refahına ilişkin
toplu olarak çıkarılmış olan
mevzuatın
(RG: 23.12.2011/28151)
tek bir düzenleme olarak
çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2014
II. Dönem
2
Eti için Üretilen
Kanatlıların Korunması ile
İlgili Asgari Standartlara
İlişkin Yönetmelik
Eti için Üretilen Kanatlıların
Korunması ile İlgili Asgari
Standartlara İlişkin
2007/43/AT sayılı Direktif
Et amaçlı üretilen
kanatlıların refahı ile ilgili
şartların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2014
II. Dönem
3
Buzağıların Korunması ile
İlgili Asgari Standartlara
İlişkin Yönetmelik
Buzağıların Korunması ile İlgili
Asgari Standartlara İlişkin
2008/119/AT sayılı Direktif
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2014
II. Dönem
4
Yumurtacı Tavukların
Korunması ile İlgili Asgari
Standartlara İlişkin
Yönetmelik
Yumurtacı Tavukların
Korunması ile İlgili Asgari
Standartlara İlişkin
99/74/AT sayılı Direktif
Toplu olarak çıkarılmış olan
mevzuatın
(RG: 23.12.2011/28151)
tek bir düzenleme olarak
çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Toplu olarak çıkarılmış olan
mevzuatın
(RG: 23.12.2011/28151)
tek bir düzenleme olarak
çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2014
II. Dönem
Yumurtacı Tavukların
bulunduğu İşletmelerin Kaydına
ilişkin 2002/4/AT sayılı Direktif
58
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
5
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Hayvansal Ürün
Sevkiyatlarının Giriş
Veteriner Sınır Kontrol
Noktasında Aktarılmasına
İlişkin Kurallar Hakkında
Tebliğ
6
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Hayvansal Ürün Sevkiyatlarının
Giriş Veteriner Sınır Kontrol
Noktasında Aktarılmasına
İlişkin 2011/215/AB sayılı
Karar
Hayvansal Ürünlerin yurt
içine girişi sırasındaki
aktarımların düzenlemesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Su Ürünlerinde Yetkili
Veteriner Sınır Kontrol
Noktalarının Onay
Koşullarında İstisnalara
Dair Genelge
Su Ürünlerinde Yetkili Veteriner
Sınır Kontrol Noktalarının Onay
Koşullarında İstisnalara İlişkin
93/352/AET sayılı Karar
Su ürünlerinin girişine izin
verilen sınır kontrol
noktalarının onaylanması
sırasındaki istisnai
durumların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
7
İthal Edilecek Belirli
Ürünlerde Fiziksel
Kontrollerin Sıklığının
Azaltılmasına İlişkin
Yönetmelik
Üçüncü Ülkelerden İthal
Edilecek Belirli Ürünlerde
Fiziksel Kontrollerin Sıklığının
Azaltılmasına İlişkin
94/360/AT sayılı Karar
Yurt dışından ülkemize
gelecek olan belirli
ürünlerde yapılan fiziksel
kontrol sıklığının
azaltılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
8
Diğer Ülkelerden Serbest
Bölgeler, Serbest
Antrepolar, Gümrük
Antrepoları ya da Gemi
Kumanyacılarına
Gönderilen Ürünlerdeki
Veteriner Kontrol
Yöntemlerine İlişkin
Talimat
Diğer Ülkelerden Serbest
Bölgeler, Serbest Antrepolar,
Gümrük Antrepoları ya da Gemi
Kumanyacılarına Gönderilen
Ürünlerdeki Veteriner Kontrol
Yöntemlerine İlişkin
2000/571/AT sayılı Karar
Diğer ülkelerden serbest
bölgeler, serbest antrepolar,
gümrük antrepoları ya da
gemi kumanyacılarına
gönderilen ürünlerdeki
veteriner kontrol
yöntemlerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
59
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
9
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Günlük Civciv ve
Kuluçkalık Yumurtanın
İthalatına İlişkin Hayvan
Sağlığı Koşulları Hakkında
Tebliğ
Günlük Civciv ve Kuluçkalık
Yumurtanın İthalatına ve
Topluluk İçi Ticaretine İlişkin
Hayvan Sağlığı Koşullarına
İlişkin 2009/158/AT sayılı
Direktif
Günlük civciv ve kuluçkalık
yumurtanın ithalatına
ilişkin hayvan sağlığı
koşullarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
10
Yem Katkı Maddelerinin
Onayına İlişkin
Başvuruların
Hazırlanması, Sunulması
ve Değerlendirilmesi
Hakkında Yönetmelik
Yem Katkı Maddelerinin
Onayına Dair Başvuruların
Hazırlanması, Sunulması ve
Değerlendirilmesine İlişkin
(AT) 429/2008 sayılı Tüzük
Yem katkı maddelerinin
onay işlemlerinin tümünün
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
11
Yem Hijyeni
Yönetmeliğinde
(RG:27.12.2011/28155)
değişiklik yapılması
Bazı Yağları Yem Olarak
Piyasaya Arz Eden İşletmelerin
Onayında Yapılan Değişikliğe
ilişkin (AB) 225/2012 sayılı
Tüzük
Bazı yağların hayvan yemi
olarak piyasaya süren
işletmelerin onayına ilişkin
kuralların güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
12
Mavidil Hastalığı ile
Mücadele Yönetmeliği
Mavidil Hastalığının Kontrolü ve Mavidil hastalığının teşhisi
Hazırlık aşamasında
Eradikasyonuna ilişkin
ve kontrol altına alınması ile
2000/75/AT sayılı Direktif
ilgili şartların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Mavidil Hastalığına Karşı
Hassas Olan Hayvan Türlerinin
Hareketindeki Sınırlamalara,
İzlenmesine, Kontolüne ve
Sürveylansına ilişkin
(AT) 1266/2007 sayılı Tüzük
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
60
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
13
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Sığır Cinsi Hayvanların
Tanımlanması, Tescili ve
İzlenmesi Yönetmeliğinde
(RG:02.12.2011/28130)
değişiklik yapılması
Bizonların Kimliklendirme
Sürelerinin Uzatılmasına ilişkin
(AT) 509/1999 sayılı Tüzük
14
Hayvan Nakillerinde
Kontrol Noktalarına Dair
Yönetmelik
15
Türk Gıda Kodeksi
Hayvansal Gıdalarda
Bulunabilecek Veteriner
İlaçlarına Ait
Farmakolojik Aktif
Maddelerin
Sınıflandırılması ve
Maksimum Kalıntı
Limitlerinin Belirlenmesi
Hakkında Yönetmelik
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Mandaların
kimliklendirilmesi ve küpe
takılması için tanınan süre
sığırlardan farklıdır. Bu süre
uygulaması sığırlarla ilgili
yönetmeliğe eklenecektir.
Özel amaçlı yetiştirilen
hayvanların kimliklendirme
ve kayıt altına alınma
süreleri değişiklik
göstermektedir. Bu süreler
sığırlarla ilgili mevzuata
eklenecektir.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hayvan Nakillerinde Kontrol
Noktalarına ve Güzergahlara
ilişkin
(AT) 1255/97 sayılı Tüzük
Uzun yolculuklarda
hayvanların kontrol
edileceği noktaların
kurulması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hayvansal Gıdalarda
Bulunabilecek Farmakolojik
Aktif Maddelerin
Sınıflandırılması ve Maksimum
Kalıntı Limitlerinin
Belirlenmesine ilişkin
(AB) 37/2010 sayılı Tüzük
Yönetmelik ekinde
güncelleme yapılması
amaçlanmaktadır.
Resmi Gazete’de
Gıda, Tarım
yayımlanma aşamasında ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Kültürel ve Tarihsel Amaçlarla
Bakılan Sığır Cinsi Hayvanların
Kimliklendirilmesine ilişkin
(AT) 644/2005 sayılı Tüzük
61
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
16
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Bazı Su Hayvanları
Hastalıklarına Yönelik
Risk Esaslı Hayvan Sağlığı
İzleme Amaçları için
Kullanılacak Kılavuz
Bazı Su Hayvanları
Hastalıklarına Yönelik Risk
Esaslı Hayvan Sağlığı İzleme
Amaçları için Kullanılacak
Kılavuzlara ilişkin
2008/896/AT sayılı Karar
Bazı su hayvanları
hastalıklarına yönelik risk
esaslı hayvan sağlığı izleme
yöntemlerinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
17
Damızlık Kanatlılarda
Newcastle Hastalığı için
Yıllık Test Planları
Kılavuzu
Damızlık Kanatlılarda
Newcastle Hastalığı için Yıllık
Test Planlarına ilişkin
94/327/AT sayılı Karar
Damızlık kanatlılarda
Hazırlık aşamasında
newcastle hastalığı için
yıllık test planlarının usul ve
esaslarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
18
Arılara Yönelik Veteriner
Sertifikası Hakkında
Genelge
Üçüncü Ülkelerden Hayvan ve
Taze Et İthalatına ve Veteriner
Sertifikası Gerekliliklerine
ilişkin
(AB) 206/2010 sayılı Tüzük
Arıların yurt içine girişi
sırasında istenen veteriner
sertifikasına ilişkin
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
19
Arıların İthalatına Yönelik
Hayvan Sağlığı ve
Sertifikasyon Koşulları
Hakkında Uygulama
Yönetmeliği
Canlı hayvan, semen, ova,
embryo ve hayvansal ürünlerin
ithalatında kullanılacak yeni
veteriner sertifikasına ilişkin
2007/240/AT sayılı Karar
Arı ithalatı sırasında
uyulması gereken hayvan
sağlığı ve sertifikasyon
kurallarının belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
20
Sığır Cinsi Safkan
Damızlık Hayvanlara
Yönelik Tebliğ
Sığır Cinsi Safkan Damızlık
Hayvanlara ilişkin 91/174/AET
sayılı Direktif
Safkan damızlık sığır cinsi
hayvan yetiştiriciliği ile
bunlara ait sperma, ovum,
embriyo üretimi,
uygulanması ve ticareti
konularının düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım
ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
62
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Fasıl kapsamındaki AB
müktesebatının uyumlaştırılması
ve uygulanmasına yönelik olarak
ikinci açılış kriteri kapsamında
hazırlanmış olan strateji
belgesinin güncellenmesi
Amacı
Mevcut Durum
2015 yılında yürürlükte olan AB
mevzuatı dikkate alınarak ikinci
açılış kriteri kapsamında
hazırlanmış olan strateji
belgesinin güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
63
Fasıl müzakerelere açıldıktan
sonra söz konusu strateji belgesi,
Haziran 2013 tarihinde
güncellenerek Komisyona
iletilmiştir.
Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I.Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 14: TAŞIMACILIK POLİTİKASI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU23:
14. Taşımacılık Politikası Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.
Gayrı resmi bilgilere göre 2 adet açılış kriteri öngörülmektedir:
1. Türkiye, demiryolu sektöründe AB müktesebatına tedrici uyum için net bir strateji geliştirmelidir. Strateji, altyapı yönetimi ve
hizmetlerin sunumu işlevlerinin birbirinden ayrılmasına yönelik detaylı planları, hedef tarihleri ve aynı zamanda kurumsal kapasite
geliştirme tedbirlerini içermelidir.
2. Türkiye, “Topluluk Tahsisi”nin tanınmasına yönelik bir sürece girmeli ve Avrupa Tek Hava Sahasına ilişkin AB mevzuatına tedrici
uyuma yönelik net bir strateji geliştirmelidir. Strateji, Güneydoğu Akdeniz bölgesinde uygun düzeyde hava emniyetini sağlamaya
yönelik gerekli iletişimin temini amacıyla kabul edilebilir bir teknik çözüm içermelidir.
23
14. Taşımacılık Politikası Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
64
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Demiryolu Emniyet
Yönetmeliği
Topluluk Demiryollarının
Emniyetine İlişkin 2004/49/AT
sayılı Direktif
Türkiye sınırları içinde
demiryolu taşımacılığında
karşılıklı işletilebilirlik
teknik şartları dâhilinde
emniyetin geliştirilmesi ve
iyileştirilmesi, altyapı ve
tren işletmecilerine
emniyet belgelerinin
verilmesi ve
denetlenmesine ilişkin
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Demiryolu İşletmeciliği
Lisanslama Yönetmeliği
Demiryolu Şirketlerinin
Hesaplarının Normalleştirilmesi
için Ortak Kuralların
Belirlenmesine İlişkin
(AET) 1192/69 sayılı Tüzük
Her türlü demiryolu
taşımacılık faaliyetlerinde
demiryolu altyapı ve tren
işletmecileri, gar, istasyon
ile benzer işletmeler için
hizmet esasları, mali
yeterlilik, mesleki yeterlilik
ve mesleki saygınlık
ilkelerine uygun olarak
pazara giriş şartları ile bu
faaliyetlerde bulunanların
hak, yükümlülük ve
sorumluluklarının tespit
edilerek, yetkilendirilmesi
Hazırlık aşamasında
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Kara, Demir ve İç Su Yolu Altyapı
Harcamaları İçin Ortak Bir
Muhasebe Sisteminin Kurulmasına
İlişkin
(AET) 1108/70 sayılı Tüzük
Roma Antlaşması’nın 81. ve 82.
