T.C.$Anayasa$Mahkemesi$Başkanlığına,$
28.3.2014$
Başvurucu(
:$Kerem$Altıparmak$&$Yaman$Akdeniz$$
Konu( (
:$2014/$ve$2014/$sayılı$Başvurularda$tedbir$kararı$verilmesi$hakkında$
İlgi(
:$2014/$ve$2014/$sayılı$Bireysel$Başvurular$
(
Açıklamalar(
1.$ Twitter.com$ İnternet$ sitesi$ 20.3.2014$ tarihinde$ erişime$ engellenmiş,$ bu$ engelleme$
karşısında$Yüce$Mahkemenize$24.3.2014$tarihinde$tedbir$talepli$bireysel$başvuru$yapılmıştır.$
2.$Aynı$gün$Ankara$15.$İdare$Mahkemesi'ne$yapılan$başvuru$sonucu$26.3.2014$günü$anılan$
Mahkeme,$E.$2014/511$sayılı$kararıyla$erişim$engellemeye$ilişkin$idari$işlemin$yürütmesinin$
durdurulmasına$karar$vermiştir.$(EKS1)$
3.$Basın$yayın$organlarında$yer$alan$haberlere$göre$Yüksek$Mahkemeniz$de$bu$kararı$dikkate$
alarak,$tedbir$talebimizin$incelenmesine$gerek$duymamıştır.$
4.$ İdari$ Yargılama$ Usulü$ Kanunu'nun$ 28.$ maddesi$ açıktır.$ Buna$ göre$ "Danıştay,$ bölge$ idare$
mahkemeleri,$ idare$ ve$ vergi$ mahkemelerinin$ esasa$ ve$ yürütmenin$ durdurulmasına$ ilişkin$
kararlarının$icaplarına$göre$idare,$gecikmeksizin$işlem$tesis$etmeye$veya$eylemde$bulunmaya$
mecburdur."( Ankara$ 15.$ İdare$ Mahkemesi'nin$ kararı$ hemen$ uygulanabilecekken,$ ilgili$ karar$
Telekomünikasyon$ İletişim$ Başkanlığı’na$ aynı$ gün$ içinde$ elden$ tebliğ$ edilmiş$ olmasına$
rağmen$ Başkanlık$ kararı$ uygulamamış,$ basında$ kararın$ 30$ gün$ içinde$ uygulanabileceği$ gibi$
ifadeler$yer$almıştır.$$
5.$ Başbakanlık$ Kamu$ Diplomasisi$ Koordinatörlüğü$ de$ aslında$ göreviyle$ ilgisi$ olmamasına$ ve$
BTK$ bir$ özerk$ kurum$ olmasına$ rağmen$ bir$ açıklama$ yaparak$ "Twitter´a$ yönelik$ koruma$
tedbiri,$ mahkeme$ kararlarına$ duyarsız$ kalınması$ sonucu$ alındı"$ ifadelerini$ kullanmıştır.$ (EKS
2).$
6.$ Kararın$ uygulanmamasından$ sorumlu$ olanların$ hukuki$ ve$ cezai$ sorumluluklarını$ istemek$
de$mümkün$değildir.$Çünkü$5651$sayılı$Yasanın$Ek$1.$maddesinin$6.$fıkrasına$göre$"Başkanlık$
personelinin,$kanunlar$kapsamındaki$görevlerini$yerine$getirirken,$görevin$niteliğinden$doğan$
veya$ görevin$ ifası$ sırasında$ işledikleri$ iddia$ olunan$ suçlardan$ dolayı$ haklarında$ cezai$
soruşturma$yapılması,$Telekomünikasyon$İletişim$Başkanı$için$ilişkili$Bakanın,$diğer$personel$
için$ise$Kurum$Başkanının$iznine$bağlıdır."$Aynı$şekilde$İdari$Yargılama$Usülü$Kanunu$uyarınca$
da$kararı$yerine$getirmeyen$kamu$görevlileri$hakkında$dava$açılamamaktadır.$Anılan$Yasanın$
28.$ maddesinin$ 4.$ fıkrasına$ göre$ "$ Mahkeme$ kararlarının$ süresi$ içinde$ kamu$ görevlilerince$
yerine$getirilmemesi$hâlinde$tazminat$davası$ancak$ilgili$idare$aleyhine$açılabilir."$
7.$ Görüldüğü$ gibi$ anılan$ mevzuat$ nedeniyle$ mevcut$ hukuk$ araçları$ ile$ İdare$ Mahkemesi$
kararını$ uygulatmak$ mümkün$ gözükmemektedir.$ Başvuru$ dilekçelerimizde$ belirttiğimiz$ gibi$
Telekomünikasyon$ İletişim$ Başkanlığı( yargının$ yapmadığını$ yaparak$ sitenin$ tamamen$
kapatılmasına$karar$vermiştir.$Bu$fonksiyon$gaspı$anlamına$gelmektedir$ve$Anayasanın$6.$ve$
9.$ maddelerine$ aykırıdır.$ Şimdi$ de$ İdare$ Mahkemesinin$ kararını$ uygulamamakla$ hukuka$
aykırılık$ devam$ etmektedir.$ Başkanlığın$ erişim$ engelleme$ kararını$ ivedilikle$ kaldırmaması,$
bireysel$şikayet$öncesinde$etkin$bir$hukuk$yolu$olmadığının$göstergesidir.$
8.$Başvuru$dilekçemizde$belirtildiği$üzere$Twitter.com$sosyal$paylaşım$sitesinin$erişimin$keyfi$
bir$ şekilde$ engellenmesi;$ ifade$ özgürlüğü,$ seçim$ hakkı$ ve$ iletişim$ hakkımızı$ açıkça$ ihlal$
etmektedir.$Öte$yandan,$seçim$tarihine$kadar$erişimin$açılması$giderilmesi$imkansız$zararlar$
doğmasını$engellemenin$tek$yoludur.$Mevcut$açık$hukuka$aykırılık$bugün$itibariyle$8$gündür$
devam$ etmektedir.$ Seçimden$ önceki$ en$ azından$ son$ üç$ gün$ sitenin$ erişime$ açılması$ büyük$
önem$arz$etmektedir.$Yüce$Mahkemenizin,$bu$yönde$idareye$vereceği$bir$talimatın$bağlayıcı$
olacağını$şüphe$bulunmamaktadır.$
Sonuç:$Yukarıda$açıklanan$nedenlerle$yaptığımız$bireysel$başvurular$uyarınca$ve$Ankara$15.$
İdare$ Mahkemesi'nin$ 26.3.2014$ gün$ ve$ E.$ 2014/511$ sayılı$ kararına$ istinaden,$ 6216$ sayılı$
Yasanın$ 49.$ maddesi$ uyarınca$ tedbir$ kararı$ verilerek$ twitter.com$ İnternet$ sitesinin$ erişime$
açılması$ için$ gereğini$ Telekomünikasyon$ İletişim$ Başkanlığına$ 28.3.$ 2014$ günü$ ivedilikle$
bildirilmesi$için$gereğini$bilgilerinize$saygılarımızla$sunarız.$
$
Kerem$Altıparmak$
Yaman$Akdeniz$
$
$
$
Download

Ek Dilekçenin PDF sürümüne buradan erişebilirsiniz. - Cyber