Maddelerindeki Rekabet
65
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Kurallarının Uygulanmasına İlişkin
(AT) 1/2003 sayılı Tüzük
Demiryolu ve Karayolu ile Yolcu
Taşımacılığına İlişkin (AT)
1370/2007 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
ve denetlenmesine ilişkin
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Kara, Demir ve İç Su Yolu
Taşımacılığında Rekabet
Kurallarının Uygulanmasına İlişkin
169/2009/AT sayılı Direktif
Tek Avrupa Demiryolu Alanının
Kurulmasına İlişkin 2012/34/AB
sayılı Direktif
3
Demiryolu Araçları
Tescil ve Sicil
Yönetmeliği
Yetkili Demiryolu Araçlarının
Tesciline İlişkin 2011/665/AB
sayılı Karar
Topluluk Demiryolu Sisteminin
Karşılıklı İşletilebilirliğine İlişkin
2008/57/AT sayılı Direktif
Ulusal Araç Tescili Üzerine Ortak
Kurallara İlişkin 2007/756/AT
sayılı Karar
Ulusal demiryolu altyapı
ağı üzerinde faaliyet
gösterecek yol/tesis tamir
ve bakım araçları dâhil her
çeşit çeken ve çekilen
demiryolu aracı ile tren
setlerinin tescil ve sicil
işlemlerine ilişkin esasların
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Yük Vagonlarının Bakımıyla
Sorumlu Kuruluşların
Sertifikasyon Sistemine İlişkin
(AB) 445/2011 sayılı Tüzük
66
Hazırlık aşamasında
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
4
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Demiryolu Altyapı
Erişim ve Kapasite
Tahsis Yönetmeliği
Tek Avrupa Demiryolu Alanının
Kurulmasına İlişkin 2012/34/AB
sayılı Direktif
Türkiye sınırları içinde
ulusal demiryolu
altyapısına açık erişimin
sağlanmasını teminen
altyapının tahsisi ve
ücretlendirilmesine
yönelik bir sistemin
oluşturulması için gerekli
düzenlemelerin yapılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
5
Demiryolu
Taşımacılığında Kamu
Hizmeti Yükümlülüğü
Yönetmeliği
Demiryolu ve Karayolu ile Yolcu
Taşımacılığına İlişkin (AT)
1370/2007 sayılı Tüzük
Kamu tarafından ihtiyaç
duyulan yolcu taşımacılığı
hizmetlerinin, bir
demiryolu tren işletmecisi
tarafından ticari olarak ve
ihtiyaç duyulan şekilde
yerine getirilmediği
durumlarda, bir demiryolu
tren işletmecisine karşılığı
ödenerek yaptırılan yolcu
taşımacılığı hizmetlerinin
kamu hizmeti sözleşmesi
kapsamında yerine
getirilmesine ilişkin usul ve
esasların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
6
Makinistlerin
Brövelendirilmesi
Yönetmeliği
Topluluk Demiryolu Sisteminde
Lokomotif ve Tren Kullanan
Makinistlerin Yetkilendirilmesine
İlişkin 2007/59/AT sayılı Direktif
Demiryolu emniyetinin
Hazırlık aşamasında
geliştirilmesine yönelik
olarak makinistlere lisans
ve bröve verilmesine ilişkin
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
67
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
7
Tehlikeli Maddelerin
Demiryoluyla Taşınması
Yönetmeliği
Tehlikeli Malların Karada
Taşınmasına İlişkin 2008/68/AT
sayılı Direktif
8
Karayolları Trafik
Yönetmeliğinde
(RG:18.07.1997
/23053 - Mükerrer)
değişiklik yapılması
Sürücü Belgelerine İlişkin
2006/126/AT sayılı Direktif
9
Karayolu Kazaları üzerine
Topluluk Veri Tabanı
Oluşturulmasına İlişkin
93/704/AT sayılı Karar
Kombine Yük
Üye Ülkeler Arasında Kombine Mal
Taşımacılığı Yönetmeliği Taşımacılığına Dair Ortak Kurallar
Oluşturulmasına İlişkin
92/106/AET sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
usul ve esasların
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Tehlikeli malların
demiryoluyla emniyetli
taşınmasının geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Ülkemiz sürücü
belgelerinin ve trafik
kazalarında hayatını
kaybedenlere ilişkin
tutulan verilerin AB ile
uyumlu hale getirilmesi
amacıyla 2918 sayılı
Karayolları Trafik
Kanununda 2013 yılında
yapılan değişikliklere
yönelik uyumlaştırma
amaçlanmaktadır.
Kombine taşımacılık
faaliyetlerine ilişkin ilke,
esas ve koşulların
belirlenerek Türkiye’de
bütünleşik, dengeli,
çevreyle dost, emniyetli ve
sürdürülebilir bir taşıma
sisteminin oluşturulması
ve yaygınlaştırılmasının
sağlanması
amaçlanmaktadır.
68
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Hazırlık aşamasında
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2014
II. Dönem
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Türkiye Kombine Taşımacılık
Strateji Belgesi
Amacı
Mevcut Durum
Ulusal ve uluslararası pazarlarda
yük hareketinin sağlıklı gelişimini
sağlamak üzere entegre bir
kombine taşımacılık sisteminin
oluşturulması için, verimli
taşımacılık altyapısı ve idari
organizasyonun tanımlamasına
yönelik rehber ilkelerin
belirlenmesi ve dünyanın çok
modlu taşımacılık koridorlarında
ülkenin jeostratejik konumunun
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
69
Hazırlık aşamasında
Sorumlu Kurum
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 15: ENERJİ
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU24 :
15. Enerji Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.
Gayrı resmi bilgilere göre açılış kriteri öngörülmemektedir.
24
15. Enerji Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
70
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
4646 sayılı Doğal Gaz
Piyasası Kanununda
(RG: 02.05.2001/
24390) değişiklik
yapılması
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Doğalgaz Piyasasına İlişkin
2009/73/AT sayılı Direktif
Doğalgaz Arz Güvenliğine İlişkin
(AB) 994/2010 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Doğal Gaz Piyasası Kanunu TBMM’de
piyasaya özel sektör
katılımının artırılması,
ulusal sistem operatörünün
belirlenmesi, depolama ve
LNG faaliyetlerinin
düzenlenmesi, arz
güvenliğinin temini, son
kaynak tedarikinin
düzenlenmesi ve organize
toptan doğal gaz
piyasasının düzenlenmesi
amacıyla yeniden
düzenlenmektedir.
Sorumlu
Kurum
Enerji ve
Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Fırınların ve
Davlumbazların Enerji
Etiketlemesine Dair
Tebliğ
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
2010/30/AB sayılı Direktifi
tamamlayan, Ev Tipi Fırınların ve
Davlumbazların Enerji
Etiketlemesine İlişkin
(AB) 65/2014 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Ürünlerin Enerji ve Diğer
Kaynak Tüketimlerinin
Etiketleme
ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi
Hakkında
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında fırınların ve
71
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Resmi Gazete’de
Bilim, Sanayi
yayımlanma aşamasında ve Teknoloji
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
2
Lambaların ve Aydınlatma
Cihazlarının Enerji
Etiketlemesine Dair
Tebliğ
2010/30/AB sayılı Direktifi
tamamlayan, Lambaların ve
Aydınlatma Cihazlarının Enerji
Etiketlemesine İlişkin
(AB) 874/2012 sayılı Tüzük
3
Elektrik Süpürgelerinin
Enerji Etiketlemesine Dair
Tebliğ
2010/30/AB sayılı Direktifi
tamamlayan, Elektrik
Süpürgelerinin Enerji
Etiketlemesine İlişkin
(AB) 665/2013 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
davlumbazların enerji
etiketlemesine ilişkin ilgili
AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Ürünlerin Enerji ve Diğer
Kaynak Tüketimlerinin
Etiketleme
ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi
Hakkında
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında lambaların ve
aydınlatma cihazlarının
enerji etiketlemesine
ilişkin ilgili AB mevzuatına
uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
Ürünlerin Enerji ve Diğer
Kaynak Tüketimlerinin
Etiketleme
ve Standart Ürün Bilgileri
Yoluyla Gösterilmesi
Hakkında
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında elektrik
süpürgelerinin enerji
etiketlemesine ilişkin ilgili
AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
72
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
Resmi Gazete’de
Bilim, Sanayi
yayımlanma aşamasında ve Teknoloji
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
4
25
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Bilgisayar ve Bilgisayar
Sunucularının Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ25
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan, Bilgisayar ve
Bilgisayar Sunucularının Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine
İlişkin (AB) 617/2013 sayılı
Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında bilgisayar ve
bilgisayar sunucularının
çevreye duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
5
Ev ve Büro Tipi Elektrikli
Ürünlerin Hazır Bekleme
ve Kapalı Moddaki Enerji
Tüketimlerine Dair
Tebliğde (RG:27.08.2011/
28038) ve
Televizyonların Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair
Tebliğlerde
(RG:23.09.2011/
28063) değişiklik
yapılması
Ev ve Ofis Tipi Elektrikli
Ürünlerin Hazır Bekleme ve
Kapalı Moddaki Enerji
Tüketimlerine ilişkin
(AT) 1275/2008 sayılı Tüzüğü ve
Televizyonların Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine ilişkin (AT)
642/2009 sayılı Tüzüğü tadil
eden (AB) 801/2013 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında ev ve büro
tipi elektrikli ürünlerin
hazır bekleme ve kapalı
moddaki enerji
tüketimlerine ve
televizyonların çevreye
duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
6
Kızıl Ötesi ve Doğrusal
Olmayan Lambaların
Çevreye Duyarlı Tasarım
(AT) 244/2009 sayılı Tüzüğü
tadil eden Kızıl Ötesi ve Doğrusal
Olmayan Lambaların Çevreye
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Düzenlemenin Amacı
4 ile 12 arasındaki tedbirler, 1. Malların Serbest Dolaşımı Faslı altında da yer almaktadır.
73
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Gereklerine Dair Tebliğ
Duyarlı Tasarım Gereklerine
ilişkin (AT) 859/2009 sayılı
Tüzük
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında kızıl ötesi ve
doğrusal olmayan
lambaların çevreye duyarlı
tasarım gereklerine ilişkin
ilgili AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
7
Entegre Balastsız
Flüoresanlar ve Yüksek
Yoğunluklu Boşalmalı
Lambalar ve Balastların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 27.08.2011/
28038) değişiklik
yapılması
2005/32/AT sayılı Direktifi
uygulayan ve 2000/55/AT sayılı
Direktifi yürürlükten kaldıran,
Entegre Balastsız Flüoresanlar ve
Yüksek Yoğunluklu Boşalmalı
Lambalar ve Balastların Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine
ilişkin (AT) 245/2009 sayılı
Tüzük ve bunu tadil eden
(AB) 347/2010 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında entegre
balastsız flüoresanlar ve
yüksek yoğunluklu
boşalmalı lambalar ve
balastların çevreye duyarlı
tasarım gereklerine ilişkin
ilgili AB mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
8
Salmastrasız Devirdaim
Pompalarının Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 23.09.2011/
28063) değişiklik
yapılması
(AT) 641/2009 sayılı Tüzüğü
tadil eden Salmastrasız
Devirdaim Pompalarının Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine
ilişkin (AB) 622/2012 sayılı
Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında salmastrasız
devirdaim pompalarının
çevreye duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
74
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
sağlanması
amaçlanmaktadır.
9
Elektrik Motorlarının
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğde
(RG: 07.02.2012/
28197) değişiklik
yapılması
2005/32/AT sayılı Direktifi
uygulayan, Elektrik Motorlarının
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine ilişkin
(AT) 640/2009 sayılı Tüzüğü
tadil eden (AB) 4/2014 sayılı
Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında elektrik
motorlarının çevreye
duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
10
Elektrik Süpürgelerinin
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan, Elektrik
Süpürgelerinin Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine İlişkin
(AB) 666/2013 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında elektrik
süpürgelerini çevreye
duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Resmi Gazete’de
Bilim, Sanayi
yayımlanma aşamasında ve Teknoloji
Bakanlığı
2014
II. Dönem
11
Doğrusal Lambalar ve Led
Lambaların Çevreye
Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan, Doğrusal Lambalar ve
Led Lambaların Çevreye Duyarlı
Tasarım Gereklerine İlişkin
(AB) 1194/2012 sayılı Tüzük
Enerji İle İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında doğrusal
Hazırlık aşamasında
2015
I. Dönem
75
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
lambalar ve led lambaların
çevreye duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
12
Fırın ve Davlumbazların
Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ
2009/125/AT sayılı Direktifi
uygulayan Ev Tipi Fırın, Set Üstü
Ocak ve Davlumbazların Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine
İlişkin (AB) 66/2014 sayılı Tüzük
Enerji ile İlgili Ürünlerin
Çevreye Duyarlı
Tasarımına İlişkin
Yönetmeliğin uygulanması
kapsamında fırın ve
davlumbazların çevreye
duyarlı tasarım
gereklerine ilişkin ilgili AB
mevzuatına uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Resmi Gazete’de
Bilim, Sanayi
yayımlanma aşamasında ve Teknoloji
Bakanlığı
2014
II. Dönem
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji
Eylem Planı
Yenilenebilir Kaynaklardan
Sağlanan Enerjinin Kullanımının
Teşvik Edilmesine Dair
2009/28/AT sayılı Direktif de göz
önünde bulundurularak, ülkemizin
yenilenebilir enerji ulusal
politikasının ve yenilenebilir
76
Hazırlık aşamasında
Sorumlu Kurum
Enerji ve Tabii
Kaynaklar
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
enerjide mevcut durumun ortaya
konulması ile 2023 yılı
yenilenebilir enerji hedeflerine
ulaşılması amacıyla Türkiye’de
yenilenebilir enerjinin
geliştirilmesini teşvik etmeye
yönelik stratejilerin oluşturulması
amaçlanmaktadır.
77
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 16: VERGİLENDİRME
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
16. Vergilendirme Faslı, 30 Haziran 2009 tarihinde Çek Cumhuriyeti Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye, KDV ve özel tüketim vergisi alanlarının uyumlulaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydetmeli ve diğer alanlarda AB
müktesebatına tam uyumu hedefleyen ayrıntılı bir takvim sunmalıdır. Ekinde yer alan ilave bilgiler dâhil olmak üzere 18 Mayıs 2009
tarihli Eylem Planı’nı, bu planda üstlenilen taahhütler ve belirlenen takvim uyarınca uygulamak veya bu planda belirtilen tarihlerden
daha önce yerine getirmek suretiyle, alkollü içkiler, ithal tütün ve ithal sigaralardaki ayrımcı vergilendirme uygulamalarını tamamen
kaldırmalıdır.
2. Türkiye, ulusal vergi mevzuatını uygulama, vergileri toplama ve mükellefleri kontrol etme bakımından yeterli idari kapasite ile
merkezde ve vergi daireleri seviyesinde gerekli altyapıya sahip olduğunu göstermelidir. Türkiye, özellikle, “Merkezi İrtibat Bürosu” ve
“Özel Tüketim Vergisi İrtibat Bürosu”nun kurulması, yeterli personelle donatılması ve üyelikle birlikte işletilebilir olması için gerekli
bütün düzenlemeleri yapmış olmalıdır.
3. Türkiye, bilgi işlem bağlantı sistemlerine ilişkin kapsamlı ve uyumlu bir stratejiyi Komisyona sunmalıdır; başta KDV Bilgi Değişim
Sistemi (VIES) ile Özel Tüketim Vergisine Tabi Mallar Hareket Kontrol Sistemi (EMCS) olmak üzere, tüm bilgi işlem bağlantı
sistemlerinde yeterli seviyede ilerleme kaydetmelidir.
78
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Vergi Konularında
Karşılıklı İdari
Yardımlaşma Avrupa
Sözleşmesinin (CETS
No. 127) Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun
Vergi Konularında
Karşılıklı İdari
Yardımlaşma Avrupa
Sözleşmesine Ek
Protokol’ün
(CETS No. 208) Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Taraf ülkeler arasında bilgi
değişimi, eşzamanlı vergi
incelemeleri, yurt dışı vergi
incelemeleri, tahsilatta
yardımlaşma ve tebligat
yöntemleri kullanılarak kapsamlı
bir işbirliğini hedefleyen Vergi
Konularında Karşılıklı İdari
Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesi
(CETS No. 127)
Vergisel konularda idari
işbirliği ve karşılıklı
yardımlaşma ile ilgili
uluslararası
düzenlemelerin iç
hukukumuza aktarılması
suretiyle vergi kayıp ve
kaçağı ile daha etkin
mücadele edilmesi ve bu
alandaki AB müktesebatına
yakınsama sağlanması
amaçlanmaktadır.
Taraf ülkeler arasında bilgi
Vergisel konularda idari
değişimi, eşzamanlı vergi
işbirliği ve karşılıklı
incelemeleri, yurt dışı vergi
yardımlaşma ile ilgili
incelemeleri, tahsilatta
uluslararası
yardımlaşma ve tebligat
düzenlemelerin iç
yöntemleri kullanılarak kapsamlı
hukukumuza aktarılması
bir işbirliğini hedefleyen Vergi
suretiyle vergi kayıp ve
Konularında Karşılıklı İdari
kaçağı ile daha etkin
Yardımlaşma Avrupa Sözleşmesine mücadele edilmesi ve bu
Ek Protokol (CETS No. 208)
alandaki AB müktesebatına
yakınsama sağlanması
amaçlanmaktadır.
79
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
TBMM’de
Maliye
Bakanlığı
2015
I. Dönem
TBMM’de
Maliye
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
ÖTV Oranlarında
Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı
Alkollü içecekler üzerinden alınan
özel tüketim vergisinin yapısının
ve maktu vergi tutarlarının
uyumlaştırılmasına ilişkin
92/83/AET ve 92/84/AET sayılı
Direktifler
ÖTV Oranlarında
Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Bakanlar Kurulu
Kararı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Faslın kapanış kriterleri
Hazırlık aşamasında
arasında yer alan ve
ayrımcı vergi
uygulamalarının ortadan
kaldırılmasını hedefleyen
2009 tarihli Eylem
Planı’nda öngörülen
takvime göre alkol ve
alkollü içkilerde düzenleme
yapılması
amaçlanmaktadır.
İşlenmiş tütün üzerinden alınan
Faslın kapanış kriterleri
Hazırlık aşamasında
özel tüketim vergisinin yapısı ve
arasında yer alan ve
maktu vergi tutarlarının
ayrımcı vergi
uyumlaştırılmasına ilişkin
uygulamalarının ortadan
2002/10/AT ve 2011/64/AB sayılı kaldırılmasını hedefleyen
Direktifler
2009 tarihli Eylem
Planı’nda öngörülen
takvime göre sigara ve
tütün fonu ile ilgili
düzenleme yapılması
amaçlanmaktadır.
80
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Maliye
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Maliye
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı arasında AB üye
ve aday devletlerin kullanmakta
olduğu ortak iletişim ağları
(Common Communication
Network-CCN/ Common System
Interface-CSI) konusunda Protokol
imzalanması
Amacı
Mevcut Durum
Vergilendirme alanında Fiscalis
Programı ve uluslararası bilgi
değişiminin elektronik ortamda
yapılabilmesini teminen Gümrük
ve Ticaret Bakanlığında kurulmuş
bulunan AB ortak iletişim ağlarını
(CCN/CSI) Maliye Bakanlığı ve
Gelir İdaresi Başkanlığının da
kullanabilmesi konusunda
kurumlararası işbirliği yapılması
suretiyle ilgili kapanış kriterinin
karşılanmasına katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
81
Hazırlık aşamasında
Sorumlu Kurum
Maliye Bakanlığı
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 18: İSTATİSTİK
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
18. İstatistik Faslı, 26 Haziran 2007 tarihinde Almanya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye, çiftlik kayıt sistemin kurulmasında kaydedilen ilerlemelere yönelik detaylı bir açıklamayı, bir takvim ve sistemin tam olarak
kurulması için gerekenlerle birlikte, Komisyona (Eurostat) sunmalıdır. Ayrıca Türkiye, bitkisel üretim, canlı hayvan, et üretimi, süt
üretimi, süt ürünleri ve parasal tarım istatistiklerinin toplanması için öngörülen kurumsal yapı ile metodolojinin detaylı bir tanımının
yanı sıra, canlı hayvan, et üretimi, süt üretimi ve süt ürünlerine ilişkin istatistikleri sunmalı ve müktesebata uyum konusunda önemli
bir ilerleme kaydettiğini göstermelidir.
2. Türkiye, ESA 95’e (ESA 2010) uygun şekilde, temel ulusal hesaplar göstergelerini (GSYH-Gayri Safi Yurtiçi Hasıla- ve GSMG -Gayri Safi
Milli Gelir- ve temel bileşenleri) kullanılan metodolojilerin detaylı bir açıklaması ile birlikte Komisyona (Eurostat) sunmalıdır.
82
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
5 Sıra No.lu Genel
Yönetim Mali
İstatistikleri Genel
Tebliğinde
(RG: 06.04.2012
/28256) Değişiklik
Yapılmasına Dair Genel
Tebliğ (Sıra No: 6)
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Avrupa Ulusal ve Bölgesel
Hesaplar Sistemine ilişkin
(AT) 2223/96 sayılı Tüzük
Kısa dönemli kamu mali
istatistiklerine ilişkin
(AT) 264/2000 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Genel Yönetim Mali
İstatistikleri Genel Tebliği
(Sıra No: 5) ile belirlenmiş
olan genel yönetimin
kurumsal kapsamının
revize edilmesi
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Maliye
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Aşırı Açık Prosedürünün
Uygulanmasına Dair Protokole
ilişkin (AT) 479/2009 sayılı Tüzük
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
26
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Türkiye’de Tarım İstatistikleri
Sisteminin İyileştirilmesine
Yönelik Strateji Belgesi’nin
hazırlanması ve Avrupa
Komisyonuna sunulması26
Amacı
Mevcut Durum
Faslın tarım istatistikleri
kapsamında belirlenmiş kapanış
kriterinin karşılanmasına yönelik
çalışmalara katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Türkiye’de Tarım İstatistikleri Sisteminin İyileştirilmesine Yönelik Strateji Belgesi, 11. Tarım ve Kırsal Kalkınma Faslı altında da yer almaktadır.
83
Sorumlu Kurum
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Türkiye İstatistik
Kurumu
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
2
3
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi’nin
(TÜKAS) Türkiye genelinde tam
olarak işler hale getirilmesi
Genel Tarım Sayımı
4
Hayvancılık ve Bitkisel Üretim
İstatistikleri Anketleri
5
Türkiye'nin Ödemeler Dengesi
İstatistiklerinin güncellenen
Ödemeler Dengesi ve Uluslararası
Yatırım Pozisyonu 6. El Kitabı’na
(BPM6) uyumlu olarak
yayımlanması
Amacı
Mevcut Durum
Tarım istatistikleri alanındaki
uyum düzeyimizin artırılması ve
Faslın kapanış kriterinin
karşılanması kapsamındaki
çalışmalara katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
Tarım istatistikleri alanındaki
uyum düzeyimizin artırılması ve
Faslın kapanış kriterinin
karşılanması kapsamındaki
çalışmalara katkı sağlanması
amaçlanmaktadır.
TÜKAS’ın tam olarak işler hale
gelmesiyle elde edilecek çerçeve
veriler sayesinde söz konusu
anketlerin AB uygulamalarına
uygun olarak Türkiye tarafından
da gerçekleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Ödemeler dengesi, uluslararası
hizmet ticareti ve doğrudan
yabancı yatırım istatistiklerine
ilişkin (AT) 184/2005 sayılı
Tüzük ile anılan Tüzükte
değişiklikler yapan
(AT) 555/2012 sayılı Tüzük ve
(AT) 228/2014 sayılı Uygulama
Tüzüğüne uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
84
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Türkiye genelinde veri
toplanması faaliyetine devam
etmektedir.
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ve Türkiye İstatistik
Kurumu arasında yapılan protokol
gereği 2014 yılı üretim döneminde
TÜKAS’a kayıt edilen tarımsal
işletmelere ait temel bilgilerin
2014 Tarım Sayımı olarak kabul
edilmesi öngörülmüştür.
Hazırlık aşamasında
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Türkiye İstatistik
Kurumu
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
TC Merkez
Bankası
2015
I. Dönem
Türkiye İstatistik
Kurumu
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 19: SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
19. Sosyal Politika ve İstihdam Faslının Tarama Sonu Raporu, Almanya Dönem Başkanlığı’nın 19 Ocak 2007 tarihli mektubu ile resmen
tarafımıza iletilmiştir.
Açılış Kriterleri:
1. Başta örgütlenme, grev ve toplu sözleşme hakları olmak üzere, sendikal hakların, AB standartları ve ilgili ILO Sözleşmeleri ile
uyumlu olması sağlanmalıdır. Bu amaç doğrultusunda Türkiye’nin mevcut kısıtlamaları ortadan kaldırması ve kamu sektörünü ve
özel sektörü kapsamak üzere bu alanda tamamen gözden geçirilmiş bir mevzuatı kabul etmesi gerekmektedir.
2. Tüm işgücünün yararı için, bu faslın kapsamındaki alanlarda yer alan AB müktesebatının aşamalı olarak iç hukuka aktarılması,
uygulanması ve yürütülmesini içeren bir eylem planının Avrupa Komisyonuna sunulması gerekmektedir. Eylem planı, özellikle kayıt
dışı işgücüne odaklanmalı ve Türkiye’de kayıt dışı çalışma temel sorununun ekonomik ve sosyal açıdan analizini içermelidir. Planda
ayrıca,
a) bu başlığın her bir alanında öngörülen tedbirlere ilişkin bir takvimin verilmesi,
b) tahsis edilen mali kaynaklar ve insan kaynakları ile bu kaynakların güçlendirilmesi için gereken çalışmaların tanımlanması,
c) ilgili kurum ve sosyal tarafların tanımlanması,
d) müktesebatın aşamalı olarak uygulanması ve yürütülmesi için çalışacak kurumların ve bu kurumların görev ve yetkilerinin
belirtilmesi
gerekmektedir.
Eylem planının tüm basamakları için, kadınların işgücü piyasasına katılımına özel önem verilmesi kaydıyla, toplumsal cinsiyet
eşitliğinin ana politikalara dâhil edilmesi gerekmektedir.
85
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Ayrımcılıkla Mücadele
ve Eşitlik Kanunu27
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Irk Eşitliğine İlişkin
2000/43/AT sayılı Direktif
İstihdamda Kadın ve Erkekler
Arasında Muamele Eşitliğine
İlişkin 2006/54/AT sayılı
Direktif
Mal ve Hizmetlere Erişimde
Kadın ve Erkekler Arasında
Muamele Eşitliğine İlişkin
2004/113/AT sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Kişilerin eşit muamele
görme hakkının güvence
altına alınarak ayrımcılığa
karşı etkili bir şekilde
korunmalarının
sağlanması ve bu
doğrultuda faaliyet
gösterecek bir eşitlik
biriminin oluşturulması
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
27
6356 sayılı Sendikalar
ve Toplu İş Sözleşmesi
Kanununda
(RG: 07.11.2012/
28460) değişiklik
yapılması
87, 98 ve 151 sayılı ILO
Sözleşmeleri
Avrupa Sosyal Şartı
AB Temel Haklar Şartı
İçişleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Devlet
Personel
Başkanlığı
İstihdamda Eşitliğe İlişkin
2000/78/AT sayılı Direktif
2
Sorumlu
Kurum
6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun AB Temel
Haklar Şartı’na, ilgili ILO
Sözleşmelerine ve Avrupa
Sosyal Şartı’na uyumlu
hale getirilmesi
amaçlanmaktadır.
6356 sayılı Sendikalar ve
Toplu İş Sözleşmesi
Kanununun Geçici 6.
maddesi ve Anayasa
Mahkemesinin vereceği
hükme göre, 25.
maddesinde değişiklik
yapılabilecektir.
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu, 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu ve 23. Yargı ve Temel Haklar Fasılları altında da yer almaktadır.
86
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
3
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
İstihdam ve Sosyal
Yenilik Programına
(EaSI) Katılım
İstihdam ve Sosyal Yenilik
Programına İlişkin
(AB) 1296/2013 sayılı Tüzük
Ülkemizin İstihdam ve
Sosyal Yenilik Programına
etkin katılımının
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Koruyucu Aile
Yönetmeliğinde
(RG: 14.12.2012/
28497) değişiklik
yapılması
Avrupa 2020 Stratejisine İlişkin
COM(2010)2020 sayılı Bildirim
Koruyucu aile hizmetinin
günümüz ekonomik ve
sosyal şartlarına uygun
hale getirilerek toplumun
her kesimine
yaygınlaştırılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Çocuğa Yönelik Kuruluş
Bakım Hizmetleri
Yönetmeliği
Avrupa 2020 Stratejisine İlişkin
COM(2010)2020 sayılı Bildirim
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya
Karşı Avrupa Platformuna İlişkin
COM(2010) 758 sayılı Bildirim
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya
Karşı Avrupa Platformuna İlişkin
COM(2010) 758 sayılı Bildirim
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Hazırlık aşamasında
Esirgeme Kurumu Çocuk
Yuvaları Yönetmeliği
(RG:07.01.1999/23576) ve
Yetiştirme Yurtlarının
Kuruluş ve İşleyişine İlişkin
Yönetmelikte
(RG:13.11.1995/22462)çoc
uğa yönelik kurumsal
bakım hizmetlerinin
modernizasyonu için
değişiklik yapılması
amaçlanmaktadır.
87
Sorumlu
Kurum
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2014
II. Dönem
2015
I. Dönem
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
4
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Çocuk Destek Merkezi
Yönetmeliği
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Avrupa 2020 Stratejisine ilişkin
COM(2010)2020 sayılı Bildirim
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya
Karşı Avrupa Platformuna ilişkin
COM(2010) 758 sayılı Bildirim
5
Sosyal ve Ekonomik
Destek Yönetmeliği
Avrupa 2020 Stratejisine İlişkin
COM(2010)2020 sayılı Bildirim
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya
Karşı Avrupa Platformuna İlişkin
COM(2010) 758 sayılı Bildirim
6
Evlat Edinme
Yönetmeliği
Avrupa 2020 Stratejisine ilişkin
COM(2010)2020 sayılı Bildirim
Yoksulluk ve Sosyal Dışlanmaya
Karşı Avrupa Platformuna ilişkin
COM(2010) 758 sayılı Bildirim
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Çocuğa yönelik hizmetlerin
daha geniş bir
perspektiften ele alınması
ve iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Sosyal Hizmetler ve Çocuk
Esirgeme Kurumu Sosyal
ve Ekonomik Destek
Yönetmeliğinin
(RG: 28.09.1986/19235)
çocuk yoksulluğunun
azaltılmasına ilişkin
tedbirler içerecek şekilde
yenilenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Çocukların sosyal
dışlanmaya maruz kalma
risklerinin azaltılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
2015
I. Dönem
88
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
2
28
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği
Eylem Planı
AB çerçeve iş sağlığı ve güvenliği
direktifinin iç hukuka
aktarılmasını sağlayan 6331 sayılı
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun
etkin bir şekilde uygulanması ve iş
kazaları ve meslek hastalıklarının
önüne geçilebilmesi için gerekli
idari düzenlemelerin ortaya
konması amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
2014
II. Dönem
Roman Vatandaşlarımıza Yönelik
Sosyal Politika Strateji Belgesi ve
Eylem Planı28
AB’nin Romanların sosyal içerme
ve entegrasyonlarının
geliştirilmesi hedefi çerçevesinde
Roman vatandaşların ekonomik ve
sosyal hayata katılımlarının
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Politika Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı altında da yer almaktadır.
89
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 20: İŞLETME VE SANAYİ POLİTİKASI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
20. İşletme ve Sanayi Politikası Faslı, 29 Mart 2007 tarihinde Almanya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriteri:
1. Türkiye, Türk sanayisinin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan kapsamlı ve güncel bir sanayi politikası stratejisi
sunmalıdır. Stratejinin, 2003 Sanayi Stratejisinde atıfta bulunulan tüm sektörlere ek olarak gemi inşaatı, demiryolu ve gıda sanayi
dâhil olmak üzere belli detaylarda sanayinin tüm ana sektörlerini ele alması gerekmektedir. Söz konusu Strateji, geçmiş politika
performansının etraflıca değerlendirilmesi ve ilgili sanayilerin rekabet edebilirliğinin bütüncül bir analizi üzerine tesis edilmelidir. Bu
Stratejinin iyileştirilmiş bir politika koordinasyonu ve uyumu sağlaması ve daha iyi politika sahipliliği ile politika uygulamasında
iyileştirme sağlaması gerekmektedir. Ayrıca Strateji, hâlihazırda hazırlanmakta olan iki sektörel strateji belgesinin (çelik ve otomotiv
yan sanayi için) yanı sıra ileride hazırlanacak stratejik sektörel belgeler ile Türkiye’nin motorlu araçlar ve tekstil sektörleri dâhil
olmak üzere sektörel teknik komitelerinin sonuçlarını da dikkate almalıdır.
90
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
AB İşletmelerin ve
KOBİ’lerin Rekabet
Edebilirliği Programına
(COSME) Katılım
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet
Edebilirliği Programına (COSME)
ilişkin (AB) 1287/2013 sayılı
Tüzük
Düzenlemenin Amacı
İşletme ve Sanayi Politikası
Faslı kapsamında
KOBİ’lerin rekabet
edebilirliğinin
artırılmasına yönelik
uygulanan AB politika
prensiplerine ve araçlarına
uyum amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği
Bakanlığı
2014
II. Dönem
KOSGEB29
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
2
29
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi
(2015-2018) ve sektörel stratejiler
KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı
(2015-2018)
Amacı
Mevcut Durum
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi
ve sektörel stratejilerin günümüz
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde
revize edilmesi amaçlanmaktadır.
Faslın teknik kapanış kriterini
oluşturmaktadır.
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası
Prensiplerine uyum
amaçlanmaktadır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
91
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Hazırlık aşamasında
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
KOSGEB
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 22: BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN
KOORDİNASYONU
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı, 5 Kasım 2013 tarihinde Litvanya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere
açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının (IPA) 3. Bölgesel Kalkınma ve 4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşenlerinin dolaylı
yönetim sisteminde tatmin edici bir performans göstererek harcama öncesi kontroller olmadan, AB katılım öncesi fonlarının yetki
devrinin gerçekleştirilmesini sağlamalıdır.
2. Türkiye, AB uyum politikasını uygulamak için gerekli kurumsal kapasiteyi oluşturmalıdır (yönetim otoritesi, ara kurumlar, denetim
otoritesi vb.).
3. Türkiye, AB Uyum Politikasına yönelik bir kapasite geliştirme planını (ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde eylemler ile personel
kayıplarının önlenmesine ilişkin politikaları kapsayan) Komisyona sunmalıdır.
4. Türkiye, ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumun güçlendirilmesini sağlayacak ulusal politikasını tasarlamalı ve bunun etkin bir şekilde
işlediğini göstermelidir.
5. Türkiye, yerel ve bölgesel düzeydeki eylemler dâhil, tamamlayıcı nitelikte olan ve AB Uyum Politikası kapsamında yer alan ulusal
stratejik planlama belgesinin ve operasyonel programların taslaklarını Komisyona sunmalıdır.
6. Türkiye, kapsamlı bir ihtiyaç değerlendirmesi ve AB’deki iyi örneklerin analizi doğrultusunda, kendi Yönetim Bilgi Sistemini (MIS)
tasarlamalı ve bu sistemin kurulumunu tamamlamalıdır.
92
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Ayrımcılıkla Mücadele
ve Eşitlik Kanunu30
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Irk Eşitliğine İlişkin 2000/43/AT
sayılı Direktif
İstihdamda Kadın ve Erkekler
Arasında Muamele Eşitliğine
İlişkin 2006/54/AT sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Uyum politikası kapsamında
sunulacak projelerin seçimi ve
uygulanması aşamasında
ayrımcılık yapılmaması ve kadın
erkek eşitliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık
aşamasında
2
Tabiatı ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma
Kanunu31
Yabani Kuşların Korunmasına İlişkin
2009/147/AT sayılı Direktif
30
31
İçişleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Mal ve Hizmetlere Erişimde Kadın
ve Erkekler Arasında Muamele
Eşitliğine İlişkin 2004/113/AT
sayılı Direktif
İstihdamda Eşitliğe İlişkin
2000/78/AT sayılı Direktif
Yabani Fauna ve Flora ile
Habitatlarının Korunmasına İlişkin
92/43/AET sayılı Direktif
Sorumlu
Kurum
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Tabiatın, tabii değerlerin ve
biyolojik çeşitliliğin
korunmasına ve sürdürülebilir
kullanımına, halkın tabiat
hakkında bilinçlenmesi ile
toplumun korumaya yönelik
katkılarını artıracak faaliyetlerin
desteklenmesine ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu, 19. Sosyal Politika ve İstihdam ile 23. Yargı ve Temel Haklar Fasılları altında da yer almaktadır.
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu, 27. Çevre ve İklim Değişikliği Faslı altında da yer almaktadır.
93
Orman ve Su
İşleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Bölgesel Gelişme Ulusal
Stratejisi (BGUS)
Faslın açılış kriterlerine ilişkin
olarak 2013 yılında Avrupa
Komisyonuna iletilen Eylem
Planı’nda kısa vadede yerine
getirilmesi öngörülen tedbirler
arasındadır.
Yapısal Araçların kullanımı
için bölgesel politika
alanında kapsamlı bir
strateji belgesine ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu
bağlamda, BGUS ile ulusal
düzeyde bölgesel
politikaların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kalkınma
Bakanlığı
2015
I. Dönem
2
Kamu İdarelerinde
Stratejik Planlamaya
İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik
Faslın açılış kriterlerine ilişkin
olarak 2013 yılında Avrupa
Komisyonuna iletilen Eylem
Planı’nda kısa vadede yerine
getirilmesi öngörülen tedbirler
arasındadır.
Kamu Mali Yönetimi
Reformunun önemli bir
aracı olarak uygulanan
kurumsal stratejik
planların hazırlanması ve
uygulanmasına ilişkin yasal
çerçeveyi çizen
Yönetmeliğin değişen
şartlara ve ihtiyaçlara
cevap vermesini ve
uygulamada elde edilen
deneyimi yansıtmasını
sağlamak
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Kalkınma
Bakanlığı
2015
I. Dönem
3
Katılım Öncesi AB’den
Sağlanacak Fonların
Yönetimine İlişkin
Başbakanlık Genelgesi
Katılım Öncesi Yardım Aracının
(IPA II) Kuran (AB) 231/2014
sayılı Tüzük
2007-2013 IPA dönemine
ilişkin 2011/15 sayılı
Başbakanlık Genelgesinin
(RG: 18.10.2011/
28088) yeni IPA dönemine
Hazırlık aşamasında
Avrupa
Birliği
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Katılım Öncesi Yardım Aracının
94
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
(IPA II) uygulanmasına ilişkin
(AB) 447/2014 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
göre revize edilmesi
amaçlanmaktadır.
AB’nin dış eylem araçlarına ilişkin
ortak kurallarını ortaya koyan
(AB) 236/2014 sayılı Tüzük
3. KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
2
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Kamu İdareleri için Stratejik
Planlama Kılavuzunun
hazırlanması
Kamu idarelerince hazırlanacak
stratejik planların genel
çerçevesinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır. Faslın açılış
kriterlerine ilişkin olarak 2013
yılında Avrupa Komisyonuna
iletilen Eylem Planı’nda kısa
vadede yerine getirilmesi
öngörülen tedbirler arasındadır.
Stratejik Planlamaya ilişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik ile
Kamu İdareleri için Stratejik
Planlama Kılavuzunun güncelleme
çalışmaları, IPA altında finanse
edilen, 2013 yılında başlayan ve
2014 yılı sonunda tamamlanması
beklenen Stratejik Yönetimde
Kapasite Geliştirme Projesi
kapsamında sürmektedir.
Kalkınma
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Stratejik planlama, uygulama ve
katılımcılık konularına özel
rehberlerin hazırlanması
Kamu idareleri için Stratejik
Rehberlerin yazım süreci, Stratejik
Planlama Kılavuzunun merkezi
Yönetimde Kapasite Geliştirme
kamu idareleri, üniversiteler,
Projesi kapsamında sürmektedir
kamu iktisadi teşebbüsleri ve yerel
yönetimlere özel bölümlerinin yer
aldığı farklı kurum gruplarının
ihtiyaçlarına göre farklılaşmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
Kalkınma
Bakanlığı
2015
I. Dönem
95
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Avrupa Komisyonu Arasında
Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA
II) ile Temin Edilen Yardımın
Uygulanması Çerçevesinde
Türkiye Cumhuriyetine Sağlanan
Avrupa Birliği Mali Yardımlarıyla
İlgili İşbirliği Kuralları Hakkında
Çerçeve Anlaşmanın imzalanması
IPA II’nin teşkiline yönelik
(AB) 231/2014 sayılı Tüzük ile
buna ilişkin (AB) 447/2014 sayılı
Uygulama Tüzüğü çerçevesinde
Avrupa Birliği ile Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti arasında
AB fonlarının yönetimine ilişkin
ortak bir yasal dayanağın tesis
edilmesi amaçlanmaktadır.
Taslak Çerçeve Anlaşma metnine
ilişkin kurum/kuruluşların
görüşleri alınarak Avrupa
Komisyonuna iletilmiştir.
Komisyondan alınan son taslak
kurumların mutabakatına
sunulmuştur.
Avrupa Birliği
Bakanlığı
2014
II. Dönem
4
Mali işbirliğinin daha etkin
yürütülmesi için ilgili
kurumların idari kapasitelerin
güçlendirilmesine yönelik ihtiyaç
analizi çalışmasının yapılması
Yapılacak çalışmayla, AB fonlarını
yöneten kurumların AB fonlarını
daha etkin kullanabilmeleri için
alınması gereken tedbirlerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Resmi yazı ile ilgili
kurum/kuruluşlardan idari
kapasite artırımına yönelik ihtiyaç
duydukları hususlarda alınması
gerekebilecek somut tedbirlere
ilişkin görüşleri sorulmuştur.
Avrupa Birliği
Bakanlığı
2015
I. Dönem
96
Hazine
Müsteşarlığı
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 23: YARGI VE TEMEL HAKLAR
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU32:
23. Yargı ve Temel Haklar Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.
Gayrı resmi bilgilere göre 6 adet açılış kriteri öngörülmektedir:
1. Türkiye, yargının bağımsızlığını, tarafsızlığını ve etkinliğini daha fazla güçlendirmeye yönelik Yargı Reformu Stratejisini Komisyona
sunmalıdır. Bu Stratejide, somut tedbirler, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ana hatlarıyla belirtilmelidir.
Bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik zaman çizelgesi gerekli kaynaklarla birlikte Stratejide yer almalı, çizelgeyi takip edecek
sorumlu makamlar ve bunların arasında etkili bir koordinasyonun ne şekilde sağlanacağı belirlenmelidir.
2. Türkiye, yolsuzlukla daha fazla mücadele konusunda etkili yasal ve kurumsal çerçevenin tesis edilmesi için Komisyona bir Yolsuzlukla
Mücadele Stratejisi sunmalıdır. Bu Stratejide, belirlenen hedeflerin gerçekleştirilmesini sağlayacak somut tedbirler ana hatlarıyla
belirtilmeli, siyasi partilerin ve seçim kampanyalarının finansmanına ilişkin mevzuatın yolsuzlukla mücadelede ne derece etkili
olduğuna dair bir analiz yer almalıdır. Ayrıca, bu tedbirlerin uygulanmasına yönelik zaman çizelgesi, gerekli kaynaklarla birlikte
Stratejide yer almalı ve çizelgeyi takip edecek sorumlu makamlar ve bunların arasında etkili bir koordinasyonun ne şekilde
sağlanacağı belirlenmelidir.
3. Türkiye, temel hakların uygulamada tamamıyla gözetilmesini sağlamak amacıyla, temel hakların daha fazla uygulanmasına yönelik bir
eylem planını Komisyona sunmalıdır. Eylem planı, gerekli görüldüğü takdirde yasal tedbirler de dâhil olmak üzere, AİHS ve AİHM
içtihadı çerçevesinde güvence altına alınan hak ve özgürlüklere tam olarak riayet edilmesini en nihayetinde güvence altına alacak
tedbirleri içermelidir. Türkiye, ayrıca temel haklar konusundaki gelişmelere ilişkin bir izleme mekanizması oluşturmalıdır.
4. Türkiye, hem bir Kamu Denetçiliği sistemi hem de BM’nin ilgili esasları uyarınca, bağımsız ve yeterli kaynaklara sahip ulusal bir insan
hakları kurumu kurmalıdır.
5. Türkiye, vakıflar mevzuatı ile ifade özgürlüğüne ilişkin mevzuatını, AİHS ve AİHM içtihadına uygun olarak gözden geçirmelidir.
6. Türkiye, BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi İhtiyari Protokolünü (OPCAT) onaylamalıdır.
32
23. Yargı ve Temel Haklar Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
97
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Ayrımcılıkla Mücadele
ve Eşitlik Kanunu33
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Irk Eşitliğine ilişkin 2000/43/AT
sayılı Direktif
Mal ve hizmetlere erişimde kadın
ve erkekler arasında muamele
eşitliğine ilişkin 2004/113/AT
sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Kişilerin eşit muamele görme Hazırlık aşamasında
hakkının güvence altına
alınması ve ayrımcılığa karşı
etkili bir şekilde
korunmalarının sağlanması
amaçlanmaktadır.
Siyasi Kriterler
33
Kolluk Gözetim
Komisyonu Kurulmasına
Dair Kanun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Siyasi Kriterler
İçişleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
2
Sorumlu
Kurum
Genel kolluk şikâyet
sisteminin daha etkili ve hızlı
işlemesini sağlamak,
saydamlığını geliştirmek,
güvenilirliğini artırmak
üzere; genel kolluk
personelinin işledikleri iddia
edilen suçlardan veya
disiplin cezasını gerektiren
eylem, tutum ve
davranışlarından dolayı idari
merciler tarafından yapılan
ya da yapılması gereken iş ve
TBMM’de
İçişleri
Bakanlığı
Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kanunu, 19. Sosyal Politika ve İstihdam ve Faslı ve 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu altında da yer almaktadır.
98
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
işlemlerin merkezi bir
sistemde kayıt altına
alınmasının ve izlenmesinin
gerçekleştirilmesi ile Kolluk
Gözetim Komisyonunun
kurulması ve oluşturulacak
Komisyonun görev ve
yetkileri ile çalışma
yönteminin ve diğer idari
tedbirlerin, usul ve esasların
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
3
4
Yardım Toplama
Kanunu
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
5253 sayılı Dernekler
Kanunu
(RG: 23.11.2004/
25649), 4721 sayılı Türk
Medeni Kanunu (RG:
8.12.2001/
24607)
ve 6581 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında
Kanunda
(RG:23.2.1985/
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Siyasi Kriterler
Siyasi Kriterler
2860 sayılı Yardım Toplama
Kanununun yürürlükten
kaldırılması, değişen
koşullara göre yeni bir
düzenleme yapılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Dernekler Kanunundaki
yoruma açık düzenlemelerin
giderilerek özellikle dernek
ve üyeleri arasında ortaya
çıkabilecek hukuki
uyuşmazlıkların önlenmesi,
derneklere verilecek
hizmetin etkin ve verimli
olarak yürütülmesi, sivil
toplum örgütlerine yönelik
güvenin artırılması ve AÎHM
kararlarında da belirtildiği
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
99
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
18675
değişiklik yapılması
5
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu34
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Kişisel Verilerin Korunmasına
İlişkin 95/46/AT sayılı Direktif
7
34
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
gibi devletin örgütlenme
özgürlüğü ile ilgili pasif
yükümlüğünün yanında aktif
yükümlülüğünün bir gereği
olarak, sivil toplum
örgütlerinin etkili bir şekilde
çalışabilmeleri için yasal
zemin oluşturulması
amaçlanmaktadır.
108 sayılı Avrupa Konseyi Kişisel
Verilerin Otomatik İşleme Tabi
Tutulması Karşısında Bireylerin
Korunmasına İlişkin Sözleşme
6
Düzenlemenin Amacı
6332 sayılı Türkiye
İnsan Hakları Kurumu
Kanununda
(RG: 21.06.2012/
28339) değişiklik
yapılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
1632 sayılı Askeri Ceza
Kanunu
(RG: 22.05.1930/
Siyasi Kriterler
Siyasi Kriterler
Kişisel verilerin korunması
konusunda çerçeve
niteliğinde ilkelerin
belirlenmesi ve bu ilkelerin
uygulamasının
izlenmesinden sorumlu
bağımsız bir kurul kurulması
amaçlanmaktadır.
Başbakanlık’ta
Adalet
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Türkiye İnsan Hakları
Kurumu Kanunu kapsamında
uygulamada karşılaşılan
sorunlara yönelik düzenleme
yapılması amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Türkiye İnsan
Hakları
Kurumu
2015
I. Dönem
Mahkemelerin bağımsızlığı
ve tarafsızlığı ile hâkimlik
teminatına uygun olarak,
Başbakanlık’ta
Milli Savunma
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı altında da yer almaktadır.
100
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
1520) ile Bazı
Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında
Kanun
8
9
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
askerî mahkemelerin ve
savcılıkların yeniden
teşkilatlandırılması, askerî
hâkimlerin disiplin, atama
vb. işlemlerinin yeniden
düzenlenmesi ve askerî
yargının daha hızlı ve etkin
olarak işleyişinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
BM Çocuk Haklarına
Dair Sözleşmenin
Başvuru Usulüne İlişkin
İhtiyari Protokolün
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
BM Engellilerin
Haklarına İlişkin
Sözleşmeye Ek İhtiyari
Protokolün
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Siyasi Kriterler
Siyasi Kriterler
Birleşmiş Milletler Çocuk
Hakları Sözleşmesinin
uygulamasını iyileştirmek
amacıyla BM Çocuk Hakları
Komitesine bireysel
başvuruları inceleme yetkisi
tanıyan Çocuk Haklarına Dair
Sözleşmenin Başvuru
Usulüne İlişkin İhtiyari
Protokolün onaylanması
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Birleşmiş Milletler
Engellilerin Haklarına İlişkin
Sözleşme hükümlerinin ihlal
edilmesi sonucunda
etkilenen bireylerin veya
grupların, Sözleşme
kapsamında kurulan Engelli
Hakları Komitesine başvuru
yapabilmelerine olanak
sağlayan Sözleşmeye Ek
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
101
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
İhtiyari Protokolün
onaylanması
amaçlanmaktadır.
10
İnsan Hakları ve Ana
Hürriyetleri Korumaya
Dair Sözleşmeye
Değişiklik Getiren
15 No.lu Protokol’ün
(CETS No. 213)
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Siyasi Kriterler
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesinin daha etkin
çalışmasını amaçlayan İnsan
Haklarını ve Ana Hürriyetleri
Korumaya Dair Sözleşmeye
Değişiklik Getiren
15 No.lu Protokol’ün
onaylanması
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
11
Hükümlülerin Nakline
Siyasi Kriterler
Dair Sözleşmeye Ek
Protokolün (ETS
No.167) Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
Hükümlünün rızası
gerekmeksizin, cezasına
başlamadan veya cezası
tamamlanmadan
hükümlünün nakline ilişkin
usul ve esasları düzenleyen
Protokolün konu hakkında
"beyan"da bulunulmak
suretiyle onaylanmasının
uygun bulunması
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
12
Kültürel İfadelerin
Çeşitliliğinin Korunması
ve Geliştirilmesi
Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
2001 yılında kabul edilen
"Kültürel Çeşitlilik Hakkında
UNESCO Evrensel
Bildirisi"nden hareketle
kültürel çeşitliliğin
korunması alanında somut
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Siyasi Kriterler
102
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Kanun35
13
14
15
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
önlemlerin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Avrupa Konseyi Kişisel
Verilerin Otomatik
İşleme Tabi Tutulması
Karşısında Bireylerin
Korunmasına İlişkin
Sözleşmenin (ETS No.
108) Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun36
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İnsan Hakları ve Temel
Özgürlüklerin
Korunmasına İlişkin
Sözleşmeye Ek 16 No.lu
Protokol’ün (CETS No.
214) Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Suç Gelirlerinin
Aklanması,
Araştırılması, El
Konulması, Müsaderesi
ve Terörizmin
Finansmanına İlişkin
Avrupa Konseyi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Siyasi Kriterler
Siyasi Kriterler
Siyasi Kriterler
Avrupa Konseyi
çerçevesinde oluşturulan
ortak hukuk sistemine
Türkiye'nin kişisel verilerin
korunması alanında da dâhil
olmasını öngören
anlaşmanın onaylanması
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Temel hak ve özgürlüklerin
güvence altına alınarak
geliştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Başbakanlık’ta
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Suç gelirlerinin aklanması ve
terörizmin finansmanının
önlenmesine yönelik
yükümlülükleri düzenleyen
sözleşmenin onaylanması
amaçlanmaktadır.
Başbakanlık’ta
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
35Kültürel
İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 26.Eğitim ve Kültür Faslı altında da yer almaktadır.
Konseyi Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin (ETS No. 108) Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 24. Adalet,
Özgürlük ve Güvenlik Faslı altında da yer almaktadır.
36Avrupa
103
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Sözleşmesinin (CETS No.
198) Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna
Dair Kanun37
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Dernekler
Yönetmeliğinde
(RG: 31.03.2005/
25772) değişiklik
yapılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararları
Siyasi Kriterler
Özellikle dernek ve üyeleri
arasında ortaya çıkabilecek
uyuşmazlıkların önlenmesi,
derneklere verilecek
hizmetin etkin ve verimli
olarak yürütülmesi, sivil
toplum örgütlerine yönelik
güvenin artırılması ve AİHM
kararlarında da belirtildiği
gibi devletin örgütlenme
özgürlüğü ile ilgili pasif
yükümlülüğünün yanında
aktif yükümlülüğünün bir
gereği olarak, sivil toplum
örgütlerinin etkili bir
şekilde çalışabilmeleri için
yasal zeminin oluşturulması
amaçlanmaktadır.
37Suç
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (CETS No. 198) Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun, 4.Sermaye’nin Serbest Dolaşımı Faslı ve 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı altında da yer almaktadır.
104
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2
3
4
Yardım Toplama
Yönetmeliğinde
(RG:27.12.1999/
23919) değişiklik
yapılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İçişleri Bakanlığı
Dernekler Dairesi
Başkanlığı Merkez ve
Taşra Teşkilatı Kuruluş,
Görev, Çalışma ve
Denetim Usul ve
Esaslarına Dair
Yönetmelikte
(RG:15.10.2002/
24907) değişiklik
yapılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
İçişleri Bakanlığı
Dernekler Denetçileri
Yönetmeliğinde
(RG: 22.09.2004/
25591) değişiklik
yapılması
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararları
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
Kararları
Yardım toplama
faaliyetlerinde değişen
koşullara uygun
düzenlemelerin yapılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Yapılacak mevzuat
değişikliklerine uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Yapılacak mevzuat
değişikliklerine uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
105
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
38
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
Yargı Reformu Stratejisinin
güncellenmesi
Ağustos 2009’da Bakanlar Kuruluna
sunularak uygulanmaya başlayan
“Yargı Reformu Stratejisi”nde yer alan
amaç ve hedeflerin gerçekleşme
durumları dikkate alınarak, dünyada
ve ülkemizde yaşanan yeni
gelişmelerin Yargı Reformu
Stratejisine yansıtılması, değişen
koşullara ve yargının ihtiyaçlarına
göre söz konusu belgenin
güncellenmesi amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Adalet Bakanlığı
2015
I. Dönem
2
Ayrımcılıkla mücadele ve eşit
muamele hakkı konusunda Mülki
İdare Amirlerinde farkındalığın
artırılması
Ayrımcılıkla mücadele ve eşit
muamele hakkını güvence altına
alarak, Mülki İdare Amirlerinin
farkındalığının artırılması ve ilgili
teftiş kurallarının gözden geçirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
3
Roman Vatandaşlarımıza Yönelik
Sosyal Politika Strateji Belgesi ve
Eylem Planı38
AB’nin Romanların sosyal içerme ve
entegrasyonlarının geliştirilmesi
hedefi çerçevesinde
Roman vatandaşların ekonomik ve
sosyal hayata katılımlarının
güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Aile ve Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Roman Vatandaşlarımıza Yönelik Sosyal Politika Strateji Belgesi ve Eylem Planı, 19. Sosyal Politika ve İstihdam Faslı altında da yer almaktadır.
106
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 24: ADALET, ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU 39:
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.
Gayrı resmi bilgilere göre 4 adet açılış kriteri öngörülmektedir:
1. Türkiye, İltica ve Göç Alanındaki Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Eylem Planı çerçevesinde;
sığınma başvurusunda bulunanlara, mültecilere ve iade edilmeyi bekleyen düzensiz göçmenlere kalacak yer sağlamak için gerekli
altyapıyı önemli ölçüde geliştirmek amacıyla mevzuat uyumunu sağlamak ve kurumsal kapasitesini güçlendirmek (uzman personel
alımı ve eğitimi dâhil) için ayrıntılı bir yol haritası hazırlamalıdır. Bu yol haritasının, kısa, orta ve uzun vadeli öncelikleri açıkça
içermesi ve gerçekçi bir plan (bütçe hesaplamaları dâhil) sunması gerekmektedir. Yol haritası, kısa, orta ve uzun vadeyi kapsayacak
şekilde sarih öncelik sıralamasını yansıtmalıdır. Türkiye, Yol Haritasında, halen yürürlükte olan “coğrafi sınırlamanın” kaldırılması
dâhil, Cenevre Sözleşmesini ve Protokollerini tam olarak nasıl ve ne zaman uygulayacağını belirtmelidir.
2. Türkiye, Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planı’nı, somut faaliyetleri, hedefleri, gerçekçi bir takvimi, sorumlu makamları ve önemli
yatırım gerektiren faaliyetlerin her biri için bütçe hesaplamalarını içeren bir yol haritasıyla tamamlamalıdır. Yol haritası,
kurumlararası işbirliği, mevzuat uyumu, uygun insan kaynakları politikası ve nihai hedef olarak sınırların kontrolünden ve
gözetiminden sorumlu bir profesyonel kurum oluşturulması dâhil kurumsal yapılanmaya ilişkin konuları kapsamalıdır.
3. Türkiye, Avrupa Komisyonuyla yürüttüğü Geri Kabul Anlaşması müzakerelerine, bu müzakereleri sonuçlandırmak amacıyla istikrarlı
bir biçimde devam etmelidir.
4. Türkiye, AB’nin Organize Suçla Mücadeleye ilişkin stratejik kavramıyla uyumlu, çok-yıllı ve çok-disiplinli bir Organize Suçlarla
Mücadele Stratejisi kabul etmelidir. Söz konusu Strateji, hedefleri, sarih sonuçları, sorumlu kurumları, gerçekçi bir takvimi ve önemli
yatırım gerektiren faaliyetlere ilişkin bütçe hesaplamasını içeren bir eylem planı ile tamamlanmalıdır. Strateji, insan ticareti ile
uyuşturucu ve taklit mal kaçakçılığı gibi sınır aşan suç türlerini kapsamalıdır.
39
24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
107
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
İnsan Ticaretiyle
Mücadele ve
Mağdurların Korunması
Kanunu
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
İnsan Ticaretiyle Mücadele ve
Mağdurlarının Korunmasına
İlişkin 2011/36/AB sayılı
Direktif
197 sayılı Avrupa Konseyi İnsan
Ticaretine Karşı Eylem
Sözleşmesi
2
3152 sayılı İçişleri
Bakanlığı Teşkilat ve
Görevleri Hakkında
Kanunda
(RG: 23.02.1985/
18675) değişiklik
yapılması
Avrupa Sınır Gözetim Sisteminin
Kurulmasına İlişkin
(AB) 1052/2013 sayılı Tüzük
Schengen Kataloğu
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
İnsan ticareti suçunun adli
boyutunun dışında kalan
hususlarının yasal güvenceye
kavuşturulması, mağdur odaklı
bir düzenlemeye geçilerek insan
ticaretiyle mücadele alanında
yeni stratejilerin
oluşturulmasının sağlanması ve
etkin bir mağdur destek sistemi
getirilerek insan ticaretinin her
şekliyle önlenmesi
amaçlanmaktadır. Ayrıca yerli ve
yabancı insan ticareti
mağdurlarına sağlanan desteğin,
uluslararası hukukun öngördüğü
standartlar çerçevesinde yerine
getirilmesi amaçlanmaktadır.
Kurumlar arasında iyi işleyen bir
işbirliği, koordinasyon ve bilgi
değişimi mekanizması
oluşturulmasına yönelik yasal
düzenlemeler yapılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
108
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
3
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu40
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi
108 sayılı Avrupa Konseyi
Kişisel Verilerin Otomatik
İşleme Tabi Tutulması
Karşısında Bireylerin
Korunmasına İlişkin Sözleşme
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Kişisel verilerin korunması
konusunda çerçeve niteliğinde
ilkelerin belirlenmesi ve bu
ilkelerin uygulamasının
izlenmesinden sorumlu bağımsız
bir kurul kurulması
amaçlanmaktadır.
Başbakanlık’ta
Adalet
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin
sınırları dâhilinde
gerçekleştirilecek insani amaçlı
mayın ve/veya patlamamış
mühimmat temizleme
faaliyetlerine yönelik Uluslararası
Mayın Temizleme Standartlarına
uygun politikaların belirlenmesi,
bu faaliyetlerin yönetilmesi,
belirlenen esaslara uygun olarak
gerçekleştirilmesinin takip
edilmesi görevlerini yerine
getirecek Milli Mayın Faaliyet
Yetkilisinin Belirlenmesi ve
Mayın Faaliyet Merkezinin
Kurulması amaçlanmaktadır.
Başbakanlık’ta
Milli
Savunma
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Kişisel Verilerin Korunmasına
İlişkin 95/46/AT sayılı Direktif
4
40
Milli Mayın Faaliyet
Yetkilisinin Belirlenmesi
ve Mayın Faaliyet
Merkezi Kurulmasına
İlişkin Kanun
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı altında da yer almaktadır.
109
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
5
6
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Avrupa Konseyi Kişisel
Verilerin Otomatik
İşleme Tabi Tutulması
Karşısında Bireylerin
Korunmasına İlişkin
Sözleşmenin (ETS No.
108) Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun 41
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi
197 sayılı Avrupa
Konseyi İnsan
Ticaretine Karşı Eylem
Sözleşmesinin Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Kişisel verilerin uluslararası
standartlarda korunmasının
sağlanması amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
İnsan ticareti ile uluslararası
hukukun öngördüğü standartlar
çerçevesinde mücadele edilmesi
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Suç gelirleriyle mücadele ve
terörizmin önlenmesi için gerekli
uluslararası işbirliğinin daha
etkin kılınması ve hukuki
düzenlemelerin yapılması
amaçlanmaktadır.
Başbakanlık’ta
Dışişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
İnsan Ticaretiyle Mücadele ve
Mağdurlarının Korunmasına
İlişkin 2011/36/AB sayılı
Direktif
7
Suç Gelirlerinin
Aklanması,
Araştırılması, El
Konulması, Müsaderesi
ve Terörizmin
Finansmanına İlişkin
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları
Avrupa Konseyi Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunmasına İlişkin Sözleşmenin (ETS No. 108) Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 23. Yargı ve
Temel Haklar Faslı altında da yer almaktadır.
41
110
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Konseyi
Sözleşmesinin (CETS
No. 198)
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun42
8
Ceza İnfaz Kurumları
Güvenlik Hizmetleri
Kanunu
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi Kararları
Siyasi Kriterler
Adli konulardaki mevzuatın AB
müktesebatı ile uyumunun
sağlanması ve uygulanması için
adli kapasitenin güçlendirilmesi
ve ceza infaz kurumlarının dış
güvenlik hizmetlerinin Jandarma
Genel Komutanlığından, Adalet
Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri
Genel Müdürlüğüne devredilmesi
amaçlanmaktadır.
TBMM’de
Adalet
Bakanlığı
2015
I. Dönem
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
İnsan Ticaretiyle
Mücadele ve
Mağdurların Korunması
Yönetmeliği
İnsan Ticaretiyle Mücadele ve
Mağdurlarının Korunmasına
İlişkin 2011/36/AB sayılı Direktif
İnsan ticaretiyle mücadele
ve mağdurlara sunulacak
destek hizmetleri
kapsamında ilgili
birimlerle birlikte
kanunların uygulanması ve
197 sayılı Avrupa Konseyi İnsan
Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
İçişleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (CETS No. 198) Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun, 4.Sermaye’nin Serbest Dolaşımı Faslı ve 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı altında da yer almaktadır.
42
111
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
belirli standartların
oluşturulması
amaçlanmaktadır.
2
Vize etiketlerinin AB
Schengen Vize etiketine
uyumlu hale getirilmesi
için uygun
düzenlemenin yapılması
Vize Etiketlerine İlişkin
(AT) 1683/95 sayılı Tüzük
Vize Etiketlerine İlişkin
(AT) 334/2002 sayılı Tüzük
Vize etiketlerinin AB
müktesebatı ile uyumlu
hale getirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma
Kanununun uygulanmasına
ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Dışişleri
Bakanlığı
Vize Etiketlerinin
Numaralandırılmasına İlişkin
(AT) 856/2008 sayılı Tüzük
Schengen Kataloğu
3
6458 sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma
Kanununun
(RG: 11.04.2013/
28615) Uygulanmasına
İlişkin Yönetmelik
Üçüncü Ülke Vatandaşlarına
Verilecek Oturma İzinlerinin Şekil
Şartlarına İlişkin
(AT) 1030/2002/AT sayılı Tüzük
Schengen Sınırlar Koduna İlişkin
(AT) 562/2006 sayılı Tüzük
Geçici Korumaya İlişkin
2001/55/AT sayılı Direktif
Aile Birleşimine İlişkin
2003/86/AT sayılı Direktif
Üçüncü Ülke Vatandaşlarına İlişkin
2003/109/AT sayılı Direktif
112
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma
Kanununun 98. Maddesi
uyarınca; sınır kapılarına
getirmiş oldukları
yabancılardan geçişleri
reddedilenleri geri
götürmekle, yabancıya
refakat edilmesi gerekli
görülen durumlarda
refakatçilerin gidiş ve
dönüşlerini sağlamakla ve
taşıdıkları kişilerin belge
ve izinlerini kontrol
etmekle ve Göç İdaresi
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının
Oturma İzinlerine İlişkin
2004/114/AT sayılı Direktif
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Geri
Gönderilmesine İlişkin
2008/115/AT sayılı Direktif
Uluslararası Korumaya İlişkin
2011/95/AB sayılı Direktif
Uluslararası Korumaya İlişkin
2013/32/AB sayılı Direktif
Uluslararası Koruma
Başvurularının Kabulüne İlişkin
2013/33/AB sayılı Direktif
4
Taşıyıcıların
Yükümlülüklerine
İlişkin Yönetmelik
Üçüncü Ülke Vatandaşlarına
Verilecek Oturma İzinlerinin Şekil
Şartlarına İlişkin
(AT) 1030/2002 sayılı Tüzük
Schengen Sınırlar Koduna İlişkin
(AT) 562/2006 sayılı Tüzük
Geçici Korumaya İlişkin
2001/55/AT sayılı Direktif
Aile Birleşimine İlişkin
2003/86/AT sayılı Direktif
Üçüncü Ülke Vatandaşlarına İlişkin
2003/109/AT sayılı Direktif
113
İçişleri
Bakanlığı
Ulaştırma,
Denizcilik ve
Haberleşme
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının
Oturma İzinlerine İlişkin
2004/114/AT sayılı Direktif
Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Geri
Gönderilmesine İlişkin
2008/115/AT sayılı Direktif
Genel Müdürlüğü
tarafından istenmesi
halinde yolcuların
bilgilerini hareketlerinden
önce Genel Müdürlüğe
vermekle yükümlü olan
taşıyıcıların; bu
yükümlülüklerine ilişkin
uygulanacak usul ve
esasların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Uluslararası Korumaya İlişkin
2011/95/AB sayılı Direktif
Uluslararası Korumaya İlişkin
2013/32/AB sayılı Direktif
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Uluslararası Koruma
Başvurularının Kabulüne İlişkin
2013/33/AB sayılı Direktif
5
Emniyet Genel
Müdürlüğü Interpol
Europol Dairesi
Başkanlığı ve Taşra
Teşkilatı Şube
Müdürlüklerinin
Kuruluş, Görev ve
Çalışma Yönetmeliği43
Avronun sahteciliğe karşı
korunmasına ilişkin
(AT) 1338/2001 ve
(AT) 1339/2001 sayılı
Tüzükler
Avronun sahteciliğe karşı
korunması alanında
koordinasyon görevini
yürüten Ulusal Merkez
Ofis’in (NCO) iş akışlarının
düzenlenerek bilginin
merkezileştirilmesi
konusunun iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol, Europol Dairesi Başkanlığı ve Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 32.Mali Kontrol Faslı altında da yer
almaktadır.
43
114
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Gerçekleşme
Tarihi
İnsan ticareti ile mücadele
amacıyla iletişim merkezi
kurulması
Türkiye’nin her yerinden ve
yurtdışından erişilebilir iletişim
merkezi ile tüm arayanların bilgi
ihtiyaçlarının etkin, hızlı ve
güvenilir bir şekilde karşılanması
amaçlanmaktadır.
Halihazırda insan ticareti
mağdurlarına destek veren 157
Acil Yardım Hattının hizmet
alanının genişletilmesi için
çalışmalar devam etmektedir.
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
2
Sahil Güvenlik Komutanlığının
deniz yoluyla gerçekleştirilen
düzensiz göç ve organize suçlarla
mücadele kapasitesinin artırılması
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın
deniz yoluyla gerçekleştirilen
düzensiz göç ve organize suçlarla
mücadele teknik ve kurumsal
kapasitesinin artırılması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
3
Kara ve deniz sınırları ile sınır
kapılarında görev yapan birimlerin
idari ve teknik kapasitelerinin
güçlendirilmesi
İlgili kurumların sınır güvenliğini
sağlama kapasitelerinin
arttırılması amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
4
Kara ve deniz sınırlarının gözetimi
için modern bir sınır güvenliği
sistemi tesis edilmesi
Türkiye’nin tüm sınırlarının
kesintisiz olarak gözetlenmesi ve
güvenliğinin sağlanması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
5
Sahil Güvenlik Komutanlığı
bünyesinde Risk Analizi Merkezi
kurulması
Sahil Güvenlik Komutanlığı
bünyesinde suç analiz etkinliğinin
artırılması ve bir suç haritası
hazırlanarak suç önleme
stratejisinin belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
115
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
6
7
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Mevcut Durum
Terörizmin Finansmanı ve Aklama
ile Mücadelede Kurumsal
Kapasitenin Artırılması
Terörizmin finansmanı ve aklama
ile mücadelede suç faaliyetinin
tespiti ve önlenmesi suretiyle
etkinliğin ve verimliliğin
artırılması amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Taşıyıcıların Yükümlülüklerine
İlişkin Kurumsal ve Teknik
Altyapının Kurulması
6458 sayılı Yabancılar ve
Uluslararası Koruma Kanununun
98. Maddesi kapsamında
taşıyıcılardan istenecek yolcu
bilgileri başta olmak üzere göç
istihbaratı ile ilgili elde edilecek
bilgilerin depolanması, korunması
ve kullanılmasıyla ilgili bir Göç
İstihbaratı, Hedefleme ve Risk
Analiz Merkezinin kurulması
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
116
Sorumlu Kurum
Maliye Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
MASAK
İçişleri Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 25: BİLİM VE ARAŞTIRMA
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
25. Bilim ve Araştırma Faslı, 12 Haziran 2006 tarihinde Avusturya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmış ve aynı tarihte geçici olarak
kapatılmıştır.
117
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Amacı
Ufuk 2020 Programına katılımının
izlenmesi, değerlendirilmesi ve
desteklenmesi için idari altyapının
oluşturulması
Ülkemizin Ufuk 2020 Programına
katılımıyla elde edeceği faydanın
azamiye çıkarılması
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
118
Hazırlık çalışmaları devam
etmektedir.
Sorumlu Kurum
Avrupa Birliği
Bakanlığı
TÜBİTAK
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 26: EĞİTİM VE KÜLTÜR
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU 44:
26. Eğitim ve Kültür Faslının Tarama Sonu Raporu, Avusturya Dönem Başkanlığı’nın 26 Nisan 2006 tarihli mektubu ile resmen tarafımıza
iletilmiştir.
Fasıl için açılış kriteri bulunmamaktadır.
Türkiye Müzakere Pozisyon Belgesini 25 Mayıs 2006 tarihinde Avrupa Komisyonuna iletmiştir.
44
26. Eğitim ve Kültür Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
119
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Kültürel İfadelerin
Çeşitliliğinin Korunması
ve Geliştirilmesi
Sözleşmesinin
Onaylanmasının Uygun
Bulunduğuna Dair
Kanun45
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
2005 UNESCO Kültürel İfadelerin
Çeşitliliğinin Korunması ve
Geliştirilmesi Sözleşmesi
Düzenlemenin Amacı
Sözleşmenin onaylanması
ülkemizin kültür
politikalarının
zenginleştirilmesine
katkıda bulunacaktır.
Kültür alanında AB ile
işbirliğinin güçlendirilmesi
ve Birlik politikaları ile
uyum sağlanması
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
TBMM’de
Sorumlu
Kurum
Dışişleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
45
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Yaratıcı Avrupa
Programı’na katılım
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
2014-2020 Yaratıcı Avrupa
Programı’nın kurulmasına ilişkin
(AB) 1295/2013 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Yaratıcı Avrupa Programı
üyeliği ile kültürel ve yaratıcı
sektörlerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Avrupa Birliği
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2014
II. Dönem
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 23. Yargı ve Temel Haklar Faslı altında da yer almaktadır.
120
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
46
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
2
Türkiye Yeterlilikler
Çerçevesi (TYÇ)
Yönetmeliği ve eki TYÇ
Belgesi46
Hayat Boyu Öğrenme için Avrupa
Yeterlilikler Çerçevesi’nin
kurulmasına ilişkin (AB) 2008/C
111/01 sayılı Tavsiye Kararı
3
Türkiye Ulusal Gençlik
Konseyi Kuruluş,
Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
Gençlik Alanında Avrupa İşbirliği
İçin Yenilenen Çerçeve’ye (20102018) ilişkin (AB) 2009/C
311/01 sayılı İlke Kararı
4
Halk Kültürü Alan
Araştırmaları, Bilgi ve
Belge Merkezi
Hizmetleri ve Somut
Olmayan Kültürel Miras
Çalışmaları Hakkında
Yönetmelik
2003 tarihli UNESCO Somut
Olmayan Kültürel Miras
Sözleşmesi
TYÇ ile yeterliliklerin
uluslararası alanda
tanınırlığının ve şeffaflığının
sağlanarak bireylerin
hareketliliğinin desteklenmesi
amaçlanmaktadır.
Konseyin amacı; gençlerin
sosyal, ekonomik ve siyasal
alanlarda topluma aktif
katılımlarını ve kişisel
gelişimlerini desteklemek,
gençlik alanında üretilecek
politikalara katkı sağlamak,
ulusal ve uluslararası çalışma
ve projeler uygulamak, gençler
ve gençlik alanında faaliyet
gösteren organizasyonlar
arasında koordinasyona
yardımcı olmak ve gençlerin
karar alma ve uygulama
süreçlerine katılımını
artırmaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı
merkez ve taşra teşkilatında
çalışan folklor
araştırmacılarının görevlerine,
halk kültürü alan
araştırmalarına, somut
olmayan kültürel miras
taşıyıcılarının tespitine ve
1989 UNESCO Geleneksel Kültür
ve Folklorun Korunması Tavsiye
Kararı
Mevcut Durum
Yayım
Tarihi
Hazırlık aşamasında
Mesleki
Yeterlilik
Kurumu
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
Gençlik ve
Spor
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) Yönetmeliği ve eki TYÇ Belgesi, 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı altında da yer almaktadır.
121
Sorumlu
Kurum
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
kaydedilmesine, Halk Kültürü
Bilgi ve Belge Merkezine
araştırma, derleme, satın alma
ve bağış yoluyla belge
kazandırılmasına, bu
belgelerden yararlanılmasına
katkı sağlanması ve somut
olmayan kültürel miras
sistemlerine ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
47
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
TYÇ’ nin Avrupa Yeterlilikler
Çerçevesi (AYÇ) ile
Referanslanması ve Referanslama
Raporu47
Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu Kurum
Yeterliliklerin şeffaflığının
sağlanması, farklı ülkeler arasında
tanınmasının teşvik edilmesi,
tanınması ve diğer Ulusal
Yeterlilik Çerçeveleri ile
karşılaştırma yapılabilmesi
mümkün olacaktır.
Hazırlanan TYÇ Belgesinin onay
süreci tamamlanma
aşamasındadır.
Erasmus+ çerçevesinde finanse
edilen ve AYÇ ulusal irtibat
noktasının yürüttüğü proje ile
referanslama süreci başlatılmıştır.
Mesleki Yeterlilik
Kurumu
Gerçekleşme
Tarihi
2015
I. Dönem
Yükseköğretim
Kurulu
Başkanlığı
Milli Eğitim
Bakanlığı
TYÇ’nin Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) ile Referanslanması ve Referanslama Raporu, 3. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslı altında da yer almaktadır.
122
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 27: ÇEVRE VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
27. Çevre ve İklim Değişikliği Faslı, 21 Aralık 2009 tarihinde İsveç Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye, sınır-ötesi unsurları da dâhil, AB’nin yatay ve çerçeve çevre mevzuatını iç hukuka aktarmaya yönelik mevzuatı kabul
etmelidir.
2. Türkiye su kalitesi ile ilgili AB müktesebatını iç hukuka aktarmaya yönelik mevzuatı, özellikle Su Koruma Çerçeve Kanununu, kabul
etmelidir; Nehir Havzaları Koruma Eylem Planları oluşturmalı ve bu sektörde uygulama mevzuatını kabul etmek suretiyle mevzuat
uyumu alanında önemli ilerlemeler kaydetmelidir.
3. Türkiye endüstriyel kirlilik kontrolü ve risk yönetimi alanlarındaki müktesebatı iç hukuka aktarmaya yönelik mevzuatı kabul
etmelidir.
4. Türkiye, doğa koruma ve atık yönetimi dâhil olmak üzere, bu fasıldaki diğer sektörler için, Ulusal, Bölgesel ve Yerel Düzeyde Gerekli
İdari Kapasitenin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı ile uyumlu olarak mevzuat
uyumunu sürdürmeli ve katılım tarihinde AB gereklerinin uygulanması ve yürürlüğe konulması konusunda hazır olacağını
göstermelidir.
5. Türkiye denetim hizmetleri de dahil olmak üzere, her düzeyde idari birimin kapasitesini geliştirmeye Ulusal, Bölgesel ve Yerel
Düzeyde Gerekli İdari Kapasitenin ve Çevre Müktesebatının Uygulanması İçin Gerekli Mali Kaynakların Oluşturulması Planı
çerçevesinde devam etmelidir; çalışmaların koordinasyonunu iyileştirmeyi sürdürmeli ve bu fasıl kapsamındaki tüm sektörlerde AB
müktesebatının uygulanması ve yürürlüğe konulmasını teminen, AB’ye katılımdan uygun bir zaman önce gerekli tüm idari yapıları
oluşturduğunu göstermelidir.
123
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Tabiatı ve Biyolojik
Çeşitliliği Koruma
Kanunu 48
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Yabani Fauna ve Flora ile
Habitatlarının Korunmasına İlişkin
92/43/AET sayılı Direktif
Yabani Kuşların Korunmasına İlişkin
2009/147/AT sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Tabiatın, tabii değerlerin ve
biyolojik çeşitliliğin
korunmasına ve
sürdürülebilir kullanımına,
halkın tabiat hakkında
bilinçlenmesi ile toplumun
korumaya yönelik katkılarını
artıracak faaliyetlerin
desteklenmesine ilişkin usul
ve esasların düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
TBMM’de
Sorumlu
Kurum
Orman ve Su
İşleri
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
48
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Atık Yönetimi Genel
Esaslarına İlişkin
Yönetmelikte
(RG: 05.07.2008/
26927) değişiklik
yapılması
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Bazı direktifleri yürürlükten
kaldıran ve Atığa ilişkin
2008/98/AT sayılı Direktif
(Atık Çerçeve Direktifi)
Düzenlemenin Amacı
Atık Çerçeve Direktifi ile
getirilmiş olan yan ürün (byproduct) tanımının ulusal
mevzuata aktarılması
amaçlanmaktadır.
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu, 22. Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu Faslı altında da yer almaktadır.
124
Sorumlu
Kurum
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
2
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Büyük Endüstriyel
Kazaların Önlenmesi ve
Etkilerinin Azaltılması
Hakkındaki Yönetmelikte
(RG: 30.12.2013/
28867) değişiklik
yapılması
96/82/AT sayılı Direktifi (Seveso II)
değiştiren ve sonradan ilga edecek
olan, Tehlikeli Maddeler İçeren
Büyük Kaza Risklerinin Kontrolüne
İlişkin 2012/18/AB sayılı Direktif
(Seveso III)
3
Ulusal Coğrafi Bilgi
Sistemleri ile Coğrafi Veri
Altyapısının Kurulması ve
Yönetilmesi Hakkında
Yönetmelik
Avrupa Topluluğu'nda Mekânsal
Bilgi için Altyapı Oluşturulmasına
İlişkin 2007/2/AT sayılı Direktif
(INSPIRE)
4
Florlu Sera Gazlarına
İlişkin Yönetmelik
Belli Florlu Sera Gazlarına İlişkin
(AT) 842/2006 sayılı Tüzük
(AT) 842/2006 sayılı Tüzüğü
Yürürlükten Kaldıran, Belli Florlu
Sera Gazlarına İlişkin
(AB) 517/2014 sayılı Tüzük
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Mevcut Yönetmeliğin
Hazırlık aşamasında
tehlikeli maddeler
bulunduran kuruluşlarda
büyük endüstriyel kazaların
önlenmesi ve muhtemel
kazaların, insanlara ve
çevreye olan zararlarının en
aza indirilmesi amacıyla,
yüksek seviyede, etkili ve
sürekli korumayı sağlamak
için güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
Ulusal coğrafi bilgi sistemleri Hazırlık aşamasında
ile coğrafi veri altyapısının
kurulması ve yönetilmesine,
tüm coğrafi veri ve bilgilerin
sayısal olarak üretilmesine,
elektronik ortam üzerinden
paylaşılmasına ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Florlu Sera Gazları ile ilgili
Hazırlık aşamasında
ulusal kapasitenin
artırılması, Florlu Sera Gazı
kullanan cihazların kontrolü,
Florlu Sera Gazı ithalatının
kontrolü, pazara girişi,
ithalatın raporlanması, ülke
içi teknik personel eğitimi ve
yetkilendirme sisteminin
kurulması amaçlanmaktadır.
125
Sorumlu
Kurum
Çalışma ve
Sosyal
Güvenlik
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
5
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Ozon Tabakasını İncelten
Maddelere İlişkin
Yönetmelik
Ozon Tabakasını İncelten Maddelere
İlişkin (AT) 1005/2009 sayılı Tüzük
Ozon Tabakasını İncelten
Maddelerin Azaltılmasına
İlişkin Yönetmeliğin
(RG: 12.11.2008/ 27052)
yeniden düzenlenerek Ozon
Tabakasını İncelten
Maddelerin (OTİM)
sonlandırma takvimlerinin
güncellenmesi, yeni
OTİM’lerin yönetmelik
kapsamına alınması ve daha
kapsamlı yasakların devreye
sokulması amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Çevre ve
Şehircilik
Bakanlığı
2015
I. Dönem
6
Sulama Suyu Kayıp ve
Kaçakları Yönetmeliği
Su Politikası Alanında Topluluk
Faaliyeti için Çerçeve Oluşturan
2000/60/AT sayılı Direktif
(Su Çerçeve Direktifi)
Sulama suyunun etkin ve
verimli kullanılması, su
israfının önlenmesi ve kayıpkaçakların azaltılması ile
sulama suyu temini ve
kullanım maliyetlerinin
azaltılmasına ilişkin usul ve
esasların düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Orman ve Su
İşleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
7
İçme Suyu Havzalarının
Korunmasına Dair
Yönetmelik
Su Politikası Alanında Topluluk
Faaliyeti için Çerçeve Oluşturan
2000/60/AT sayılı Direktif
(Su Çerçeve Direktifi)
İçme ve kullanma suyu
temin edilen ve edilmesi
planlanan yerüstü ve yeraltı
su kaynaklarının kalitesinin
ve miktarının korunmasına
ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Orman ve Su
İşleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Düzenlemenin Amacı
126
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
8
9
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Havza Yönetim
Kurullarının Teşekkülü,
Görevleri, Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında
Tebliğ
Su Politikası Alanında Topluluk
Faaliyeti için Çerçeve Oluşturan
2000/60/AT sayılı Direktif
(Su Çerçeve Direktifi)
Yeraltı Sularının
Kirlenmeye ve
Bozulmaya Karşı
Korunması Hakkında
Yönetmelikte
(RG: 07.04.2012/
28257) değişiklik
yapılaması
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve
Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında 2006/118/AT sayılı
Direktif
10
Benzin Türlerine İlişkin
Teknik Düzenleme
Tebliği (Akaryakıt Seri
No: 14)
11
Motorin Türlerine İlişkin
Teknik Düzenleme
Tebliği (Akaryakıt Seri
No: 15)
Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve
Bozulmaya Karşı Korunması
Hakkında 2006/118/AT sayılı
Direktifin iki numaralı ekini tadil
eden 2014/80/AB sayılı Direktif
Benzin ve Dizel Yakıtların Kalitesine
İlişkin 98/70/AT sayılı Direktif
Benzin ve Dizel Yakıtların Kalitesine
İlişkin 98/70/AT sayılı Direktif
Düzenlemenin Amacı
Uygulamada yaşanan
sıkıntıların giderilmesi
maksadıyla mevcut Tebliğin
(RG: 18.06.2013/
28681) revize edilmesi
amaçlanmaktadır.
2006/118/AT sayılı
Direktifte yer alan “Eşik
Değer Asgari Parametre
Listesi” 2014/80/AB sayılı
Direktif ile tadil edilmiş olup,
listeye yeni parametreler de
eklenmiştir. Bu çerçevede,
mevcut Yönetmeliğin
güncellenmesi
amaçlanmaktadır.
98/70/AT sayılı Direktifte,
2009/30/AT ve
2011/63/AB sayılı
Direktifler ile yapılan
değişikliklerin ulusal
mevzuata aktarılması
amaçlanmaktadır.
98/70/AT sayılı Direktifte,
2009/30/AT ve
2011/63/AB sayılı
Direktifler ile yapılan
değişikliklerin ulusal
mevzuata aktarılması
amaçlanmaktadır.
127
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Hazırlık aşamasında
Orman ve Su
İşleri
Bakanlığı
2014
II. Dönem
Hazırlık aşamasında
Orman ve Su
İşleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurumu
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
Enerji Piyasası
Düzenleme
Kurumu
2015
I. Dönem
Mevcut Durum
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Ulusal Taşkın Yönetimi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı
Amacı
Mevcut Durum
Havza esaslı sürdürülebilir taşkın
yönetimi için sonuç odaklı ve somut
hedeflerle desteklenmiş bir politika
belirlenmesi, hedeflerin sorumlu
kuruluşlarla birlikte tanımlanması,
kamu kesimi, özel sektör, sivil
toplum kuruluşları ve bilimsel
kurumların koordineli ve katılımcı
bir yaklaşımla hareket etmesinin
teşviki ve desteklenmesi için
gereken strateji ve eylemlerin
belirlenmesi amaçlanmaktadır.
128
Hazırlık aşamasında
Sorumlu Kurum
Orman ve Su İşleri
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 28: TÜKETİCİNİN VE SAĞLIĞIN KORUNMASI
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
28. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı, 19 Aralık 2007 tarihinde Portekiz Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Türkiye, genel ürün güvenliği alanındaki mevzuatını gözden geçirmeli ve (tüketici indirimleri, haksız sözleşme hükümleri, mesafeli
satışlar, kapıdan satışlar, fiyatlandırma, paket turlar, devre tatil, tüketici kredileri, ihtiyati tedbirler, mali hizmetlerin uzaktan
pazarlanması ve haksız ticari uygulamalar da dâhil olmak üzere) tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuatını AB’yle daha fazla uyumlu
olacak şekilde değiştirmeli; RAPEX sisteminde yer almak için gereken araçlar gibi, bu mevzuat değişikliklerini doğru uygulayabilmesi
için yeterli idari yapıları ve uygulama kapasitesini üyelik tarihi itibarıyla oluşturacağını göstermelidir.
2. Türkiye, kan ve kan bileşenleri, izlenebilirlik gereklilikleri, ciddi ters reaksiyonların ve olayların bildirimi ve kanla ilgili tesislerin
kalite sistemine dair teknik şartları düzenleyen uygulama Direktiflerini iç hukuka aktarmaya yönelik mevzuatı kabul etmelidir.
Türkiye, bu mevzuatın doğru uygulanmasını ve yürütülmesini sağlayacak yeterli idari kapasiteyi üyelik tarihi itibarıyla oluşturacağını
göstermelidir.
3. Türkiye, 30 yıllık kayıt tutma süresi, üreme hücreleri, ciddi ters reaksiyonların ve olayların bildirimi, verilerin korunması ile doku ve
hücrelerin işlenmesi ve test edilmesine dair standart işletim prosedürleri başta olmak üzere, doku ve hücrelerle ilgili AB
müktesebatının iç hukuka aktarılmasına yönelik mevzuatı kabul etmelidir. Türkiye, bu mevzuatın doğru uygulanmasını ve
yürütülmesini sağlayacak yeterli idari kapasiteyi üyelik tarihi itibarıyla oluşturacağını göstermelidir.
4. Türkiye, özellikle yüksek zifir oranları ve dumansız tütün üzerinde odaklanarak, tütün mamullerinin düzenlenmesi hakkındaki AB
müktesebatının ve ayrıca tütün mamulleri reklamları hakkındaki AB müktesebatının iç hukuka aktarılmasında kayda değer ilerleme
kaydetmelidir.
5. Türkiye, Erken Uyarı ve Yanıt Sistemi’ne (EWRS) katılım dâhil olmak üzere, bulaşıcı hastalıklar alanında AB raporlama ve
koordinasyon yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli kurumsal ve idari kapasiteyi üyelik tarihi itibarıyla oluşturacağını
göstermelidir.
129
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Reklam ve Haksız Ticari
Uygulamalar
Yönetmeliği
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Aldatıcı ve Karşılaştırmalı
Reklamlara İlişkin 2006/114/AT
sayılı Direktif
Haksız Ticari Uygulamalara İlişkin
2005/29/AT sayılı Direktif
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Düzenlemenin Amacı
Mevcut urum
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde reklam ve haksız
ticari uygulamalara ilişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
2
Paket Tur Sözleşmeleri
Yönetmeliği
Paket Turlara İlişkin 90/314/AET
sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde paket tur
sözleşmelerine İlişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
3
Tüketici Kredisi
Sözleşmeleri
Yönetmeliği
Tüketici Kredisi Sözleşmelerine
İlişkin 2008/48/AT sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde tüketici kredisi
sözleşmelerine İlişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
130
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
4
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut urum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
İşyeri Dışında Kurulan
Sözleşmeler
Yönetmeliği
Tüketici Haklarına İlişkin
2011/83/AB sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde işyeri dışında
kurulan sözleşmelere ilişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
5
Mesafeli Sözleşmeler
Yönetmeliği
Tüketici Haklarına İlişkin
2011/83/AB sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde mesafeli
sözleşmelere ilişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
6
Finansal Hizmetlere
İlişkin Mesafeli
Sözleşmeler
Yönetmeliği
Finansal Hizmetlerin Mesafeli
Pazarlanmasına İlişkin
2002/65/AT sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde finansal
hizmetlere ilişkin mesafeli
sözleşmelere ilişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
7
Devre Tatil ve Uzun
Süreli Tatil Hizmeti
Sözleşmeleri
Yönetmeliği
Devre Tatil, Uzun Süreli Tatil
Ürünü, Yeniden Satım ve Değişim
Sözleşmelerine İlişkin
2008/122/AT sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde devre tatil ve
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
131
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
Sıra
No
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut urum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
uzun süreli tatil hizmeti
sözleşmelerine ilişkin
uygulamaya yönelik detaylı
kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
8
Konut Finansmanı
Sözleşmeleri
Yönetmeliği
Konut Amaçlı Taşınmazlara İlişkin
Tüketici Kredisi Sözleşmeleri
Hakkında 2014/17/AB sayılı
Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde konut
finansmanı sözleşmelerine
ilişkin uygulamaya yönelik
detaylı kuralların belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
9
Tüketici Hakem
Heyetleri Yönetmeliği
Tüketici Çıkarlarının Korunması
Amacıyla İhtiyati Tedbir
Kararlarına İlişkin 2009/22/AT
sayılı Direktif
Alternatif Uyuşmazlık Çözümüne
İlişkin
2013/11/AB sayılı Direktif
6502 sayılı Tüketicinin
Korunması Hakkındaki yeni
Kanunun ilgili maddeleri
çerçevesinde tüketici hakem
heyetlerine ilişkin uygulamaya
yönelik detaylı kuralların
belirlenmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2014
II. Dönem
Tüketicinin Korunması Mevzuatını
Uygulamadan Sorumlu Ulusal
Otoriteler Arasında İşbirliğine
İlişkin 2006/2004 sayılı Tüzük
Tüketici Uyuşmazlıklarının Online
Çözümüne İlişkin 524/2013 sayılı
Tüzük
132
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
3- KURUMSAL YAPILANMA VE DİĞER ÇALIŞMALAR (Strateji Belgesi, Eylem Planı vb.)
Sıra
No
1
49
Kurumsal Yapılanma/Diğer
Çalışmalar
Ulusal Piyasa Gözetimi ve
Denetimi (PGD) Strateji Belgesi
(2015- 2017)49
Amacı
Mevcut Durum
Piyasa gözetimi konusundaki AB
mevzuatının uygulanması için
gerekli olan idari kapasitenin
iyileştirilmesi için temel unsurları
ve hedefleri içeren kapsamlı bir
strateji belgesi hazırlanması
amaçlanmaktadır.
Ulusal PGD Strateji Belgesi (20102012) ve (2012-2014) dönemleri
için hazırlanmıştır. 17 Haziran
2014 tarihinde yapılan Piyasa
Gözetimi ve Denetimi
Koordinasyon Kurulu
toplantısında “2014 yılı sonrası
için ulusal PGD politikalarını
içerecek yeni bir Strateji Belgesi
hazırlanmasına yönelik
çalışmalara başlanacaktır” kararı
alınmış ve bu kapsamda
çalışmalara başlanmıştır. Belge,
tamamlanmasını müteakip, Avrupa
Birliği Bakanlığına iletilecektir.
Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) Strateji Belgesi (2015- 2017), 1. Malların Serbest Dolaşımı Faslı altında da yer almaktadır.
133
Sorumlu Kurum
Ekonomi
Bakanlığı
Gerçekleşme
Tarihi
2014
II. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 29: GÜMRÜK BİRLİĞİ
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU 50:
29. Gümrük Birliği Faslının Tarama Sonu Raporu, Almanya Dönem Başkanlığı’nın 11 Mayıs 2007 tarihli mektubu ile resmen tarafımıza
iletilmiştir.
Açılış Kriteri:
1. Türkiye gümrük bölgesine giriş yapan yolculara gümrüksüz satış mağazalarında satılan 1/95 Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki
ürünlere uyguladığı gümrük vergisi muafiyetini kaldırmalıdır.
50
29. Gümrük Birliği Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
134
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
2
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Gümrük Genel Tebliği
(Tarife Sınıflandırma
Kararları)
Muhtelif AB Sınıflandırma
Tüzükleri
Türkiye ile Avrupa
Topluluğu Arasında
Oluşturulan Gümrük
Birliği’nin
Uygulanmasına İlişkin
Esaslar Hakkındaki
2006/10895 sayılı
Karar (TarifeSınıflandırma Kararları)
Türkiye-AB Gümrük İşbirliği
Komitesi’nin Gümrük Birliği’nin
uygulanmasına ilişkin esaslara
dair 1/2006 sayılı Kararı
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
AB Sınıflandırma
Tüzüklerinin Türkçe
çevirisi yapılarak, tarife
sınıflandırılması
konusunda AB ile Türkiye
arasındaki farklılıkların
ortadan kaldırılması
amaçlanmaktadır.
Söz konusu mevzuatın
güncellenmesi ve
sadeleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Hazırlık aşamasında
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
2015
I. Dönem
135
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 30: DIŞ İLİŞKİLER
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU51:
30. Dış İlişkiler Faslının Tarama Sonu Raporu resmi olarak tarafımıza iletilmemiştir.
Gayrı resmi bilgilere göre 1 adet açılış kriteri öngörülmektedir:
1. Türkiye, Gümrük Birliği istişare mekanizmasından tam olarak yararlanmalıdır. Bu çerçevede, başta Dünya Ticaret Örgütü olmak üzere
mal ticaretine yönelik çok taraflı müzakerelerde Türkiye’nin tutumunun Avrupa Topluluğu ile uyumlu hale getirilmesini teminen
istişarelerde bulunmalıdır.
51
30. Dış İlişkiler Faslı siyasi blokaj nedeniyle müzakerelere açılamamaktadır.
136
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR:
1- BİRİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Türkiye ile Kosova
Arasında Akdedilen
Serbest Ticaret
Anlaşmasına İlişkin
Uygun Bulma Kanunu
AB’nin üçüncü ülkelerle
imzaladığı STA’larla uyum
sağlanması
AB’nin tercihli ticaret
rejiminin üstlenilmesi
yükümlülüğü çerçevesinde,
AB’nin Serbest Ticaret
Anlaşması akdettiği ülkelerle
benzer nitelikli anlaşmalar
akdedilmesi
amaçlanmaktadır.
Kosova ile Serbest
Ticaret Anlaşması
imzalanmış olup, söz
konusu Anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için
tarafların iç onay
işlemleri devam
etmektedir.
Ekonomi
Bakanlığı
2015
I.Dönem
2
Türkiye ile Malezya
Arasında Akdedilen
Serbest Ticaret
Anlaşmasına İlişkin
Uygun Bulma Kanunu
AB’nin üçüncü ülkelerle
imzaladığı STA’larla uyum
sağlanması
AB’nin tercihli ticaret
rejiminin üstlenilmesi
yükümlülüğü çerçevesinde,
AB’nin Serbest Ticaret
Anlaşması akdettiği ülkelerle
benzer nitelikli anlaşmalar
akdedilmesi
amaçlanmaktadır.
Malezya ile Serbest
Ticaret Anlaşması
imzalanmış olup, söz
konusu Anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için
tarafların iç onay
işlemleri devam
etmektedir.
Ekonomi
Bakanlığı
2015
I.Dönem
3
Türkiye ile Moldova
Arasında Akdedilen
Serbest Ticaret
Anlaşmasına İlişkin
Uygun Bulma Kanunu
AB’nin üçüncü ülkelerle
imzaladığı STA’larla uyum
sağlanması
AB’nin tercihli ticaret
rejimlerinin üstlenilmesi
yükümlülüğü çerçevesinde,
AB’nin Serbest Ticaret
Anlaşması akdettiği ülkelerle
benzer nitelikli anlaşmalar
akdedilmesi
amaçlanmaktadır.
Moldova ile Serbest
Ticaret Anlaşması
imzalanmış olup, söz
konusu Anlaşmanın
yürürlüğe girmesi için
tarafların iç onay
işlemleri devam
etmektedir.
Ekonomi
Bakanlığı
2015
I.Dönem
137
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Genelleştirilmiş
Tercihler Sistemi (GTS)
Kapsamında Tercihli
Rejimden Yararlanacak
Eşyanın Menşeinin
Tespitine İlişkin
2001/3485 sayılı Karar
Uyum Sağlanması Öngörülen AB
Mevzuatı
AB’nin yeni GTS menşe kurallarına
ilişkin
(AT) 1063/2010 sayılı Tüzüğü
Düzenlemenin Amacı
2001/3485 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının
değiştirilerek, AB’nin yeni
GTS Rejimine uyum
sağlanması
amaçlanmaktadır.
138
Mevcut Durum
Hazırlık aşamasında
Sorumlu
Kurum
Gümrük ve
Ticaret
Bakanlığı
Yayım
Tarihi
2015
I. Dönem
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
FASIL 32: MALİ KONTROL
FASLIN KATILIM MÜZAKERELERİNDEKİ MEVCUT DURUMU:
32. Mali Kontrol Faslı, 26 Haziran 2007 tarihinde Almanya Dönem Başkanlığı’nda müzakerelere açılmıştır.
Kapanış Kriterleri:
1. Yeterli uygulama kapasitesi ile desteklenmiş kapsamlı Kamu İç Mali Kontrolü Politika Belgesi ile uyumlu Kamu İç Mali Kontrolü
(KİMK) mevzuatı ve ilgili politikalar kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.
2. Sayıştay’ın INTOSAI (Uluslararası Yüksek Denetim Kurumları Teşkilatı) standartları ve rehberleri doğrultusunda işleyişini garanti
edecek politikalar ve mevzuat kabul edilmeli ve uygulanmalıdır.
3. Türk Ceza Kanunu, AB’nin Mali Çıkarlarının Korunmasına İlişkin Konvansiyon (PIF Konvansiyonu) ve Protokolleri ile
uyumlaştırılmalıdır.
4. Avrupa Topluluğunu Kuran Antlaşma’nın 280. maddesinin 3. paragrafından doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesini ve Komisyon
tarafından yürütülen yerinde kontrol ve teftişler ile ilgili (AT) 2185/96 sayılı Tüzüğün, özellikle de en geç katılım tarihinden itibaren
Komisyon müfettişlerine yardım yükümlülüğünün, uygulanmasını garanti altına alan etkin ve etkili bir koordinasyon hizmeti
kurulmalıdır.
5. En geç katılım tarihi itibarıyla uygulanabilir olmak üzere, avronun sahteciliğe karşı korunmasını için tedbirleri düzenleyen
1338/2001 sayılı Konsey Tüzüğüne mevzuat uyumu ve idari açıdan uyum sağlanmalıdır.
6. En geç katılım tarihi itibarıyla uygulanabilir olmak üzere, avro madeni paralara benzer madalyonlar ve hatıra paraları ile ilgili (AT)
2182/2004 sayılı Konsey Tüzüğüne mevzuat uyumu ve idari açıdan uyum sağlanmalıdır.
139
Avrupa Birliği’ne Katılım İçin Ulusal Eylem Planı
ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ATILACAK ADIMLAR
2- İKİNCİL MEVZUAT
Sıra
No
1
Değiştirilecek/ Yeni
Çıkarılacak Mevzuat
Uyum Sağlanması Öngörülen
AB Mevzuatı
İç Kontrol ve Ön Mali
Kontrole İlişkin Usul ve
Esaslarda
(RG:31.12.2005/
26040-3.mükerrer)
değişiklik yapılması
Avrupa Birliği’nin mali kurallarına
ilişkin (AB) 966/2012 sayılı Tüzük
AB’ye uyum amacıyla
oluşturulan iç kontrol
sistemine ilişkin ikincil düzey
mevzuatın birleştirilerek
sadeleştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
Maliye
Bakanlığı
2015
I. Dönem
2
Kamu İç Kontrol
Standartları Tebliğinde
(RG: 26.12.2007/
26738) değişiklik
yapılması
Avrupa Birliği’nin mali kurallarına
ilişkin (AB) 966/2012 sayılı Tüzük
Hazırlık aşamasında
Maliye
Bakanlığı
2015
I. Dönem
3
Emniyet Genel
Müdürlüğü Interpol
Europol Dairesi
Başkanlığı ve Taşra
Teşkilatı Şube
Müdürlüklerinin
Kuruluş, Görev ve
Çalışma Yönetmeliği 52
Avronun sahteciliğe karşı
korunmasına ilişkin
(AT) 1338/2001 ve
(AT) 1339/2001 sayılı Tüzükler
AB’nin benimsediği
uluslararası COSO
standartları çerçevesinde
oluşturulan Kamu İç Kontrol
Standartlarının COSO
tarafından 2013 yılında
güncellenen İç Kontrol
Rehberi ile uyumlu hale
getirilmesi amaçlanmaktadır.
Avronun sahteciliğe karşı
korunması alanında
koordinasyon görevini
yürüten Ulusal Merkez Ofis’in
(NCO) iş akışlarının
düzenlenerek bilginin
merkezileştirilmesi
konusunun iyileştirilmesi
amaçlanmaktadır.
Hazırlık aşamasında
İçişleri
Bakanlığı
2015
I. Dönem
Düzenlemenin Amacı
Mevcut Durum
Sorumlu
Kurum
Yayım
Tarihi
Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol, Europol Dairesi Başkanlığı ve Taşra Teşkilatı Şube Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği, 24. Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Faslı
altında da yer almaktadır.
52
140
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Mustafa Kemal Mahallesi
2082. Cadde No: 4
06800 Bilkent/ANKARA
Tel : 0(312) 218 1300
Faks : 0(312) 218 1464
w w w. a b . g o v. t r
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Mustafa Kemal Mahallesi
2082. Cadde No: 4
06800 Bilkent/ANKARA
Tel : 0(312) 218 1300
Faks : 0(312) 218 1464
w w w. a b . g o v. t r
Download

ulusal eylem planı - Avrupa Birliği Bakanlığı